«Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови в учнів 1-2 класів НУШ»

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Іноземні мови»

Тема інноваційної розробки: «Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови в учнів 1-2 класів НУШ»

Автори інноваційної розробки:

Косинська Марина Володимирівна, учитель англійської мови, спеціаліст першої категорії, стаж роботи – 10 років;

Пожидаєва Олена Геннадіївна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи – 20 років, власний сайт http://deg.at.ua/;

Ременюк Ірина Дмитрівна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи – 21 рік.

Провідна педагогічна ідея досвіду

На початковому етапі навчання іноземної мови відбувається формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь сприймати на слух, говорити, читати й писати. Головна мета полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів, бо саме в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції для подальшого її розвитку й удосконалення.

Провідна педагогічна ідея досвіду ґрунтується на припущенні, що вмотивована дитина здатна вивчати іноземну мову й використовувати отримані знання на практиці із задоволенням. Основне завдання вчителя – своєчасно збудити, підтримати та зберегти мотивацію учнів до вивчення іноземної мови. Зміни в навчальному процесі в початкових класах потребують нового педагогічного бачення. Головним її джерелом є емоційна забарвленість навчання, а вчитель має бути емоційно ефективним.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

На сучасному етапі реформування освіти актуальним є розвиток емоційного інтелекту (EQ) в учнів Нової української школи (НУШ) для формування позитивної мотивації до вивчення іноземної мови засобами ігрових і проектних технологій, ранкових зустрічей та нестандартних уроків з метою досягнення цілей, поставлених чинними нормативними документами в галузі вивчення іноземних мов у закладах освіти України. Іноземна мова набуває дедалі більшого поширення у світі, тому важливою проблемою для педагогічної теорії та практики залишається питання модернізації освітнього процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їхніх інтересів та формування позитивної мотивації до навчання відповідно до  концепції Нової української школи (НУШ).

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Науково-теоретичною базою досвіду є ряд нормативних документів:

 1. Закон України «Про освіту» прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Ухвалення цього Закону дозволяє провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість освіти та конкурентоспроможність молодого покоління на ринку праці. Він забезпечить реальні кроки до включення України до європейського освітнього простору.
 2. Державний стандарт початкової освіти (21.02.2018) – це базовий документ, який визначає основні засади й підходи до навчання в початковій школі, а також вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти і загальний обсяг навчального навантаження.
 3. Оновлений державний стандарт початкової освіти (24.07.2019) - затверджено постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 року № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 688).
 4. Типові освітні програми для 1-2 та 3-4 класів Нової української школи. Зміни затверджені наказами №1272 та №1273 від 8 жовтня 2019 року, які опубліковані на сайті МОН (Міністр освіти Ганна Новосад).

Ситуаційні аспекти розвитку мотивації досліджувались у роботах вчених та методистів: О.К. Дусавицького, Т.О. Матіс, М.В. Матюхіна й А.К. Маркова. О.К. Дусавицький вважає, що мотивація навчальної діяльності забезпечується розвитком пізнавальної потреби, де є зв’язок між розвитком та результативністю потреби (проблемне навчання).

Дослідниця М.В. Матюхіна вважає важливим чітку постановку вчителем цілей уроку. Учні повинні усвідомлювати мету своєї діяльності, тим самим підвищувати рівень самодетермінованості та компетентності.

Важливі результати у межах вивчення мотивації були отримані А.К. Марковою. Вона з’ясувала, що умовою формування навчально-пізнавального мотиву є оволодіння предметно-операціональними характеристиками освітньої діяльності.

Т.А. Матіс довела, що спільна навчальна діяльність також є важливим фактором розвитку мотивації учнів. Розгляд її як ціннісних утворень у контексті творчої діяльності емоційного забарвлення було здійснено В.О. Моляком та О.Л. Музикою. Згідно з цим підходом внутрішня мотивація сприяє спочатку появі досвіду внутрішньо мотивованої поведінки, а потім переходу стратегій, набутих у цьому досвіді, до ціннісної сфери.

Закордонні психологічні теорії та концепції, що висвітлюють різні підходи до питання  вивчення емоційного інтелекту, його структури, були здійснені такими науковцями як Г. Ґарднер, Д. Ґоулман, Д. Карузо, Д. Майер, П. Селові, К. Черніс та ін.

Говард Ґарднер розширив класифікацію видів інтелекту та застосуав поняття “міжособистісний інтелект” (Gardner, 1985), термін “емоційний інтелект” EQ вперше запровадили Пітер Селові та Джон Мейєр в 1990. У «Проекті Стандарту початкової освіти» серед наскрізних умінь розвитку зазначено й «Розвиваю власний емоційний інтелект».

Основною метою є розвиток EQ для вивчення іноземної мови та ефективної взаємодії з навколишнім світом. Для повної реалізації цього мотиву в навчанні іноземної мови необхідно розширити поле для самовираження учня, створити умови для більш самостійного і самокерованого засвоєння мови. В основі цього лежить мотивація, яка, у свою чергу, є системою спонукань, що зумовлюють активність дитини й визначають спрямованість її праці.

Стисла анотація досвіду

Забезпечення емоційного комфорту учнів на уроці сприяє успішній реалізації завдань формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших школярів. Комунікативно-мовленнєві вміння необхідні для ефективного здійснення мовленнєвої діяльності в умовах міжособистісної взаємодії.

Для формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови в учнів 1-2 класів НУШ в Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 на даному етапі були обрані найбільш ефективні методи та прийоми, а саме:

 • створення атмосфери навчання, у якій учень почуває себе комфортно і вільно;
 • підвищення активності учнів за рахунок розвитку емоційної сфери;
 • створення ситуацій, у яких вчитель не є центральною фігурою;
 • активізація діяльності учня таким чином, щоб він відчував себе головною дійовою особою, яка активно й рівноправно взаємодіє з іншими учнями як учасниками комунікативного навчального процесу;
 • застосування інтерактивних прийомів з метою переконання учнів, що вивчення й оволодіння іноземною мовою значною мірою пов'язано з його особистістю і інтересами;
 • використання нестандартних уроків;
 • проведення білінгвальних ранкових зустрічей;
 • впровадження різноманітних форм роботи учнів на уроці: індивідуальних, групових, парних, колективних, які повною мірою стимулюють творчість;
 • використання гри, яка є дуже сильним емоційним подразником, що знімає психологічні бар’єри, підвищує ініціативність й активність учнів, і як наслідок, стимулює позитивні емоції, впливає на кору головного мозку, сприяє появі, за рахунок задоволення й радості від процесу гри, стійкого інтересу та любові маленьких учнів до іноземної мови, що і є найважливішим завданням початкової ланки навчання;
 • виконання проектних робіт.

Сьогодні особливої уваги набуває застосування емоційних прийомів навчання, тому на уроках в НУШ ми використовуємо:

 • пряме включення (починаємо з головного, якщо діти знайомі з предметом розмови);
 • несподіванка (яскравий образний приклад на початку заняття);
 • елемент неформальності (обговорення власного досвіду);
 • співпереживання (опис подій які пов’язують вчителя з учнями, змушують переживати);
 • драматизація з метою ототожнення дитиною себе з дійовими особами та життєвими ситуаціями;
 • гіпербола (вдавання до перебільшень для виявлення взаємозв’язків між подіями, процесами і поведінкою людей);
 • апеляція до авторитету (посилання);
 • «провокація» (розвиток критичного мислення);
 • спонукання до прийняття рішення (вирішення проблем через зіставлення аргументів).

Зміни у навчальному процесі Нової української школи потребують і нового педагогічного бачення. Вчитель має бути емоційно ефективним. Використання емоційної складової під час викладання англійської мови у 1-2 класах підвищує якість освітнього процесу та дає реальні результати.

Практична значущість досвіду полягає в тому, що позитивна мотивація сприяє ефективному оволодінню лексико-граматичними навичками та вільному використанню отриманих знань та вмінь у комунікативних ситуаціях. У процесі експериментальної перевірки було доведено, що використання запропонованих матеріалів дає такі результати:

 • створення позитивного освітньо-виховного простору уроку англійської мови;
 • задоволення вікових потреб дітей;
 • створення оптимальних умов з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів;
 • врахування індивідуальних особливостей та потреб дітей;
 • зростання пізнавальної активності;
 • сприяння психологічному розвантаженню учнів на уроці;
 • створення передумов для мовленнєвого спілкування;
 • забезпечення природної необхідності у багаторазовому повторенні мовного матеріалу;
 • розвиток логічного мислення та почуття мови;
 • тренування учнів у виборі ситуативного мовленнєвого варіанту;
 • інтенсифікація навчання;
 • звільнення від психологічних комплексів спілкування рівня «учень→вчитель».

Під час впровадження розглянутої моделі навчання, за умови правильного використання, формується позитивна мотивація до вивчення іноземної мови в учнів 1-2 класів НУШ й реалізуються такі навчальні цілі та завдання:

 • підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови й навчального предмета;
 • створення психологічного клімату довіри між вчителем та учнями;
 • розвиток уміння свідомо користуватися іноземною мовою для вирішення повсякденних завдань спілкування;
 • створення атмосфери співробітництва – навчання із задоволенням.

Інноваційний потенціал: модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, форм, методів і прийомів, зокрема ігрових і проектних технологій, ранкових зустрічей та нестандартних уроків, сприяє створенню позитивної мотивації молодших школярів НУШ на уроках англійської мови.

Результативність впровадження досвіду

Забезпечення стійкої позитивної динаміки підвищення якості засвоєння іноземної мови на початковому етапі та підготовки до профільного навчання.

Використання ігрових і проектних технологій, ранкових зустрічей та нестандартних уроків англійської мови значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток емоційної сфери та творчої особистості, формування комунікативних компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху в майбутньому.

Так, під час гри учні вивчають англійську мову та відпочивають в один і той же час. Повторення якогось матеріалу через ігри є набагато ефективнішим. Крім того, гра вчить працювати в парі, в групі, в команді та розвиває мислення, пам’ять, уяву та інші психологічні характеристики, які необхідні при вивченні іноземної мови.

Вивчення іноземної мови неможливе без проєктних технологій, які сприяють розвитку творчих здібностей учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Метод проєктів в початковій школі це колективна робота. Через співпрацю учня з іншими учнями поліпшується мотивація навчання, зникає напруження, підвищується віра в успіх. Результат проєктної методики – це міцне та глибоке засвоєння знань, вміння працювати в групі, мотивація колективних досягнень.

Ранкові зустрічі створюють спокійний розважливий настрій на початку навчального дня в школі. Учні вчаться висловлювати свою думку, слухати інших. Обговорюючи певну тему ранкових зустрічей, учні обмінюються інформацією. Це допомагає розвивати навички впевнено говорити і слухати.

Нестандартні уроки виступають як один з методів посилення мотивації при вивченні англійської мови. Вони відрізняються від стандартних уроків тим, що проходять у незвичайній, нетрадиційній обстановці. Нестандартний урок стимулює пізнавальну діяльність, та ініціативу учнів. Такі уроки спрямовані на підвищення знань, працьовитості, потрібних у житті навичок і вмінь.

Науково-методичне значення дослідження

Використання позитивної мотивації сприятиме створенню партнерського комфортного освітньо-виховного простору на уроках іноземної мови, реалізуючи принцип дитиноцентризму в НУШ.

Репрезентація досвіду

Теоретичні основи та практичні поради щодо створення позитивної мотивації до вивчення англійської мови в учнів НУШ було презентовано та обговорено на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри вчителів іноземних мов у 2019 році, засіданнях творчої групи «Соціальний та ігровий простір».

У 2018-2019 навчальному році в межах Тижня англійської мови провели конкурси “The ABC party” та “Funny English” з учнями 1–х класів. У 2019-2020 навчальному році учні 1-2 класів брали участь у науковій виставці “Ми там, куди ми йдемо. Погляд у майбутнє”.

Протягом 2018-2019 та 2019-2020 навчальних років брали участь у вебінарах, семінарах та тренінгах. Отримані теоретичні знання використовуємо на своїх уроках.

Результати роботи систематизовано й узагальнено в таких матеріалах:

Навчально-методичні матеріали та рекомендації щодо впровадження досвіду розміщено на сайті http://deg.at.ua/.

Інноваційна розробка представлена у вигляді опису досвіду роботи з додатками.

Теги: ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ, МОТИВАЦІЯ, НУШ, ГРА, ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ, АНГЛІЙСЬКА МОВА, РАНКОВА ЗУСТРІЧ

Посилання на досвід: http://deg.at.ua/index/motivacija_v_nush_2/0-41

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андреева И.Н. Понятие и структура эмоционального интеллекта // Социально-психологические проблемы ментальности: 6-я Международная научно-практическая конференция.— Ч.1.— Смоленск: СГПУ, 2004.— С.22-26.
 2. Бейн К. Що таке ранкова зустріч? [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/744/.
 3. Вужицька Т.С. Ефективна команда, або Кожен на своєму місці: Навчально-методичний посібник / Тетяна Вужицька.— 2018.— 68с. [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://naurok.com.ua/metodichniy-posibnik-efektivna-komanda-abo-kozhen-na-svoemu-misci-6631.html.
 4. Ґоттман Джон і Деклер Джоан. Емоційний інтелект дитини.— Манн, Иванов и Фербер, 2015.— 288с.
 5. Ґоулман Деніел. Емоційний інтелект.— Vivat, 2018.— 512c.
 6. Дідух О. Основні тригери для мотивації. Сила активних мотиваційних запитань / Ольга Дідух // English.— 2019.— №10 : October.— С.61-63.
 7. Климчук В.О., Грищук Н.В. Мотивація вчителів та учнів: чи існує зв’язок? // Обдарована дитина.— 2006.— №1.— С.23-26.
 8. Климчук В.О., Шимченко О.А. Вплив внутрішньої мотивації на розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку // Обдарована дитина.— 2004.— №10.— С.60-63.
 9. Куварзіна М.В. Нестандартні уроки 1-4 класи / Куварзіна М.В.— Харків: Ранок, 2010.
 10. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 1990.— 192с.
 11. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников.— М.: Педагогика, 1984.— 144с.
 12. Мотивація навчальної діяльності [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://pidruchniki.com/17450602/psihologiya/motivatsiya_navchalnoyi_diyalnosti.
 13. Музика О.Л. Три кроки – концепція програми розвитку здібностей та обдарованості // Гуманізація взаємин учителя та учнів – необхідна умова особистісно орієнтованої освіти: науково-методичний збірник / За ред. С.Д. Максименка, Г.О. Балла, М.М. Заброцького.— Житомир-Київ, ЖОІППО, 2004.— С.81-88.
 14. Нгуен М.А. Развитие эмоционального интеллекта / М.А. Нгуен // Ребенок в детском саду.— 2007.— №5.— С.80-87.
 15. Нова українська школа: Порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н.М.— К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017.— 206с.— ISBN 978-966-2432-43-5 [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf.
 16. Одарченко Ю.Н. Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста / Одарченко Ю.Н. // Молодой ученый.— 2017.— №48.— С.200-202. [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://moluch.ru/archive/182/46733/.
 17. Орме Г. Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха / Г. Орме.— М. : КСП+, 2003.— 272с.
 18. Панкратенкова О.М. Нестандартний урок як засіб формування соціокультурного виховання учнів / Панкратенкова О.М.— Англійська мова та література.—2016.— №15.
 19. Стрілець Ю.Н. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови в учнів 1 класу / Стрілець Ю.Н. // Англійська мова та література.— 2019.— №28-30.— С.6-9.
 20. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность.— 2-е изд.— СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003.— 860с.
 21. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я : как сохранить психологическое здоровье дошкольников / О.В. Хухлаева.— М. : Генезис, 2004.— 175с.
 22. Швень Я. Вчитися треба весело. Уплив емоційного освітнього середовища на пізнавальні процеси / Ярослава Швень // English 2019.— №9 : September.— С.50-57.
Категория: Выставка 2019 | Добавил: litsey-99 (26.12.2019)
Просмотров: 238 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]