Розвиток критичного мислення на уроках історії

Номінація: «Нова українська школа:оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Історія та правознавство»

Тема досвіду: «Розвиток критичного мислення на уроках історії»

Інформація про автора досвіду:

Карпенко Марія Сергіївна, вчитель історії та правознавства ЗБЛ №99, спеціаліст.

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької  області, 

директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-А; 

телефон/факс:  224-93-09,   224-93-08;

e-mail: litsey99@ukr.net;

адреса сайту http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

Концепція модернізації національної освіти вказує на необхідність формування нового, нестандартного типу мислення, високої мобільності, компетентності, толерантності, високодуховної особистості, готової до самовдосконалення та безперервного самонавчання. Зазначені вимоги пов’язані з необхідністю формування й розвитку критичного мислення учнів, що є невід’ємною й необхідною частиною їх компетентності. Технологія розвитку критичного мислення є ефективним засобом для формування творчих здібностей учнів і  дає змогу вчителю чітко й ефективно організувати навчальний процес,  спрямувати його на формування творчих здібностей учнів і розвитку їх творчого потенціалу.

Головним завданням сучасної історичної освіти є розкриття здібностей кожного учня, виховання особистості, готової до життя у високотехнологічному й мінливому світі. Використання на уроках історії даної технології формує в учнів не тільки предметні а й соціальні компетентності –  свободу та самостійність суджень (здатність висловити ідею незалежно від інших, бачити та розуміти історичні явища в їх складності та цілісності; аналізувати та оцінювати окремі історичні події, так і історичний процес у цілому), толерантність до думок іншого; сприяє гнучкості та кращій адаптації до змін; розвиває творчий потенціал, креативність.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Актуальність проблеми формування критичного мислення зумовлена тим, що технологічний і соціальний прогрес вимагає умінь швидко адаптуватися до сучасних вимог суспільства, змінюватися і вдосконалюватися на основі самостійно набутих знань, знаходити шляхи розв’язання професійних і соціальних завдань у будь-яких нестандартних ситуаціях. Сьогодні мало володіти одним простим способом мислення. Сучасне високо диференційоване суспільство базується на безлічі соціальних раціональностей, які потребують нерідко відмінних технік мислення. Та й сама наука також все більше заохочує нові стилі мислення, нові процедури доведення, нарешті, авторського підходу до формулювання та вирішення теоретичних і практичних завдань. Таким чином, трансформація самого способу життя сучасного людства обґрунтовує значущість володіння комплексними навичками мислення, насамперед критичного і творчого.

Критичне мислення – це здатність особистості до самостійного оцінювання дійсності, інформації, знань, думок і тверджень інших людей, уміння знаходити ефективні рішення з урахуванням існуючих стереотипів і розроблених критеріїв.

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – акмеологічний навчальний заклад, метою якого є виховання життєвокомпетентнісної та інтелектуально вільної особистості, високодуховної людини з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти. Уроки історії є підґрунтям для розвитку вміння розв’язувати складні задачі, критичного мислення, креативності, здатності до суджень та прийняття рішень, вміння вести перемовини, розвитку когнітивної гнучкості.

Науково-теоретична база досвіду

Аналіз нормативно-правової бази: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; указів Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»; Концепція Нової школи, Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді та ін.; наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти» тощо.

Різні аспекти критичного мислення відображені в працях відомих психологів і педагогів (Б. Блум, Л. Виготський, Дж. Д’юї, Д. Клустер, А. Кроуфорд, М. Ліпман, Р. Пауль, Ж. Піаже, К. Попер, Д. Роджерс та ін.) і набувають особливої актуальності сьогодні (С. Векслер, Т. Воропай, І. Загашев, Д. Клустер, К. Мередіт, Н. Морзе, Т. Олійник, Є. Полат, О. Пометун, Д. Стіл, Ч. Темпл, О. Тягло, Д. Халперн, А. Хуторський та ін.).  У дослідженнях зазначено, що критичне мислення − це тип мислення, спрямований на вирішення проблем, зокрема: дослідження лінії аргументації (гіпотези, критеріїв, дефініцій, аргументів, фактів тощо), аналіз альтернативних рішень; прогнозування й оцінювання наслідків.

Українські науковці Л. Велитченко, Г. Липкіна, С. Максименко, Л. Рибак,              Н. Чернега та ін. вивчають шляхи формування в учнів критичності мислення й ознаки такого мислення як психологічного утворення. У працях О. Пометун подано характеристику розвитку критичного мислення як однієї із сучасних технологій навчання, що тісно пов’язана з інтерактивним навчанням. Дослідник С. Терно, визначаючи критичне мислення як різновид наукового мислення, пропонує шляхи його формування в старшокласників на уроках історії за допомогою спеціальної системи пізнавальних задач і завдань. Деякі елементи теорії та практики розвитку критичного мислення в учнів основної школи знаходимо в працях фахівців з методики навчання історії учнів закладів загальної середньої освіти (К. Баханов, Н. Гупан, О. Турянська, О. Удод, Г. Фрейман та ін.).

Технологія розвитку критичного мислення включає в себе безліч методів та прийомів, різноманітних форм, у тому числі квести та веб-квести, що відповідає культуральним запитам молоді і є відгуком на впровадження ІКТ в усі сфери суспільного життя. Використання сучасних  квест-технологій на уроках історії дозволяє учневі бути активним учасником освітнього процесу, набувати не тільки предметних, а й соціальних та життєвих компетентностей; формує конструктивні відносини; сприяє вихованню високодуховної моральної особистості, здатної до продовження освіти. Не менш важливим є те, що такі технології підвищують рівень пізнавальної активності, мотивації учнів до навчання, і як наслідок – якість навчання.

На сьогоднішній день проблему створення та використання квестів в освітньому процесі активно вивчають зарубіжні та вітчизняні науковці: Б. Додж, Т. Марч,                        М.В. Андрєєва, Я.С. Биховський, О.Л. Гапєєва, М.С. Гриневич, Л.А. Іванова,                         Н.В. Кононець, Г.Л. Шаматонова та ін.

Мета досвіду: впровадження технології критичного мислення на уроках історії з метою розвитку здатності особистості до асоціативного та творчого мислення, креативності, уміння розв’язувати складні комплексні завдання; навчатися впродовж життя.

Завдання досвіду:

  • визначення комплексу умов для використання технології розвитку критичного мислення на уроках історії;
  • визначити особливості використання квест-технології на уроках історії;
  • розвиток предметних, соціальних та громадянських компетенцій учнів;
  • підвищення пізнавальної активності учнів, мотивації до навчання;
  • розвиток асоціативного та творчого мислення, креативності;
  • розвиток уміння розв’язувати складні комплексні завдання; навчатися впродовж життя.

Стисла анотація досвіду

Однією з нагальних проблем освітнього простору є урізноманітнення навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів. Це потребує впровадження новітніх форм, методів та технологій навчання.

Найкращими методами та прийомами формування критичного мислення в учнів на уроках історії вважаю: веб-квести, «Дерево передбачень», «Зигзаг», «Ромашка Блума», проблемні питання, правильні і неправильні судження, «Мозковий штурм», «Шість капелюхів Едварда де Боно», «Коло ідей», «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Обери позицію», «Критичне читання тексту», «Читання з передбаченням», метод «Прес», «Метод проектів», стратегії аналізу проблемних ситуацій «Фішбоун» тощо.

Визначено, що конструктивну основу технології розвитку критичного мислення становить базова модель трьох стадій організації навчального процесу: виклик – осмислення – рефлексія.

Серед безліч існуючих сьогодні методів і прийомів розвитку критичного мислення під час організації навчального процесу з історії доцільно звернути увагу на одну з сучасних технологій, яка допомагає учню знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати, розв’язувати поставлені завдання, розвивати пізнавальну діяльність і формувати ключові компетентності учня, – це квест-технологія.

Веб-квест дає можливість учням ефективно використовувати інформацію, яку вони знаходять у мережі. Ця технологія, яка розвиває їх критичне мислення, орієнтована на учнів, занурених у процес навчання.

Завдяки конструктивному підходу до навчання учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Це технологія дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність і лідерські якості.

Спробуємо з’ясувати, що ж таке квест? Квест – це ігрова технологія, тобто форма взаємодії педагога і дітей, яка сприяє формуванню вмінь розв’язувати завдання на основі компетентного вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету.

Технологія веб-квесту (Webquest) гармонійно й легко впроваджується в сучасний освітній процес, забезпечуючи гуманність, актуальність, активність і доброзичливість суб’єктів навчання.

Мною був розроблений для учнів 8-х класів веб-квест «Загадковий світ», в його основі проблемне завдання – загадка, яку неможливо розв’язати простим пошуком відповіді на сторінках Інтернету. За типом квест  – це "змагання", де учні, занурюючись у цікавий сюжет, повинні (або індивідуально, або колективно, згідно з сюжетом) покроково проходити завдання (пошук інформації, розкриття таємниці тощо); всі завдання виконуються для отримання кінцевої мети (відгадати таємницю загадкового світу).

Завдяки використанню подібних квестів на уроках історії розкривається творчий потенціал учня, реалізується креативний підхід до виконання завдання, у тому числі  розвиваються дослідницькі навички. Позитивним фактором можна вважати й варіативність виконання смислового завдання технології: самостійне та колективне, завдяки цьому у вихованців розвивається сумлінне контролювання своєї самоосвіти та вміння відстоювати свою думку, іти на компроміси й конструювати спільне рішення завдань, коректно розподіляючи ролі між виконавцями квесту.

Результативність впровадження досвіду

Впровадження технології розвитку критичного мислення на уроках історії дає змогу:

  • розвивати творчі здібностей учнів;

- формувати нестандартне, креативне мислення, що вчить учнів розв’язувати складні комплексні завдання, відповідати на проблемні запитання, складати і заповнювати різного типу та складності схеми, таблиці тощо;

  • підвищувати інтерес до вивчення предмету, що, у свою чергу, сприяє створенню позитивної атмосфери співпраці вчителя з учнем;

виховувати особистість з толерантним відношенням до думок іншого.

 У процесі проходження учнями веб-квесту було підтверджено, що використання подібних методів дає такі результати:

  • підвищення інтересу до предмету;

- сприяє зацікавленість до пошуку нової інформації;

- розвиває творчі здібності учня;

  • підвищує не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх презентацію.

Практичне значення

Матеріали досвіду можуть використовуватися вчителями закладів загальної середньої освіти. Практична значущість досвіду полягає в тому, що використання запропонованих методів та прийомів розвитку критичного мислення на уроках історії сприяє ефективному оволодінню навчального матеріалу.

Репрезентація досвіду

Успішно завершила дистанційний тренінг в КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Впровадження квест-технології в освітній процес», де на конкурсній основі представила розроблений веб-квест.

Серед учнів 8-х класів ЗБЛ №99, було проведено інтелектуальні змагання проходження веб-квесту «Загадковий світ», де потрібно було проявити креативність, нестандартне, творче мислення.

Досвід заслухано на засіданні предметно-методичної комісії вчителів історії та правознавства Запорізького багатопрофільного ліцею №99.

Теги: технологія розвитку критичного мислення, веб-квест, компетентність, творчий потенціал, креативність, асоціативне мислення.

Посилання на матеріал: https://drive.google.com/open?id=1RguG2z9SB_9n6O_86t6J0yDN0nr7qK_r

Перелік додатків

Додаток 1. Розробка веб-квесту «Загадковий світ». Посилання на квест:  https://goo.gl/JN8S2R

Додаток 2. Розробка уроку-інтелектуальної гри «Стародавній Єгипет»

Додаток 3. Методичний кошик вчителя для застосування на уроках систематизації і узагальнення (Метод «Fishbone», «Шість капелюхів», «Ромашка Блума»)

 

 

 

 

 

 

 

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 1427 | Теги: компетентність, технологія розвитку критичного мисл, творчий потенціал, веб-квест, креативність, асоціативне мислення | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]