Формування комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної й мовної компетенцій учнів на уроках англійської мови засобами проектних технологій

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»
Секція «Іноземні мови»
Тема досвіду: «Формування комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної й мовної компетенцій учнів на уроках англійської мови засобами проектних технологій».
Косинська Марина Володимирівна, учитель англійської мови, спеціаліст другої категорії, стаж роботи – 8 років; 
Пожидаєва Олена Геннадіївна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи – 18 років, власний сайт http://deg.at.ua/;
Ременюк Ірина Дмитрівна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи  –  19 років.
Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): 
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Солдатєнко Ольга Василівна
69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09
e-mail: litsey99@ukr.net 
Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua 
Провідна педагогічна ідея досвіду
Проектні технології на сучасному етапі розвитку педагогічної галузі набувають популярності, модифікуються, пристосовуються до сучасних умов функціонування школи, узгоджуються з новими завданнями освіти. «Я знаю, для чого мені треба все, що я пізнаю, і де та як я можу ці знання застосувати»  – це основна теза сучасного розуміння проектних технологій. Уміння користуватися ними – показник професійної майстерності вчителя, прогресивності методики навчання, розвитку, виховання та соціалізації учнів.
Провідна ідея  ґрунтується на припущенні, що використання проектних технологій є одним з важливих факторів розвитку комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної й мовної компетенцій учнів під час вивчення іноземної мови.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Розвиток педагогічної науки призводить до пошуку нових методів і технологій навчання. В останні десятиріччя в навчанні мовленнєвої діяльності з’явилася тенденція, яку визнали перспективною, – посилення комунікативної спрямованості навчального процесу.
Європейським суспільством визнана необхідність формування багатомовної особистості. Оскільки Україна є частиною європейського простору, то це передбачає чисельні контакти з носіями інших мов. Саме тому формування комунікативної компетенції має особливу актуальність.
Сучасні технології, програми та підручники ставлять перед собою набагато ширшу мету, ніж просто навчання дитини розумінню та володінню мовою та всіма її аспектами. Вона полягає у розширенні світогляду громадян України, як громадян єдиної Європи, умінні мислити по-новому, вміти робити узагальнення та висновки, аналізувати.
Новим орієнтиром шкіл як у різних країнах світу, так і в Україні став компетентнісно орієнтований підхід до  формування змісту освіти.  Молода людина повинна бути готовою після  закінчення школи змінюватися й пристосовуватися до нових потреб життя, активно діяти й швидко приймати рішення, що можливо за умови сформованості в молоді певних груп компетенцій, зокрема, мовленнєвої компетенції – здатності користуватися мовою залежно від конкретної ситуації, якої вони набувають у процесі навчання за комунікативним методом. Розвиток комунікативності можливий тільки через вирішення реальних завдань на уроці, що викликають в учнів задоволення й упевненість в собі, бажання говорити англійською. 
Науково-теоретичною базою досвіду є Державний стандарт базової і повної середньої освіти та ряд нормативних документів: Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентнісно спрямований підхід до освіти; теорії діяльнісного та особистісно спрямованого підходів до навчання.
Автором методу проектів вважається американський філософ і педагог Джон Дьюі, а основним розробником - Том Хатчінсон. 
Нове народження методу проектів як альтернативного класно-урочній системі відбулося в 60-70 роки. На сьогодні він досить широко використовується у навчанні, у тому числі й іноземним мовам.
Культура проектування сьогодні входить у багато галузей загальноосвітньої практики у вигляді проектних методик навчання.
На сучасному етапі варіанти використання проектних технологій розглянуто в працях В.В. Гузєєва, Є.С. Полат, Г.К. Селєвка й ін. Як самостійна система навчання й спосіб пізнання учнями соціуму ці технології  представлені у працях П.С. Лєрнера, Дж. Піта, М.Б. Павлової, М.І. Гурєвича, В.Д. Симоненка, І.О. Сасової, М.Б. Романовської, О.О. Фураєвої та ін. Аналіз розвитку проектної технології в Україні наприкінці XX – початку XXI століть та вивчення основних поглядів таких дослідників, як С. Кагарова, Н. Попова, С. Тюрберга, Н. Трояновського та інших дозволяють визначити проектну діяльність як засіб розвитку особистості учня.
Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури показує, що значна кількість досліджень присвячена використанню проектних технологій під час вивчення іноземних мов (Н.О. Абишева, Т.В. Березіна, Є.С. Полат).
У викладанні англійської мови проектні технології особливо активно стали використовуватися в кінці 80-х років XX століття. Починаючи з цього часу, провідні видавництва США і Європи випускають методичні посібники з використання проектів у викладанні англійської мови. У вітчизняній практиці проектні технології стали активно використовуватися з кінця 90-х років минулого століття і зараз набувають все більшого поширення. 
Стисла анотація досвіду
 У сучасному процесі навчання іноземних мов провідне місце посідають проектні технології, які в рамках комунікативно-орієнтованого підходу мають на меті:

 • створити атмосферу навчання, у якій учень почуває себе комфортно і вільно;
 • стимулювати інтереси того, хто навчається, пробудити в нього бажання практично використовувати іноземну мову, а також потребу в навчанні, що і є реальним досягненням успіху в оволодінні дисципліни; 
 • активізувати діяльність учня і таким чином зробити його головною дійовою особою, яка активно і рівноправно взаємодіє з іншими учнями, як учасниками комунікативного навчального процесу; 
 • створювати ситуації, у яких вчитель не є центральною фігурою; 
 • завдяки використанню інтерактивних прийомів переконати учнів, що вивчення й оволодіння іноземною мовою  значною мірою пов'язано з його особистістю і інтересами; 
 • сформувати в учня уміння працювати над мовою самостійно й творчо, вступати у взаємодію з іншими учнями; 
 • передбачити використання різних форм роботи учнів на уроці: індивідуальних, групових, парних, колективних, які  повною мірою стимулюють творчість при зміні ролі учня – то він навчає, то його навчають (він і вчитель, і учень водночас).

Сьогодні особливої уваги набуває застосування сучасних проектних технологій навчання як засобів забезпечення якісного комунікативно-мовленнєвого, соціокультурного й мовного розвитку учнів на шляху досягнення цілей, поставлених чинними нормативними документами в галузі вивчення іноземних мов у навчальних закладах України.
Виконанню цього призначення покликані сприяти такі характеристики технології навчання: 

 • результативність (високий рівень досягнення кожним учнем поставленої мети); 
 • економічність (засвоєння за одиницю часу достатньо великого обсягу навчального матеріалу при найменшій витраті зусиль на оволодіння ним);
 • ергономічність (навчання в атмосфері співпраці, позитивного емоційного мікроклімату, за відсутністю перевантаження і перевтоми); 
 • висока вмотивованість у вивченні предмета, що має сприяти підвищенню інтересу до занять, вдосконаленню найкращих особистісних якостей учня з метою розкриття його резервних можливостей.

І тому актуальним завданням методичної науки в сучасних умовах є вибір і опрацювання таких педагогічних технологій, які могли б не тільки забезпечити ефективне вмотивоване засвоєння предметних знань, але й сприяли б формуванню в учнів навичок самостійного здобуття знань, активізації комунікативної, пізнавальної і творчої діяльності школярів. Ефективними, з цієї точки зору, є проектні технології як один зі способів підвищення компетенцій (комунікативної, інформаційної, соціальної продуктивної та ін.) особистості під час вивчення англійської мови.
Сутність досвіду 
Нами було проаналізовано дослідження з питань використання проектного методу навчання іноземної мови, з’ясовано принципи використання проектних технологій у початкових класах, розглянуто й узагальнено класифікацію проектів, розроблено комплекс методичного забезпечення, оцінено ефективність запропонованих матеріалів на практиці.
Вид досвіду за інноваційним потенціалом – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, форм, методів і прийомів різноманітних інтерактивних технологій, зокрема проектної діяльності, сприяє розвитку комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови; розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, формування навичок мислення високого рівня на уроках англійської мови.
Практична значущість досвіду полягає в тому, що використання проектних технологій сприяють ефективному оволодінню лексико-граматичними навичками та вільному використанню отриманих знань та вмінь у комунікативних ситуаціях. У процесі експериментальної перевірки було доведено, що використання запропонованих матеріалів дає такі результати:

 • створення позитивного освітньо-виховного простору уроку англійської мови;
 • задоволення вікових потреб дітей;
 • створення оптимальних умов з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів;
 • врахування індивідуальних особливостей та потреб дітей;
 • підвищення мотивації до навчання та зростання пізнавальної активності;
 • сприяння психологічному розвантаженню учнів на уроці;
 • створення передумов для мовленнєвого спілкування;
 • забезпечення природної необхідності у багаторазовому повторенні мовного матеріалу;
 • розвиток логічного мислення та почуття мови;
 • тренування учнів у виборі ситуативного мовленнєвого варіанту;
 • інтенсифікація навчання;
 • звільнення від психологічних комплексів спілкування рівня «учень→вчитель»; 
 • створює умови для розвитку спільного освітнього простору з усіх виучуваних у навчальному процесі мов, або інтеграції мовного курикулуму, дозволяє реалізувати ідеї багатомовної освіти.

Проекти, що призначені для вивчення англійської мови, володіють як загальними для всіх проектів рисами, так і відмінними особливостями, серед яких головними є такі: 

 • використання англійської мови в ситуаціях, максимально близьких до умов реального спілкування;
 • акцент на самостійній роботі учнів (індивідуальній і груповій);
 • вибір теми, яка викликає найбільший інтерес в учнів;
 • відбір мовного матеріалу, видів завдань і послідовність роботи відповідно до теми і мети проекту;
 • наочна презентація проекту.

Результативність впровадження досвіду
Проектні технології на уроках англійської мови сприяють забезпеченню умов для розвитку індивідуальних здібностей і нахилів дитини, учать творчо мислити та інтелектуально вдосконалюватись. Вони орієнтують учнів на самостійну, парну чи групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий підхід до розв’язання певної проблеми. Відбувається соціалізація особистості, стимулюється ініціативність, зростає творчий потенціал учня. Цінним є поєднання індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку, розвиток комунікативних якостей. Учень навчається самостійно планувати, організовувати й контролювати свої знання та дії.
Репрезентація досвіду
Теоретичні основи та практичні поради щодо використання проектних технологій було презентовано та обговорено на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри вчителів іноземних мов у 2017 році. Були проведені майстер-класи на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР та ЗБЛ №99. Досвід представлено на всеукраїнській конференції «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід». Навчально-методичні матеріали та рекомендації щодо впровадження досвіду розміщено на сайті http://deg.at.ua/
    Теги: комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція, проектні технології, англійська мова, мовленнєва діяльність, початкова школа.
    

Посилання на досвід: http://deg.at.ua/index/proektni_tekhnologiji/0-34;

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

 1. Навчальний проект з англійської мови «Fashion show» - http://deg.at.ua/index/navchalni_proekti/0-24;
 2. Зведена таблиця проектів НМК “Family & Friends” 2nd ed., levels 1-4 - http://deg.at.ua/index/naukova_dijalnist/0-28#D2;
 3. Фотозвіт деяких виконаних проектів -  
  http://deg.at.ua/index/naukova_dijalnist/0-28#D3;
 4. Презентація до майстер-класу в межах "Педагогічних студій - 2017", 21 серпня 2017 року (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) - http://deg.at.ua/index/prezentaciji/0-15#MK2017.
Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (21.12.2017)
Просмотров: 439 | Теги: Початкова школа, комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція, мовленнєва діяльність, англійська мова, проектні технології | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]