«Створення ефективного візуального простору сучасного уроку історії в старшій школі»

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Історія та правознавство»  

Тема інноваційної розробки: «Створення ефективного візуального простору сучасного уроку історії в старшій школі»

Автор інноваційної розробки:

Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»

Провідна педагогічна ідея досвіду

Сучасна школа не може залишатися осторонь від процесів модернізації освіти, які відбуваються сьогодні в усьому світі, в тому числі й в Україні. Концепція Нової української школи передбачає оновлення змісту освіти й спрямована на новий освітній результат (формування компетенцій, вміння здобувати і застосовувати знання в нових навчальних та життєвих ситуаціях, а не механічно збільшувати їх обсяг), реалізацію принципів, зорієнтованих на розкриття особистісних можливостей та інтересів учнів з метою формування цілеспрямованої, самостійної, мобільної особистості. Усе це передбачає упровадження в освітній процес нових підходів, спрямованих на формування інтелектуально розвиненої, ініціативної особистості школяра, здатної нестандартно, творчо мислити та самостійно здобувати знання.

Мета шкільної історичної освіти передбачає уміння оцінювати історичні події під різними кутами зору, знаходити нові аспекти змісту чи нові способи розв’язання  проблеми; розвивати творче та критичне мислення учнів. Але вирішити ці задачі старими методами складно. До того ж нерідко в старшій школі учні втрачають інтерес до навчальних предметів. Тож провідна ідея досвіду ґрунтується на припущенні, що саме створення ефективного візуального простору сучасного уроку історії та застосування нових засобів візуального навчання дозволить активізувати пізнавальну й пошукову діяльність учнів, мотивувати їх до більш глибокого вивчення історії, більш ефективно формувати в них ключові компетентності та емпатійне мислення.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

На сучасному етапі навчання історії постало завдання необхідності створення умов, коли в учнів формується власний погляд на події, явища та процеси, які відбулися в процесі розвитку людства. Так, на уроках історії нові технології навчання спрямовані на розвиток в учнів здатності бачити проблему, виявляти суперечності, висувати гіпотези, оригінальні ідеї, аналізувати, інтегрувати, трансформувати. У сучасній школі ми маємо справу з «кліповою молоддю», тобто поколінням  Z, що здатне отримувати більше інформації з будь-яких візуальних, у тому числі комп’ютеризованих джерел, а не традиційним шляхом – слухаючи вчителя й читаючи книжки. Крім цього, сучасні учні належать до «мережевого покоління», для якого отримання інформації електронним способом стало природним і невід’ємним джерелом.  Активне використання візуальних та інформаційних технологій дозволяє перейти від пасивного сприйняття навчального матеріалу до активного, свідомого оволодіння знаннями. Саме вони дають можливість реалізувати принцип «навчання із захопленням». Сьогодні в освітньому процесі недостатньо ораторського мистецтва педагога, недостатньо чудових за змістом підручників. Сучасний урок сьогодні – це не просто інформативна одиниця, а комплексний, особистісно утворюючий і соціально спрямований елемент. Для реалізації цих завдань актуальним й істотним є використання й опрацювання на уроках історії різноманітних візуальних джерел. З психологічних досліджень відомо, що до 90% інформації передається візуальним способом, але можливості феномена візуалізації не повною мірою реалізуються у сфері викладання історії. Актуальність також обумовлена тим, що сучасні засоби візуалізації дають можливість учителю зробити урок ефективним та інтерактивним, працювати з учнями в малих групах та в парах, використовуючи технологію CLIL в роботі з візуальними джерелами, розвивати уміння знаходити потрібну інформацію про світ  іноземними мовами. Все це дає можливість, враховуючи особливості сучасної молоді, готувати їх до сучасного життя на уроках історії, оволодіти способами розумових дій, уміння знаходити нові аспекти розв’язання проблеми.

Науково-теоретичною базою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і середньої освіти, Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді», Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, проект Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепція Нової школи та ін.

Багато вчених приділяло увагу використанню візуальних джерел на уроках історії: М.Стасюлевич, А.Гпртвіг, М. Рожков, Г.Селєвко, В.Власов, О.Пометун.  У своїх працях педагоги М. Махмутов, В. Євдокимов, О.Зільберштейн, І. Федоренко, К. Баханов висвітлюють проблеми візуальних джерел, пропонують їх використовувати як основу для постановки проблеми, причому надавати учням фактичний матеріал для аналізу, порівняння та розкриття сутності явищ. Це, на думку методистів, сприятиме актуалізації раніше набутих знань, на основі яких будуть формуватися нові поняття, вміння та навички, потреба в нових знаннях, практичному їх застосуванні, створенню у школярів стійкої уваги в процесі вивчення нового матеріалу, розвитку критичного мислення. Проблема наочності, візуальних джерел та їх значимості розглядалася ще Я.А. Каменським, І.Г. Песталоцці, А. Дистервегом, К.Д. Ушинським. Результати аналізу останніх досліджень показують, що методику використання візуальних засобів навчання при проведенні різних видів занять розробляли: Крігер О.А. [2], С. Максимюк [3], Мойсеюк [4] С.В., Селєвко, І.М., Лебедєва.

Мета даної роботи: роглянути особливості створення ефективного візуального простору сучасного уроку історії та проаналізувати сучасні візуальні джерела й можливості їх використання для підвищення мотивації при вивченні історії в старшій школі.

Завдання:

  • розглянути види сучасних візуальних джерел у старшій школі;
  •  безперервність і наступність їх використання в 5-7, 8-9, 10-11 класах, а також у роботі з обдарованими учнями;;
  • проаналізувати вплив сучасних засобів візуалізації на різних етапах уроку  на підвищення пізнавальної активності учнів;
  • показати особливості використання візуальних джерел в профільних класах та в роботі з обдарованими учнями

Теги: ВІЗУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, CLIL, ЛЕПБУК, QR-КОДИ, МЕДІА, КАРИКАТУРИ, ФОТО- КВЕСТ.

Посилання на досвід:

ttps://drive.google.com/file/d/1LC76fvvGPptZmoZbdueXN5QMIm49eCJV/view?usp=sharing

Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (27.12.2019)
Просмотров: 261 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]