«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності та інноваційності учнів шляхом застосування інтернет-сервісів на уроках фізики»

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Фізика, астрономія»

Тема досвіду«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності та інноваційності учнів шляхом застосування інтернет-сервісів на уроках фізики»

 

 Інформація про автора досвіду:

Чередниченко Інна Борисівна,

 учитель фізики, учитель вищої категорії

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

На сучасному етапі в усіх прогресивних освітніх системах світу відбуваються суттєві зміни в методах навчання природничих наук, зокрема й фізики. Провідна ідея досвіду  ґрунтується на припущенні, що використання  сучасних інтернет-сервісів у викладанні фізики сприятиме розвитку компетентності учнів у галузі природничих наук, зокрема, у фізики, інформаційно-комунікаційної компетентності та інноваційності, вміння розв’язувати складні комплексні завдання, що створює підґрунтя для формування та розвитку цілісної, з розвинутим емоційним та соціальним інтелектом, здатної до критичного мислення особистості.

 Використання інформаційних технологій та активне функціонування віртуальних мережевих співтовариств призведе до підвищення якості освітнього процесу, доступності та ефективності освіти,  розвитку  в підростаючого покоління умінь і навичок, необхідних для практичного використання в сучасному інформаційному середовищі.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Інформатизація сьогодні є одним з основних шляхів модернізації системи освіти. Це пов'язано не тільки з розвитком техніки й технологій, а й, перш за все, зі змінами, які викликані розвитком суспільства, в якому основною цінністю стає інформація і вміння працювати з нею. Основною метою сучасної школи є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини, формування особистості, яка має міцні базові знання і здатна адаптуватися до умов сучасного життя. Одним із важливих засобів досягнення цих цілей є інформатизація освітнього процесу, зокрема й при вивченні предметів природничого циклу. При цьому необхідно вирішення низки послідовних завдань: технічне оснащення, створення дидактичних засобів, розробка нових технологій навчання і т.п.

Застосування інтернет-сервісів в освітньому процесі дозволяє залучити учнів до творчої пізнавальної діяльності. Сучасні педагоги розуміють, що мережа Інтернет є потужним засобом створення успішної ситуації для всіх суб'єктів освітнього процесу.

На теперішній час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Тому методи виховання та навчання повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.

На сьогоднішній день у світі з’являються нові методики навчання, засновані на інтернет-технологіях. Завдяки тому, що інформаційні ресурси і технології є доступними в будь-який час, навчальний процес стає особистисно зорієнтованим і дає можливість реалізувати індивідуальну траєкторію навчання кожного учня.

Оскільки фізика-наука і фізика-навчальний предмет неподільно пов’язані, процес навчання фізиці полягає в послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять на основі фундаментальних положень. Разом з тим важливим є розвиток в учнів уміння встановлювати взаємозв’язок і взаємовплив подій, логіку їх появи, вирішувати складні комплексні завдання. Для ефективного формування таких компетенцій необхідно залучати учнів до активної та інтерактивної діяльності. У цьому допомагають інтернет-сервіси, які дозволяють створювати інтерактивні часові стрічки.

            Науково-теоретична база досвіду

Впровадження ІКТ в освітній процес розкрито в працях таких науковців, як:  Биков В.Ю., Голощук Р.О., Жалдак М.І., Задорожна Н.Т., Кухаренко В.М., Малицька І.Д.,  Морзе Н.В., Осадчий В.В., Раков С.А., Самойленко О.М.(Україна); Андреєв О.О., Патаракін Є.Д., Полат Є.С., Хуторський  А.В., Чураєва Н.С.(Росія) та ін.

Основи пріоритетних технологій сучасного уроку описано Дж. Бергманом та                    А. Самсом («Перевернутий клас»), В.Ю. Биковим, О.М. Спіріним, Ю.В. Триусом («Змішане навчання»), М. Розенбергом,  О.С. Воронкіним («Дистанційне навчання»);                В. Штейнбергом (багатовимірні дидактичні інструменти), Т. Б'юзеном (інтелект-карти).

            Стисла анотація досвіду

XXI століття – століття високих комп'ютерних технологій. Що потрібно сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя? Яку роль повинна відігравати школа і якою вона повинна бути в XXI столітті, щоб підготувати людину до повноцінного життя і праці?

 Національною доктриною розвитку освіти в Україні в XXI столітті визначено, що одним з пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження в усі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження проблеми інноваційної розробки ґрунтується на припущенні, що використання інформаційних технологій та активне функціонування віртуальних мережевих співтовариств призведе до модернізації   освітнього процесу, підвищення його якості, доступності та ефективності освіти,  розвитку в підростаючого покоління умінь і навичок, необхідних для практичного використання в сучасному інформаційному середовищі.

Активне використання сучасних ІКТ на уроках фізики дозволяє ефективно вирішувати питання оновлення форм і методів  діяльності, враховуючи тенденції розвитку інформаційного суспільства, інтереси та потреби сучасних дітей та підлітків.    Ефективність використання ІКТ залежить від чіткого уявлення про роль і місце, яке вони можуть і повинні займати в системі  освітньої та виховної діяльності.

У своїй педагогічній системі я широко використовую можливості ІКТ для організації й оснащення освітнього та виховного процесу:

як засіб для створення інформаційно-методичних матеріалів і документів (планів, конспектів, інтелект-карт, методичних розробок тощо);

як засіб забезпечення наочності (презентації, відеоролики, відеофільми та інші демонстраційні форми);

як засіб пошуку інформації (текстової, відео - та аудіо);

як засіб обробки інформації (фото і відео, текстової, статистичної інформації для             портфоліо, створення хронік, обробки анкет, побудови діаграм, графіків при дослідженні динаміки тих чи інших процесів у виховній діяльності);

як засіб зберігання інформації (бази даних, методичні розробки колекції, фото - і відеоархіви, електронні сховища);

як засіб комунікації (сайт, електронна пошта, форуми, чати тощо).

            Використання інтернет-сервісів в навчанні, зокрема в проєктній діяльності, сприяє розвитку в учнів пізнавального інтересу, критичного мислення, вміння аналізувати, класифікувати навчальний матеріал. Одним із інструментів створення навчального матеріалу в хронологічній послідовності є таймлайн, який дозволить перетворити навчальне завдання на захоплюючу гру, що урізноманітнить урок.

            Стрічка часу (від англ. Timeline «Лінія часу») – це он-лайн сервіс, який представляє з себе тимчасово-подієві лінійки, що дозволяють учасникам процессу створювати, переглядати, порівнювати інтерактивні графіки, а також обмінюватись ними.

Стрічки можуть супроводжуватися текстовими коментарями, містити фото- та відеоматеріали, посилання на інтернет-ресурси. Створені ресурси можна розмістити на сторінці он-лайн курсу, блогу або перейти до неї за посиланням.

Основними перевагами таймлайну перед паперовим аналогом є:

 • соціальність – робота може бути переглянута великою кількістю учнів, її можна коментувати, редагувати, оцінювати, поширювати різними інтернет-мережами – можливість групової проектної роботи;
 • багаторазовість використання –  робота «не губиться» в зошиті, її можна вбудувати в блог, сайт і багаторазово до неї звернутися. По одній і тій самій лінії можна вести уроки в різних класах;
 • мультимедійність – стрічка часу дозволяє розміщувати не тільки текстові повідомлення, але й інші типи матеріалів (графіку, відео), систематизувати різні види інформації, створювати актуальний для даної роботи дизайн, який навчається має можливість проявляти творчість, індивідуальність;
 •  дизайн - робота буде оформлена акуратно і привабливо, зроблена в єдиному стилі.

Онлайн-сервіси для створення стрічок часу є сучасним інтерактивним інструментом для формування вміння встановлювати послідовність. Таймлайн є незамінним помічником у навчанні дітей будь-якого віку, що дозволяє полегшити сприйняття і запам'ятовування тимчасових ланцюжків.

Враховуючи великий потік інформації в сучасному суспільстві, актуальною інформаційною технологією є застосування інтелект-карт у навчанні учнів, яка дозволяє досягати позитивних результатів, оскільки діти вчаться обирати, систематизувати й запам'ятовувати найважливішу інформацію, а також відтворювати її в подальшому. Карти  розвитку допомагають розвивати креативне й критичне мислення, пам'ять і увагу учнів,  зробити процес навчання більш цікавим, пізнавальним й ефективним, а також вирішують питання компактного графічного представлення навчальних знань, створення такої наочності, яка б цілісно представляла досліджувану тему й економила навчальний час.

Карта розуму – це техніка уявлення будь-якого процесу, події, думки в систематизованій візуальній формі.

Основними перевагами використання інтелект-карт в  освітньому процесі є:

 • допомога у створенні зрозумілих конспектів уроків, підручників;
 • сприяння запам'ятовуванню списків, ланцюжків понять, явищ;
 • можливість пояснити будь-яку тему зрозуміліше й швидше;
 • допомога в управлінні часом і плануванні підготовки до перевірочних робіт.

Традиційні способи переробки інформації копіткі й неефективні. Автор методу Тоні Б’юзен стверджує: «Традиційне конспектування веде до невиправданих втрат часу», а саме:

 • записується багато непотрібної інформації;
 • втрачається час на прочитання згодом цієї непотрібної інформації;
 • втрачається час на повторне прочитання непотрібної інформації;
 • втрачається час на пошук ключових слів.

Інтелект-карта має ряд переваг перед традиційною, лінійної формою надання інформації:

- легше виділити основну ідею, якщо вона розміщена в центрі листа у вигляді яскравого графічного образу;

- увага концентрується не на випадковій інформації, а на основних питаннях;

- чітко видна важливість кожної ідеї  (найважливіші ідеї знаходяться ближче до центру, а менш важливі - на периферії);

- швидше й ефективніше запам'ятовується і відтворюється інформація за рахунок її різнокольорового  й багатовимірного подання;

- структурний характер карти дозволяє легко доповнювати її новою інформацією (без викреслювань, вирізання, вставок і т.п.).

Результативність впровадження досвіду

 • підвищення мотивації учнів до навчання;
 • підвищення пізнавальної активності учнів;
 • вміння працювати з різними джерелами інформації;
 • підвищення кваліфікації вчителів;
 • можливість інтерактивності та оперативного зворотного зв'язку;
 • можливість групової проектної діяльності.

Репрезентація досвіду

 1. Досвід  представлено на засіданні творчої групи «Інформатизація», предметно-методичної кафедри та районному методичному об’єднанні вчителів фізики.
 2. Частину досвіду представлено на Всеукраїнському конкурсі Вчитель року – 2018 (районний, обласний етапи).
 3. Досвід репрезентований та використовується в ЗБЛ № 99.

          Теги: ІКТ, технологія «змішаного навчання», інтелект-карти, карти розуму, логіко-смислова модель, таймлайн, стрічка часу, хроніки.

            Посилання на досвід: https://drive.google.com/drive/folders/1RmcFksi3SbHy3widvJWcb054kqOJuRvS?usp=sharing

Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (26.12.2019)
Просмотров: 214 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]