«Підвищення мотивації учнів до вивчення хімії та біології шляхом залучення до різних видів дослідно-експериментальної діяльності на всіх рівнях навчан

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Хімія, біологія, екологія»

Тема інноваційної розробки: «Підвищення мотивації учнів до вивчення хімії та біології шляхом залучення до різних видів дослідно-експериментальної діяльності на всіх рівнях навчання в школі»

Інформація про авторів досвіду:

Дзюба Олена Петрівна, учитель хімії Запорізького багатопрофільного  ліцею № 99, «спеціаліст вищої категорії»,  «учитель-методист»;

Фролова Ольга Миколаївна, учитель біології Запорізького багатопрофільного  ліцею № 99,  «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист».

Провідна ідея ґрунтується на припущенні, що впровадження дослідно-експериментальної діяльності учнів в умовах позитивного освітньо-виховного простору та моделі авторської школи «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення» призведе до зростання якісних показників знань учнів, формування ключових компетенцій та гнучких навичок «soft skiils», що сприятиме реалізації акмеологічної траєкторії учня.

Створення якісної системи природничої освіти, зокрема біологічної та хімічної,  спрямоване на виховання дитини як суб’єкта  власного життя й успіху, оволодіння нею життєвими компетентностями. Експериментальна діяльність дає змогу самостійно засвоїти навчальний матеріал та виступає доповненням до традиційних засобів навчання.             Вдосконалення змісту хіміко-біологічної освіти, впровадження діяльнісного підходу, використання форм, методів і прийомів відповідно до індивідуальної стратегії та індивідуального стилю життя в майбутньому сформує креативну, вільно мислячу життєвокомпетентісну особистість випускника, здатного до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації, готового до компетентного вибору життєвого шляху, участі в державному та громадському житті та навчання протягом життя.

Актуальність інноваційної розробки обумовлена необхідністю вдосконалення навчального процесу з природничих наук, пошуку ефективних технологій і методів, що підвищують мотивацію учнів на всіх рівнях навчання у школі.

В умовах переходу до нових європейських стандартів навчання виникає потреба у створенні ефективної педагогічної системи, яка забезпечує умови формування  предметних компетенцій, впровадження діяльнісного підходу, системи засвоєння знань, вмінь, навичок та досвіду творчої діяльності.

Однією з актуальних завдань освіти в межах компетентнісного підходу є не пасивне засвоєння інформації, а навчання учнів способам пошуку та обробки отриманої інформації шляхом самостійної дослідницької діяльності. Це підвищує інтелектуальний рівень розвитку учня, виховує учня – пошуковця, дослідника, сприяє розвитку вміння вирішувати комплексні завдання. Ця проблема вимагає цілеспрямованого розвитку дослідницької компетентності учнів.

Впровадження в освітній процес дослідницьких методів навчання, серед яких провідну роль відіграє експериментальна робота, дає учням можливість формувати знання шляхом інтенсивної самостійної пізнавальної діяльності й, разом з тим, сприяти розвитку індивідуальних творчих здібностей. Застосування в навчальному процесі експериментів і дослідів  стимулює розвиток усіх сфер особистості учнів: мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, комунікативної, діяльнісної, моральної. Активні експериментальні форми роботи надають можливість зацікавити учнів на уроках природничого циклу.

Мета інноваційної розробки полягає в розробці механізму підвищення якості шкільної хіміко-біологічної освіти; виявленні найбільш ефективних форм організації дослідно-експериментальної роботи на уроках природознавства, біології і хімії; розвитку матеріально-технічної бази та єдиного продуктивного освітнього простору з метою підвищення мотивації учнів, спрямованої на освітній результат; розвиток у них дослідницького типу мислення і творчого розвитку особистості.

Завдання досвіду:

 • вивчити теоретичне обґрунтування і практичне застосування даного питання;
 • з’ясувати, які існують основні форми, методи і етапи організації експерименту в школі;
 • створити умови для самостійного активного пізнання навколишнього світу під час і після уроків на всіх етапах навчання природничим наукам;
 • підвищити мотивацію учнів до вивчення природничих дисциплін, шляхом застосування активних методів навчання і діяльнісного підходу;
 • розвивати креативні здібності, здатність до пошукової діяльності;
 • створити сприятливі умови для творчого розвитку особистості майбутнього випускника

Науково-теоретична база досвіду: ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентністно спрямований підхід до освіти; теорії діяльністного та особистісно спрямованого підходів до навчання, Державний стандарт базової та середньої загальної освіти.

В основу роботи покладено:

 • праці філософів, присвячені проблемам використання в навчанні дослідницького методу (Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, К.Д.Ушинський )
 • дидактичні питання використання інноваційних технологій (В.П.Беспалько);
 • технологічні питання з організації процесу пізнання під час дослідницької діяльності дитини (К.Н.Вентцель, Дж. Дьюи, Е.Пракхерст та інші);
 • праці вчених, які доводили що дослідна робота стимулює розумову діяльність (А.Фер’єр, Т.Гекслі, С.Френе)
 • ідеї видатних вчених Бекетова А.Н. і О.Я. Герда з використання активних методів під час навчання природничим наукам.

Стисла анотація (зміст) досвіду:

З народження дитина пізнає світ завдяки своєї допитливості. Для неї це індивідуальний досвід, який допоможе у майбутньму застосовувати отримані знання на практиці. На уроках природознавства, біології і хімії буде набагато цікавіше осягати нове, проводячи власні дослідження, спостереження, ставлячи експерименти, і взагалі на основі цього підводити підсумки, навчатись розуміти природні явища, робити власні судження, висновки та умовиводи. Все це означає, що учні будуть змотивовані на вивчення природничих наук, вони зможуть навчитись бачити світ своїми очима, на практиці, а не теоретично, вивчаючи текст і малюнки, що запропонує  автор підручника. Отже, необхідно збільшити використання дослідницьких методів навчання в освітньому процесі.

У сучасній освіті, в концепції НУШ робиться акцент на впровадженні діяльнісного підходу, формування компетентностей, які дозволять учню в дорослому житті самостійно знаходити необхідні знання і застосовувати їх на практиці. Використання дослідно-експериментальної діяльності допоможе у вирішенні даного питання, бо буде стимулювати розвиток інтелектуальних здібностей учня  і сформує активну, свідому, творчу  особистість.

Науково-методичне значення дослідження полягає:

 - у розробці комплексної системи навчально-методичного, інформаційного та психологічного супроводу, спрямованої на розвиток пізновальної активності дитини, що включає цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації, що сприяють підвищенню якості хіміко-біологічної освіти засобами дослідно-експериментальних діяльності;

- у визначенні переваг дослідницької роботи при навчанні природознавства, біології  і хімії для учнів з різним рівнем навченості й сприйняття матеріалу;

- у визначенні рівня підвищення мотивації завдяки застосуванню діяльнісного підходу (на прикладі дослідно-експериментальної роботи).

Практична значущість досвіду полягає у створенні й апробації матеріалів для експериментальної роботи учнів на уроках природознавства, біології і хімії; розробці алгоритму дослідної діяльності вчителів на уроках та в позаурочний час.

Запропонований проєкт буде сприяти:

 • створенню умов для підвищення якості природничої освіти;
 • зростанню ефективності навчально-методичного супроводу дисциплін хіміко-біологічного напрямку;
 • створенню сприятливих умов для постійного професійного зростання педагогів;
 • розвитку творчих здібностей школярів та прийняття нестандартних рішень;
 • розвитку критичного та логічного мислення учнів;
 • підвищення мотивації до вибору професій та вступу в профільні хіміко-біологічні класи.

Технологія досвіду сприяє підвищенню ефективності навчально-методичного супроводу та зростанню мотивації й показників якості знань учнів на всіх рівнях навчального процесу.

Учасники програмно-цільового проекту: вчителі хімії і біології та учні ліцею.

Рівні реалізації програмно-цільового проекту: рівень навчального закладу.

Інноваційний потенціал: модифікаційний, що полягає у нових конструктивних методах з поєднанням відомих ідей, методик навчально-виховної роботи, інноваційну професійно-творчу діяльність педагогів.

Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів викладання біології дозволяє авторам вибудувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування й розвиток життєвої компетентності особистості  шляхом впровадження інноваційних технологій  з метою ефективного зростання показників якості природничої освіти.

Новизна досвіду полягає в:

 • комплексному характері методологічної основи досвіду, що дозволяє вибудувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування й розвиток життєвої компетентності особистості;
 • впровадженні нових форм співпраці учнів із педагогом;
 • застосуванні різних видів активної діяльності, у тому числі дослідно-експериментальної роботи, що допомагає у самовизначенні й самореалізації учням.

 

Результативність досвіду

Організація дослідницько-експериментальної діяльності учнів дає позитивні результати: у них формується наукове мислення, а не просте накопичення знань. Учні розвивають свої пізнавальні функції, вміння критично оцінювати різні підходи до вирішення дослідницьких завдань, що, безсумнівно, сприятиме подальшому успішному навчанню у вищих навчальних закладах.

Досвід роботи з використанням на уроках діяльнісного підходу розширює світогляд учнів, знання з предмета, сприяє набуттю навичок публічного виступу, зароджує дружні стосунки між школярами, створює відчуття спільності мети, атмосферу взаємодопомоги. Науково-дослідницька робота учнів веде до активного пізнання світу й оволодіння професійними навичками. Участь у цій діяльності дає можливість глибше розібратися у своїх здібностях і уміннях, що  значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, реалізацію акмеологічної траєкторії; формування життєвих і соціальних компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху в майбутній самостійній діяльності.

Найбільш значущими показниками результативності впровадження досвіду в практику роботи вчителів біології і хімії ЗБЛ№99 вважають такі:

 • отримані щорічні перемоги (1-3 місця) в олімпіадах різних рівнів;
 • щорічні перемоги в обласному етапі конкурсі-захисті робіт МАН;
 • учні щорічно стають учасниками, призерами шкільної Науково-практичної конференції та шкільних виставок творчих та дослідницьких робіт.

Основні дидактичні переваги використання дослідно-експериментальної діяльності в навчанні природознавства, біології і хімії – це:

 • залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності завдяки новизні і нетрадиційності викладання матеріалу;
 • підвищення інтересу й загальної мотивації до навчання (нові форми роботи, залучення до досягнень науково-технічного прогресу);
 • формування вмінь самостійно здобувати якісні знання;
 • формування практичних вмінь і навичок у віртуальному просторі (виконання віртуальних лабораторних, практичних робіт, експериментів); 
 • розвиток абстрактного мислення (заміна конкретних біологічних об’єктів на схематичні чи символічні зображення);
 • розвиток творчого мислення (експериментування, встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо). 

Отже, використання дослідно-експериментальної діяльності  на уроках природознавства, біології і хімії значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху в майбутній самостійній діяльності. Проведені дослідження показують, що якість знань і мотивація учнів на уроках, де навчальний матеріал вивчався з використанням даної методики, значно підвищились.

Перспективність дослідження: матеріали узагальненого педагогічного досвіду можуть бути використані в практиці роботи навчальних закладів подібного типу. Технологія досвіду сприяє підвищенню якості педагогічного процесу, забезпечує комфортність, емоційну і соціальну адаптованість учнів, формує особистісні якості школярів в контексті компетентнісної парадигми.

Репрезентація досвіду

Досвід роботи  репрезентувався  під час виступів на семінарах різного рівня:

 • «Використання ІКТ  в рамках впровадження Держстандарту», на засіданні РМО вчителів біології, листопад 2019;
 • «Впровадження компетентнісного та діяльнісного підходів в умовах нового Держстандарту навчання хімії та біології»; на засіданні ШМО, березень 2019 р;
 • під час проведення майстер-класу та консультпунктів, а також у вигляді друкованих робіт, у тому числі і на освітніх сайтах (http//multiurok.ru);
 • створенні допрофільних і профільних дистанційних курсів (у рамках «Школи сучасних знань») http://www.zhu.edu.ua/mk_school/;
 • участі у професійних конкурсах «Учитель року», «Відкритий  світ»,  «Учитель-новатор».

Інноваційна розробка представлена у вигляді опису інноваційної розробки технології роботи з учнями на уроках природознавства, біології і хімії з додатками

Теги: технологія, біологічна і хімічна освіта, експеримент, дослід, діяльнісний підхід, профільність, інноваційні технології, форми, методи роботи.

Посилання на досвід: https://drive.google.com/open?id=1GcrmsbCA60V2ws9c20BWf9MJ2sUC8fEs

Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (26.12.2019)
Просмотров: 254 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]