В категории материалов: 17
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 »


Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Історія та правознавство»  

Тема інноваційної розробки: «Створення ефективного візуального простору сучасного уроку історії в старшій школі»

Автор інноваційної розробки:

Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»

Стисла анотація досвіду

Традиційно вчителі історії використовують засоби візуалізації для підтримки логічних дій на всіх етапах діяльності, а саме аналізу, порівняння, виявлення причин, наслідків, висновків, систематизації, виявлення зв'язків і відносин, згортання інформації та ін. Це, безперечно, підвищує ефективність сучасного уроку. Однак, якщо, використовуючи інтерактивний підхід, зробити візуальні засоби «головними героями» уроку, то ми можемо змінити акценти і тим самим підвищити мотивацію учнів, їх зацікавленість у вивчені історії.

Для цього необхідно враховувати вікові особливості школярів і ускладнювати завдання, пов’язані з візуальними джерелами, формуючи відповідні компетенції.  До предметних компетентностей з історії належать хронологічна, про­сторова, інформаційна, мовленнєва, логічна та аксіологічна.

Для мотивації діяльності учнів на початку уроку  використовуються малюнки, карикатури, плакати, короткі ролики (наприклад, сатиричні мультфільми)

Для оцінки подій, процесів і явищ, створення ситуації дискусії краще використовувати фрагменти документів, що виражають різні точки зору на історичну подію.

Для формування в учнів навичок дослідницької, творчої, логічної роботи – створення лепбуків. Означену дефініцію можемо розглядати як інтерактивне портфоліо  з теми, яке виглядає, як  невеличка книжечка з кишеньками та віконцями, які дають можливість розміщувати навчальну інформацію у вигляді малюнків, невеликих текстів, карт, стрілок, схем, діаграм і графіків в будь-якій формі та на будь-яку тему. У процесі створення лепбуку в малих групах школярі швидко засвоюють новий навчальний матеріал,  а його повторний перегляд забезпечить швидке відтворення основних понять вивчених тем. Підвищенню ефективності навчання історії служить  і аналіз фрагментів медіа, роликів на youtubе - каналі. У залежності від змісту, учні можуть складати таблиці, план, створювати кластери, короткий конспект,.

Для закріплення, перевірки вивченого матеріалу використовуємо QR-коди, що  враховує кліпове мислення сучасних підлітків.

Робота з візуальними джерелами може проводитись в різних формах, з заохоченням всіх учнів класу, малої групи, парно чи індивідуально – це є ще однією перевагою цих засобів навчання учнів історії.

Окремо варто виділити методику  CLIL, що сприяє створенню ефективного візуального простору сучасного уроку історії. Учні філологічного профілю із задоволенням «добувають» знання про світ , про історичні події іноземними мовами. Наприклад, роблять переклад фрагментів тематичних мультфільмів, написів на карикатурах, оригіналів документів з німецької мови, або роблять переклад українською мовою (субтитри) роликів з англомовних сайтів.

Всі навички, перераховані вище, безперечно використовуються також при роботі з обдарованою молоддю при підготовці до олімпіад, конкурсу МАН, турніру юних істориків.

Выставка 2019 | Просмотров: 279 | Добавил: litsey-99 | Дата: 27.12.2019 | Комментарии (0)

Нoмінація виcтавки: " Нoвa українcькa шкoла: ocвітa майбутньoгo"

Ceкція: "Пoчаткoвa ocвіта"

Тeмa дocвіду: "Ігри на уроках  як заcіб підвищeння пізнавальнoї діяльнocті мoлoдшиx шкoлярів"

Автoри іннoваційнoї рoзрoбки:

Притулeнкo Тeтянa Ярocлавівнa,учитeль пoчаткoвoї шкoли, "cтарший учитeль";

Шаxмінa Oлeнa Микoлаївнa, учитeль пoчаткoвoї шкoли, cпeціаліcт вищoї катeгoрії, "cтарший учитeль".

 

 

Гра, це життєва лабораторія  дитинства,

що дає той аромат, ту атмосферу молодого життя,

без якої ця пора її була б не потрібна людству.

У грі, цій спеціальній обробці життєвого матеріалу,

                                                     є те саме здорове ядро розумної школи дитинства                                                                                                                                        Т.С. Шацький

Прoвіднa пeдагoгічнa ідeя дocвіду:

Cпираючиcь на вимoги Дeржcтандарту, Кoнцeпцію Нoвoї Українcькoї шкoли для рeалізації пocтавлeниx завдань, ми викoриcтoвуємo на урoкаx гру, якa cпрямoванa нa рoзвитoк пізнавальнoї активнocті, активізацію cкладнoї аналітикo-cинтeтичнoї діяльнocті, підгoтoвку "грунту" для навчання в школі ІІ ступеня, тoбтo oрієнтацію  нe тільки на наявний рівeнь, a й нa зoну найближчoгo рoзвитку дитини, мoтивів дo навчальнoї діяльнocті.

Провідна ідея ґрунтується на припущенні, що використання ігрових технологій у початковій школі  сприятиме розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів, підвищенню мотивації до навчання, створюватиме продуктивне розвивальне середовище Нової української школи, у якому діти зможуть розкрити свої здібності та таланти, сформувати ключові компетентності, важливі для раннього шкільного віку.

Выставка 2019 | Просмотров: 254 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція: «Хімія, біологія, екологія»

Тема інноваційної розробки: «Активізація когнітивної діяльності і розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проєктів на уроках хімії»

 

 

Автор інноваційної розробки:

Аношина Вiра Юріївна, вчитель хімії та біології, кваліфікаційна категорія спеціаліст ІІ категорії.

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Провідна ідея ґрунтується на припущенні, що використання методу проєктів на уроках хімії сприятиме активізації когнітивної діяльності й розвитку креативних здібностей учнів; самостійному здобуванню знань учнями та активній співпраці з учнями та вчителем; розвитку вміння використовувати комп’ютерні інформаційні джерела, бажання й уміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Така технологія сприяє залученню до активної пошукової, дослідницької роботи; вихованню свідомого ставлення до власного майбутнього, розвитку вміння критично оцінювати події та вчинки. Активізація всіх аспектів особистості, розвиток креативних здібностей шляхом застосування інтегрованих знань й апробації отриманого досвіду під час реалізації проєктної діяльності.

Технологія досвіду сприятиме розвитку десяти ключових компетентностей випускника Нової української школи та компетентностей, затребуваних на сучасному ринку праці: розвинений соціальний та емоційний інтелект, уміння вирішувати складні, комплексні завдання, вміння співпрацювати в команді, т.з. «гнучкі навички»;  вихованню та розвитку таких рис характеру, як: цілеспрямованість, комунікабельність, відповідальність, креативність, усвідомлення моральних цінностей, самореалізація та самовдосконалення учнів, розвиток ключових компетентностей.

Выставка 2019 | Просмотров: 215 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Фізика, астрономія»

Тема досвіду«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності та інноваційності учнів шляхом застосування інтернет-сервісів на уроках фізики»

Інформація про автора досвіду:

 

Чередниченко Інна Борисівна,

 учитель фізики, учитель вищої категорії

 

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

На сучасному етапі в усіх прогресивних освітніх системах світу відбуваються суттєві зміни в методах навчання природничих наук, зокрема й фізики. Провідна ідея досвіду  ґрунтується на припущенні, що використання  сучасних інтернет-сервісів у викладанні фізики сприятиме розвитку компетентності учнів у галузі природничих наук, зокрема, у фізики, інформаційно-комунікаційної компетентності та інноваційності, вміння розв’язувати складні комплексні завдання, що створює підґрунтя для формування та розвитку цілісної, з розвинутим емоційним та соціальним інтелектом, здатної до критичного мислення особистості.

 Використання інформаційних технологій та активне функціонування віртуальних мережевих співтовариств призведе до підвищення якості освітнього процесу, доступності та ефективності освіти,  розвитку  в підростаючого покоління умінь і навичок, необхідних для практичного використання в сучасному інформаційному середовищі.

 

Выставка 2019 | Просмотров: 224 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Хімія, біологія, екологія»

Тема інноваційної розробки: «Підвищення мотивації учнів до вивчення хімії та біології шляхом залучення до різних видів дослідно-експериментальної діяльності на всіх рівнях навчання в школі»

 

Інформація про авторів досвіду:

Дзюба Олена Петрівна, учитель хімії Запорізького багатопрофільного  ліцею № 99, «спеціаліст вищої категорії»,  «учитель-методист»;

Фролова Ольга Миколаївна, учитель біології Запорізького багатопрофільного  ліцею № 99,  «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист».

 

Провідна ідея ґрунтується на припущенні, що впровадження дослідно-експериментальної діяльності учнів в умовах позитивного освітньо-виховного простору та моделі авторської школи «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення» призведе до зростання якісних показників знань учнів, формування ключових компетенцій та гнучких навичок «soft skiils», що сприятиме реалізації акмеологічної траєкторії учня.

Створення якісної системи природничої освіти, зокрема біологічної та хімічної,  спрямоване на виховання дитини як суб’єкта  власного життя й успіху, оволодіння нею життєвими компетентностями. Експериментальна діяльність дає змогу самостійно засвоїти навчальний матеріал та виступає доповненням до традиційних засобів навчання.             Вдосконалення змісту хіміко-біологічної освіти, впровадження діяльнісного підходу, використання форм, методів і прийомів відповідно до індивідуальної стратегії та індивідуального стилю життя в майбутньому сформує креативну, вільно мислячу життєвокомпетентісну особистість випускника, здатного до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації, готового до компетентного вибору життєвого шляху, участі в державному та громадському житті та навчання протягом життя.

Выставка 2019 | Просмотров: 282 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Філологія»

Тема досвіду: «Формування високого рівня грамотності й навичок самоосвіти старшокласників»

 

 

Автор інноваційної розробки:

Мороз Оксана Григорівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, « учитель-методист».

 

 

 

Провідна ідея педагогічна досвіду: В основі досвіду лежить така гіпотеза. Створення оптимальних умов формування грамотної особистості шляхом впровадження інноваційних та інформаційних технологій призведе до підвищення рівня грамотності в старшокласників. Формування ключових компетенцій особистості та виконання завдань Держстандарту з української мови знаходиться в прямій залежності від системності та цілеспрямованості застосування навчальних технологій, форм і методів. Тож основними прийомами формування в учнів навичок стилістичної грамотності слід вважати:

  • активізацію навчальної діяльності на уроках мови та літератури;
  • формування мовної культури учнів;
  • розвиток логічного й критичного мовлення учнів;
  • розвиток необхідних читацьких якостей: мислення, уявлення, оцінювання реалій дійсності, оцінювання самих себе та інших.
Выставка 2019 | Просмотров: 228 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Іноземні мови»

Тема інноваційної розробки: «Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови в учнів 1-2 класів НУШ»

Автори інноваційної розробки:

Косинська Марина Володимирівна, учитель англійської мови, спеціаліст першої категорії, стаж роботи – 10 років;

Пожидаєва Олена Геннадіївна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи – 20 років, власний сайт http://deg.at.ua/;

Ременюк Ірина Дмитрівна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи – 21 рік.

Провідна педагогічна ідея досвіду

На початковому етапі навчання іноземної мови відбувається формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь сприймати на слух, говорити, читати й писати. Головна мета полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів, бо саме в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції для подальшого її розвитку й удосконалення.

Провідна педагогічна ідея досвіду ґрунтується на припущенні, що вмотивована дитина здатна вивчати іноземну мову й використовувати отримані знання на практиці із задоволенням. Основне завдання вчителя – своєчасно збудити, підтримати та зберегти мотивацію учнів до вивчення іноземної мови. Зміни в навчальному процесі в початкових класах потребують нового педагогічного бачення. Головним її джерелом є емоційна забарвленість навчання, а вчитель має бути емоційно ефективним.

Выставка 2019 | Просмотров: 262 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Філологія»

 

 

Тема досвіду: «Творчий підхід до розвитку комунікативної  компетентності учнів на уроках української мови та літератури»

Інформація про автора досвіду:

Кармін Оксана Вікторівна, вчитель спеціаліст

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Комунікативна спрямованість під час викладання української мови та літератури допомагає реалізувати розвивальний, ціннісний та виховний аспект навчальних предметів. Різноманітні творчі завдання, в основі яких лежить комунікативний характер, спонукають учнів до контролю власних висловлень та позитивно впливають на розвиток комунікативної компетентності школярів. Комунікативні ситуації сприяють розвитку інтелектуальних, розумових здібностей учнів та кращому запам’ятовуванню опрацьованого матеріалу. У школярів поступово виробляються навички самоосвіти.

 

Выставка 2019 | Просмотров: 258 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Математика»

 

Тема досвіду: «Проблемний підхід до навчання математики як засіб активізації когнітивної діяльності  та розвиток креативних здібностей учнів»

 

Дмитренко Марина Володимирівна, вчитель математики, кваліфікаційна категорія спеціаліст І категорії.

Провідна педагогічна ідея досвіду базується на необхідності модернізації системи математичної освіти в Україні в умовах НУШ та загальної тенденції до інтеграції в європейський простір, на формуванні математичної компетентності та розвитку  інтелектуально-продуктивного потенціалу учнів. Досягнення кращих результатів навчання можливе завдяки творчій співпраці вчителя та учнів, вдалого поєднання інноваційних технологій, що сприяють підвищенню мотивації до навчання школярів, реалізації компетентнісного підходу. Технологія проблемного навчання допомагає розвитку продуктивного, критичного, логічного та креативного мислення учнів, формуванню розумової культури в цілому, а також предметних та загальних компетентностей, що дає змогу для вступу у найкращі ВНЗ України або навчання за кордоном; сприяє створенню системи виховання відповідальної, творчої, цілісної особистості, готової до продовження освіти та вибору життєвої траєкторії.

 

Выставка 2019 | Просмотров: 226 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)

Тема інноваційної розробки: Впровадження моделі «Перевернутий клас» (Flipped Class)  як механізму підвищення якості освіти учнів при вивченні інформатики

 

 

Автор інноваційної розробки:

Потоцька Олена Анатоліївна, учитель інформатики Запорізького багатопрофільного ліцею №99

Повна назва школи: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

Провідна ідея полягає у формуванні ключових та предметних компетентностей учнів при вивченні інформатики шляхом використання моделі організації спільної діяльності вчителя і учнів, зміщення центру ваги на керовану самостійну діяльність учнів, що передбачає вбудовування в освітній процес моделі «Перевернутий клас» та змішаного навчання: зокрема, зміщення акцентів  від вивчення нового матеріалу в класі та виконання складних завдань до теми учнями вдома до первинного засвоєння теоретичного матеріалу учнями вдома та виконанню учнями складних комплексних завдань до теми на уроці – у співпраці з вчителем та однокласниками. Така технологія сприяє  підвищенню якості знань учнів, підвищенню рівня пізнавальної активності та мотивації до навчання, дає можливість реалізувати індивідуальну траєкторію навчання та сприяє глибокому засвоєнню матеріалу; розвитку критичного та логічного мислення учнів, уміння розв’язувати складні комплексні завдання, розвитку соціального та емоційного інтелекту.

 

Выставка 2019 | Просмотров: 642 | Добавил: litsey-99 | Дата: 26.12.2019 | Комментарии (0)


1-10 11-17