В категории материалов: 17
Показано материалов: 11-17
Страницы: « 1 2


Номінація: «Нова українська школа: технології та управління»

Секція: «Управлінські технології»

Тема інноваційної розробки: «Застосування стратегій методики CLIL у навчанні іноземних мов та предметів природничого циклу в контексті впровадження багатомовної моделі освіти»

Автори інноваційної розробки:

Фомич Інна Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

Алексєєнко Юлія Сергіівна, учитель англійської мови вищої категорії.

Провідна педагогічна ідея досвіду

На сучасному етапі в усіх прогресивних освітніх системах світу відбуваються суттєві зміни в методах навчання іноземної мови та навчального предмету, зокрема, пріоритет зміщується з оволодіння граматичним матеріалом та механічного заучування лексичного, читання та перекладу до більш функціонального аспекту. Особливої уваги у контексті функціонального оволодіння іноземною мовою та принципу інтегрованості набуває методика предметно-мовного інтегрованого навчання (Content and Language Integrated Learning – CLIL). Ця технологія розглядає вивчення іноземної мови як інструмент для вивчення інших предметів, таким чином формуючи в учня потребу в навчанні, що дозволяє йому переосмислити й розвинути свої здібності в комунікації, у тому числі рідною мовою.

Провідна ідея ґрунтується на припущенні, що використання технології CLIL дозволить в процесі навчання якісніше використовувати сучасні комунікаційні та інформаційні технології, долучатися до європейського освітнього простору та користуватися його досвідом та надбаннями, що, у свою чергу, не тільки зробить більш високим рівень підготовки школярів, а й буде сприяти їх толерантному ставленню до оточуючого світу.

Выставка 2019 | Просмотров: 807 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція: Секція «Фізичне виховання та основи здоров’я»

Тема інноваційної розробки: “Здоров’ятворча діяльність – стратегія формування навичок розумного способу життя”

Автор інноваційної розробки:

Аношина Вiра Юріївна, вчитель хімії та біології, кваліфікаційна категорія спеціаліст ІІ категорії.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Формування навичок розумного та здорового способу життя, позитивної мотивації до навчання, створення умов для постійного творчого самовираження учнів, їх особистісного розвитку і самовдосконалення, формування потреби в подальшому саморозвитку і навчанні протягом усього життя з урахуванням вимог розвитку сучасного суспільства.

Проблема, на розв’язання якої спрямовано проєкт:

«Цифрове» покоління (покоління «head down») вимагає від вчителя інших підходів та методів до навчання та виховання учнів. Поява таких проблем, як: астенізація будови тіла, зниження м’язової сили, недостатня сформованість дрібної та великої моторики, емоційна лабільність, потребують інтеграції багатьох рівнів, а перш за все, інформаційного середовища. Побудова індивідуальної траекторії освіти для учнів, організація навчальної проєктної діяльності, підтримка творчої інноваційної діяльності з інтродукцією здоров’язбережувальних технологій – перспектива гармонійного розвитку особистості підростаючого покоління.

Выставка 2019 | Просмотров: 216 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація виставки: «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція: «Початкова освіта»

Тема досвіду: «Підвищення якості освіти молодших школярів шляхом використання інтерактивних технологій (інтерактивні зошити)»

автор досвіду:

Петік Юлія Олександрівна,

учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель»

Провідна педагогічна ідея досвіду

Підвищення якості освіти шляхом використання інтерактивних технологій (інтерактивного зошита) молодшими школярами буде більш ефективним за умов систематичного використання в урочній та позаурочній діяльності учнями  ЗБЛ № 99 методів та прийомів роботи, спрямованих на розвиток потреб особистості, що лежать в основі її творчого ставлення до дійсності, готовності до саморозвитку, що забезпечить інтеграцію особистості в національну й світову культуру.

Выставка 2019 | Просмотров: 259 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінaція: «Новa укрaїнськa школa: виховaння і розвиток»

Секція: «Виховнa взaємодія»

Темa досвіду: «Учнівське сaмоврядувaння як умовa творчої сaмореaлізaції тa особистісного стaновлення ліцеїстів»

Інформaція про aвторa досвіду:

Зaйковськa Олексaндрa Олексaндрівнa, педaгог - оргaнізaтор

 Повнa нaзвa школи: Зaпорізький бaгaтопрофільний  ліцей № 99 Зaпорізької міської рaди Зaпорізької облaсті

Провіднa педaгогічнa ідея досвіду.

Дaний педaгогічний досвід містить мaтеріaли, які визнaчaють тa реглaментують зміст діяльності педaгогa-оргaнізaторa у створенні умов для роботи учнівського сaмоврядувaння. Aдже сaме він є основною оргaнізaційною лaнкою у системі виховної роботи освіти Укрaїни. У досвіді відобрaжaються сучaсні підходи до оргaнізaції учнівського сaмоврядувaння в ліцеї, пропонуються теоретичні тa прaктичні мaтеріaли щодо оргaнізaції тa проведення сучaсних зaходів тa івентів, сценaрії виступів aгітбригaд, квестів, aкцій різного нaпрямку. Реaлізaція досвіду сприятиме створенню комфортних умов для творчої сaмореaлізaції тa особистісного стaновлення ліцеїстів, сприятиме стaновленню особистості як творця влaсного життя, гaрмонізaції стосунків між учнями тa педaгогaми, школою і родиною; реaлізaцію учнями влaсної життєвої трaєкторії, виховaнню свідомого громaдянинa з aктивною громaдянською позицією, здaтного до продовження освіти протягом життя.

Выставка 2019 | Просмотров: 195 | Добавил: litsey-99 | Дата: 24.12.2019 | Комментарии (0)

Інформація про авторів досвіду: Дукова Марина Павлівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель», Лавруша Валентина Іванівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель».

Провідна педагогічна ідея досвіду

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2017),  першочерговим завданням сучасної освіти є підготовка дитини до життя. Освітній процес розглядається, як саме життя, що ґрунтується на суб'єктності школяра.

Реформування системи освіти в Україні актуалізує пошук технологій, які відповідають концепції Нової української школи. Розбудова НУШ може бути ефективною за умови вивчення й впровадження в освітній процес інноваційних технологій, у тому числі й досвіду зарубіжних освітніх систем «Щоденні 5» та «Щоденні 3». Особливість технологій полягає в діяльнісному підході (навчання ґрунтується на засадах пошукової, дослідницької, рефлексивної діяльності) та зорієнтована на розвиток особистісного ставлення учня. Саме ці методичні системи сприяють формуванню особистості, яка творчо та критично мислитиме, самостійно розв’язуватиме проблеми, буде здатною до життя в суспільстві, прагнутиме до самовдосконалення й навчання впродовж життя, буде готовою до свідомого життєвого вибору та самореалізації.

Выставка 2019 | Просмотров: 722 | Добавил: litsey-99 | Дата: 24.12.2019 | Комментарии (0)

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Нова українська школа: виховання і розвиток»

Секція: «Психологічний супровід»

Тема інноваційної розробки: «Психологічний аспект формування емоційного інтелекту та соціальної компетентності в учнів початкової школи засобами інноваційних технологій в умовах моделювання авторської школи»

Автор інноваційної розробки:

Карпенко Тамара Олександрівна, практичний психолог Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, спеціаліст першої категорії.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Нині відбувається стрімкий процес психологізації освітнього процесу, який класик вітчизняної та світової педагогічної теорії і практики Василь Сухомлинський визначав як необхідну умову якісного функціонування освітнього середовища. Налагодження здорової психологічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу – це головна місія психологічної служби в контексті Нової української школи.

Важливе місце в освітньому процесі займає збереження психічного здоров’я учнів, створення необхідних умов для підви­щення адаптивних можливостей дітей з урахуванням навичок ХХІ століття, особливостей сучасного покоління (покоління «Z») відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій учнів. Головним механізмом формування ключових навичок дитини з початком навчання в школі є ігрова діяльність, яка є важливою складовою життєдіяльності молодшого школяра.

Выставка 2019 | Просмотров: 224 | Добавил: litsey-99 | Дата: 18.12.2019 | Комментарии (0)

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Філологія»

Тема досвіду: «Формування високого рівня грамотності й навичок самоосвіти старшокласників»

Автор інноваційної розробки:

Мороз Оксана Григорівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, « учитель-методист».

Провідна ідея педагогічна досвіду: В основі досвіду лежить така гіпотеза. Створення оптимальних умов формування грамотної особистості шляхом впровадження інноваційних та інформаційних технологій призведе до підвищення рівня грамотності в старшокласників. Формування ключових компетенцій особистості та виконання завдань Держстандарту з української мови знаходиться в прямій залежності від системності та цілеспрямованості застосування навчальних технологій, форм і методів. Тож основними прийомами формування в учнів навичок стилістичної грамотності слід вважати:

  • активізацію навчальної діяльності на уроках мови та літератури;
  • формування мовної культури учнів;
  • розвиток логічного й критичного мовлення учнів;
  • розвиток необхідних читацьких якостей: мислення, уявлення, оцінювання реалій дійсності, оцінювання самих себе та інших.
Выставка 2019 | Просмотров: 175 | Добавил: litsey-99 | Дата: 17.12.2019 | Комментарии (0)


1-10 11-17