Психологічний супровід інноваційної діяльності Запорізького багатопрофільного ліцею №99  в рамках дослідно-експериментальної роботи за темою “Виховний

Номінація виставки: «Нова українська школа: виховання і розвиток»

Секція: «Психологічний супровід»

Тема досвіду: «Психологічний супровід інноваційної діяльності Запорізького багатопрофільного ліцею №99  в рамках дослідно-експериментальної роботи за темою “Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості»

 

Карпенко Тамара Олександрівна, практичний психолог ЗБЛ№99;

Волкова Ірина Олександрівна, практичний психолог ЗБЛ№99;

Холох Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

 

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а,

 тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Адреса сайту психологічної служби ЗБЛ №99: http://personagrata-lyceum.jimdo.com

Провідна педагогічна ідея досвіду

Представлений  досвід  презентує  систему  здійснення психологічного супроводу дослідно-експериментальної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею №99, який характеризується посиленою увагою до особистості учня, орієнтацією педагогів на особистісну модель взаємодії з дітьми, залученням та спрямуванням узгодженої співпраці з батьками з урахуванням особливостей інноваційної діяльності навчального закладу. Механізмом  психологічного супроводу виступає взаємодія психолога з учнями,  педагогами, батьками, що пробуджує внутрішню активність дитини та сприяє посиленню її особистісного начала, актуалізації внутрішніх ресурсів.

Діяльність психологічної служби в умовах експериментальної діяльності ліцею включає в себе розробку відповідного інструментарію для проведення кожного з етапів експерименту; програми та моделі психологічного супроводу інноваційної діяльності педагогів, учнів та батьків; надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. Поряд з цим виникає необхідність впровадження інноваційних підходів у формуванні життєстійкості учнів – апробація технологій арт-терапії на заняттях з учнями, що дає можливість учням набувати досвід позитивних змін; поступово відбувається поглиблене самопізнання, самосприйняття, гармонізація особистості, особистісне зростання; учні поступово оволодівають навичками рефлексії та вмінням аналізувати власну поведінку; формується соціальна та комунікативна компетентність.  Для надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу актуальним є використання  медіапростору он-лайн як форми життєвої навігації; сайту психологічної служби PersonaGrata як ресурсу для встановлення конструктивних взаємодії між учасниками освітнього процесу та альтернативної форми психологічного супроводу, що надає можливість не лише оволодівати готовими  знаннями, а й набувати  навичок максимально швидкого та ефективного вирішення проблем та  відтворення  вже набутого досвіду в необхідних ситуаціях. 

Тому можна вважати, що багатогранність діяльності психологічної служби позитивно впливає на інтелектуальний та емоційний розвиток особистості, розкриває індивідуальність, дає можливість подолати накладені соціумом обмеження; сприяє свідомому перенесенню актуальних знань та навичок діяльності за межі ситуацій, в яких знання були сформовані та використовувались, у нове проблемне поле.

 Обгрунтування актуальності та перспективи досвіду

Входження України у світовий освітній про­стір зумовлює необхідність перегляду вимог до системи психологічного за­безпечення освіти, а саме: підвищення якос­ті і забезпечення доступності послуг у сфері психології, спрямованих на збереження й зміцнення здоров'я, підви­щення адаптивних можливостей, створен­ня умов для повноцінного і гармонійного розвитку, посилення виховного компоненту системи освіти.

Принципово важливим є те, що в законо­давчих і нормативно-правових документах (Національній доктрині розвитку освіти, Законах України «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», По­ложенні про загальноосвітній навчальний заклад тощо) декларується право здійснювати формування самостійної та самодостатньої особистості, здатної до активної адаптації на сучасному рин­ку праці та творчої самореалізації, і тому можна вважати, що психологічний супровід є невід'ємною частиною інноваційної діяльності установи освіти.

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 є навчальним закладом, який надає сучасні освітні послуги обдарованій молоді, забезпечує її високу науково-теоретичну, гуманітарну та загальнокультурну підготовку, сприяє розвитку особистісного креативного потенціалу учнів та його повноцінній самореалізації.

Інновації в навчальному закладі відображають складний і довготривалий процес, у якому беруть участь багато факторів, які на нього впливають. Провідне місце відводиться членам педагогічного колективу, яким треба сприйняти та реалізувати педагогічні нововведення. Наряду з цим особливу роль у цьому процесі відіграє діяльність психологічної служби ліцею.

У словнику В. Даля супровід розглядається як «дія» за дієсловом «супроводжувати», «проводжати, супроводжувати, йти разом для проводження, проводжати, слідувати». Бех І.Д., доктор психологічних наук, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України пов’язує психологічний  супровід з  особистісно-зорієнтованою моделлю виховання, яка передбачає залучення дітей до взаємодії з довкіллям і на цій основі «формування у дітей ціннісних ставлень до довкілля з позицій сучасної  культури».

Тому психологічний супровід інноваційної діяльності ліцею включає в себе великий спектр напрямків роботи:

 • створення комфортних умов для збереження психічного та духовного здоров’я дітей,
 • оптимізація умов розвитку соціальної компетентності учнів, залежно від їх вікових особливостей,
 • підбір ефективних методів, які сприятимуть формуванню життєвої компетентності особистості, 
 • проведення моніторингів з учасниками дослідно-експериментальної діяльності з метою отримання зворотного зв’язку та планування подальшої роботи,
 • надання теоретичної та практичної допомоги педагогам, учням, батькам,
 • розробка та надання рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу,
 • співпраця з творчими групами ліцею з метою підвищення ефективності та злагодженості сумісної діяльності,
 • поширення досвіду  інноваційної діяльності з метою формування життєстійкості особистості через практичні та просвітницькі заходи (майстер-класи, виступи, публікації),
 • поповнення банку даних з використання сучасних психолого-педагогічних технологій.

Психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи ЗБЛ№99 за темою «Виховний простір як вихідна умова розвитку  життєвокомпетентнісної  особистості» передбачає не тільки нові комплексні вимоги до психофізичної конституції та інтелектуальних можливостей учасників експериментальної діяльності, але й до їх соціально-психічного рівня,  пошук  прихованих ресурсів  розвитку,  опори  на  власні  можливості.

Саме це дозволяє впроваджувати разом із традиційними методами роботи інтерактивні та проектні технології навчання, створювати комфортні умови для забезпечення фізичного, психічного і духовного здоров’я учнів, враховуючи основні проблеми та потреби навчального закладу, запитів адміністрації, педагогів, батьків з урахуванням пріоритетного напрямку роботи.

Це стало можливо завдяки створенню інноваційних проектів психологічної служби ЗБЛ№99: «Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект розвитку життєвокомпетенісної особистості XXI  століття», завдяки застосуванню технік арт-терапії в роботі в основних напрямках роботи практичного психолога, що є позитивним елементом у структурі психологічного супроводу, який забезпечує психологічний комфорт та сприяє гармонійному розвитку особистості учня; «Медіапростір як альтернативна форма життєвої навігації та психологічного он-лайн супроводу», що дає можливість забезпечення своєчасного психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу і безпеки особистості в інформаційному суспільстві.

Етапи проекту:

підготовчий(організаційний)- 2011-2012 навчальний рік: під час роботи над темою була опрацьована відповідна література, підібрано інструментарій. Вивчалася література провідних науковців з даної проблеми;

планово-прогностичний - 2012-2013 навчальний рік: була розроблена стратегія та тактика психологічного супроводження інноваційного проекту та були підібрані ефективні методи, які сприяють формуванню життєстійкість в учнів, що  є невід’ємною частиною життєвої компетентності особистості;

впроваджувальний 2013-2016 навчальний рік: впровадження ефективних методик та методів роботи з різними віковими категоріями дітей в багатопрофільному ліцеї № 99;

заключний 2016-2017 навчальний рік: проведення самоаналізу проектної  діяльності, відбір ефективних методик арт-терапії, спрямованих на формування життєстійкості в учнів;  розробка практичних рекомендації для учнів, батьків, педагогів щодо формування життєстійкості; проведення анкетування учасників проекту, з метою отримання зворотного зв’язку, корекція та планування подальшої   роботи.

Науково - теоретична база досвіду

            Теоретико-методологічну основу досвіду складають  дослідження, присвячені життєстійкості особистості (Б. Ананьєв, С. Богомаз, Д. Леонтьєв, С. Мадді,  А. Фомінова) ідеї арт-терапевтів, представників  гуманістичного  напрямку  арт-терапії (Е. Крамер,           E. Віршоп, М. Бетенськи, Р.Сильвер, психолог  Є. Кузьміна та педагоги Л.Лєбєдєва,               Ю. Красний). Успішне застосування засобів арт-терапії в освіті сприяє розвитку пізнавальних та творчих навичок в обдарованих дітей (Р. Сильвер, 1978), що дає можливість залучити кожну дитину до творчої діяльності, розкрити її потенціал, створити умови свободи самовираження,  обстановку психологічного комфорту. Слід зазначити, що арт-терапія сприяє розвитку правої півкулі головного мозку, діяльність якої складає основу творчого мислення (Е. Віршоп, 1978).

Концептуальні положення психології креативності, їх  роль у  розвитку особистості є основою досліджень  вчених (Д. Богоявленська, А. Бодалєв, А. Голованова, В. Дружинін, Я.  Пономарьов, С. Степанов, Б.  Теплов, Є.  Яковлева); концепції художньо-творчого розвитку та   естетичного  виховання  дітей у центрі уваги наукових праць (Л.Виготський, В.Давидов, В. Кандінський, В. Кузін,  Б. Нємєнський).

Наукову основу проекту склали:

 • положення гуманістичної психології про самоактуалізацію особистості                      (А. Маслоу);
 • концепція про психолого-педагогічні аспекти мистецтва (А. Адлер,                                      П.  Гольдштейн, Е. Крамер, Л.Лєбєдєва, К.Юнг);
 • методологічні позиції  в корекційній психології та психотерапії (А.Захарова,                     Т. Зінкєвіч-Євстігнєєва);
 • психологічні концепції розвитку особистості, у тому числі й в ігровій діяльності та спілкуванні, розроблені закордонними авторами (В.Штерн, К.Левин, Ж.Пiаже);
 • можливості використання арт-терапії в освіті (Є. Мєдвєдєва, Л. Лєбєдєва);
 • теорія та практика казкотерапії (Т. Зінкевич – Євстігнеєва,);
 • теорія  та впровадження ізотерапії (А.Захаров, Р.Хайкін, М. Бурно);
 • потреба дітей в саморозвитку особистісних  можливостей саморозвитку                          (А. Асмолов,  Д. Фельдштейн).

Стисла анотація досвіду

Ефективність впровадження педагогічних технологій формування виховного простору в процесі дослідно-експериментальної роботи ліцею залежить від урахування потреб учасників навчально-виховного процесу, вимог сучасності щодо створення необхідних умов для ефективного формування та розвитку життєвокомпетентнісної особистості. Це може бути здійснено, зокрема, завдяки взаємодії всіх учасників освітнього процесу на трьох рівнях:

- соціально-педагогічному,

- організаційно-педагогічному,

- психолого-педагогічному.

Глоболізація, динамічність та швидкоплинність сучасного життя потребує мобільних особистостей, які спроможні швидко оволодіти інноваційними технологіями та ефективно використовувати їх у житті. Життєстійкість – це здатність підтримувати, зберігати належний рівень власних фізичних, психічних, психологічних та духовних якостей; відстоювати свої життєві принципи та цінності, підтримувати бажаний стиль.

Мета: створення системи психологічного супроводу всіх учасників освітнього  процесу в умовах дослідно-експериментальної діяльності  ліцею та вимог сучасного розвитку суспільства на основі впровадження інноваційних технологій для ефективного формування життєстійкості особистості.

Завдання:

 1. Збереження і зміцнення психічного фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу: учнів, батьків, педагогічних працівників.
 2. Забезпечення соціально-психологічної безпеки особистості.
 3. Визначення актуальних напрямків психологічних досліджень та впровадження в практику роботи практичного психолога інноваційних технологій психолого-педагогічного супроводу школярів, вчителів, батьків.
 4. Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку обдарованої дитини. Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини.
 5. Сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку.
 6. Створення інформаційного, практичного простору для сумісної діяльності з вчителями, батьками для розкриття потенціалу та активізації особистісних можливостей учнів.
 7. Моніторинг розвитку особистості, подальша корекція, профілактика.
 8. Розвиток здібностей учнів  в умовах диференційного та індивідуалізованого навчання для формування життєвої компетентності ліцеїста.

Практична значущість.

Запропонована система психологічного  супроводу буде сприяти:

 •  забезпеченню свободи саморозвитку і самовираження особистості, формуванню гармонії у відносинах людини зі світом, із самою собою, з іншими людьми;
 • створенню умов для розкриття та збагачення особистого досвіду учня, формуванню впевненості в собі, підтриманню здорового способу життя;
 • формуванню у свідомості учасників НВП позитивного сприйняття майбутнього;
 • формуванню у батьків можливості прогнозувати, передбачати та  підтримувати траєкторію розвитку власної дитини; можливість батьків оволодівати мистецтвом виховання, коректного використання власного досвіду та цивілізованого способу формування сучасної особистості;
 • активізації особистісних можливостей на заняттях;
 • цілеспрямованому використанню свого потенціалу для самореалізації в житті.

Вид проекту за характером новизни – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих психологічних та педагогічних ідей, технологій, форм і методів роботи дозволяє створити систему психологічного супроводу обдарованих учнів ліцею, використовуючи інноваційні технології для ефективного формування життєстійкості особистості.

Новизною проекту є розробка комплексної системи психологічного супроводу, яка включає відповідний інструментарій, цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації на основі впровадження інноваційних технологій для ефективного формування життєстійкості особистості під час становлення сучасної школи.

Результативність впровадження досвіду:

 • створення теоретичної та практичної бази знань у батьків, вчителів та учнів для розкриття та збагачення досвіду особистості, формуванню життєвої навігації;
 • гармонійне самосприйняття сучасної особистості;
 • моделювання та проектування власного життя;
 • набуття навичок творчого вирішення проблем та відтворення вже набутого досвіду в необхідних ситуаціях.

Репрезентація досвіду

         Запропонований досвід був представлений:

 • IV Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (2012р., м. Київ, срібна медаль), VI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2015» (золота медаль), VI Міська педагогічна виставка досвід за темою «Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект розвитку творчої життєвокомпетентнісної особистості», Волкова І.О., практичний психолог; Холох І. М., практичний психолог;
 • VIІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2015» (м. Київ, золота медаль), VIІ Міська педагогічна виставка,  досвід за темою «Сайт PersonaGrata як альтернативна форма життєвої навігації та психологічного он-лайн супроводу», Холох І.М., практичний психолог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст  вищої категорії»,  педагогічне  звання  «старший учитель»; Махончук А. С., практичний психолог;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 (28 вересня 2017 року) ;
 • матеріали досвіду представлені в збірнику «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості» підготовлено та надруковано науково-методичний посібник «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід». – Запоріжжя: СТАТУС. –2017 р. – 427 с. («Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») від 23.10. 2017 № 21.1/12-Г-722);
 • сайт Запорізького багатопрофільного ліцею №99:  http://litsey-99.at.ua
 • сайт психологічної служби ЗБЛ№99: http://personagrata-lyceum.jimdo.com

Теги:

Психологічний супровід, психологічна стійкість, психічне напруження, життєстійкість, особистість, арт-терапія, соціалізація, обдарована дитина, компетентність, розвиток, інноваційна діяльність, «Я» - концепція, життєві стратегії, самореалізація, проектування.

Посилання на досвід:

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

ДОДАТОК 1. Презентація для проведення подіумної дискусії на Всеукраїнській конференції «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості»: «Психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи освітнього закладу».

ДОДАТОК 2. Майстер-клас для педагогів з використанням арт-терапевтичних технологій. та ін.

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 558 | Теги: компет, арт-терапія, обдарована дитина, психічне напруження, психологічна стійкість, життєстійкість, соціалізація, Психологічний супровід, особистість | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]