«Впровадження інноваційних технологій «Щоденні 5» та «Щоденні 3» з метою розвитку ключових компетентностей молодших школярів»

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація виставки: «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція: «Початкова освіта»

Тема досвіду: «Впровадження інноваційних технологій «Щоденні 5» та «Щоденні 3» з метою розвитку ключових компетентностей молодших школярів»

Інформація про авторів досвіду: Дукова Марина Павлівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель», Лавруша Валентина Іванівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель».

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2017),  першочерговим завданням сучасної освіти є підготовка дитини до життя. Освітній процес розглядається, як саме життя, що ґрунтується на суб'єктності школяра.

Реформування системи освіти в Україні актуалізує пошук технологій, які відповідають концепції Нової української школи. Розбудова НУШ може бути ефективною за умови вивчення й впровадження в освітній процес інноваційних технологій, у тому числі й досвіду зарубіжних освітніх систем «Щоденні 5» та «Щоденні 3». Особливість технологій полягає в діяльнісному підході (навчання ґрунтується на засадах пошукової, дослідницької, рефлексивної діяльності) та зорієнтована на розвиток особистісного ставлення учня. Саме ці методичні системи сприяють формуванню особистості, яка творчо та критично мислитиме, самостійно розв’язуватиме проблеми, буде здатною до життя в суспільстві, прагнутиме до самовдосконалення й навчання впродовж життя, буде готовою до свідомого життєвого вибору та самореалізації.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Навчання в сучасній початковій школі має забезпечувати всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Розвиток наскрізних умінь має бути невід’ємною умовою змісту всіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний процес, щоб забезпечити єдність ключових компетентностей учнів та їхніх творчих можливостей.

Розвинуті здібності особистості, її професійні інтереси і кваліфікацію вчені порівнюють з головним капіталом економічної формації, а їх «накопичення» відносять до найважливішої прогресивної функції суспільства. Тому освітній процес у школі підпорядковується високій меті – розвитку компетентностей та наскрізних умінь учнів.

За Державним стандартом початкової освіти до ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому й суспільному житті людини.

 Людина від природи має багато задатків. Відповідно до Концепції Нової школи сучасний учитель повинен дати можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили, допомогти дитині зрости в умовах успіху та відчути певні позитивні емоції від подолання труднощів, що формуватимуть почуття компетентності.

Передумовою активної пізнавальної діяльності учнів є нестандартна, цікава, творча робота, яка пробуджує у дітей інтерес до знань і сприяє емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку школярів. Однією з інноваційних технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технології «Щоденні 3» та «Щоденні 5».

Науково-теоретична база досвіду

Питання формування творчої особистості розглядаються в дослідженнях Б. Ананьєва, Ю. Бабанського, І. Беха, Г. Айзенка, А. Маслоу, К. Роджерса, Д. Шеренберга, В. Андреєв, Г. Костюк та ін.

Значний інтерес становлять напрацювання В. Хорошилової (загальноосвітні школи Канади), Л. Карпинської, Г. Воронки, І. Гушлевської (формування професійної майстерності майбутніх учителів), Майкла Фуллана (дослідження вищої освіти Канади). Ця технологія ґрунтується на діяльнісному підході.

Ми з’ясували, що технологія навчання Daily 5 пройшла певний період розвитку, поки не ста­ла важливою та актуальною в початковій школі Канади. Вперше вона була представлена Гейлом Буше і Джоан Мозер у книзі «The Daily 5: Не­залежність грамотності в початкових класах» (2006 р., Онтаріо, Канада, – 200 с. ).

Мета досвіду:

 • розглянути теоретичні аспекти ротаційних моделей «Щоденні 3» (Daily 3) та «Щоденні 5» (Daily 5);
 • можливість впровадження в освітній простір України продуктивних здобутків із означеної проблеми.

Завдання досвіду:

 • відхід від усталених моделей навчання та пошук ефективних шляхів застосування новітніх технологій;
 • можливість проаналізувати власні здобутки, умотивованість до подальшого розвитку;
 • створити комплекс дидактичних матеріалів для забезпечення розвитку наскрізних умінь учнів, щоб забезпечити єдність ключових компетентностей учнів та їхніх творчих можливостей.

Стисла анотація досвіду

Під час навчання на Онлайн-курсах для вчителів початкової школи нас зацікавила педагогічна технологія «Щоденні 3» (Daily 3) та «Щоденні 5» (Daily 5).

Ротаційні моделі «Щоденні 5» (читання і письмо) і «Щоденні 3» (математика) – це набори щоденних видів діяльності, виконуючи які, діти навчаються бути самостійними під час читання, письма й вивчення математики, а учитель має можливість працювати з учнями індивідуально та у малих групах. Важливо навчити дітей самостійності, тому що це основа їх відповідальності.

Основні  принципи моделей «Щоденні 5» і «Щоденні 3» є такими:

 • довіра та повага;
 • спільнота;
 • вибір;
 • відповідальність;
 • тимчасове зосередження уваги;
 • переходи як паузи для відпочинку;
 • 10 кроків до самостійності.

           Зазначені вище технології зумовлюють покроковість процесу навчання кожної дитини, виявляють її сильні та слабкі сторони, забезпечують комфортність, емоційну й соціальну адаптованість учнів, а також формує особистісні якості школярів в контексті компетентнісної парадигми.

Практична значущість

Запропонований досвід сприятиме:

 • створенню певного освітнього середовища, у центрі якого має бути учень;
 • створенню умов для розкриття і збагачення суб’єктивного досвіду учнів, інтелектуально-емоційного комфорту й ситуації успіху;
 • цілеспрямованому використанню свого потенціалу для самореалізації в житті.

Результативність досвіду:

 • створює сприятливі умови для виховання емоційно розвиненої особистості, її переживань і почуттів, починаючи з перших років навчання у школі, шляхом залучення учнів до творчої дослідницької діяльності на уроках та в позаурочний час;
 •   дозволяє застосування сучасних навчальних та інформаційних технологій, які допоможуть дитині навчитися поєднувати розумовий розвиток і опанування необхідних компетентностей;
 • Сприяє формуванню в учнів умінь спостерігати, аналізувати, узагальнювати, будувати гіпотези, робити висновки, ставити запитання, відстоювати і доводити власну думку.

Репрезентація досвіду

Цей досвід представлений на засіданнях ШМО кафедри вчителів початкових класів та засіданнях РМЦ, буде представлений на виставках міського та обласного рівнів.

                   Результати педагогічного досвіду можуть бути використані в практичній діяльності вчителів початкової школи на  уроках, для проведення майстер-класів, семінарів.

 Вид досвіду за рівнем творчої самостійності – модифікаційний, спрямований на вдосконалення, раціоналізацію відомих методичних ідей і підходів, орієнтований на досягнення кінцевого результату розвитку особистості крізь призму формування життєво необхідних компетентностей.

 Новизна досвіду:

Педагог не навчає, виховує чи розвиває, а співпрацює з учнями, навчаючись і самовдосконалюючись разом з ними. Тільки таким чином можливо досягти мети — формування особистості, готової до життя у світі, що постійно змінюється, здатної до навчання та самовдосконалення, до прийняття ефективних рішень.

Теги: особливості навчання,  технологія навчання, читацькі уміння та навички, «Щоденні 3» (Daily 3)  математика самостійно, математика разом, математичне письмо, «Щоденні 5» (Daily 5),  читання для себе, письмо для себе, читання для когось, робота зі словами, слухання.

Теги: Нова українська школа, початкова школа, інноваційні технології,  ротаційні моделі, «Щоденні 5», «Щоденні 3», ключові компетентності, діяльнісний підхід.

Посилання на досвід:

https://drive.google.com/drive/folders/1kF_-pGsKRF2dE0pIi55XSXvPOYRatTJk?usp=sharing

Перелік додатків:

 • Додаток 1. Технологічна картка «Я - схеми». Читання для себе. Дидактичні матеріали: картки самоконтролю.

· Додаток 2. Письмо для себе. Технологічна картка.

· Додаток 3. Читання для когось. Дидактичні матеріали та картки для роботи над усвідомленням прочитаного.

· Додаток 4. Робота зі словами. Технологічна картка. Дидактичні матеріали.

· Додаток 5. Слухання. Дидактичні матеріали.

· Додаток 6. Математика самостійно. Добірка завдань.

· Додаток 7.  . Математика разом. Добірка завдань.

 • Додаток 8. Математичне письмо. Добірка завдань.
 • Додаток 9. Розробка уроку української мови в 3 класі з російською мовою навчання, вчителя Дукової М.П.
 • Додаток 10. Розробка уроку української мови в 2 класі з російською мовою навчання, вчителя Лавруши В.І.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти.
 2. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. — Київ : Літера ЛТД, 2018. — 160 с.
 3. Хомич О. О. Особливості навчання учнів початкових шкіл Канади / О. О. Хомич // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 460-465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (24.12.2019)
Просмотров: 851 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]