«Активізація когнітивної діяльності і розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проєктів на уроках хімії»

Номінація: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція: «Хімія, біологія, екологія»

Тема інноваційної розробки: «Активізація когнітивної діяльності і розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проєктів на уроках хімії»

Автор інноваційної розробки:

Аношина Вiра Юріївна, вчитель хімії та біології, кваліфікаційна категорія – спеціаліст ІІ категорії.

 

 

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Провідна ідея ґрунтується на припущенні, що використання методу проєктів на уроках хімії сприятиме активізації когнітивної діяльності й розвитку креативних здібностей учнів; самостійному здобуванню знань учнями та активній співпраці з учнями та вчителем; розвитку вміння використовувати комп’ютерні інформаційні джерела, бажання й уміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Така технологія сприяє залученню до активної пошукової, дослідницької роботи; вихованню свідомого ставлення до власного майбутнього, розвитку вміння критично оцінювати події та вчинки. Активізація всіх аспектів особистості, розвиток креативних здібностей шляхом застосування інтегрованих знань й апробації отриманого досвіду під час реалізації проєктної діяльності.

Технологія досвіду сприятиме розвитку десяти ключових компетентностей випускника Нової української школи та компетентностей, затребуваних на сучасному ринку праці: розвинений соціальний та емоційний інтелект, уміння вирішувати складні, комплексні завдання, вміння співпрацювати в команді, т.з. «гнучкі навички»;  вихованню та розвитку таких рис характеру, як: цілеспрямованість, комунікабельність, відповідальність, креативність, усвідомлення моральних цінностей, самореалізація та самовдосконалення учнів, розвиток ключових компетентностей.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду. Враховуючи пріоритетні напрямки реформування освітньої галузі, орієнтацію на змістовні та структурні зміни, що зазначені в Законі «Про освіту», Державному стандарті базової та повної середньої освіти, Концепції біологічної ті хімічної освіти в Україні, завдань авторської моделі ліцею «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення», зокрема, необхідність формування ключових предметних та загальних компетентностей, формування природничих метазнань інтелектуальної особистості з активною громадянською позицією, здатною до відповідального вибору життєвого шляху та продовження освіти впродовж життя, конкурентоспроможною на ринку праці, особливої актуальності набуває активізація когнітивної діяльності, розвиток креативності учнів шляхом застосування методу проєктів на уроках біології та хімії.

  Актуальність використання технології визначається такими перевагами та особливостями:

 • по-перше, до вирішення проблемної ситуації залучаються всі учні, незалежно від рівня оволодіння навчальним матеріалом, що надалі дає змогу максимально самореалізуватись в тих чи інших аспектах дітям з різним рівнем підготовки;
 • по-друге, необхідною умовою є застосування різних здібностей учнів (аналітичних, художніх, музичних, креативних, комунікативних та ін.), а це дає можливість реалізації продуктивної сумісної діяльності та побудові міжособистісних конструктивних відносин;
 • по-третє, вирішується обов’язкова задача педагога – під час роботи над проектом надати кожному учаснику самореалізуватися та відчути власну значущість у виконанні загальної справи. Діяльність сприяє розвитку ключових компетентностей, необхідних сучасній людині.

Робота щодо реалізації цієї технології дозволяє індивідуалізувати освітній процес, допомагає розвивати вміння та навички самоосвіти учнів, навчитися конструктивно вирішувати конфлікти та творчо застосовувати набутий досвід. Виконання учнями великого обсягу роботи як під керівництвом учителя, так і самостійно, сприяє підвищенню мотивованої активності.

“Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба, та де і як я можу ці знання застосувати” - ось головна теза сучасного розуміння методу проектів, що впевнено намагається знайти розумний баланс між академічними знаннями та прагматичними вміннями.

Науково-теоретична база досвіду: Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Концепція біологічної ті хімічної освіти в Україні. Результати наукових досліджень таких авторів: Е.С.Полат, В.Кілпатріка, Дж. Д’юї, С.Т. Шацького, К. Баханова, І.С. Сергеєва, І.Д.Звєрєвої,  І.В.Цветкової, С.Генкал, С.Н.Глазичева, І.Т.Суравегіної, А.Д.Урсула.

Стисла анотація досвіду

У результаті аналізу наукової літератури встановлено, що впровадження проєктів у практику навчального процесу передбачає дотримання основних етапів його організації, таких як:

1) підготовчий (формування груп учасників і вибір теми проекту, визначення мети і форми його кінцевого продукту, визначення структури проекту);

2) освітній (збір інформації учнями, їх підготовка до аналізу інформації, обробка і аналіз зібраної інформації);

3) завершальний етап (підготовка до презентації кінцевого продукту, оцінка виконання проекту усіма учасниками).

Переваги методу перед іншими педагогічними технологіями полягає в таких особливостях: висока активність учнів; самостійна пізнавальна діяльність учнів;  самостійна цінність реалізованих проектів; глибина і обсяг отриманих знань не порівняти зі стандартними методами; виробляється стійкий інтерес до предмета дослідження й до процесу вивчення наук взагалі.

Форма проведення інтегрованого уроку – нестандартна, захоплива. Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвивальну ефективність такого уроку. Здійснюється розвиток уяви, уваги, мислення, мови й пам’яті школярів. Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю його учнів. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах. Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення про інтегровані знання про світ, у якому він живе, про взаємодопомогу.

Труднощі: вчитель повинен володіти психолого-педагогічними прийомами організації роботи (тренінгові методики); індивідуально-орієнтована система організації роботи; проєкт вимагає часу двох 40-хвилинних уроків.

Особливості: вчитель перестає вчити в звичайному розумінні слова, він стає координатором процесу самоосвіти, виконує роль учителя-фасилітатора.

Головна мета проектної діяльності – формування в дитини здатності самостійно, творчо засвоювати програмний матеріал, уміло застосовувати знання з різних галузей науки, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення.

Завдання: формувати прийоми й способи проєктної діяльності з елементами дослідження, що дозволяють підготувати їх до успішного виконання проєкту; сприяти розвитку комунікативних, рефлексивно-оцінних умінь і навичок; соціального та емоційного інтелекту, уміння вирішувати складні, комплексні завдання, вміння співпрацювати в команді; навчити школярів користуватися отриманими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань, генерувати нові ідеї;  розвивати творче, асоціативне мислення, уяву, вміння вирішувати нестандартні завдання.

Якщо випускник школи набуває зазначених вище навичок і умінь, він виявляється більше пристосованим до життя, здатним адаптуватися до умов, що змінюються, орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, працювати спільно в різних колективах.

Перед організацією дослідницької роботи я відбираю учнів, які уміють працювати з текстом книги, підбирати й узагальнювати інформацію, робити висновки, аналізувати, проявляти ініціативу, розбиваючи їх на рівносильні групи. Включаю до цієї групи тих дітей, які мають розвинену ерудицію. Тепла атмосфера  співтворчості, як правило, дає позитивні результати. Труднощі виникають на перших етапах, але, коли починається робота, а потім приходить успіх, у дітей виникає стійка мотивація. Оскільки тема «Хімія крові» захоплива, цікава, нова й оригінальна, діти відчувають творчий підйом.

Застосування дослідницького методу дозволяє підвищити мотивацію вивчення предметів шкільної програми; реалізувати комплексне сприйняття навчального матеріалу; приймати самостійні рішення; повірити у свої сили. Було проведено анкетування учнів на знання своєї групи крові, тест на вміст Кальцію та Калію в організмі, опрацьовано аналізи крові учнів 8-х класів.

При виконанні спільного проєкту діяльність учнів спрямована на саморозвиток –  усвідомлення своїх потреб, моніторинг власного розуміння і навчання, пошук і розміщення відповідних ресурсів, перенесення інформації з однієї галузі знань в іншу. Також ця робота сприяє розвитку міжособистісних стосунків - здібності працювати в команді, уміння конструктивно вирішувати конфлікти, бути лідером, приймати відповідні нестандартні рішення, а в цілому сприяє подальшому розвитку провідних компетенцій, необхідних сучасній людині.

Очікувані результати

 1. Підвищення якості навчальних досягнень учнів.
 2. Творча самореалізація школярів у проєктно-дослідницькій діяльності.
 3. Закріплення бажання брати участь у проєктно-дослідницькій діяльності на обласних і всеукраїнських конкурсах не лише з хімії та біології, але й з інших предметів.

Відомості про методичну діяльність вчителя:

1.Практична розробка за темою: «Інтегрований урок-семінар «Хімія крові» для учнів 8 класу», опублікована на сайті «Учительський журнал он-лайн», від 19.11.2016 р.

2.Практична розробка навчального проєкту з хімії та біології за темою: «Хімія крові», опублікована на сайті «Учительський журнал он-лайн, від 20.11.2016 р.

3.Участь у конкурсі «Учитель року-2017», номінація «Біологія», І місце в районному етапі конкурсу «Учитель року».

4. Участь у конкурсі «Учитель року-2020», номінація «Хімія». І місце в районному етапі конкурсу «Учитель року».

5. Впровадження квест-технології в освітньому процесі https://verachemistry.jimdo.com/.

Основною метою є формування в дитини здатності самостійно, творчо засвоювати програмний матеріал, уміло застосовувати знання з різних галузей науки, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення.

Науково-методичне значення досвіду полягає:

– у творчій реалізації педагогічних здібностей вчителя та створення ним сприятливого середовища для продуктивного навчання та розвитку креативних здібностей учнів;

– у доцільному застосуванні методу проєктів на інтегрованих уроках, які сприяють досягненню якісно нового рівня у вивченні природничих дисциплін.

Практична значущість досвіду полягає в таких особливостях: висока активність учнів; самостійна пізнавальна діяльність учнів; самостійна цінність реалізованих проєктів; глибина й обсяг отриманих знань не порівняти зі стандартними методами; виробляється стійкий інтерес до предмета дослідження й до процесу вивчення наук взагалі.

Форма проведення інтегрованого уроку – нестандартна, захоплива. Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвивальну ефективність такого уроку. Здійснюється розвиток уяви, уваги, мислення, мови й пам’яті школярів. Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю його учнів. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах. Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення про інтегровані знання про світ, у якому він живе, про взаємодопомогу.

Результативність досвіду:

 • інтегровані уроки із застосуванням методу проєктів сприяють розвитку наукового стилю мислення учнів, дають можливість широкого застосування учнями природничо-наукового методу пізнання;
 • формує комплексний підхід до навчальних предметів, єдиний з погляду природничих наук погляд на ту чи іншу проблему, що відображає об’єктивні зв’язки в довкіллі, формує у школярів систему інтегрованих знань;
 • підвищує якість знань;
 • підвищує й розвиває інтерес до предметів природничо-наукових дисциплін;
 • підвищення результатів навченості, мотивації та пізнавальної діяльності;
 • активна участь учнів в районних етапах олімпіад, екологічних конференціях, всеукраїнських конкурсах “Колосок” та “Геліантус”, семінарах, наукових конференціях.

Перспективність дослідження: технологія досвіду сприяє підвищенню якості педагогічного процесу, забезпечує комфортність, емоційну й соціальну адаптованість учнів, формує особистісні якості школярів в контексті компетентнісної парадигми.  

Досвід  роботи   адресовано  учителям хімії та біології загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, які ставлять за мету створення умов не тільки для засвоєння метазнань на високому рівні, а й розвитку креативності учнів та формування життєвокомпетентнісної особистості, створення умов для особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення».

Репрезентація досвіду

Досвід роботи  репрезентувався  під час виступів на семінарах різного рівня:

 • Запорізький міський дитячий ботанічний сад.

Виступ з доповіддю та презентацією досвіду “Активізація когнітивної діяльності і розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проектів на уроках біології та екології в профільних класах” на екологічний конференції “Розвиток екологічної культури вихованців в природно-науковому освітньому просторі”.

 • Запорізький міський дитячий ботанічний сад.

Виступ з доповіддю та презентацією досвіду “Використання інноваційних технологій на уроках біології та екології”. (Проєкт: “Що чекає на людину у ХХІІ столітті?”) на науковій конференції Актуальні проблеми екологічної освіти та виховання.

 • Педагогічна рада “Мультимедійний проєкт як засіб розвитку компетентностей учнів. Педагогічні можливості та вимоги”.
 • VI Міська педагогічна виставка перспективного педагогічного досвіду “Активізація когнітивної діяльності та розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проєктів на уроках біології та екології в профільних класах”:
 • http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/khimija_biologija_ekologija/aktivizacija_kognitivnoji_dijalnosti_i_rozvitok_kreativnikh_zdibnostej_uchniv_shljakhom_zastosuvannja_metodu_proektiv_na_urokakh_biologiji_ta_ekologiji/41-1-0-843
 • Майстер-клас «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів шляхом застосування методу проєктів на інтегрованому уроці біології та хімії» у методичному заході «Педагогічний інтенсив» у межах обласної педагогічної виставки «Освіта Запорізького краю-2017» та ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя; досягнення та перспективи»

Власний сайт:  http:// http://chemistry.sytes.net/.

 • під час проведення майстер-класів, а також у вигляді друкованих робіт, в тому числі і на освітніх сайтах (http// http://teacherjournal.in.ua);
 • створенні допрофільних і профільних дистанційних курсів на платформі Moodle 3.2.7+ http://chemistry.no-ip.org/moodle//;
 • Квест-технології в освітньому процесі https://verachemistry.jimdo.com/;
 • участі у професійних конкурсах «Учитель року-2017» (І місце на районному етапі);
 • участі у професійних конкурсах «Учитель року-2020» (І місце на районному етапі).

Найбільша цінність дослідження в тому, що напрацьовані матеріали можуть бути використані іншими вчителями біології та хімії, що працюють в профільних класах.

Теги: хімічна освіта, когнітивна діяльність, метод проєктів, інтегрований урок, компетентнісна парадигма, ключові компетентності, емоційний інтелект, соціальний інтелект, креативні здібності, самореалізація

Посилання на матеріал http:// http://chemistry.sytes.net/metod/

Перелік додатків:

Додаток А. Навчальний проєкт «Хімія крові»

Додаток А.1. Технологічна картка інтегрованого уроку з біології та хімії

Додаток А.2. Конспект семінару “Хімія крові”

Додаток А.3. Карта знань до інтегрованого уроку з теми «Хімія крові»

Додаток А.4. Презентація до інтегрованого  уроку «Хімія крові»

Додаток Б. План-конспект уроку з хімії «Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують». Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1-joDTtr5TE39jZupIymj4ina9MRZLHb0

Додаток Б. Презентація до уроку з хімії «Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують». Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1kQkkCHYVnPYVSaRVb13IXBBVHwh5zx-c

Сайт http://chemistry.sytes.net.

Квест: https://verachemistry.jimdo.com.

Дистанційний курс хімії для навчання учнів 7-х і 8-х класів на платформі Moodle 3.7.2+ http://chemistry.sytes.net/moodle.

 

 

Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (26.12.2019)
Просмотров: 203 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]