Впровадження моделі «Перевернутий клас» (Flipped Class) як механізму підвищення якості освіти учнів при вивченні інформатики

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Інформатика»

Тема інноваційної розробки: Впровадження моделі «Перевернутий клас» (Flipped Class)  як механізму підвищення якості освіти учнів при вивченні інформатики

Автор інноваційної розробки:

Потоцька Олена Анатоліївна, учитель інформатики Запорізького багатопрофільного ліцею №99

Повна назва школи: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області

 

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

Провідна ідея полягає у формуванні ключових та предметних компетентностей учнів при вивченні інформатики шляхом використання моделі організації спільної діяльності вчителя і учнів, зміщення центру ваги на керовану самостійну діяльність учнів, що передбачає вбудовування в освітній процес моделі «Перевернутий клас» та змішаного навчання: зокрема, зміщення акцентів  від вивчення нового матеріалу в класі та виконання складних завдань до теми учнями вдома до первинного засвоєння теоретичного матеріалу учнями вдома та виконанню учнями складних комплексних завдань до теми на уроці – у співпраці з вчителем та однокласниками. Така технологія сприяє  підвищенню якості знань учнів, підвищенню рівня пізнавальної активності та мотивації до навчання, дає можливість реалізувати індивідуальну траєкторію навчання та сприяє глибокому засвоєнню матеріалу; розвитку критичного та логічного мислення учнів, уміння розв’язувати складні комплексні завдання, розвитку соціального та емоційного інтелекту.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Сучасний світ висуває до випускників і майбутніх перетворювачів навколишнього світу суттєво нові вимоги, серед яких є вміння самостійно опрацьовувати великі масиви інформації, що постійно змінюються, вирішувати складні комплексні завдання та вміння працювати в команді. Головним завданням сучасної освіти є виховання активної, творчої особистості, яка може адекватно сприймати будь-яку інформацію й користуватися нею за необхідності. Вимоги до предметних, особистісних і метапредметних результатів встановлюються Державним освітнім стандартом Нової  української школи  та викликають необхідність зміни технології організації навчання, в якому учень стає активним учасником навчальної діяльності. Перенесення акцентів із «засвоєння знань» на формування «компетентностей» включає в повсякденну освітню діяльність електронні навчально-методичні посібники, відеоуроки, системи мультимедіа, інтерактивні плакати і багато іншого.

Формування в учнів ключових та предметних компетентностей, пов'язаних з осмисленням інформації, її переробкою, перетворенням і практичним використанням, полягає у впровадженні моделі «Перевернутий клас» в практику роботи вчителя.

Підвищення якості освіти і його практична спрямованість є однією з актуальних проблем сучасної системи загальної середньої освіти. Її рішення безпосередньо пов'язане з оптимізацією способів повноцінного засвоєння учнями змісту освіти, розвитку на його основі високих інтелектуальних і творчих здібностей учнів, ключових компетентностей випускника Нової української школи.

Аналіз змісту шкільного курсу інформатики свідчить про те, що він включає сукупність двох взаємопов'язаних компонентів – теоретичного і практичного. Необхідність вироблення практичних навичок і умінь роботи на комп'ютері передбачає значне підвищення питомої ваги практичних занять (у порівнянні з іншими предметами) в загальній структурі курсу, надаючи курсу інформатики специфічні риси, які відрізняють його від інших предметів. Шкільний курс інформатики повинен не тільки знайомити з головними теоретичними поняттями, а й бути практично орієнтованим – учити школяра працювати на комп'ютері та використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Перед учителем постає проблема надмірності фактичного матеріалу в порівнянні з кількістю годин, які передбачені програмою, і пов'язана з нею проблема співвідношення часу для формування теоретичних і практичних умінь учнів. Учитель повинен разом з формуванням стійких практичних навичок роботи із засобами інформаційно-комунікаційних технологій сформувати в учнів загальну теоретичну освіченість в області застосування інформаційних технологій – технологій комп'ютерної обробки інформації. В умовах обмеженості навчального часу це зробити вкрай важко. Наприклад, під час вивчення теми в 6 класі «Комп’ютерна графіка», на яку відводиться 7 годин, з навантаженням 1 година на тиждень, учитель вимушений обирати: чи розглянути теоретичні поняття з одночасним демонструванням розмаїття можливостей комп’ютерних графічних редакторів, чи присвятити основний час практичній роботі.

Таким чином, при традиційній технології навчання на уроках інформатики відбувається розвиток поверхневих теоретичних і практичних знань, що перешкоджає досягненню результатів навчання високого рівня і формуванню стійких практичних навичок. Існуючі проблеми при викладанні інформатики перешкоджають досягненню високого рівня якості освіти. Виникають протиріччя між:

 •  великими потенційними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій в системі освіти й недостатньою ефективністю їх використання в сучасній школі;
 •  потребою суспільства в ефективних методах навчання на основі інтеграції очного навчання і його дистанційних форм і відсутністю такого досвіду в масовій педагогічній практиці;
 •  важливістю навчальної активності учнів для досягнення ними високих освітніх результатів і їх пасивністю при традиційних варіантах організації освітнього процесу;
 •  необхідністю реалізації індивідуального та диференційованого підходів в процесі навчання учнів і обмеженими можливостями вчителя для їх реалізації через нестачу навчального часу.

Актуальність даного досвіду полягає в тому, що вирішення означених проблем можливе через реалізацію технології змішаного навчання, у межах якого зміщуються пріоритети з навчання на вчення, з передачі учням готової інформації на процес її здобування, досягненню результатів навчання високого рівня і стійких практичних навичок.

На мій погляд, найбільш вдалою моделлю змішаного навчання є «Перевернутий клас», який дозволяє повною мірою використовувати потенціал дистанційного навчання при збереженні переваг очного заняття з учителем, що при такому навчанні виступає в ролі експерта-фахівця, вчителя-фасилітора. Він консультує учнів зі складних питань, надає підтримку та індивідуальний супровід навчальної діяльності, відповідає на  складні питання учнів та залучає їх до активної роботи.

Науково-теоретичною базою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і середньої освіти, Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді», Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, проект Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепція Нової школи та ін.

Проблема змішаного навчання знайшла своє відображення в працях українських учених С.Г. Григор’єва, О.В. Андрюшкової, Ч. Грема, Ю.В. Тріуса, В. М. Кухаренка, О. М. Спіріна, Є.М. Смирнової-Трибульскої, Рашевської, Ю.О. Кадемії та зарубіжних Д. Тракслера, В. Вудфілд, Д. Харісона, Хенрі, Л. Халверсона, К. Спріна. Аналіз праць цих дослідників дає змогу зробити висновок, що питання змішаного навчання залишається актуальним і дискусійним. Зокрема, потребує уточнення понятійний апарат даної проблеми, виділення конкретних компонентів методики змішаного навчання, поєднання відповідних методів та засобів традиційного й електронного навчання. Також залишається відкритим питання щодо реалізації змішаного навчання в межах певної навчальної дисципліни, вимог до навчально-методичного забезпечення та організації етапів процесу навчання.

Теоретичною основою змішаного навчання є технологія програмованого навчання, розроблена в середині 50-х років американським психологом Б.Ф. Скіннером. Термін «змішане навчання» і опис його термінології з'являються в кінці 90-х років. Інститут Клейтона Крістенсена запропонував таке визначення змішаного навчання. Змішане навчання (англ. "Blended Learning") –  це поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як: комп'ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи.

Перша розрахована на багато користувачів система навчання PLATO (Programmed Logicfor Automatic Teaching Operations) прототип сучасних систем онлайн-навчання – розроблялася, починаючи з 1960 року. Це був перший досвід змішаного навчання, при якому учень відпрацьовував навички на комп'ютері у своєму власному темпі, а вчитель визначав вектор розвитку [1, с.18].  

Ідея «перевернутого класу» виникла кілька десятиліть тому в США. Родоначальниками моделі змішаного навчання вважаються два вчителі – Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) і Аарон Семс (Aaron Sams), які в 2007 році спочатку придумали, як забезпечити своїми лекціями спортсменів, які часто пропускають заняття, а потім розвинули цю ідею в новому освітньому напрямку.

Мета досвіду: підвищення якості освіти учнів на основі вбудовування в освітній процес моделі «Перевернутий клас», спрямованої на глибоке засвоєння знань та формування ключових компетентностей, розкриття особистісних потенційних можливостей учнів, реалізацію індивідуальної траєкторії навчання і задоволення їх освітніх запитів; підвищення рівня пізнавальної активності та мотивації до навчання; розвитку критичного та логічного мислення учнів, уміння розв’язувати складні комплексні завдання, розвитку соціального та емоційного інтелекту. 

Завдання досвіду:

 1. Розглянути суть та ефективність впровадження моделі «Перевернутий клас» в практику роботи вчителя.
 2. Здійснити відбір ефективних форм, методів і технологій навчання з метою підвищення якості та результативності навчального заняття із застосування моделі «Перевернутий клас».
 3. Забезпечити підвищення рівня навчальних досягнень учнів з інформатики за рахунок подальшого розвитку ресурсу навчального заняття – моделі змішаного навчання «Перевернутий клас», розвитку в учнів мотивів до навчальної діяльності, надання їм усіх видів підтримки.
 4. Створити умови для подальшого розвитку компетентностей учнів і виходу на новий якісний рівень педагогічної майстерності за рахунок оперативного оволодіння інноваційним педагогічним досвідом з проектування «перевернутого» уроку і впровадження моделі «Перевернутий клас» в освітню практику.

Стисла анотація досвіду

Для успішної інтеграції в освітню практику «перевернутих уроків» мною проведено SWOT-аналіз. Виявлено сильні і слабкі сторони, ризики та можливості проведення «перевернутих уроків» з елементами технології перевернутого навчання. Я вважаю, що спільне використання моделі «перевернутий клас» і електронного навчання, що забезпечує перехід від пояснювально-ілюстративної і репродуктивної методики навчання до рефлексивної моделі, передбачає посилення самостійної роботи учнів, творчості, розкриття індивідуальних особливостей при збереженні можливостей для комунікації з іншими учнями і вчителем. Якщо при вивченні шкільного курсу інформатики пояснення теоретичного матеріалу винести за межі уроку і більшість урочного часу присвятити практиці, то учні можуть отримувати набагато більше шансів освоїти практичне використання на тому рівні, який дозволяє в подальшому без проблем займатися самоосвітою за цим напрямком.

Використання моделі змішаного навчання «blended leaning» і, зокрема, методики «перевернутий клас», дозволяють подолати труднощі, що виникають при організації традиційного уроку інформатики, і запропонувати варіанти проведення уроку, побудованого з урахуванням сучасних вимог до освіти, цілей і завдань.

Перевернутий клас – це модель навчання, в якій виконання домашньої роботи передбачає самостійне вивчення учнем нового теоретичного матеріалу за допомогою гаджетів (мобільних пристроїв, комп'ютера) в форматі аудіо / відео уроків, презентацій, вебінарів або інтерактивних тестів. На уроці відбувається закріплення вивченого і актуалізація отриманих знань, яка може проходить у форматі семінару, рольової гри, проєктної діяльності та інших інтерактивних формах. На навчальному занятті з інформатики організовується практична діяльність, учні переходять до активної форми навчання, тобто до аналізу конкретної ситуації, вирішення проблемних завдань, розв’язання практичних задач, виконання дослідницьких завдань. Використання даної моделі дозволяє піти від фронтальної форми роботи в класі і реалізувати інтерактивні форми роботи на уроці, а навчальне дистанційне середовище дає можливість вчителю відразу ж перевірити розуміння нового матеріалу учнями.

Для надання ресурсного забезпечення реалізації моделі змішаного навчання мною було створено авторський веб-сайт в сервісі "Google Сайты" "Світ інформатики" (Режим доступу: https://sites.google.com/view/svitinformatika/). Основне призначення цього веб-ресурсу полягає в застосуванні медіапростору для створення інтерактивного навчального середовища надання школярам можливості отримати основні або додаткові знання з предмету.

Учням стає доступний якісний освітній контент, збагачений сучасними цифровими матеріалами  –   гіпертекст, графіка, звук, відео. Цей контент й інструменти зворотного зв'язку доступні в будь-який час і з будь-якого місця. Комунікації учень-учень та учень-учитель відповідають прийнятому в сучасної молоді стилю спілкування. Таке онлайн-середовище надає учням можливість контролювати темп, час, місце і шлях навчання. Це допомагає розвивати навички планування, самоконтроль і саморегуляцію, а також дає свободу. Використання інтерактивного навчального середовища дозволяє зосередити матеріал в одному місці, тобто забезпечити учням одну точку входу.

Для реалізації перевернутого навчання як базової методики навчання інформатики виявлено перелік інструментів і платформ для можливості реалізації курсу з використанням інновацій. (Додаток 3). Створені інтерактивні завдання за допомогою сервісів LearningApps, Kahoot, які використовую як тренажери для закріплення вивченого матеріалу. Канал YouTube/Edu пропонує велику кількість відеороликів, які можна використовувати в освітньому процесі.

Інтеграція досвіду навчання онлайн і з учителем сприяє активній роботі учнів на уроці. Найбільш важливим моментом для вчителя в організації та проведенні «перевернутих уроків» є розуміння й дотримання дидактичних вимог, серед яких: оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями учнями, їх активність, бажання і самостійність; стимулювання позитивного ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності в «перевернутому уроці»; забезпечення зворотного зв'язку і підтримка з боку вчителя; конструювання навчальної ситуації так, щоб викликати інтерес і створити ситуацію успіху для кожного.

Модель «Перевернутий клас» створює оптимальні умови для розвитку пізнавальної активності учнів, організовує їхню продуктивну діяльність в межах досліджуваної теми, за якої вони стають не пасивними споживачами готової інформації, а її здобувачами й переробниками. Як наслідок, перевернуте навчання сприяє:

 • підвищенню навчальної активності учнів, їх мотивації до навчання і захопленості навчальною діяльністю на заняттях;
 • реалізації можливості диференційованого підходу в навчанні, роботи в індивідуальному комфортному темпі;
 • підвищення самостійності учнів, їх відповідальності за навчання;
 • перенесення акценту на практичну продуктивну й творчу діяльність;
 • використання різноманітних джерел отримання інформації;
 • реформування навичок групової, командної роботи;
 • позитивної зміни позиції вчителя в освітньому процесі: учні відчувають потребу у  вчителі-консультанті, тренері, партнері.

При роботі в режимі «Перевернутий клас» зростає відповідальність самого учня, стимулюється формування його особистісних характеристик (активність, відповідальність, ініціативність) (самоорганізація, управління тимчасовими ресурсами).

Практична значущість

Використання моделі «Перевернутий клас» дозволяє оптимізувати витрати часу вчителя та підвищити ефективність освітньої діяльності в цілому.

Учень при цьому стає активним учасником освітнього процесу, здатним вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням власних потреб, що дозволяє формувати особистість, здатну до самоосвіти та самостійної оцінки своїх досягненнях.

За умови правильного використання технологія змішаного навчання дозволить виконати такі навчальні цілі та завдання:

 • підвищити навчальну активність учнів, їх мотивацію до навчання і захопленість навчальною діяльністю на заняттях, самостійність учнів, їх відповідальність за навчання;
 • реалізувати можливості диференційованого підходу в навчанні, роботи в індивідуальному комфортному темпі;
 • посилити акцент на практичну продуктивну і творчу діяльність;
 • використовувати різноманітні джерела отримання інформації;
 • позитивно змінити позиції вчителя в освітньому процесі: учні відчувають потребу у вчителі-консультанті, тренері, партнері.

Результативність досвіду

За результатами аналізу успішності учнів з інформатики було виявлено, що впровадження такої моделі навчання дає можливість учням для ґрунтовної самоосвітньої діяльності, а вчителю – можливості  для індивідуалізації та диференціації навчання. Оскільки кожному учню необхідна своя кількість часу для засвоєння матеріалу і його осмислення, учень отримує можливість працювати у своєму індивідуальному режимі. Впровадження такої моделі навчання допомагає індивідуалізувати навчання.

Змішане навчання вважаю ефективним, оскільки така система навчання поєднує в собі переваги різних технологій навчання – традиційної, електронної, дистанційної, мобільної тощо. Це створює умови для розв’язання основної проблеми традиційного навчання, що полягає в обмеженні можливостей реалізації та розвитку потенційних здібностей учнів.

Репрезентація досвіду

Теоретичні основи та практичні поради щодо використання технології «Перевернутий клас» було презентовано та обговорено на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри вчителів інформатики у 2018 році, РМЦ вчителів інформатики Хортицького району, засідання шкільної творчої групи «Інформатизація».

Теги: ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ, ОНЛАЙН НАВЧАННЯ, МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС», ПЕРЕВЕРНУТИЙ УРОК, КОМПЕТЕНТНОСТІ.

Посилання на досвід: http://haa.su/Ty3/

Перелік додатків:

Додаток 1. Методичні рекомендації щодо впровадження моделі змішаного навчання в практику організації навчального процесу.

Додаток 2. Технологічна карта підготовки до перевернутого уроку.

Додаток 3. Інструменти і сервіси для реалізації моделі «Перевернутий клас».

 

 

 

ВИКОРИСТАНІ РЕСУРСИ

 

 1. Володимир Кухаренко (к.п.н). Теорія та практика змішаного навчання. 2014. – Режим доступу: http://slidesha.re/1JYNsT7
 2. Ксенія Цицюра. Змішане навчання: основні інгредієнти компетентнісного підходу для ефективної освіти нового покоління. 2015. – Режим доступу: http://bit.ly/1zp30El
 3. Морзе Н.В. Основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2013/prez30.11.13.pdf.
 4. НП Телешкола: Реализация моделей смешанного обучения. – Режим доступу: http://bit.ly/1EKapV8
 5. О. Пилипчук, В. Ластовецький, Є. Шестопалов для Освіта.ua. «Перевернуте навчання» інформатики. 2014. – Режим доступу: http://bit.ly/1GAElm8
 6. О.Єльнікова. Блог дистанційного навчання педагога. – Режим доступу: http://bit.ly/1C1PsX1
 7. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.
 8. Три питання до перевернутого навчання від Джонатана Мартіна. – Режим доступу: http://bit.ly/1FzvyzO

 

Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (26.12.2019)
Просмотров: 590 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]