«Підвищення якості освіти молодших школярів шляхом використання інтерактивних технологій (інтерактивні зошити)»

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація виставки: «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція: «Початкова освіта»

Тема досвіду: «Підвищення якості освіти молодших школярів шляхом використання інтерактивних технологій (інтерактивні зошити)»

автор досвіду:

Петік Юлія Олександрівна,

учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель»

 

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Адреса школи: вул. Героїв 93-ї бригади,

м. Запоріжжя, 69114

тел./ факс: (061) 286-29-21

E-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

Підвищення якості освіти шляхом використання інтерактивних технологій (інтерактивного зошита) молодшими школярами буде більш ефективним за умов систематичного використання в урочній та позаурочній діяльності учнями  ЗБЛ № 99 методів та прийомів роботи, спрямованих на розвиток потреб особистості, що лежать в основі її творчого ставлення до дійсності, готовності до саморозвитку, що забезпечить інтеграцію особистості в національну й світову культуру.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Сучасного вчителя постійно турбує одвічне питання: як створити школу, в якій кожна хвилинка дає учневі пізнання нового себе й світу, у якому живе й править радість? Як повинен працювати вчитель, щоб діти навчились відчувати навколишнє середовище, зберігати  яскраву уяву та критичність мислення, віру у власні сили, щоб випускники Нової української школи стали розвиненими життєвокомпетентнісними особистостями, що здатні критично мислити, змінювати навколишній світ, впроваджувати інновації в життя, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя. Не менш важливим є виховання в учнів громадянської самосвідомості, патріотизму; вміння діяти згідно з морально-етичними принципами; здатним приймати відповідальні рішення, мати розвинений емоційний та соціальний інтелект, розвинені «soft skills».

Відповідно до  Концепції  НУШ, серцем освітнього процесу є спілкування учителя з учнем,  тобто Всесвітній закон «Учитель – Учень», який тлумачиться як «Навчаючи, вчимося» – це передача духовного досвіду того народу, до якого ми належимо. Доки живуть на світі вчителі та учні, доти світ перебуватиме в постійному розвитку, який веде до оновлення, духовного збагачення, моральної досконалості. За таким законом обов’язково має бути поруч з тобою хтось мудрий, який несе дещо більше, ніж знання.

Відповідно до Концепції Нової української школи, представленою Міністерством освіти і науки України, сучасні підходи до реформування освіти мають на меті не лише зміни в навчальних програмах, а й впровадження інноваційних технологій, форм, методів та прийомів у роботі з учнями, нової ролі учителя-фасилітатора, створення комфортних умов для розвитку здібностей та талантів учнів. Особливої актуальності набуває використання інтерактивних технологій як засобу підвищення якості освіти молодших школярів.

Науково-теоретична база досвіду

Державний стандарт початкової загальної освіти (від 21.02 2018 р. № 87 та зі змінами 24.07.2019 № 688).  Навчальні програми: методичні рекомендації щодо організації навчально - виховного процесу в 2019/2020 навчальному році з коментарем провідних фахівців. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (від 16. 06. 2015 р.  № 641). В основу досвіду покладено погляди теорії творчості таких науковців і педагогів, як Н. Бердяєва, Л. Виготського, А. Каргіна, Л. Коган, Д. Лихачова, О. Моткова, В. Розумного; проблеми розвитку пізнавальних інтересів, що є предметом досліджень А. Алексюка, О. Біляєва, Т. Головань, Л. Гордон, В. Онищука, О. Савченко, О. Синиці, Е. Холанда та інших; дослідження інноваційних форм і методів навчання Н. Бібік, О. Баханова, А. Бородай, О. Дорошенко, Ю. Мальованого, С. Ніколаєва, І. Підласого, О. Пометун та інших.

Слово "інтерактив" запозичене з англійської мови й походить від слова "interact" (inter – взаємний та act – діяти), тобто інтерактивний – це здатний до взаємодії, діалогу. Сучасна класифікація інтерактивних методів навчання за формами навчання залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів включає в себе такі методи та прийоми:

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мій погляд, сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Тому це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де й учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, й рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.

Стисла анотація досвіду

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 – експериментальний навчальний заклад, метою якого є формування освітнього простору як вихідної умови розвитку життєвокомпетентнісної особистості. Наш освітній заклад є учасником Всеукраїнського експерименту «Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл» за темою «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення». Саме тому в ліцеї створенні сприятливі умови для системного впровадження інноваційних технологій (у тому числі інтерактивного зошита), що дозволяє всім учням поступово опановувати  його не тільки як навчальну технологію, що розвиває вміння самостійно вчитися, критично мислити, але й використовувати свої знання в повсякденному житті. Саме початкова ланка є фундаментом формування особистості сучасної молодої людини, що створює підґрунтя для засвоєнню знань на  високому рівні,  розкриттю творчих здібностей та досягнення  «акме», тобто вершини свого розвитку.

Над проблемою підвищення якості освіти шляхом використання інноваційних технологій  працюю з 2015 року. У своїй роботі я прагну допомогти кожній дитині  виявити у собі й розвинути те, що їй органічно притаманне, щоб стати успішною, відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, пробудити віру у власні сили; допомогти зрости в умовах успіху, дати відчути радість від подолання труднощів.

Використання інтерактивного зошита в освітньому процесі особливо актуально в умовах впровадження НУШ. Такий метод дозволяє здійснювати навчання в ігровій формі й має такі переваги:

 • Учень має можливість за своїм бажанням організувати інформацію з теми, що вивчається,  краще зрозуміти й запам'ятати матеріал. Це особливо допомагає в навчанні дітям-візуалам.
 • При необхідності можна повторити вивчене в будь-який зручний час. Просто відкрити інтерактивний зошит (лепбук) і переглянути зроблену своїми ж руками книжку.
 • Такий спосіб навчання дозволяє напрацьовувати навичку самостійного збору, відокремлення та систематизації інформації. Таке вміння особливо важливе для людей сучасного інформаційного суспільства.

Така організація педагогічної діяльності вимагає від мене, як від учителя, оволодіння новими методами роботи, впровадження нових технологій і, насамперед, великої підготовки,  оскільки діти початкової ланки 1-2 класів тільки починають своє навчання. 

 З метою підвищення якості освіти на уроках користуюся такими прийомами: обговорення художніх та наукових статей, життєвих ситуацій; входження в картину; розв’язування логічних задач; рецензування відповідей та творів своїх товаришів; обговорення і вирішення проблемних ситуацій з елементами дискусій; участь у турнірних змаганнях; створення доповідей з подальшим порівнянням різних поглядів на проблему, створення власного малюнку до тексту.

Найкращими методами роботи з учнями мого класу вважаю: «Асоціативний кущ», «Чарівна скринька», «Незакінчене речення», «Вірю-не вірю», «Спочатку було слово», «Кросворд», «Рюкзак», «Сенкан», «Обери позицію» «Критичне читання тексту», «Читання з передбаченням», «Словесне малювання», «Метод «Прес», «Читацьке колесо», «Небо», «Метод проектів» тощо.

У період, коли інтенсивно розвивається мова дитини, збагачується активний та пасивний словник, формується культура мовлення, дуже важливо, щоб молодші школярі, виконуючи завдання, училися розмірковувати, обґрунтовувати свої дії.

З цією метою для своїх уроків я добираю такі види завдань, які б навчили дітей порівнювати предмети між собою; класифікувати предмети і явища, добирати узагальнюючі слова до груп  предметів; установлювати приналежність предмета до тієї чи іншої групи, знаходити "зайвий" предмет, який не входить в дану групу; відгадувати предмети за описом; вибудовувати послідовність подій; визначати й доводити спільне та відмінне в ознаках та явищах; усвідомлено сприймати завдання вчителя; творчо мислити формулювати власні висновки; розвивати дрібну моторику рук, логічне мислення, пам'ять, увагу, кмітливість, спостережливість.

На основі власного досвіду я розробила інтерактивні зошити «Навчаючись – граю» та «Ми – родина першокласника», які допомагають у легкій та цікавій формі адаптуватися до навчання в першому класі та вплинути на розвиток емоційного інтелекту учнів та членів родини. Ці зошити сприяють створенню таких умов для батьків і дітей, які сприяли б формуванню природних і людських зв’язків.  Використання такої технології надає можливість батькам зануритися у світ дитини-першокласника, пережити різнобарвність почуттів своєї дитини  й стати активним учасником освітнього процесу, сприяти розвитку родинного виховання через емоційні враження.

На батьківських зборах я продемонструвала зразки зошитів. Батьки виявили зацікавленість у їх створенні та використанні на уроках. Була надана чітка інструкція, як доробити макети зошитів (розрізати малюнки, приклеїти кишеньки).  І праця закипіла.  І ось наш результат.

Інтерактивний зошит «Ми – родина першокласника» має такі сторінки:

 • Як ми готувались до 1 класу?
 • Перший раз – перший клас. Наші враження від 1 вересня.
 • Ми – ліцеїсти.
 • Мої шкільні свята.
 • Мої канікули.
 • Мої досягнення (я - читач, перший зошит, математичний калейдоскоп).
 • Паркан думок (мої враження, мої побажання, мої запитання).

Результативність впровадження досвіду

Нова доба принесла нове ставлення до навчання і виховання. Зросли вимоги до людини, та надто до її творчих можливостей. Розвиток творчого потенціалу людини трактується як основне завдання школи.  Для реалізації його потрібно насамперед розглядати учня не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну особистість. Учень  – не об'єкт, а насамперед творець свого власного „Я”.

Створення інтерактивного зошита (лепбука) сприяє:

 • розвитку креативності мислення школярів;
 • формуванню комунікативної компетентності в процесі групової діяльності;
 • формуванню загальнонавчальних умінь, пов'язаних зі сприйняттям, переробкою та обміном інформацією;
 • покращенню всіх видів пам'яті учнів (короткочасної, довготривалої, образної, зорової тощо);
 • створенню  додаткової мотивації до навчання;
 • підвищенню  загальної активності учнів;
 • створенню розвивального освітнього середовище з  системним характером навчання та самонавчання;
 • отриманню стабільних результатів якості знань учнів;
 • впливу на   розвиток творчих здібностей учнів;
 • розвитку вмінь в учнів приймати самостійні рішення або працювати в складі команди;
 • відшукувати, аналізувати та застосовувати отриману з різноманітних джерел інформацію;
 • розвитку емоційного та соціального інтелекту учнів;
 • зменшити кількість конфліктів;
 • додати учням впевненості у свої можливостях.
 • прискоренню процесу навчання;
 • формуванню організаційних умінь.

На мою думку, для вчителя  важливо запам’ятати слова Ш.О.Амонашвілі:  «Вірити в дитину – це перша заповідь. Вірити, що вона безмежна, що в ній є місія, в ній є сили, в ній є виключно все. Стукай – і відкриється. Шукай – і знайдеш. Проси – і дано буде.»

Репрезентація досвіду

Даний досвід був представлений:

 • на засіданні кафедри вчителів початкових класів ліцею;
 • під час проходження педагогічної практики студентами педагогічного коледжу «Перші дні дитини в школі» вересень,  2018 року;
 • круглий стіл «Реалії і міфи НУШ» у Запорізькому педагогічному коледжі, листопад  2018 року 
 • проведений майстер-клас створення інтерактивного зошита у Запорізькому педагогічному коледжі.
 • на Обласній виставці «Освіта Запорізького краю - 2017»: «Нетрадиційні форми навчання»;
 • друкувався в Інформаційному віснику педагогічного коледжу  в 2018- 2019 року; в Інтернеті на сайтах для вчителів (публікації в «Учительському журналі on-line» «Презентація «Цікаві завдання від друзів Вінні Пуха», конспект уроку з навчання грамоти (російська мова) «Закріплення знань про букву щ. «Письмо другу». 

Висновки

Таким чином, використання інтерактивного зошита дозволяє максимально підвищити ефективність освітнього процесу, дає можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації; вчаться спілкуватись, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію. Найголовніше – вчителям пам’ятати, що  якісна освіта – це коли учасник процесу не просто отримує знання, а може і вміє застосувати їх на практиці, і головне – має мотивацію й навички розвиватися й навчатися далі.

Таким чином, представлена система роботи підвищення якості освіти шляхом використання інноваційних технологій (інтерактивного зошита) має позитивний вплив на розвиток дитини в цілому та її розумові здібності зокрема. 

Посилання на досвід: https://petik.ucoz.com/

Посилання на анотацію: https://petik.ucoz.com/

Теги: початкова освіта, інтерактивні технології, інтерактивний зошит, інтегрований урок, ключові компетентності лепбук, життєвокомпетентнісна особистість, Нова українська школа, технологія співпраці, взаємонавчання, учитель-фасилітатор, емоційний та соціальний інтелект

Посилання на досвід: https://petik.ucoz.com/load/dosvid_roboti/1-1-0-13

Перелік додатків:

Додаток А. 1.1. Конспект уроку навчання грамоти (російська мова, читання). Знайомство з Букварем. Бесіда за сюжетним малюнком «Державні символи України». Практичне ознайомлення зі словами – назвами предметів, граматичними питаннями до них. Практичне ознайомлення з реченням. Використання інтерактивного зошита.

Додаток А.1.2. Конспект уроку навчання грамоти (російська мова, письмо). Посадка під час письма. Ознайомлення з зошитом, письмовим приладдям. Положення ручки в руці, розташування зошита під час письма. Використання інтерактивного зошита.

 Додаток А.1.3. Інтегрований урок з використанням інтерактивних технологій за темою «Казки»  4 клас.

Додаток А.1.4. Позакласний захід. Свято мови з використанням інтерактивних технологій «Плекаймо і бережімо свою мову». 4 клас

Додаток Б. Скарбничка інтерактивних вправ.

Додаток В.1. Конспект відкритого уроку «Інтегрований урок з української мови, математики та курсу «Я досліджую світ» у 2 класі «Мандруємо Україною»»: https://petik.ucoz.com/load/ukrajinska_mova/rozrobki_urokiv/konspekt_uroku_2_klas/13-1-0-11  

Додаток В.1.1. Посилання на відео урок: https://youtu.be/mHQcJecQ8ZQ

Додаток В.2. Презентація учителя до інтегрованого уроку: https://petik.ucoz.com/load/ukrajinska_mova/rozrobki_urokiv/prezentacija_do_integrovanogo_uroku_krokuemo_ukrajinoju/13-1-0-10

Додаток В.3. Інтерактивний учнівський зошит: https://petik.ucoz.com/load/ukrajinska_mova/rozrobki_urokiv/uchnivskij_interaktivnij_zoshit_2_klas/13-1-0-12

           

 

Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (26.12.2019)
Просмотров: 288 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]