Розвиток критичного мислення у молодших школярів як запорука виховання успішної особистості

Номінація виставки: «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція: «Початкова освіта»

Тема досвіду: «Розвиток критичного мислення у молодших школярів як запорука виховання успішної особистості»

Репетун Тетяна Валентинівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії,звання «старший учитель»

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: процес формування та розвитку критичного мислення молодших школярів буде більш ефективним за умов систематичного використання в урочній та позаурочній діяльності різноманітних актуальних для учнів ЗБЛ № 99 методів та прийомів роботи, спрямованих на розвиток потреб особистості, що лежать в основі її творчого ставлення до дійсності, готовності до саморозвитку, що забезпечить інтеграцію особистості в національну і світову культуру.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Відповідно до Концепції Нової української школи, представленою Міністерством освіти і науки України, сучасні підходи до реформування освіти мають на меті не лише зміни в навчальних програмах, а й впровадження інноваційних технологій, форм, методів та прийомів у роботі з учнями, нової ролі учителя-фасилітатора, створення комфортних умов для розвитку здібностей та талантів учнів.

Виховання особистості мислячої, самостійної, творчої – соціальне замовлення інформаційного суспільства. Уміння працювати з інформацією упродовж життя: здобувати її, переробляти, застосовувати для індивідуального розвитку й самовдосконалення, розв’язувати складні комплексні завдання  повинні стати невід’ємною рисою життя людей ХХІ століття.

Здійснюване реформування системи освіти в Україні враховує перспективні тенденції світового розвитку в цій сфері. Змінюється не тільки роль, але й структура та зміст освіти в цілому. Так, у червні 2016 року в МОН відбувся круглий стіл за участю професора Джінвана Парка (Південна Корея) та міністра України. Міністр освіти й науки України Лілії Гриневич зазначила, що головним елементом нової української школи мають стати такі методики та технології, які б допомогли навчити дітей мислити критично, аналізувати та висловлювати свою позицію.

Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без ефективного розв’язання проблем, значну частину яких неможливо передбачити.  Використання в навчальному процесі технологій розвитку критичного мислення дозволяє формувати в учнів основні компетентності, реалізувати актуальні сьогодні провідні ідеї цілісної STEAM-освіти.

Науково-теоретична база досвіду

Поняття «критичне мислення» відоме вже понад 50 років і прийшло до нас зі США  Всесвітньо відомими є наукові праці таких дослідників технології критичного мислення, як Б.Блума, М.Ліпмана, Д.Клустера, Д.Халперн, А.Кроуфорд, К.Мередіт, С.Метьюз, Р.Пауль, Д.Дьюї, Р.Стернберга, Ч.Темпла, Дж.Л.Стіл, С.Уолтера, та ін. Мета даної технології полягає в розвитку умінь школярів критично мислити, що буде необхідним не лише в навчанні, але й у подальшому житті (уміння приймати виважені рішення, працювати з інформацією, аналізувати різні сторони явищ).

Технологія формування критичного мислення сьогодні в центрі уваги науковців та педагогів-новаторів. Різні аспекти формування критичного мислення відображені і у працях вітчизняних науковців. Серед українських педагогів, що займалися цим питанням,  відомі такі, як: Т. Воропай, К. Костюченко О. Тягло, Л. Терлецька та ін. Українські науковці Л. Велитченко, Г. Липкіна, С. Максименко, Л. Рибак, Н. Чернега та ін. вивчають шляхи формування в учнів критичного мислення й ознаки такого мислення як психологічного утворення. У працях О. Пометун подано характеристику розвитку критичного мислення як однієї із сучасних технологій навчання, що тісно пов’язана з інтерактивним навчання.

Але найбільш зрозумілим і корисним для вчителів вважається визначення професора Девіда Клустера: критичне мислення – мислення самостійне та соціальне, яке починається з постановки проблеми, а закінчується прийняттям рішення з чіткою аргументацією.

Стисла анотація досвіду

Над проблемою розвитку критичного мислення у молодших школярів працюю з 2014 року. У своїй роботі я прагну допомогти кожній дитині  виявити в собі й розвинути те, що їй органічно притаманне, щоб стати успішною, відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, пробудити віру у власні сили; допомогти зрости в умовах успіху, дати відчути радість від подолання труднощів.

Критичне мислення формується поступово, є результатом щоденної копіткої роботи вчителя й учнів, спрямоване на досягнення бажаного результату. Тому свою роботу спрямовую на розвиток п’яти складових критичного мислення:

 • критичне мислення починається з постановки питань і з’ясування проблем, які потрібно розв’язати;
 • інформація –  відправний, а не кінцевий пункт критичного мислення;
 • переконлива аргументація: твердження, доведення, докази, підстава;
 • самостійність мислення;
 • соціальність мислення.

На уроках для формування критичного мислення користуюся такими прийомами: обговорення художніх та наукових статей, життєвих ситуацій; розв’язування логічних задач; рецензування відповідей та творів своїх товаришів; обговорення і вирішення проблемних ситуацій з елементами дискусій; участь у турнірних змаганнях; створення доповідей з подальшим порівнянням різних поглядів на проблему.

Найкращими методами та прийомами формування критичного мислення в учнів мого класу вважаю: «Асоціативний кущ», «Чарівна скринька», «Незакінчене речення», «Вірю-не вірю», «Спочатку було слово», «Кросворд», «Рюкзак», «Сенкан», «Обери позицію» «Критичне читання тексту», «Читання з передбаченням», «Словесне малювання», метод «Прес», «Метод проектів», стратегії аналізу проблемних ситуацій «Фішбоун» тощо.

Вид досвіду за рівнем творчої самостійності – інноваційний, що орієнтований на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нових знань, технологій, систем формування якісно іншої педагогічної практики.

Результативність впровадження досвіду

Використовуючи деякі методи і прийоми технології розвитку критичного мислення, я отримую такі результати:

 • створення комфортних умов для розвитку здібностей та обдарування учнів;
 • розвиток важливих життєвих та предметних компетенцій: критичного та асоціативного мислення, вміння розв’язувати складні завдання; комунікабельність; уміння взаємодіяти з соціумом та ін.;
 • зміна ставлення дітей до навчання – зростання інтересу до навчання, підвищення мотивації, учень стає активним учасником навчального процесу;
 • зміна в учнів ставлення до власних помилок і ускладнень, що виникають під час навчальної діяльності;
 • зміна ставлення учнів до індивідуальної, групової та колективної роботи;
 • розвиток інтелектуальних здібностей учнів;
 • формування вміння висловлюватися логічно, ставити запитання.

Репрезентація досвіду

Даний досвід був представлений:

 • на засіданні кафедри вчителів початкових класів ліцею та району; 
 • на засіданні творчої групи класних керівників, було проведено майстер-клас для вчителів 4-х класів Хортицького району;
 • проведений майстер-клас за результатами роботи над проектом за темою «Толерантність»  для курсантів КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
 • на Обласній виставці «Освіта Запорізького краю - 2017»;
 • проведений майстер-клас з використання стратегії аналізу проблемних ситуацій «Фішбоун» на Всеукраїнській конференції «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід» (28 вересня 2017 р. на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99);
 • друкувався в Інтернеті на сайтах для вчителів (публікації в «Учительському журналі on-line» «Презентація «Корекційні вправи з української мови після проміжної діагностики», Конспект уроку з  курсу «Основи здоров’я» «ВІЛ. Шляхи зараження»; в електронному журналі «Навчаємо разом», виховна година «Абетка етикету»; урок з народознавства «Український національний жіночий костюм»; Інтернет-сайт для вчителів «VKurok»,  «Математичний турнір для учнів 1 класу «Математичні бої»;
 • публікації в науково-методичному посібнику "Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості" //Статус, 2017, «Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.10.2017 № 21.1/12-Г-722) (статті «Розвиток критичного мислення у молодших школярів як запорука виховання успішної особистості», «Фасилітативний стиль педагогічної взаємодії як невід'ємна складова позитивного виховного простору в початковій школі»).

Теги: початкова освіта, критичне мислення, технології розвитку критичного мислення, методи та прийоми формування критичного мислення; складові критичного мислення, особистісно орієнтоване навчання, інтерактивні технології, інноваційні технології, проектна методика навчання, навчальні ігри, робота в групах, комунікативний підхід, творча робота.

Посилання на досвід: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0heWpQYkoxVFBRa0U/view

Посилання на анотацію: https://goo.gl/uqRcj9

Перелік додатків:

 1. План-конспект открытого урока по чтению в 3 классе «Читаем, предсказываем содержание.  Н. Носов «Живая шляпа».
 2. План – конспект відкритого інтегрованого уроку з української мови  та з курсу «Екологія рідного краю» в 3 класі на тему: «Текст. Тема тексту. Головна думка тексту. Охорона природи».
 3. Позакласний захід «Математичні бої» для 1 класу (Витяг з проекту).
 4. Банк методів та прийомів згідно зі структурою уроку розвитку критичного мислення.
 5. Навчальний проект «Толерантність»:

https://drive.google.com/open?id=0B001OMzoyssocHNwbjE1bEl6dUE

 

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 1517 | Теги: технології розвитку критичного мисл, критичне мислення, початкова освіта, методи та прийоми формування критич | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]