Вектори діагностування та прогнозування обдарованості в творчому розвитку особистості

Номінація: «Нова українська школа: технології та управління»

Секція: «Управлінські технології»

Тема досвіду: «Вектори діагностування та прогнозування обдарованості в творчому розвитку особистості»

Бережна Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист».

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net . Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

            Провідна педагогічна ідея досвіду

Проблема обдарованості в сучасному світі стає особливо актуальною і вимагає створення умов, що забезпечують виявлення і розвиток обдарованих дітей. Обдарована дитина – це дитина, яка виділяється наявними яскравими, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень), у тому чи іншому виді діяльності.

Найкращий метод пізнання обдарованості – шлях творчого розвитку. Він складний, його форсувати не можливо. Але до нього – рано чи пізно – приходить кожний, для кого обдарованість та творчість не тільки об’єкти дослідження, а й спосіб життя. Це наприкінці шляху приводить до формування психології творчої особистості, де обдарованість та творчість стають невіддільними одна від одної. Вони як вектори, що допомагають сформувати найбільш сприятливу модель психолого-педагогічного моніторингу діагностування та прогнозування обдарованості учнів.

            Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Видатному німецькому фізику Густаву Кірхгофу належить відомий афоризм: нема нічого практичніше, чим гарна теорія. Ця думка не втратила своєї актуальності в теперішній час. Особливо, коли мова йде про теорії та концепції обдарованості. Їх у сучасній науці нараховується декілька десятків. Враховуючи різні підходи та шляхи в дослідженні обдарованості, розуміємо необхідність вибудувати певну модель психолого-педагогічного моніторингу, яка в адекватній формі ідентифікувала б ознаки обдарованості в учнів.  Ця модель повинна відповідати наступним вимогам:

 • комплексний характер оцінювання;
 • довготривалість процесу ідентифікації;
 • аналіз схильностей та інтересів дитини;
 • експертна оцінка продуктів діяльності;
 • багаторазовість та багатоетапність дослідження з використанням різних психодіагностичних процедур;
 • діагностування, наближене до ситуації реального життя;
 • аналіз реальних успіхів дитини;
 • переважна опора на валідні методи психодіагностування.

На жаль, така комплексна форма психолого-педагогічного моніторингу, яка б відповідала всім вище названим вимогам, часто не може здійснитися у повному обсязі. Реальний процес освіти ставить психологів та педагогів в жорсткі «спартанські» рамки, де перевага однієї сторони (зокрема, моніторингу) наносить шкоду іншій (наприклад, навчальній програмі). У зв’язку з цим не завжди слід дотримуватись складних процедур діагностування. Вибір психолого-педагогічного інструментарію з арсеналу можливих засобів повинен визначатися об’єктивними обставинами та можливостями навчального закладу. Під можливостями навчального закладу мається на увазі чітка стратегія розвитку навчального закладу, пріоритети у формуванні позитивного освітнього простору ліцею та сформований навчально-методичний, соціально-психологічний комплекс, що забезпечує реалізацію освітнього процесу в школі на засадах постійного впровадження інноваційних, інформаційно-комунікативних та здоров`язбережувальних технологій. У  Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 формується модель акмеологічної школи, яка припускає особливу структуру змісту й організації освітнього процесу на основі формування конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів. Крім того, ліцей, як експериментальний заклад, поєднує  різноманітні види діяльності ліцеїстів і педагогів з метою створення максимально сприятливих умов для розвитку креативної особистості та спільної творчої діяльності вчителів та учнів.

Тому формування моделі психолого-педагогічного моніторингу обдарованості, де чітко спрямовані вектори діагностування та прогнозування обдарованості у творчому розвитку особистості, є необхідною передумовою у формуванні акмеологічної школи.

У своїй роботі я спиралася на ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про загальну середню освіту»; Державний стандарт базової і середньої освіти, Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і  талановитих дітей і молоді» проект Концепції профільного навчання в старшій школі, Програма ЗБЛ №99 «Обдаровані діти» 2015 – 2020 н. р.

Науково-теоретична база досвіду є праці таких вчених, як: Дж. Рензуллі, Р. Стенберг, К. Хеллер, А. Танненбаум, Ф.Ганьє, Б.М. Теплов, С.Л. Рубінштейн, А.М. Матюшкін, Ю.Д. Бабаєв, В.Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленський, Бех І.Д., Галєєва Н.Л., Роджерс К., Колеченко  А.К., Хуторський А.В. та ін.                                                                                                                                                                Стисла анотація досвіду

Обдаровані діти та діти з ознаками обдарованості –  це, перш за все, діти. У педагогічній підтримці і психологічному супроводі вони мають потребу не менше, ніж звичайні, а в деяких випадках й більше. Першим кроком у цьому є психолого-педагогічне діагностування. Важко уявити роботу навчального закладу без використання психолого-педагогічних діагностичних процедур. На підставі діагностики будується прогноз, ведеться корекційно-розвивавальна робота, тощо. Проводячи діагностику, будь-який фахівець повинен розуміти, для чого він це робить, як він це буде використовувати. Інакше навіщо?

Спроектована модель психолого-педагогічної діагностики обдарованих дітей з чітко визначеними векторами дослідження спрямує фахівців-психологів та педагогів, вчителів-початківців на конкретні дії щодо визначення рівня розвитку творчих здібностей.

На даний момент фактом, що менш за все викликає дискусії науковців, є те, що обдарованість, по суті, явище системне. Система, в якій її елементи організовані між собою певною взаємодіє., але не є тим єдиним цілим, що складається з його частин. Кожна частина особлива та потребує певного підходу. Це зумовлює застосування всіх існуючих  в сучасній діагностиці обдарованості традиційних методів діагностування, а саме використання моделі діагностування обдарованості в контексті «Робочої концепції обдарованості» (авторський колектив Бабаєва Ю.Д., Богоявленська Д.Б. та ін.). І це перший вектор діагностування та прогнозування обдарованості дітей. Категорії, які розглядаються  – це «можу» та «хочу», включають два аспекти поведінки обдарованих дітей – інструментальний та мотиваційний. У відповідності з цим диференціюються діти успішні, з точки зору результативності вирішення різного роду завдань та високо мотивовані.

Таким чином, для виявлення обдарованих дітей підбирається психологічний інструментарій, що дозволяє виявляти інтелектуальну, академічну, творчу, соціальну обдарованість, а також враховувати мотивацію й особистісні особливості дитини. З існуючих підходів до процесу виявлення обдарованих дітей в нашому ліцеї широко застосовується тестологічно-діагностичне обстеження: методика оцінки загальної обдарованості Савенкова О.І., анкета Дж. Рензуллі в адаптації Л.В.Попової; методика «Карта обдарованості» Савенкова О.І., «Інтелектуальна лабільність» в модифікації С.М. Костроміної, підлітковий опитувальник Айзенка, «Навчальна мотивація» методика М. Лук'янової.

Враховуючи прогресивну цінність «Робочої концепції обдарованості», її подальшому розвитку може слугувати «Просторова тривимірна концепція обдарованості», яка визначається трьома психологічними категоріями вимірювання: діяльність, особистість, свідомість. Це формує 3Dмодель обдарованості учнів.

Важливо відзначити ключову роль категорії  «діяльність». ЇЇ оцінюють за сформованими компетентностями обдарованого учня, а саме,

безпосередньо:

 • за реальними досягненнями в тій чи іншій діяльності (головним індикатором таких досягнень традиційно слугують призові місця на інтелектуальних змаганнях);
 • за здібностям до діяльності, яку вони проявляють;

      опосередковано:

 • за його особистісними особливостями, де ключову роль відіграють мотивація на розвиток, вольові якості та шлях, який обирає учень для досягнення мети.

Саме шлях, який обирає учень, у більшості випадків передбачає успішний розвиток виявлених здібностей до ступеня високо розвинутих здібностей та певних обдарувань. Тут певним чином поєднується модель психолого-педагогічного діагностування з технологією ІСНД, яка всебічно застосовується останні роки в ліцеї. Технологія ІСНД дозволяє цілеспрямовано зіставляти особливості навчання обдарованого учня і  дидактичний потенціал  навчальних завдань, здійснювати цілеспрямований вибір індивідуальних завдань для успіху і розвитку учня. Формується індивідуальна програма розвитку учня, в якій основою є складання матриці навчального успіху учня, що формується завдяки постійному моніторингу параметрів навчального успіху учня.

Успішне поєднання та застосування на практиці 3-D моделі обдарованості учнів з критеріями моніторингу параметрів навчального успіху учня  ІСНД і буде другим вектором психолого-педагогічного діагностування обдарованих дітей.

Результативність впровадження досвіду

У Запорізькому багатопрофільному ліцеї  № 99 сформована та застосовується на практиці модель психолого-педагогічного моніторингу діагностування та прогнозування обдарованості учнів, де основними пріоритетами є формування передумов для розвитку обдарованості та творчості учнів.

Репрезентація досвіду

         Досвід репрезентовано та реалізовано на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99: педагогічна рада, засідання творчої групи «Акмеологія», на районному рівні під час проведення засідань творчої групи та на обласному семінарі з питання організації роботи з обдарованими учнями й  реалізації акмеологічного підходу в  роботі з педагогічними  кадрами.

Досвід презентовано на всеукраїнській науково-практичній конференції на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 (28 вересня 2017 року) «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості» та в науково-методичному посібнику «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід». – Запоріжжя: СТАТУС. –2017 р. – 427 с. («Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») від 23.10. 2017 № 21.1/12-Г-722).

Матеріали  узагальненого досвіду можуть бути використані в практиці інноваційних освітніх закладів подібного типу.

Теги: акмеологія, модель психолого-педагогічного моніторингу діагностування та прогнозування обдарованості учнів, критерії обдарованості, вектори психолого-педагогічного діагностування обдарованих дітей, позитивний освітньо-виховний простір; впровадження інноваційних технологій; індивідуальний стиль навчальної діяльності (ІСНД); матриця параметрів навчального успіху обдарованого учня.

Посилання на матеріал: http://litsey-99.at.ua/publ/pedsovety/pedsovety/5-1-0-10

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ.

ДОДАТОК 1 Матеріали педагогічної ради «Реалізація програми «Обдаровані діти»

Запорізького багатопрофільного ліцею № 99»

http://litsey-99.at.ua/publ/pedsovety/pedsovety/5-1-0-10

ДОДАТОК 2 Модель психолого-педагогічного моніторингу обдарованості учнів

ліцею.

ДОДАТОК 3 Пакет діагностичних методик для виявлення інтелектуальної

обдарованості.   

 

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 504 | Теги: вектори психолого-, модель психолого-педагогічного моні, акмеологія, критерії обдарованості | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]