Технологія формування навичок здорового способу життя ліцеїсток старшого шкільного віку на уроках фізичної культури

Номінація виставки: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Фізичне виховання та основи здоров’я»

Тема досвіду: «Технологія формування навичок здорового способу життя ліцеїсток старшого шкільного віку на уроках фізичної культури»

Федоріна Жанна Анатоліївна, учитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, звання «учитель-методист»

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99

Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, т/факс 2249309

e-mail:  lisey99@ukr.net

Адреса сайту: http://litsey-99.at.uа

Провідна педагогічна ідея досвіду: мета педагогічної діяльності автора досвіду спрямована на розвиток творчої особистості із активною життєвою позицією, на формування в неї стійкої мотивації до систематичних, самостійних занять фізичною культурою, розкриття повною мірою потенційних можливостей ліцеїсток старшого шкільного віку, формування в них навичок здорового способу життя, бажання самовдосконалюватись; створення умов для самореалізації та реалізації індивідуальної ефективної траєкторії успіху кожного учня.

Досвідом передбачено, що системне включення до урочної діяльності дидактичного матеріалу дозволить вдосконалити методику проведення уроків фізичної культури, переорієнтує спільну діяльність учнів і педагога з позиції фізичної підготовки на позицію систематичного процесу самовдосконалення та засвоєння ученицями старшого шкільного віку навичок здорового способу життя. Саме такий підхід, на думку автора досвіду, дозволить задовольнити програмні вимоги до сучасного уроку фізичної культури, серед яких пріоритетним є формування ціннісних орієнтацій щодо системного використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Здоров’я – один із найважливіших компонентів людського благополуччя, щастя, одне з невід'ємних  прав людини, умов успішного соціального та економічного розвитку держави. Зараз проблема якості й рівня здоров’я населення України набула розмірів національної катастрофи. Все це потребує негайних, радикальних та об’єднаних дій педагогів, медиків, психологів, соціальних робітників та всіх громадян держави.

На сьогодні в Україні стан здоров’я громадян є не тільки важливою соціально-економічною та медичною проблемою, а й фактором, що визначає стійкий розвиток країни в третьому тисячолітті» [8, С. 1].

ХХІ століття – це століття інформаційних технологій. Інформаційна перенасиченість  у суспільстві призводить до розумової перевтоми дітей і підлітків та розвитку патологічних станів. Зниження рухової активності в житті ліцеїстів старшого шкільного віку негативно впливає на розвиток рухових функцій, послаблює  функціональні можливості систем організму учнів та погіршує їхній фізичний стан. Внаслідок цього виникає неадекватна реакція організму учня на навантаження, сповільнюється фізичний розвиток взагалі.

Аналіз показників захворюваності та поширеності захворювань протягом ряду років свідчить про стійкі тенденції до їх зростання серед всього населення України. Наукові дослідження, проведені у напрямку формування навичок здорового  способу  життя та зміцненні здоров'я, визначили проблему, яка полягає в протиріччі між досягненнями у галузі навчання школярів та втратою їхнього здоров’я.

У навчально-виховному процесі важливим є визначення основних шляхів поліпшення стану здоров’я учнів шляхом розробки програм, які складають цілісну систему організації оздоровчих педагогічних технологій, що забезпечать створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості та свідомого розуміння нею цінності власного здоров’я та здоров’я людей, що її оточують.

Нова генерація України зростає та розвивається в сучасному інформаційному просторі. Підростаюче покоління учнів потребує від освітян сучасних й ефективних підходів до навчання та виховання. Тому науково-методичні дослідження вчених-освітян України спрямовані на активний пошук шляхів модернізації методики фізичного виховання. Велику увагу вони спрямували на оновлення методики уроку фізичної культури. Серед пріоритетних напрямків у зазначеному контексті є проблема формування навичок здорового способу життя учнів.

Враховуючи вимоги держави, усвідомлюючи актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя в учнів старшого шкільного віку, необхідність подолання зазначених вище суперечностей, вважаємо актуальною обрану нами науково-методичну тему «Технологія формування навичок здорового способу життя ліцеїсток старшого шкільного віку на уроках фізичної культури».

Тема досвіду обрана також у зв’язку з науково-методичною темою ЗБЛ № 99:  «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості», над якою педагогічний колектив працював протягом 2010-2017 рр., та  РМЦ вчителів фізичної культури Хортицького  району:  «Створення умов для розвитку інноваційного потенціалу вчителя фізичної культури в системі модернізації змісту та структури освіти».

Ми вважаємо, що зараз необхідно працювати так, щоб учень навчався із задоволенням та  зростав як особистість. Вчитель фізичної культури – це, насамперед, вчитель здоров’я. Навчити учнів самостійно займатися фізичними вправами, формувати в них навички здорового способу життя – одне з головних завдань роботи учителя. Систематичне виконання вправ – важлива форма самовдосконалення учнів, характерною особливістю якої є відсутність безпосередньої допомоги, примусу та контролю з боку педагога.

Пріоритетним завданням системи фізичного виховання у світлі рекомендацій Національної доктрини розвитку освіти в Україні та в низці державних документів і програм позначено формування відповідального ставлення людини до власного здоров'я як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. У Законі України «Про загальну середню освіту» (1993) в ст. 5 зазначено, що завданнями загальної середньої освіти є: виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 Затверджено державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Основною метою Державного освітнього стандарту, а саме предмету «Фізична культура», є – розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій» [5, п.8].

Науково-теоретична база досвіду

Теоретичною базою досвіду «Технологія формування навичок здорового способу життя ліцеїстів старшого шкільного віку на уроках фізичної культури» стали висновки досліджень сучасних авторів:

-   техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη — майстерність, техніка; грец. λογος — (тут) передавати) — наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці). (з Вікіпедії -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F );

-  поняття «технологія» в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином, “технологія” виступає як алгоритм, за допомогою якого отримується запланований результат. (http://edu-post-diploma.kharkov.ua/index.php?

option=com_content&task=view&id=712);

-  технологія навчання – це така послідовність дій учителя й учнів, при виконанні якої, врахував­ши індивідуальні та вікові особливості учня та професійно-методич­ний рівень учителя, запланований результат обов’язково має настати (http://www.info-library.com.ua/books-text-4322.html);

- здоров’язбережувальні технології – це використання в певній послідовності факторів, що попереджують руйнування здоров’я при одночасному створенні системи сприятливих для здоров’я умов.              (http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39343/). Вони об’єднують в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження, зміцнення здоров’я учнів;

- спосіб життя – це сукупність стійких форм життєдіяльності людини, які визначають її життєвий шлях. Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організму й поліпшення загального самопочуття людини [10]; здоровий спосіб життя це – типові форми та способи повсякденної життєдіяльності людини, які зміцнюють і вдосконалюють резервні можливості організму, тим самим забезпечуючи успішне виконання соціальних і професійних функцій незалежно від політичних, економічних і соціально-психологічних ситуацій;

- старший шкільний вік – це період завершення статевого дозрівання й разом з тим початкова стадія фізичної зрілості. Для старшокласника типова готовність до фізичних і розумових навантажень. Фізичний розвиток сприяє формуванню навичок і вмінь у праці та спорті, відкриває широкі можливості для вибору професії. Поряд з цим фізичний розвиток впливає на розвиток деяких якостей особистості: усвідомлення своєї фізичної сили, здоров’я і привабливості впливає на формування у дівчат високої самооцінки, впевненості в собі, життєрадісності і, навпаки, усвідомлення своєї фізичної слабкості викликає деколи у них замкнутість, зневіру у свої сили, песимізм; підлітковий вік учнів 15-17 років – це період становлення ціннісних орієнтацій, самовизначення особистості з помітно вираженим бажанням приймати власне рішення, із усвідомленням нею взаємозв’язку між вчинками у сьогоденні та їхніми наслідками у подальшому житті, із визначеною незалежністю й здатністю функціонувати самостійно. Мотивація до занять фізичною культурою у дівчат старшої ланки має  свою особливість. Домінуючим (у 70% школярок) є формування красивої фігури і ходи, підвищення рівня рухових здібностей (навчитися грати в волейбол, баскетбол та інші ігри, а також зміцнити здоров’я – у 30% школярок).  Дівчатка віддають перевагу заняттям гімнастикою в усіх її різновидах, вони бажають супроводжувати виконання гімнастичних вправ музикою та щоб навчальний матеріал був більш різноманітним (за проведеним анкетуванням) [11];

- фізична культура – галузь культури, яка регулює діяльність людини (її спрямованість, засоби, результати), що пов’язана з формуванням та використанням тілесно-рухових здібностей людини у відповідності до прийнятих в культурі (субкультурі) норм, цінностей і зразків:

а) як реальність, яка включає все матеріальне середовище, перетворене та сформоване людиною відповідно до своїх потреб, можливостей цінностей;

б) як система цінностей, діяльності та їх результатів, які пов’язані з різними видами фізичної активності людини (в тому числі й з фізичною працею, оздоровленням тощо);

 в) як комплекс різних видів людської моторики, вбудованої в інші види соціальної діяльності;

 г) як набір вправ, засобів впливу на тілесну природу людини, як інструмент її модифікації;

д) як спортивна діяльність, яка пов’язана із змагальністю та виявленням максимальних можливостей людини [6; 22];

- урок фізичної культури – основна форма організації фізичного виховання школярів, яка забезпечує необхідний рівень знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою. Уроки фізичної культури в комплексі з іншими предметами, позакласною та позашкільною роботою покликані забезпечувати всебічний гармонійний розвиток особистості школяра, створювати умови для підготовки учнів до самостійного життя, творчої праці, формування в них потреби та вміння самостійно займатись фізичними вправами, зміцнювати своє здоров’я і систематично підтримувати належний рівень фізичної підготовки упродовж всього життя [http://ua.textreferat.com/referat-555-1.html]

Стисла анотація досвіду

Над проблемною темою працюю з 2012 року. У своїй роботі я прагну допомогти у гармонійному розвитку особистості ліцеїстів старшого шкільного віку, підвищенню їхньої мотивації до збереження й зміцнення особистого здоров'я, створенню умов  для забезпечення оптимальної рухової активності учнів у повсякденній діяльності, тому особливо актуальними стають завдання з формування в них навичок здорового способу життя різними засобами фізичної культури та спорту. Метою роботи є діяльність, спрямована на розвиток творчої особистості з активною життєвою позицією, на формування в неї стійкої мотивації до систематичних, самостійних занять фізичною культурою.

Досвідом передбачено, що системне включення до урочної діяльності дидактичного матеріалу дозволить вдосконалити методику проведення уроків фізичної культури, переорієнтує спільну діяльність учнів і педагога з позиції фізичної підготовки на позицію систематичного процесу самовдосконалення та привласнення ліцеїстками старшого шкільного віку навичок здорового способу життя. Саме такий підхід, на думку автора досвіду, дозволить задовольнити програмні вимоги до сучасного уроку фізичної культури, серед яких пріоритетним є формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя.

Автор досвіду розробила та експериментально перевірила ефективність навчально-методичного забезпечення уроків фізичної культури в контексті формування навичок здорового способу життя ліцеїсток 10-11 класів. Учитель на уроці користується оздоровчими системами та технологіями: вправи-«енерджайзери», ігровий стретчинг, пілатес, каланетика,  вправи хатха-йоги, дихальної гімнастики «Цигун», вправи щодо покращення носового дихання з елементами самомасажу, релаксаційні вправи. За технологією «ЛІДЕР» автором досвіду розроблені опорні картки «Сам собі тренер» у чотирьох серіях завдань: «Роби,  як я», «Роби зі мною», «Роби краще за мене», «Роблю своє».

З метою оволодіння ліцеїстками старшого шкільного віку методами самоконтролю за рівнем особистого здоров’я були розроблені  Паспорт здоров’я, лабораторні роботи та програма особистого вдосконалення.

З метою формування стійкої мотивації ліцеїсток старшого шкільного віку до здорового способу життя та занять фізичною культурою нами застосовується система стимулів та заохочень. На початку кожного начального року рішенням педради затверджується «бонусна» система оцінювання учнів при вивченні навчального модулю для дітей основної та підготовчої груп 

Вид проекту за інноваційним потенціалом модифікаційний. Впровадження досвіду, зокрема комплексне використання інноваційних форм, засобів, методів і прийомів навчання на уроках фізичної культури та в позакласній роботі з метою формування здорового способу життя сприяє збереженню та зміцненню фізичного, морального, психічного та духовного здоров'я учнів, набуття ними життєвих компетенцій; забезпеченню освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу; формує в учнів уміння й навички самостійно займатися фізичними вправами. В основі досвіду – диференційований підхід до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування їх мотивів та інтересу до заняття фізичними вправами.

Результативність впровадження досвіду

Упродовж роботи над матеріалами досвіду проведено такі науково-методичні дослідження.

 1. Охарактеризовано змістову структуру рівнів сформованості навичок здорового способу життя ліцеїстів старшого шкільного віку за технологією «Лідер», а саме: «Копія», «Аналог», «Вибір», «Лідер».
 2. З метою виявлення рівня зацікавленості  ліцеїстів старшого шкільного віку до предмету «Фізична культура» було проведено анкетування «Моє ставлення до уроку фізкультури», «Мій спосіб життя», визначено рівень мотивації ліцеїстів ЗБЛ №99 до фізкультурної діяльності та спостереження за урочною діяльністю з фізичного виховання за спеціально розробленою схемою.
 3. Проведений констатувальний експеримент дозволив визначити структурну діяльність педагога та учнів. Узагальнена структура дозволила констатувати, що в урочній діяльності з фізичної культури учнів використовуються недосконалі форми роботи, методи навчання, які спрямовані на формування навичок здорового способу життя, що вимагає модифікації уроку фізичної культури в контексті теми досвіду.

Розроблено дидактичний матеріал, який  системне включався до урочної діяльності. Це дозволило вдосконалити методику проведення уроків фізичної культури, переорієнтувало спільну діяльність учнів і педагога на позиції здоров’язбереження. Саме такий підхід, на нашу думку, дозволить задовольнити вимоги до сучасного уроку фізичної культури, серед яких пріоритетним є збереження, зміцнення здоров’я й формування навичок здорового способу життя.

 1. Розроблена уніфікована схема урочної діяльності з фізичної культури щодо формування навичок здорового способу життя ліцеїсток старшого шкільного віку, де представлені організаційно-педагогічні умови ефективної реалізації сучасних підходів до формування навичок здорового способу життя учнів старшого шкільного віку на уроках фізичної культури.
 2.  Порівняльний аналіз експериментальних даних на початку й наприкінці дослідження показав ефективність розробок з формування навичок здорового способу життя ліцеїстів старшого шкільного віку на уроках фізичної культури. Проведене дослідження свідчить, що в урочній діяльності з фізичної культури за показниками критеріїв наприкінці експерименту в ліцеїсток старшого шкільного віку були сформовані навички здорового способу життя.
 3. Визначені організаційно-педагогічні умови ефективної реалізації сучасних підходів до формування навичок здорового способу життя на уроках фізичної культури: засвоєння ліцеїстками системи знань, формування переконань про  значущість здорового способу життя; формування в ліцеїсток старшого шкільного віку навичок здорового способу життя; використання домашніх завдань.
 4. Результати впровадження матеріалів досвіду в практику роботи фахівців загальноосвітніх навчальних закладів міста Запоріжжя свідчать про їх ефективність та відповідність сучасним вимогам до урочної діяльності з фізичного виховання учениць старшого шкільного віку.

Репрезентація досвіду

З метою впровадження матеріалів досвіду в навчально-виховний процес, було проведено такі практичні заняття та семінари:

 • «Особистість в єдиному освітньому просторі» (листопад, 2012);
 • «Ефективні підходи до організації фізкультурної освіти в умовах впровадження нового Держстандарту в усіх ланках школи»; (грудень, 2013)
 • «Впровадження інноваційних технологій як умова підвищення якості освіти на заняттях  фізичною культурою» (березень, 2014);
 • семінар-практикум для учасників проекту «Асоціації молодих учителів                            м. Запоріжжя» (з досвіду роботи кафедри та творчої групи «Ортобіотика» (квітень 2015);
 • семінари-практикуми суміжних кафедр: розробка технологічних моделей уроку (на основі актуальних для ЗБЛ № 99 педагогічних технологій (жовтень 2016 – квітень 2017);
 • семінар-практикум для вчителів-учасників проекту «Управлінська сотня» (березень 2017).

Виступ на педагогічній раді

«Розвиток життєвокомпетентнісної особистості способами здоров’язбережувальних технологій та методик» (березень, 2014).

Виступи та презентації на засіданнях творчої групи «Ортобіотика»:

 • «Основні форми роботи ТГ «Ортобіотика» (листопад, 2013);
 • «Здоров’я як необхідна умова успішної професійної діяльності педагога» (січень, 2014).

Участь у VII Міській виставці педагогічних технологій: номінація «компетентнісна освіта: Інтерактивне середовище», секція «Інтерактивне середовище»; номінація «Компетентнісна освіта: технології та управління», ІІІ місце.

Публікації

Публікація досвіду в електронному вигляді на сайті «Учительський журнал он-лайн» (http:// teacherjournal.com.ua.).

Конспект уроку фізичної культури для учнів 11-го класу // Урок фізичної культури-урок культури здоров’я. – серія ФК№ 01098252 [www.teacherjournal.in.ua].

Теги: здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальні технології, інноваційні технології навчання фізичної культури, фітнес-методики та оздоровчі технології, диференційовані завдання, творча робота.

Посилання на досвід:

https://drive.google.com/file/d/0BzReAd1KFFgfRHFscG5oNzZPdlU/view

http://mofizkult-zp.blogspot.com/p/blog-page_22.html

https://drive.google.com/open?id=1M2jkR6AbYjNKJWQtZcciDDgBxdxrxVIX

 

Посилання на анотацію: http://litsey-99.at.ua/publ/vystavka_2018/9

ДОДАТКИ  

Додаток 1. Класифікація вправ-енерджайзерів.

Комплекс «Перехресна гармонія» 

Комплекс «Струнка постава» 

Комплекс «Активатор мозку» 

Додаток 2. «Вправи ігрового стретчингу» 

Додаток 3. Комплекс вправ на розвиток силової витривалості крупних м’язових груп опорно-рухового апарату. Система Йога (для м’язів черевного пресу).

Додаток 4. Оздоровчі системи та технології: «Каланетика»; «Пілатес»; «Цигун».

Картка. Система «Пілатес» (для м’язів черевного преса).

Картка. Система «Цигун».

Картка. Звукова гімнастика. Гра «Ха-ха-ха» 

Додаток 5. Паспорт здоров’я 

Додаток 6. Лабораторна робота «Співвідношення зросту та маси тіла» 

Додаток 7. «Сам собі тренер» та ін. 

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 1001 | Теги: фітнес-методики та оздоровчі технол, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальні технології, інноваційні технології навчання фіз | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]