Розвиток літературно- творчих здібностей молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання

Номінація виставки: «Нова українська школа: освіта майбутнього»
Секція: «Початкова освіта»
Тема досвіду: «Розвиток літературно- творчих здібностей молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання»

Музика Галина Олександрівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання «вчитель- методист»

Контактна інформація про навчальний заклад
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна
69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09
e-mail: litsey99@ukr.net 
Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua 
Провідна педагогічна ідея досвіду Література – найскладніший інтелектуальний вид мистецтва, процес читання художньої літератури – найскладніший вид естетичного сприймання. Щоб писати власні твори, треба «начитатися». Сприймаючи текст, читач здійснює його смислову компресію (осмислення). Всі процеси сприймання тексту тісно взаємопов’язані. Від первинного читання до глибокого розуміння думок автора лежить формування читацької компетентності, яка є базовою складовою комунікативної та пізнавальної компетентності.  І як наслідок відбувається формування власної думки (в усній і письмовій формі).
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Навчання в сучасній школі має забезпечувати оптимальні передумови для самореалізації особистості школяра,  розкриття усіх закладених у ній  природних задатків, її здатності до свободи, відповідальності й творчості. Розвиток творчих здібностей має бути невід’ємною умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів та їхніх творчих можливостей.
Розвинуті здібності особистості, її професійні інтереси і кваліфікацію вчені порівнюють з головним капіталом економічної формації, а їх «накопичення» відносять до найважливішої прогресивної функції суспільства.
Тому навчальний процес у школі підпорядковується високій меті – розвитку творчих здібностей особистості. Людина від природи має багато задатків. На нашу думку  найважливішим з них  є здатність до літературної творчості, можливість висловити свою думку, проникнути в «душу» твору, його автора, реалізувати свої комунікативні уміння та навички, «насититися» духовним багатством людства
Науково-теоретична база досвіду
 Над проблемою розвитку літературно-творчих здібностей працювали:

 1. Наробки видатних вчених-психологів:
  • Л. С. Виготський розкрив психолого-педагогічні основи розвитку творчої уяви дітей (важлива риса уяви – прагнення до втілення: «Це справжня основа й поштовх до творчості. Уява за силою своїх внутрішніх імпульсів намагається стати творчою, тобто дійовою, активною, перетворюючою»);
  • •    О. М. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін, Г. С. Костюк досліджували питання про вибір соціальної ролі в дитячому віці;
  • •    Я. О. Пономарьов, Л. В. Занков, А. М. Матюшкін, О. М. Дяченко писали про творчість як форму розвитку творчих здібностей; вони стверджували, що провідним напрямом розвитку уяви молодших школярів є заохочення дитячої творчості й постійне залучення учнів до різноманітних видів творчих завдань.
 2. Дослідження провідних літературознавців, лінгвістів-теоретиків:
  • О. І. Матвєєва описала цілі, методи і форми організації і спілкування дітей, методичні прийоми, рекомендації (як долучити дитину до власної творчості);
  • О. В. Джежелей розглядає загальні питання мовленнєвої підготовки молодших школярів; розробила комплексні вправи, спрямовані на мовленнєвий розвиток дитини, які є підґрунтям для образного опанування художніх творів;
  • В. О. Лєвін розкрив умови перетворення маленького школяра на великого читача.
 3. Педагогічний досвід:
 • О. Я. Савченко зазначає, що ознаки творчої уяви – це створення образів, які в такому вигляді не існували і є новими для їх творця. «Це  не тільки шлях пізнання дійсності, а й самовираження дитячої особистості: від самостійної думки до складання казок, віршів, розповідей тощо»;
 • В. О. Сухомлинський дитячу літературну творчість вважав вагомим засобом творчого розвитку, народження думки,  образного мислення – умовою повноцінного інтелектуального розвитку;
 • Ш. О. Амонашвілі писав: «Якщо вчитель хоче виховати в дітей сміливість розуму, інтерес до серйозної інтелектуальної роботи, самостійність як особистісну рису, вселити в них радість творчості, то він повинен створити такі умови, щоб іскринки їхніх думок створили царство думки, дати їм можливість відчути  в ньому себе володарями».

Стисла анотація досвіду         
Однією з важливих складових літературної компетентності є особистісно-діяльнісна компетенція молодшого щколяра. Вона передбачає реалізацію літературно-творчих здібностей дітей, зумовлену високим інтересом до читання літературних творів. Можна тлумачити ії як здатність читача до власної літературної діяльності, яка сприяє розвиткові творчих літературних здібностей. 
Особистісно-діяльнісна компетенція формується в процесі активної творчої діяльності учнів на уроках і в позаурочний час. Цінним компонентом цього складного процесу є ігрова діяльність учнів на основі прочитаного, у якій діти мають змогу реалізувати свої літературні знання та можливості. 
Зазначена діяльність стимулює дітей до написання власних творів: казок, віршів, оповідань тощо, розвиває їх літературно-творчі здібності.
Активне спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну потребу дитини в емоційно-чуттєвих переживаннях, створює умови для самовираження особистості. В активній творчій позиції знання сприймаються емоційно, а тому запам`ятовуються краще і зберігаються довше. З метою формування особистісно-діяльнісної компетенції використовуються  різноманітні види творчої діяльності: малювання, переказ, драматизація, написання власних творів. 
Таким чином формування цієї компетенції дає змогу вчителеві:

 • здійснити індивідуальний підхід до кожного учня;
 • розвинути художню уяву, яка є центральним компонентом розвитку літературно-творчих здібностей;
 • сформувати уміння створювати власні висловлювання на основі прочитаного, прослуханого, побаченого.

Творча активність, образність та конкретність мислення, особливості уяви створюють сприятливі умови для літературного розвитку школярів. В організації цієї діяльності використовується комплексний вплив різних видів мистецтв: художнє слово, живопис, музика.
Вид досвіду за рівнем творчої самостійності - інноваційний, авторський, новаторський, що орієнтований на зміну й розвиток  освітньогопроцесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нових знань, технологій, систем формування якісно іншої педагогічної практики.
Результативність впровадження досвіду

 • відбувається становлення й розвиток якостей дитини-читача  здатної до     самостійної читацької, комунікативної, творчої діяльності;
 • здійснюється її мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток;
 • формуються морально-естетичні, громадські уявлення і поняття;
 • збагачується емоційно-чуттєвий стан дитини;
 • виховується любов до мистецтва слова;
 • виникає потреба в систематичному читанні;
 • формуються уміння створювати власні висловлювання на основіпрочитаного, прослуханого, побаченого і,  як підсумок, відбувається інтенсивне накопичення читацького досвіду, що є основою для розвитку    творчої літературної діяльності школярів.

Репрезентація досвіду 
Даний досвід був представлений:

 • на засіданні кафедри вчителів початкових класів ліцею,  району, області;  
 • на засіданні творчої групи класних керівників, було проведено майстер-клас для молодих  вчителів  Хортицького району;
 • на Обласній виставці «Освіта Запорізького краю - 2017»;
 • проведений майстер-клас «Перші сходинки до вершин поезії» на Всеукраїнській конференції «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід» (28 вересня 2017 р. на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99);
 • досвід був представлений на конкурсі «Учитель року 2017» (районний, обласний етап);
 • друкувався в науково-методичному журналі «Початкове навчання та виховання»;
 • публікації в науково-методичному посібнику "Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості" //Статус, 2017,  «Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») від 23.10. 2017  № 21.1/12-Г-722 (статті «Розвиток літературно-творчих здібностей молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання»). 

Теги: початкова освіта, творчість, творчі здібності, методи та прийоми формування творчих здібностей; півкулі головного мозку, емоційно-чуттєва сфера, читацька компетентність, фасилітативний стиль навчання, абетка віршування, розвивальне навчання, особистісно орієнтоване навчання, інтерактивні технології, інноваційні технології, проектна методика навчання, літературні ігри,  робота в групах, комунікативний підхід. 
 

Посилання на досвід:

https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0hZnB4R3VtVHlEdEU/view

Додатки:

Додаток 1. Проект  «Абетка віршування».

Додаток 2. Конспекти уроків з літературного читання.

Додаток 3.  Сценарій свята для першого класу.

Посилання на додатки:

https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0hZnB4R3VtVHlEdEU/view

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (21.12.2017)
Просмотров: 620 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]