Психологічний аспект формування емоційного інтелекту та соціальної компетентності в учнів початкової школи засобами інноваційних технологій в умовах м

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Нова українська школа: виховання і розвиток»

Секція: «Психологічний супровід»

Тема інноваційної розробки: «Психологічний аспект формування емоційного інтелекту та соціальної компетентності в учнів початкової школи засобами інноваційних технологій в умовах моделювання авторської школи»

Автор інноваційної розробки:

Карпенко Тамара Олександрівна, практичний психолог Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, спеціаліст першої категорії.

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а,

тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Адреса сайту психологічної служби ЗБЛ №99: http://personagrata-lyceum.jimdo.com

Провідна педагогічна ідея досвіду

Нині відбувається стрімкий процес психологізації освітнього процесу, який класик вітчизняної та світової педагогічної теорії і практики Василь Сухомлинський визначав як необхідну умову якісного функціонування освітнього середовища. Налагодження здорової психологічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу – це головна місія психологічної служби в контексті Нової української школи.

Важливе місце в освітньому процесі займає збереження психічного здоров’я учнів, створення необхідних умов для підви­щення адаптивних можливостей дітей з урахуванням навичок ХХІ століття, особливостей сучасного покоління (покоління «Z») відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій учнів. Головним механізмом формування ключових навичок дитини з початком навчання в школі є ігрова діяльність, яка є важливою складовою життєдіяльності молодшого школяра.

Провідна педагогічна ідея досвіду ґрунтується на припущенні, що використання інноваційних технологій арт-терапії, апробації лего-технологій в діяльності психологічної служби сприяють набуттю учнями життєвого досвіду позитивних змін в процесі соціалізації, стимулюючи фантазію та уяву, дитини через ігрову діяльність де поступове відбувається пізнання дитиною самої себе, свого внутрішнього світу, власних емоцій; формуються навички конструктивної взаємодій з іншими через спільну діяльність; формуються вміння протистояти емоційним переживанням, бути стресостійким завдяки перенесенню набутих практичних знань із занять у власне реальне життя, що дозволяє учням не тільки пристосовуватися до стрімких змін навколишнього середовища, але й активно впливати на життєві події.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду обумовлено реалізацією компетентнісного підхіду в умовах впровадження нових освітніх стандартів та психологізацією сучасного виховного простору ліцею, потребою не лише сприяти здобуванню знань, але й навчити дитину швидко реагувати на зміни, адаптуватися, розвивати уміння концентрувати й утримувати увагу в умовах постійного інформаційного перевантаження.

Представлений досвід презентує логічну системну діяльність психологічної служби в умовах впровадження авторської моделі ліцею «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення» та відповідно до Концепції Нової української школи, спираючись на попередній інноваційний досвід Запорізького багатопрофільного ліцею №99 «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості» (2011-2017рр), де вся діяльність освітнього закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця власного життя, гармонізації стосунків між учнями та педагогами, школою і родиною, ґрунтуючись на ідеї дитиноцентризму, і саме дитина вибудовує власну життєву траєкторію, набуває навичок навчатися впродовж життя.

У концепції Нової української школи чітко деклару­ється, що шко­ла має готувати особистість, громадянина та фахівця. Авто­ри концепції зауважують, що «за експертними прогнозами аналітиків World Economic Forum, у 2020 році найбільш затребувани­ми на ринку праці будуть вмін­ня навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити мету та досягати її, працювати в команді, спілкуватися в куль­турному середовищі». Формування саме такої особистості розпочинається з початком навчання, де відбувається активізація потреби в оволодінні учнем оптимальних засобів для вирішення необхідних життєвих завдань, зміст яких відповідає можливостям молодшого школяра. Це дозволяє впроваджувати разом із традиційними методами роботи інтерактивні та проектні технології навчання, створювати комфортні умови для забезпечення фізичного, психічного й духовного здоров’я молодших школярів, враховуючи основні проблеми та потреби освітнього закладу, запитів адміністрації, педагогів, батьків з урахуванням пріоритетного напрямку роботи.

Таким чином, актуальність досвіду полягає у необхідності в психологізації сучасного виховного простору ліцею через застосування інноваційних технологій (арт-терапії, апробація лего-технології), що є позитивним елементом у структурі психологічної діяльності, який забезпечує психологічний комфорт та сприяє гармонійному розвитку особистості учня початкової школи, тим самим реалізуючи один із головних пріоритетів Державного стандарту початкової освіти – радість пізнання.

Науково-теоретична база досвіду складають нормативно-правові документи Конституції України, Конвенція ООН про права дитини, Положення Законів України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року», наказу МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України", наказ МОН України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», Концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» т. ін.

У роботі ми спиралися на наукові дослідження, в яких визначається важливість створення такого освітньо-виховного простору в системі освіти, який здатен забезпечити різноманітні освітні потреби особистісного розвитку особистості згідно з її індивідуальними задатками, здібностями та запитами суспільства, а саме:

 • модель особистісно орієнтовного виховання дитини (І. Бех);
 • концепція формування особистості у дитячому віці (І. Божович);
 • теорія особистості за принципом розвитку (Г. Костюк);
 • теорія діяльності (О. Лєонтьєв);
 • особистість у філософсько-психологічній концепції (С. Рубінштейн);
 • теорії гуманістичної педагогіки та виховання (Я. Коменський, Й. Песталоцці, А. Макаренко, В. Сухомлинський);
 • класичні підходи до формування моральних якостей особистості (І. Бех, Л. Виготський, О. Запорожець, В. Котирло);
 • концепції емоційного інтелекту Д. Гоулмана, Р. Бар-Она, Е. Носенко, П. Саловея, Дж. Мейєра, Д. Карузо, Г. Гарднера, та ін.,
 • методологічні позиції в корекційній психології та психотерапії (А.Захарова, Т. Зінкєвіч-Євстігнєєва);
 • психологічні концепції розвитку особистості, у тому числі й в ігровій діяльності та спілкуванні, розроблені закордонними авторами (В. Штерн, К. Лєвін, Ж. Пiаже);
 • можливості використання арт-терапії в освіті (Є. Мєдвєдєва, Л. Лєбєдєва);
 • теорія та практика казкотерапії (Т. Зінкевич-Євстігнеєва,);
 • теорія та впровадження ізотерапії (А.Захаров, Р.Хайкін, М. Бурно);
 • потреба дітей в саморозвитку особистісних можливостей саморозвитку (А. Асмолов, Д. Фельдштейн).

Основною метою є створення психологічних умов для формування емоційного інтелекту та соціальної компетентності учнів початкової школи засобами інноваційних технологій (атр-терапії, лего-технології) в умовах моделювання авторської школи.

Завдання:

Сприяти збереженню і зміцненню психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя особистості молодших школярів для успішного навчання та повноцінного розвитку (соціально-комунікативний, емоційний, пізнавальний розвиток).

Забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини.

Сприяти практичній спрямованості навчальної діяльності, взаємозв’язку особистісного розвитку молодшого школяра з його практичним досвідом.

Розробити рекомендації для вчителів та батьків, які спрямовані на успішну соціалізацію, розвиток емоційного інтелекту, розкриття внутрішнього потенціалу та активізації особистісних можливостей молодших школярів, залежно від психологічних та індивідуальних особливостей учнів.

Стисла анотація досвіду

Усві­домлення і визначення змісту інноваційних вимог освіти та сучасності сприяє цілісному баченню системи роботи психологічної служби ЗБЛ №99 в період змін, оскільки всі її компоненти спря­мовані на створення умов для повноцінного розвитку й успішного початком навчання дитини в школі. Діяльність психологічної служби ЗБЛ№99 спрямована на створення оптимальних напрямків розвитку й оновлення виховного простору, втілення в життя принципів індивідуалізації та диференціації на основі гуманізації навчання, розуміння запитів, завдань усіх учасників освітнього процесу.

Проаналізувавши попередню інноваційну проектну діяльність психологічної служби ЗБЛ№99 «Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект розвитку життєвокомпетенісної особистості XXI століття», вважаємо актуальним в роботі практичного психолога пошук нових психологічних технологій, форм та методів для створення комфортного середовища для розвитку та виховання сучасної особистості молодшого школяра.

Спираючись на основні напрями діяльності психологічної служби в реалізації головних пріоритетних напрямків Концепції нової школи та інноваційної діяльності ЗБЛ№ 99 на засіданнях творчих груп, методичних об’єднаннях педагогів були висвітлені теоретичні та практичні доробки сучасних досліджень наукових видань з питань вікової психології, психологічних особливостей сучасних дітей (покоління «Z»), продовжено практичну роботу із застосуванням технології арт-терапії та апробації лего-технології в роботі з учнями початкової школи як найбільш екологічних, тактовних методів в діяльності практичного психолога, надано кейс корисних та ефективних порад і рекомендацій педагогам, батькам для ефективної психологізація сучасного освітнього та виховного простору ліцею тим самим реалізуючи головні пріоритетні напрямки Концепції нової школи в умовах впровадження авторської моделі навчального закладу.

Практична значущість досвіду полягає в тому, що комплексна практична реалізація ігрової діяльності молодших школярів у різних її видах і формах у поєднанні з технологіями арт-терапії, лего-технологією в роботі з практичним психологом позитивно впливатиме на розвиток базових параметрів емоційного інтелекту й соціальної компетентності школяра початкової школи, розкриваючи індивідуальність, сприяючи свідомому перенесенню актуальних знань та навичок діяльності за межі ситуації, в яких знання будуть сформовані та перенесені у власний життєвий досвід в усіх сферах діяльності учня через призму навчального та виховного простору.

Інноваційний потенціал: модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, форм, методів і прийомів різноманітних технологій, дозволяє використовуючи інноваційні технології (арт-технологія, лего-технологія) на заняттях учнів з практичним психологом для забезпечення формування емоційного інтелекту та соціальної компетентності учнів початкової школи.

Новизною проекту є розробка комплексної системи, що включає цілі, задачі, зміст, методи, засоби реалізації та дозволяє створювати умови для формування емоційного інтелекту та соціальної компетентності учнів початкової школи під час становлення сучасної авторської школи «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення». Використання зазначених матеріалів в роботі психологічної служби ЗБЛ№99 має позитивний вплив на налагодження тісного співробітництва школи з батьками, що сприятиме створенню навколо учнів атмосфери довіри, взаєморозуміння, підтримки, єдиних вимог.

Результативність досвіду: Використання інноваційних технологій (арт-технологія, лего-технологія) в роботі практичного психолога з учнями початкової школи забезпечують максимального прояву позитивних емоцій дітей, формуються навички рефлексії та вмінням аналізувати власні емоції та інших, їх прояви, створюється позитивний настрій у взаємодії з оточуючими, емоційний підйом в пізнавальній діяльності тощо; створюються умови для осмислених дій учнів, заохочення учнівської ініціативи та самостійності, формується здатність до соціального пізнання, співробітництво з іншими, ефективного налагодження контактів, здійснюється інтеграція набутих знать у реальне життя дитини.

Результати роботи систематизовано й узагальнено в таких матеріалах:

 • участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 (28 вересня 2017 року);
 • представлення досвіду на обласній педагогічній виставці «Освіта Запорізького краю –2018» з питання ««Психологічний супровід інноваційної діяльності Запорізького багатопрофільного ліцею №99 в межах дослідно-експериментальної роботи за темою “Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості» Карпенко Т.О., практичний психолог, Волкова І.О., практичний психолог; Холох І. М., практичний психолог;
 • представлення досвіду в теоретичних та практичних матеріалах на засіданні круглого стілу вчителів з метою ознайомлення із завданнями І етапу дослідно-експериментальній діяльності ЗБЛ№99 «Розвиток професійної компетентності педагога-новатора в умовах моделювання авторської школи» (17 травня 2019 року);
 • поширення досвіду шляхом публікацій матеріалів: стаття «Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект в умовах реалізації моделі авторської школи «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення»;
 • участь у проведенні засідань творчих груп ліцею з питань дослідно-експериментальної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею №99.

Інноваційна розробка представлена у вигляді опису інноваційної розробки з додатками.

Теги: Нова українська школа, психологічний супровід, психічне напруження, життєстійкість, емоційний інтелект, соціальна компетентність, особистість, арт-терапія, лего-терапія, соціалізація, розвиток, інноваційна діяльність.

Посилання на досвід: https://drive.google.com/open?id=1Pg7cqT4pEvqDMiCnoLAHkUFrmt7yJIm4

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

ДОДАТОК 1. Доповідь на педраді «Психологічний аспект формування соціальної компетентності учнів початкової школи а рамках НУШ» (фрагмент)

ДОДАТОК 2. Доповідь на засіданні творчих груп в рамках інноваційної діяльності ліцею «Емоційний інтелект та соціальний інтелект – запорука успіху особистості» (фрагмент)

ДОДАТОК 3. Доповідь на методичному об’єднані класних керівників ЗБЛ №99 «Сучасна дитина, яка вона…? Психофізіологічні особливості сучасної дитини»

ДОДАТОК 4. Доповідь на педагогічному консиліумі «Адаптація учнів Нової української школи. Від гри до навчання» (фрагмент)

ДОДАТОК 5. Розробка заняття з використанням технології арт-терапії

ДОДАТОК 6. Розробка заняття з використанням Лего-технологіїИсточник: https://drive.google.com/open?id=1Pg7cqT4pEvqDMiCnoLAHkUFrmt7yJIm4
Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (18.12.2019)
Просмотров: 236 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]