Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід

Номінація: «Нова українська школа: технології та управління»

Секція: «Управлінські технології»

Тема досвіду: «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід»

За науковою редакцією І. Д. Беха, доктора психологічних наук, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України;

А.Ф. Курінна, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, науковий керівник дослідно-експериментальної роботи ліцею № 99;

О.В. Солдатєнко, директор Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

І.І. Фомич, заступник директора з методичної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

Г.В. Ліпецька, заступник директора з виховної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

педагогічний колектив

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net .

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

В основу дослідження покладено ідею формування та впровадження моделі позитивного виховного простору як середовища спільного буття, перетвореного всіма суб'єктами виховання на фактор інтегративного впливу на процес розвитку творчих можливостей життєвокомпетентнісної та інтелектуально вільної особистості, виховання високодуховної людини з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху й продовження освіти. Особлива увага приділена створенню єдиного духовно-орієнтованого середовища відповідно до соціально-педагогічних та психологічних потреб учнів; формування виховного простору як середовища спільного буття, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу особистості. Результати дослідно-експериментальної роботи представлено в науково-методичному посібнику «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості», за науковою редакцією І. Д. Беха, доктора психологічних наук, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України. Запоріжжя: СТАТУС, 2017 р. – 427с. (Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») від 23.10.2017 № 21.1/12-Г-722).

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

На сучасному етапі становлення Української держави за умови складного політичного й соціально-економічного її стану особливо відчутний негативний вплив на заклади загальної освіти таких суспільних явищ, як: переоцінка ролі освіти й недооцінка ролі виховання в становленні нових поколінь українців; послаблення виховної ролі соціального інституту сім'ї; недооцінка людського життя як найважливішій цінності, недостатня сформованість навичок здорового способу життя; негативний вплив засобів масової інформації на формування особистості школяра; недостатнє науково-методичне забезпечення нової парадигми виховання; недостатнє володіння педагогами сучасними виховними технологіями; низька ефективність виховного потенціалу дитячих громадських організацій; втрата системи трудового виховання й професійної орієнтації; обмеженість мережі дитячих і молодіжних об'єднань по інтересах (клубів, гуртків, секцій тощо) і недостатня ефективність їх діяльності і, як наслідок, посилення аморальності, злочинності, жорстокості, нігілізму підлітків. Аналіз цих деструктивних процесів у сучасному суспільстві дозволяє зробити висновок, що є небезпека виростити бездуховне покоління, не «обтяжене» інтелігентністю, порядністю, яке зневажливо ставиться до культурних та загальнолюдських цінностей, не прагне до здорового способу життя.

Виходячи з вищезазначених проблем, слід розглядати виховання підростаючого покоління як одне з основних стратегічних і пріоритетних завдань розвитку сучасного українського суспільства, що становить фундаментальну основу державної політики. Особливістю сучасного підходу до оцінки виховної діяльності організацій освіти є системне бачення процесу виховання й виділення цілісного комплексу необхідних умов і чинників, що забезпечують ефективність цієї роботи, серед яких інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в закладі загальної середньої освіти, які є одними з найважливіших форм модернізації та поліпшення загальної середньої освіти.

Зміни, що відбуваються в сучасній освіті, відбивають світові тенденції розвитку суспільства й вимагають від учителя переорієнтації освітнього процесу на забезпечення умов формування особистості учня – у майбутньому свідомого громадянина розвинутого демократичного суспільства, якому притаманні динаміка соціального прогресу, прискорене зростання інформаційного потоку. Виклики сучасності змушують педагогів докорінно змінювати зміст та структуру сучасної освіти, висуваючи пріоритетним завданням не лише отримання глибоких і міцних знань, а й розвиток особливих талантів в учнів, життєвих компетенцій в умовах продуктивного виховного простору. Сучасний випускник школи повинен бути здатним швидко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях; використовувати набуті знання і вміння; бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, критично та творчо мислити; бути здатним до вибору альтернатив; орієнтуватися в системі цінностей, цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави та ін.

Навчально-методичний посібник «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості» відповідає Державному стандарту базової та повної освіти, положенням Концепції Нової школи, принципам гуманістичної педагогіки на засадах життєтворчої компетентнісноспрямованої освіти з використанням форм та методів інноваційних технологій; розкриває концептуальні засади розвитку життєвих компетенцій особистості у виховному просторі навчального закладу.

Актуальність та новизна науково-методичного посібника зумовлені його практичною спрямованістю на механізми оволодіння новими виховними технологіями, створення перспективної моделі виховного простору як вихідної умови розвитку життєвокомпетентнісної особистості, практичною спрямованістю на формування життєвих компетенцій особистості, розвитку всіх складових продуктивного виховного простору.

Науково-теоретична база досвіду

Аналіз нормативно-правової бази: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», «Про науково-технічну експертизу»; указів Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді та ін.; наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», показав широке використання понять «розвиток особистості», «права людини», «інтереси особистості» тощо.

Науково-теоретичну базу дослідження становлять праці І. Беха, Н. Василенко, Т. Волобуєвої, Т. Дем’янюк, Б. Жебровського, Ю. Завалевського, В. Кременя, С. Кириленко, О. Мариновської, Г. Назаренко, О. Савченко, К. Таранік-Ткачук та інших; наукові праці з питань розвитку особистості під впливом середовища і виховання (В. Андрущенко, Л. Архангельський, О. Асмолов, І. Бех, Л. Виготський, О. Леонтьєв, І. Кон, С. Рубінштейн, Г. Селєвко, Л. Сохань, В. Сухомлинський; Д. Фельдштейн; І. Єрмаков та інші); основні положення психолого-педагогічної теорії розвитку особистості у процесі діяльності (Б. Ананьєв, О. Бодальов, Л. Виготський, С. Карпенчук, Г. Костюк, С. Рубінштейн, Б. Теплов та інші); наукові праці з питань самоактуалізації та самореалізації особистості як активного суб’єкта діяльності (А. Петровський, О. Леонтьєв, В. Татенко, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм та інші).

Основні орієнтири виховання (затверджені наказом МОН України від 31.10.2011 № 1243) визначають головним завданням педагогічної практики створення виховного простору розвитку особистості. «Виховний простір – це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо)» – зазначається в документі.

Створення позитивного виховного простору передбачає сприяння розвитку творчих можливостей життєвокомпетентнісної та інтелектуально вільної особистості, виховання людини, яка глибоко відчуває свою єдність з українським народом, поважає його духовні, моральні та культурні надбання.

Виховний простір І. Бех розуміє як психолого-педагогічний проект, метою якого є духовно-моральне вдосконалення підростаючої особистості. Сама ж сутність його проектування полягає у створенні й реалізації системи наукових орієнтирів, які задають технологічний вектор діяльності педагога і взаємодії вихованців, спрямованих на досягнення виховної мети – розвитку духовно зрілої особистості». Основні вимоги до формування виховного простору полягають у створенні духовно-творчого розвивального середовища; відкритості до соціуму, співпраці з сім’єю, громадськістю; залученні дітей до розв'язання суспільно значущих особистісних життєвих проблем, формуванні досвіду громадянської поведінки; розвитку творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; спонуканні школярів до самостійного розв’язання власних життєвих проблем у нестабільному суспільстві; життєтворчості як здатності забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини; педагогічній культурі вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність; самореалізації людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

В. Кириченко підкреслює, що основним механізмом створення виховного простору є взаємодія суб’єктів, об’єднаних однаковим розумінням концепції виховного простору, педагогічних задач, єдиними принципами та підходами до виховання, подіями, у якій ключовим технологічним моментом є їхня спільна перетворююча діяльність.

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівського й педагогічного колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Враховуючи нагальну потребу в системній роботі щодо виховання підростаючого покоління, а також наявний інноваційний досвід Запорізького багатопрофільного ліцею №99 педагогічний колектив закладу з 2010 по 2017 рік проводив педагогічний експеримент всеукраїнського рівня за темою «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості».

Стисла анотація досвіду

Мета дослідження

Розробка й реалізація системи розвитку життєвокомпетентнісної особистості в умовах створення позитивного виховного простору.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що розвиток життєвокомпетентнісної особистості буде ефективним за умов:

 • гуманізації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • використання форм, методів, технологій виховання відповідно до індивідуальної стратегії розвитку особистості, здатної до творчої, дослідницької, пошукової діяльності в різних галузях фундаментальних наук;
 • створення умов для набуття та розвитку життєвих компетентностей особистості, готової до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації й самопізнання, до компетентної участі в громадському житті;
 • залучення до створення позитивного виховного простору всіх учасників навчально-виховного процесу, фахівців, представників громадськості шляхом інтеграції виховних впливів.

Відповідно до мети та гіпотези визначені завдання дослідження:

 • теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічну модель та педагогічні умови розвитку життєвокомпетентнісної особистості на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • забезпечити інформатизацію навчально-виховного процесу з метою створення єдиного інформаційно-культурного освітнього середовища;
 • створити умови для продуктивної взаємодії науки й практики в організації виховного процесу із зазначеної проблеми;
 • виявити та експериментально перевірити організаційні, психолого-педагогічні умови розвитку інтелектуальної, фізичної, соціальної, духовної, психічної сфери учнів та їх домінуючі потреби й інтереси відповідно до віку;
 • визначити особливості управління виховним процесом в умовах створення позитивного виховного простору.

Об'єкт дослідження – учасники освітнього процесу Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області.

Предмет дослідження – процес створення позитивного виховного простору як вихідної умови розвитку життєвокомпетентнісної особистості.

Методи дослідження:

 • теоретичний і порівняльний аналіз нормативно-правових актів, документів з питань реформування системи освіти, філософської, педагогічної, медичної, соціологічної, психологічної та методичної літератури, матеріалів науково-практичних конференцій, навчальних програм;
 • системний аналіз діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
 • емпіричні (бесіда, вивчення навчальних планів, програм, спецкурсів тощо); діагностичні (анкетування, інтерв'ювання, опитування, бесіди); соціометричні (моніторинг, скринінг); прогностичні (експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик тощо); обсерваційні (констатувальний та формувальний експерименти);
 • основний метод дослідження – педагогічний експеримент.

Теоретико-методологічною основою дослідження є принципи гуманістичної педагогіки на засадах життєтворчої компетентнісно спрямованої освіти з використанням форм та методів інноваційних технологій, концептуальні основи створення позитивного виховного простору.

Реалізація зазначених завдань можлива за умови дотримання принципів:

 • пріоритету розвиваючого, компетентнісно спрямованого навчання;
 • гуманізації освіти, що передбачає утвердження духовних цінностей як першооснови у визначенні змісту освіти, забезпеченні сприятливих умов для розвитку здібностей і творчого потенціалу особистості;
 • науковості;
 • системності, яка забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, математичних та суспільних наук;
 • природовідповідності у духовному становленні та розвитку життєвокомпетентнісної особистості;
 • наступності;
 • активності й самодіяльності суб'єктів освітнього процесу;
 • опори на колектив у вихованні;
 • суб'єкт-суб'єктних відносин учителів та учнів;
 • єдності зусиль школи, сім'ї та громадськості;
 • усвідомлення самоцінності особистості у визначенні цілей її виховання;
 • педагогічного захисту й підтримки дітей в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їх особистісної недоторканості та безпеки.

База дослідження: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у:

 • теоретичному обґрунтуванні організаційно-педагогічної моделі розвитку життєвокомпетентнісної особистості на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • створенні наукового та методичного супроводження побудови позитивного виховного простору;
 • визначенні організаційних, психолого-педагогічних умов для розвитку життєвокомпетентнісної особистості;
 • розробці моделі управління виховним процесом в умовах створення позитивного виховного простору.

Вид досвіду за рівнем творчої самостійності – інноваційний, що орієнтований на зміну й розвиток освітнього процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нових знань, технологій, систем формування якісно іншої педагогічної практики.

Експериментально було доведено, що розвиток життєвокомпетентісної особистості буде ефективним за умов створення єдиного позитивного виховного простору, а саме: гуманізації освітнього процесу; вдосконалення змісту виховання; використання форм і методів виховання відповідно до індивідуальної стратегії та індивідуального стилю життя креативної особистості, здатної до творчої й дослідницької діяльності в різних галузях фундаментальних наук; цілеспрямованого набуття життєвої компетентності особистості, спроможної до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації, готової до активної участі в громадському житті; залучення до створення позитивного виховного простору вчителів, батьків, фахівців та громадськості.

Під час експерименту педагогічний колектив працював над визначенням та змістовним наповненням Моделі позитивного виховного простору.

Модель включає складники та орієнтири:

 • «Я – громадянин»: патріотизм, громадянська позиція, відповідальність, сімейні цінності, загальноприйняті моральні норми суспільства;
 • «Родина та школа»: взаємодія; співпраця; залучення батьків до організації навчання та виховання, визначення спільних орієнтирів; урахування потреб усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • «Здоров’я»: свідоме ставлення до збереження здоров’я та прищеплення навичок здорового образу життя, фізична культура та спорт, розвиток життєстійкості;
 • «Обдаровані діти»: самопізнання, дивергентне мислення, креативність, творча самореалізація;
 • «Школа лідера»: адаптація та соціалізація дитини, створення сприятливих умов для розвитку кожного учня, організації групової, колективної та індивідуальної діяльності;
 • «Школа особистісного зростання»: від творчої самореалізації до особистісного становлення; індивідуальна траєкторія розвитку вихованців, конкурентоздатність.

Модель містить навчально-методичне забезпечення, педагогічний інструментарій для формування успішного життєвокомпетентнісного випускника, визначає критерії успішного зростання для кожного складника виховного простору, а також психодіагностичний інструментарій для визначення ефективності даної моделі.

Практичне значення дослідження полягає у:

 • визначенні організаційних, психолого-педагогічних умов для розвитку життєвокомпетентнісної особистості, здатної до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації, готової до компетентної участі в громадському житті;
 • доборі діагностичного інструментарію та організаційно-методичного забезпечення для створення позитивного виховного простору;
 • розробці програми підвищення кваліфікації вчителів шляхом запровадження системи самоосвітньої діяльності в умовах створення позитивного виховного простору;
 • розробці методичних рекомендацій щодо створення позитивного виховного простору на засадах компетентнісно спрямованої освіти в окремому навчальному закладі.

Вірогідність результатів експерименту буде забезпечена теоретико-методологічним обґрунтуванням, порівняльним аналізом результатів вхідного та вихідного діагностування, застосуванням комплексу засобів, форм і методів, відповідних об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження, якісною і кількісною обробкою діагностичних даних; систематичним аналізом здійснення дослідно-експериментальної роботи; висвітленням результативності та обміну досвідом на конференціях, психолого-педагогічних семінарах, педагогічних фестивалях всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів.

Очікувані результати та форми їх подання:

 • гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу в ліцеї;
 • створення умов для визначення потенційних можливостей кожного учня, самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації його як життєвокомпетентнісної особистості;
 • підвищення фахової майстерності, системність роботи педагогічного колективу ліцею в організації навчально-виховного процесу;
 • позитивні зміни в динаміці особистісного та інтелектуального розвитку учнів, підвищенні рівня досягнень учнів, результативності навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікаційного рівня педагогів ліцею.

Співвиконавці педагогічного експерименту:

 • КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради;
 • КЗ «Запорізький обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;
 • КЗ «Запорізький центр дослідно-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Запорізької обласної ради»;
 • районні (міські) методичні кабінети (центри);
 • педагогічні колективи дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Репрезентація досвіду:

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до організації методичної роботи класних керівників» травень 2015 року.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід» – вересень 2017 року.

Обласний семінар-тренінг у рамках дослідно-експериментальної роботи ліцею для класних керівників та членів творчої групи «Духовність» за темою «Розвиток риторичної культури викладача в умовах відкритого виховного простору» – травень 2016 року.

Перспективний педагогічний досвід колективу за результатами дослідно-експериментальної роботи представлено на виставках різного рівня:

лауреат обласної виставки «Освіта Запорізького краю – 2012, 2013, 2014. 2015»;

срібна медаль – 2 місце на IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013»;

лауреат Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті-2013»;

лауреат IV, V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013, 2014»;

переможець Міської виставки перспективного педагогічного досвіду – 2014 «Створення в єдиному освітньому просторі міста умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації Державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі» - І місце;

Регіональна науково-практична конференція «Формування готовності учнів основної та старшої школи до профільного та професійного самовизначення» – 2014;

переможець (Золота медаль) VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015» у номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу»;

найрезультативніший навчальний заклад за результатами VIІІ Міської виставки перспективного педагогічного досвіду -2016.

За результатами дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області за темою: «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості» підготовлено та надруковано науково-методичний посібник «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід». – Запоріжжя: СТАТУС. –2017 р. – 427 с. («Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») від 23.10. 2017 № 21.1/12-Г-722)

Теги: виховний простір, життєвокомпетентнісна особистість, інноваційні технології, проект «Духовність», гуманістична педагогіка, розвиток особистості, духовно-моральне вдосконалення, модель виховного простору, гуманізація освітнього процесу; вдосконалення змісту виховання; індивідуальна стратегія, індивідуальний стиль життя креативної особистості

Інноваційна розробка представлена у вигляді науково-методичного посібника «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості» //Статус, 2017, «Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.10.2017 № 21.1/12-Г-722).

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

Додаток 1. Обкладинка посібника.

Додаток 2. PDF-версія посібника «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості».

Додаток 3. Гриф МОН (наказ ІМЗО).

Посилання на досвід:  https://drive.google.com/file/d/1ceGrWt2n95ExsY7B98d_lTv4_ewt4O4y/view

Посилання на анотацію:  https://goo.gl/cKWESU

Перелік нормативних актів щодо організації та здійснення

дослідно-експериментальної роботи в ЗБЛ №99

 1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (із змінами і поповненнями).
 2. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІУ.
 3. Закон України «Про наукову й науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1978-ХІІ-ВР.
 4. Закон України «Про авторське право й суміжні права» від 23.12.1993- ХІІ.
 5. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 №3323-ХІІ-ВР.
 6. Закон України «Про наукову й науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 №52/95-ВР.
 7. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715 УІ.
 8. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-ІУ.
 9. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 pp.: Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013.
 10. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019.
 11. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352.
 12. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114 (у редакції Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054).
 13. Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.
 14. Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298.
 15. Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим) обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки від 17.11.2000 №538.
 16. Про документи для проведення ліцензування: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2009 № 30.
 17. Про внесення змін до Наказу МОН № 30 від 21.01.2009: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.03.2010 № 169.
 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 05.05.2008-01.
Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 582 | Теги: гуманістична педагогіка, інноваційні технології, виховний простір, проект «Духовність», духов, розвиток особистості, життєвокомпетентнісна особистість | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]