«Застосування стратегій методики CLIL у навчанні іноземних мов та предметів природничого циклу в контексті впровадження багатомовної моделі освіти»

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Нова українська школа: технології та управління»

Секція: «Управлінські технології»

Тема інноваційної розробки: «Застосування стратегій методики CLIL у навчанні іноземних мов та предметів природничого циклу в контексті впровадження багатомовної моделі освіти»

Автори інноваційної розробки:

Фомич Інна Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

Алексєєнко Юлія Сергіівна, учитель англійської мови вищої категорії.

 

 

 

 

Повна назва школи: Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

Адреса школи: вул. Героїв 93-ї бригади,

м. Запоріжжя, 69114

тел./ факс: (061) 286-29-21

E-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

На сучасному етапі в усіх прогресивних освітніх системах світу відбуваються суттєві зміни в методах навчання іноземної мови та навчального предмету, зокрема, пріоритет зміщується з оволодіння граматичним матеріалом та механічного заучування лексичного, читання та перекладу до більш функціонального аспекту. Особливої уваги у контексті функціонального оволодіння іноземною мовою та принципу інтегрованості набуває методика предметно-мовного інтегрованого навчання (Content and Language Integrated Learning – CLIL). Ця технологія розглядає вивчення іноземної мови як інструмент для вивчення інших предметів, таким чином формуючи в учня потребу в навчанні, що дозволяє йому переосмислити й розвинути свої здібності в комунікації, у тому числі рідною мовою.

Провідна ідея ґрунтується на припущенні, що використання технології CLIL дозволить в процесі навчання якісніше використовувати сучасні комунікаційні та інформаційні технології, долучатися до європейського освітнього простору та користуватися його досвідом та надбаннями, що, у свою чергу, не тільки зробить більш високим рівень підготовки школярів, а й буде сприяти їх толерантному ставленню до оточуючого світу.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

На сучасному етапі в Україні триває процес реформування та трансформації змісту освіти, що висуває певні умови до модернізації системи національної освіти й її суверенізації, реалізації Концепції національно-патріотичного виховання як складової Нової української школи, та, з іншого боку, вимагає адаптації освіти до вимог глобалізації – це два різні напрямки модернізації, які мають спільні риси, але, разом з тим, істотно відрізняються одна від одної. В умовах глобалізації спостерігається, з одного боку, посилення прагнення націй до самоідентичності, збереження культурної та мовної спадщини кожного народу, з іншого – взаємопроникнення культур, їх співіснування. Світ багатогранний, складний і динамічний. Взаємодія є невід'ємною частиною всього життя, культури, освіти. Перед учителями постають нові виклики: як забезпечити гармонійне й безпечне існування представників різних етносів, культур, конфесій у спільному просторі? Як виховати майбутнє покоління так, щоб воно було здатне до конструктивної взаємодії не тільки на теренах своєї Батьківщини, а й поза її межами?

Належність України до Європи зумовлює необхідність не тільки формування в молодих українців здатності до багатомовного спілкування з народами інших країн, а й пошуку продуктивного балансу для забезпечення вільного володіння державною мовою (українською), рідною мовою (у разі відмінності), а також активне оволодіння іноземними мовами, що є підґрунтям для успішної самореалізації та професійного розвитку випускників школи.

Потреба в людях, які володіють двома й більше мовами, постійно зростає, що спричиняє необхідність пошуку ефективних способів оволодіння іноземними мовами.

Актуальність досвіду полягає ще й в тому, що впровадження моделі багатомовного навчання, зокрема й реалізація методики CLIL, має в Україні поки доволі стихійний порядок й зведена в школі лише до викладання окремих інтегрованих уроків. Використання саме елементів CLIL з опорою на позитивний досвід європейських країн є найбільш раціональним на етапі становлення впровадження моделі багатомовної освіти. Адже CLIL може бути реалізоване в різних формах та ситуаціях, оскільки охоплює різні форми навчання. CLIL може стосуватись цілого року викладання одного або кількох предметів, вивчення модуля з конкретної теми або окремих уроків чи їх фрагментів. Впровадження технології CLIL створює перспективу використання моделі багатомовної освіти для розвитку високоосвіченої, здатної проявити себе в різних сферах життєдіяльності особистості.

Науково-теоретичною базою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і середньої освіти, Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді», Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, проект Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепція Нової школи та ін.

Проведений аналіз нормативних документів Міністерства освіти та науки України засвідчує, що в цілому впродовж останніх років держава урегульовує діяльність шкіл для національних меншин з метою зменшити існуючий інформаційно-процесуальний дисбаланс державної й національної мов та переорієнтувати розвиток білінгвальної освіти для дітей нацменшин у напрямі поєднання завдань ідентифікаційної моделі, що спрямована на пріоритети монокультурного середовища, із завданнями інтеграційної моделі, яка більш повно забезпечує можливості виникнення середовища культурного діалогу, взаємодії і формування полікультурних цінностей. Не менш актуальною є і полікультурна модель багатомовної освіти, що трактує соціальну функцію білінгвальної освіти як базового середовища для розвитку досвіду співжиття в мультикультурному середовищі. Мовні цілі обома мовами приблизно рівноцінні в контексті когнітивного розвитку як цілісного. Основне завдання – підготувати учнів до життя в полікультурному просторі, тобто забезпечити: а) можливість навчання та працевлаштування в будь-якій іншій країні світу; б) вивчення мови та культури нацменшин представниками більшості. [1; 38-39]

Загальні теоретичні основи білінгвізму як засобу загальної якісної підготовки фахівців вивчались Є. М. Верещагіним, М. М. Михайловим, В. Маккеєм, М. М. Певзнером, І. Турманом, А. Г. Ширіним. Лінгвістичний аспект розкритий у працях Л. Блумфілда, У. Вайнрайха. Соціолінгвістичний аспект досліджували В. Д. Бондалетов, У. Вайнрайх, І. Х. Мусін, психологічний – М. В. Імедадзе, E. Піл, соціологічний – Б. Спольський, В. Стольтінг, культурологічний аспект – В. В. Сафонова, Ю. А. Сорокін, Я. Шародо, методичний аспект – Л. Г. Кошкуревич, Р. Байер, Д. Мон. У дослідженнях російських учених здійснено теоретичне осмислення педагогічних аспектів білінгвізму як міждисциплінарного феномена (М. М. Певзнер, А. Г. Ширін); концептуальне обґрунтування інтегративної моделі білінгвальної освіти (Л. І. Плієва, Н. Є. Сорочкін, Ю. В. Кодочігова та ін.); розробка теоретичних основ білінгвальних освітніх програм у вищій школі як засобу полікультурної освіти студентів (М. М. Певзнер, І. В. Алексашенкова, Г. П. Александрова, Н. С. Кузнєцова, О. С. Орлов, І. І. Дмитрієва, С. В. Шубін, Н. А. Шайдорова) [2, 167].

Дослідженню проблем і здобутків галузі багатомовної освіти як світової тенденції модернізації освітнього простору присвятили свої роботи Боднарчук Т.В., Гусак А.М., Ковальчук А. О., Моісієва Ф.А., Ситняківська С. М., Яковлева О. В. та ін.

Автором терміну CLIL (Content and Language Integrated Learning), що описує навчальні методики, де предмети викладаються іноземною мовою, є відомий дослідник у галузі багатомовної освіти Девід Марш, який ще у 1994 році писав: «CLIL стосується ситуацій, у яких навчальні предмети або частина навчальних предметів вивчається іноземною мовою і має подвійну мету вивчити предмет, вивчаючи одночасно мову» (Marsh D. CLIL. The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential Public Services Contract DG EAC: European Commission, 2002). Англійська абревіатура розшифровується як Content and Language Integrated Learning, де Content – зміст навчання (простіше – предмет), а Language – мова. Відповідно українською термін звучить як предметно-мовне інтегроване навчання. Варто звернути увагу, що вивчення предмета є пріоритетним порівняно з вивченням мови. Дидактичний потенціал методики CLIL обґрунтував британський професор Д.Койл в теорії про чотири «К» – контент, комунікація, когнітивність, культура (в англійській термінології «4С» – content, communication, cognition, culture [3; 83–92].

Мета досвіду:

 - розглянути теоретичні засади методики CLIL,

 - виявити особливості практичного застосування цієї методики в шкільному освітньому процесі.

Завдання досвіду:

  • розглянути суть та ефективність застосування технології CLIL при вивченні предметів природничого циклу англійською мовою;
  • вивчити вимоги до інтегрованого уроку;
  • проаналізувати діяльності вчителя й учнів при використанні технології;
  • створити комплекс дидактичних матеріалів для забезпечення мовної і предметної «підтримки» учнів.

Стисла анотація досвіду

Для впровадження методики CLIL в Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 на даному етапі були обрані дисципліни, у яких невербальна комунікація, візуальні і графічні матеріали використовуються для уточнення матеріалу, поданого в усній формі, зокрема географія. Учнів з будь-яким рівнем лінгвістичної компетенції можна навчити предметів з цієї предметної групи засобами іноземної мови, оскільки вчитель може доповнити лінгвістичний матеріал більш доступними візуальним засобами, використовуючи технологію «скафолдінгу», тобто стратегію підтримки учня з використанням різних видів допомоги – від таблиці або карти, що знаходиться на дошці, до детального пояснення, що буде відбуватися на уроці і для чого це потрібно. Учитель за допомогою спеціальних пізнавальних або пізнавально-пошукових завдань та інструкцій допомагає учню й спрямовує його до отримання нових знань, спираючись на отриманий досвід, причому ця підтримка може виражатися різною формою.

Планування й підготовка до уроків здійснюється сумісно вчителями англійської мови й географії, біології; відбувається добір стратегій CLIL, що є найбільш доцільними й ефективними на кожному конкретному уроці, визначається термінологічний мінімум, здійснюється аналіз структури уроку та його наповнення. Невід’ємною частиною дослідження є відеозйомка уроків, яка дозволяє проаналізувати дієвість застосованих стратегій методики CLIL на кожному етапі уроку й коригувати їх подальше застосування.

Методика CLIL передбачає значну кількість технік, що підходять для всіх навчальних предметів. Вивчивши їх, ми обрали найбільш доцільні для застосування на уроках географії, де важливо було поєднати вправи з розвитку навичок читання й усного мовлення англійською мовою з виробленням практичних навичок і вмінь, яких вимагає програма з географії.

Якщо йдеться про вивчення географії англійською мовою, то контент – це предметна тема (наприклад, «Клімат України», «Охорона водних ресурсів», «Час в Україні» тощо), комунікація – лексичні засоби й мовленнєві структури, які знадобляться учням на уроці (скажімо, використання умовних речень для опису впливу кліматичних чинників на сільське господарство), когнітивність – мисленнєві навички, які розвиватимуться на уроці (порівняння карт, складання маршрутів, встановлення зв’язків між рельєфом і кліматичними особливостями тощо). Четверте «К» – культура – забезпечується кореляцією з вимогами Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Мовний компонент предметно-інтегрованого уроку має містити термінологічну лексику, граматичні структури й мовні кліше, що не лише сприятимуть максимальному засвоєнню учнями предметного матеріалу, а й забезпечать учням можливість брати активну участь в інтерактивних вправах і спілкуванні під час уроку.

При проведенні предметно-інтегрованих уроків важливо добирати види роботи, що залучатимуть учнів до активного спілкування іноземною мовою. Парна чи групова робота вимагатиме від учнів максимального застосування спеціальних лексичних і граматичних структур для викладення й обговорення вивченого матеріалу з географії. Наприклад, на уроці географії учні працюють в парах, позначаючи на контурній карті водні об’єкти України, називаючи їх англійською мовою з відповідним артиклем.

Важливим елементом технології CLIL є «скафолдінг», тобто підтримка, опора на мовному й предметному рівнях. Це можуть бути словники, наочність, відео, інструкції до виконання завдань, глосарій до тексту, термінологічний міні-словник, таблиці й діаграми тощо. На мовному рівні супровід і підтримка забезпечуються такими засобами як найбільш вживані слова, цільова лексика, ментальні карти як спосіб організації тематичної лексики, підставні таблиці, мовні конструкції, початок речення чи запитання, речення з пропущеними словами, тексти-зразки, зразки чи шаблони відповідей та ін.

Практична значущість

За умови правильного використання всіх перерахованих вище факторів уроки (чи навіть цілий курс), що спираються на стратегії методики CLIL, дозволять виконати такі навчальні цілі та завдання:

 -підвищити мотивацію учнів до вивчення іноземної мови й навчального предмета;

 - навчити учнів свідомо користуватися іноземною мовою для вирішення повсякденних завдань спілкування;

 -підготувати учнів до можливості продовження освіти іноземною мовою;

 -розвивати лінгвістичні та комунікативні компетенції за допомогою використання іноземної мови в природному й сучасному вигляді;

 - розвинути в учнів розуміння багатокультурності сучасного світу.

Результативність досвіду.

За результатами аналізу успішності учнів з англійської мови було виявлено зменшення кількості граматичних помилок в усному мовленні учнів, усі учні стали більш активними в спілкуванні іноземною мовою; засвоїли термінологічний вокабуляр з вивчених тем як російською, так і англійською мовами, вміють оперувати вивченими термінами, відповідаючи на запитання вчителя й презентують результати своєї роботи; застосовують набуті знання при читанні теоретичних текстів і виконанні практичних завдань; демонструють значні досягнення в монологічному й діалогічному мовленні іноземною мовою при захисті міні-проектів. Впровадження технології CLIL у навчальний процес сприяє створенню багатомовного освітнього середовища, підвищує мотивацію учнів до вивчення як англійської, так і навчального предмета. Учні активно засвоюють значний обсяг інформації, поринаючи таким чином у природне мовне середовище. Також під час роботи над тематичними текстами учні вивчають специфічні терміни, певні граматичні конструкції й правила, що сприяє збільшенню словникового запасу учнів, насичення його предметною термінологією й готує до подальшого засвоєння й застосування нових знань та вмінь.

Репрезентація досвіду

Теоретичні основи та практичні поради щодо використання технології CLIL було презентовано та обговорено на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри вчителів іноземних мов у 2018 році, засіданнях творчої групи «Акмеологія». На базі ЗБЛ №99 травня 2019 року в Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 Запорізької міської ради в межах V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» відбувся круглий стіл «Розвиток професійної компетентності педагога-новатора в умовах моделювання авторської школи», на якому було проведено майстер-клас для вчителів та адміністрації шкіл Запорізької області за темою дослідження, проведено відкриті інтегровані уроки: англійська мова та географія, «Населення України» 8-Г клас, учитель географії Шматко С.В., учитель англійської мови Алексєєнко Ю.С.; німецька мова та біологія, «Дещиця солі в морі інформації», 8-Б клас, учитель німецької мови Сафонова Ю.М., учитель біології Дєнєжкіна А.В.; психологія та англійська мова «Технології вирішення проблем для розв’язання конфліктів» в 11-Б класі  учитель англійської мови Компанієць Т.О.; практичний психолог Волкова І.О.

Брали участь в обласних семінарах та тренінгах з проблем впровадження багатомовної моделі навчання – 4 заходи; у круглому столі «Організація та науково-методичний супровід упровадження багатомовної освіти» в межах проведення V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи».

Підготовлена стаття до публікації в збірнику КЗ «ЗОІППО» ЗОР Солдатєнко О.В., Фомич І.І., Алексєєнко Ю.С. «Застосування стратегій методики у навчанні іноземних мов та предметів природничого циклу в контексті впровадження багатомовної моделі освіти».

Теги: CLIL, БАГАТОМОВНА ОСВІТА, ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ, СКАФОЛДІНГ, МОДЕЛЬ БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ, ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ, БІЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА

Посилання на досвід:

https://drive.google.com/file/d/1HEKoiCWpt1bPDkgoAxZW6j8kAv002KZS/view?usp=sharing

Перелік додатків:

1. Технологічна карта уроку англійська мова + географія «Національні меншини України» (з презентацією і роздатковим матеріалом)

https://drive.google.com/drive/folders/1YBHDSs8W1v0XzevbYa22D_3_XMcvDjov?usp=sharing

2. Солдатєнко О.В., Фомич І.І. Методологічні засади впровадження інтегрованого навчання предмету та мови в умовах багатомовного полікультурного середовища

https://drive.google.com/file/d/1fx0Q5HYBcJGkI59SNc5ohyniS62XPjtv/view?usp=sharing

3. Презентація зі скріншотів «Застосування стратегій методики CLIL у навчанні іноземних мов та предметів природничого циклу в контексті впровадження багатомовної моделі освіти»

https://drive.google.com/file/d/1wVxRrSpwIDu3T8xSh8neIlFLFfgdQuJR/view?usp=sharing

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Боднарчук Т. В. Особливості розвитку білінгвальної освіти у сучасній українській школі / Т. В. Боднарчук. К. –  Педагогіка. Розділ 1. Збірник наукових праць. – Випуск 14. – С. 37-42.
  2. Ситняківська С. М. Особливості впровадження білінгвального навчання у технічних навчальних закладах України / С. М. Ситняківська, М. Г. Хливнюк /  Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2014. – Вип. 6. – С. 167-172.
  3. Lucietto S. A Model for Quality CLIL Provision // International CLIL Research Journal. 2008. Vol. № 1. P. 83-92
Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (26.12.2019)
Просмотров: 859 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]