Навчання історії в полікультурній багатомовній аудиторії

Номінація: ««Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Історія та правознавство»

Тема досвіду: «Навчання історії в полікультурній багатомовній аудиторії»

Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

Медянік Лариса Миколаївна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»

 

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької  області,  директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул.Героїв 93-ї бригади, 13-А; 

телефон/факс:   224-93-09,   224-93-08;

 e-mail: litsey99@ukr.net; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

     Провідна педагогічна ідея

Дослідження та вирішення проблеми якісного викладання історії в полікультурній багатомовній аудиторії. У зв’язку з ускладненням міжнародної ситуації, посиленням міграційних процесів у школах спостерігається формування багатокультурного, багатоетнічного, багатоконфесійного середовища. Тож, щоб ефективно викладати історію в нових умовах, необхідно формувати в учнів не лише історичні, а й загальнолюдські компетенції, розвивати критичне мислення. Цю проблему допомагає вирішити білінгвальне навчання, що виступає як інструмент формування не лише предметних та міжпредметних компетенцій, розширення знань учнів з предмету, формування міжкультурної компетенції; збереження багатомовного спадку, зокрема, державної української мови та мов національних меншин. Основною метою білінгвального навчання є опанування навчального матеріалу з історії рідною  (російською) та українською (державною) мовами завдяки певній організації освітнього процесу, використання відповідних технологій та дидактичних матеріалів. Під час цього процесу відбувається взаємний вплив, усвідомлення спільного та специфічного носіїв різних мов та культур.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

В умовах глобалізації спостерігається, з одного боку, посилення прагнення до самоідентичності, з іншого – взаємопроникнення культур, їх співіснування. Світ багатогранний, складний і динамічний. Взаємодія є невід'ємною частиною усього життя, культури, освіти. Глобалізований світ робить свої виклики й  інколи стає небезпечним. Як же забезпечити гармонійне й безпечне існування представників різних етносів, культур, конфесій у спільному просторі? Як виховати майбутнє покоління так, щоб воно навчилось вирішувати проблеми без деструктивної взаємодії.

 Саме для цього Європейський Союз та Рада Європи ініціювали  опанування змісту навчальних предметів не лише рідною мовою, а й державною та іншими мовами курикулуму. Це дозволить в процесі навчання якісніше використовувати сучасні комунікаційні та інформаційні технології, що, у свою чергу,  не тільки зробить більш високим рівень підготовки сучасних школярів, а й буде сприяти їх толерантному відношенню до  оточуючого світу.

Значна  роль у вирішення цих завдань, особливо на території Запорізького краю, належить  сучасній історичній освіті.

Специфіка  міжкультурної взаємодії на території  Запорізької області визначається різноманітністю  культур та звичаїв її населення, вільним використанням людьми як своєї рідної (російської, болгарської, вірменської та ін.), так і державної (української) мови. Тому професійна компетентність вчителів історії ЗБЛ №99, базуючись на вимогах Держстандарту та особливостях навчання історії, зорієнтована на моделювання системи роботи з учнями, яка повинна враховувати особливості багатомовної полікультурної шкільної аудиторії. Продуктом  спільної діяльності учня та вчителя є створення  умов,  необхідних для формування предметних та життєвих компетенцій, у тому числі, полікультурної, міжкультурної й металінгвістичної.

У своїй роботі ми спираємось на ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закону України «Про освіту»,  Державний стандарт базової і середньої освіти,  Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і  талановитих дітей і молоді», Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, проект Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепція Нової школи, Програма ЗБЛ№99 «Обдаровані діти» 2015 – 2020 н.р.

Науково-теоретичною базою досвіду є наукові праці  зарубіжних учених таких, як: Ц.Бірзеа, М.Рей, М.Міло та ін. та розробки  українських учених: К.Баханов,  Л. Голік,                              Л. Гончаренко, І.Ковалинська Т. Клинченко, В. Кузьменко, Г.Левченко, Л.Левицька, М.Мичковська, С. Терно, Ю. Лєбєдєва, О. Рудік та ін.

Стисла анотація досвіду

Вид досвіду за характером новизни – модифікаційний, що об’єднує колективну та індивідуальну раціоналізаторську та інноваційну професійно-творчу діяльність педагогів. Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – це наче віддзеркалення багатонаціональної та багатомовної України. ЗБЛ№99  бере участь у проекті «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї  в українському контексті».  Робота колективу над даною темою ґрунтується на припущенні, що:

 •  контрастивне вивчення мов у контексті інтегрованого курикулуму сприятиме глибокому засвоєнню учнями змісту навчання мов, формуванню високого рівня компетентності у кожній із мов, які вивчаються, результатом чого стане розвиток металінгвістичної свідомості та міжкультурної компетентності школярів;
 • білінгвальне навчання сприятиме наданню учням можливостей вивчення навчальних предметів (не тільки мовної галузі) з їх термінологією кількома мовами, що відкриває великі можливості щодо успішного вступу у вищі навчальні заклади України, продовження навчання за кордоном, доступу до світової бази інформації, подальшої успішної професіоналізації;
 • будуть сформовані нові моделі багатомовного навчання історії;
 • буде створена багатогранна система виховання людини-гуманіста, людини-творця, справжнього громадянина держави, патріота України.

За результатами досліджень та моніторингу ми можемо виділити три основні проблеми, які вимагають вирішення:

 1. Більшість учнів ліцею самоідентифікують себе українцями при недостатньо вільному володінні українською мовою.
 2. Діти, що самоідентифікують себе як українці, кожного дня взаємодіють з однокласниками,  представниками інших етносів, які сповідують різні релігії. Всі вони мають відчувати себе комфортно в  шкільному середовищі й отримувати якісні знання.
 3. Поєднання національно-патріотичного виховання і формування особистості на засадах демократичних та гуманістичних цінностей, готової жити в глобалізованому світі.

Для вирішення цих задач учитель історії  може використовувати різноманітні форми роботи з учнями:

 • урок,  позаурочні заходи;
 • виконання навчальних проектів з суспільствознавчих наук;
 • участь у конкурсах, турнірах;
 • музейні уроки,  участь у дискусійних тематичних телеефірах.

Відповідно до завдань експериментальної роботи на основі співпраці учителя з учнями створюються:

 •  дво- або багатомовний (український/російський/англійський) глосарій до окремих тем (особливо актуальним це стає в 10 -11 класах  при підготовці до ЗНО);
 •  двомовні ментальні карти;
 •  матеріали для проведення окремих блоків/ уроків/ тем українською мовою;
 •  учительські та учнівські презентації, тестові завдання українською мовою;
 •  у класах з поглибленим вивченням іноземних мов на уроках всесвітньої історії можлива паралельна підготовка презентацій, тестів мовою, яку вивчають учні на уроках іноземних мов (Великобританія, Франція, Німеччина).

Досягненню мети сприяє використання інноваційних технологій: інтерактивне та ігрове навчання, CLIL-технологія, проектне навчання, технологія розвитку критичного мислення та творчої асоціативної уяви учнів та ін.

При цьому активно використовуються сучасні ІКТ: технології Веб 2.0, блоги, сайти, мікроблоги, сервіси для зберігання фото, відео, презентацій, соціально-пошукові системи, навчальні компакт-диски для виконання проектів, лабораторно-практичних робіт, творчих завдань та ін.

В умовах білінгвального вивчення історії в учнів  формуються такі  ключові компетенції:

 • спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;
 • соціальні і громадянські компетентності;
 • загальнокультурна грамотність;
 • інформаційно-цифрова компетентність;
 • міжкультурна компетенція;
 • уміння навчатися впродовж життя.

            Однією з першочергових задач білінгвальної освіти є вміння переходити з однієї мови на іншу. Процес викладання предмету в умовах білінгвізму сприяє більш ефективному оволодінню предметного змісту історичної дисципліни.

            Білінгвальна  освіта змінює ситуацію навчання: від знання другої мови до навчання за допомогою другої мови, що суттєво розширює та доповнює вміння та навички учня.

Практичне значення

 Матеріали  узагальненого досвіду можуть бути використані в практиці інноваційних навчальних  закладів подібного типу. Білінгвальне навчання історії дає можливість учню вільно адаптуватися до полікультурного багатомовного глобалізованого світу, розширює можливості учнів для пошуку та сприйняття інформації з різних джерел (у тому числі, іноземними мовами); продовження інформальної освіти та дистанційного навчання.

Результативність впровадження досвіду

 1. Створення комфортних умов для навчання, розвитку та виховання дітей в полікультурній багатомовній аудиторії.
 2. Розвиток предметних предметних та життєвих компетенцій, у тому числі, полікультурної, міжкультурної й металінгвістичної.
 3. Освоєння нових сучасних технологій, методів і форм роботи як основи педагогіки партнерства.
 4. Підвищення мотивації, пізнавального інтересу учнів до навчання та рівня навчальних досягнень.
 5. Розвиток обдарованості та креативності учнів; збільшення кількості учнів, які беруть участь в інтелектуальних та творчих конкурсах.
 6.  Зростання рівня сформованості комунікативних навичок учнів.
 7. Розвиток критичного та асоціативного мислення.
 8. Підвищення рівня вихованості учнів.

Репрезентація досвіду

Досвід репрезентовано та реалізовано на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 на районному рівні, під час проведення засідань творчої групи. Матеріали досвіду підготовлені до публікації та знаходяться на рецензуванні до фахового журналу.

Теги: білінгвальна (багатомовна) освіта, інноваційні технології, глосарій, курикулум, толерантність, полікультурна, міжкультурна й металінгвістична компетентність.

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

Додаток 1. Фрагмент уроку «Стереотипи та упередження» (курс «Людина і світ»). Джерело: [Електронний ресурс] – Режим доступу //  http://tkuma.dp.ua/images/public_dounload/2016_sbornik_uh_rabot_for_inet.pdf

Додаток 2. Фрагменти заняття, розробленого  Міжнародною народною школою Викладання і вивчення Катастрофи. Яд Вашем. Ізраїль. [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://www.yadvashem.org/yv/ru/education/lesson_plans/index.asp

Додаток 3. Ікона (Краків) (фото).

Додаток 4. Рушник з вишивкою. Афганістан. (фото)

Додаток 5. Повесть   о неизвестном беженце. Блохіна Дар’я, учениця 10 – го класу ЗБЛ №99. 2016 рік.    

Додаток 6. Термінологічний словник.

Додаток 7. Глосарій за темами  курсу «Історія України» 7 клас.

Додаток 8. Глосарій за темами  курсу «Історія України» 11 клас.

Додаток 9. для вправи «Впізнай, хто це?»

Додаток 10. Матеріал для аналізу та оцінки історичного джерела «З листа українського     шляхтича».

Додаток 11. Презентація з курсу «Людина і світ». Тема уроку: «СМИ / ЗМІ»            

Додаток 12. Презентація з курсу «Історія України 11 кл.» Тема уроку «Операція «Вісла».

Додаток 13. Презентація до теми: «Спілка німецьких дівчат» як засіб тоталітарної пропаганди серед німецької молоді (1933-1939р.)

Додаток 14. Кластер за темою « Культура України в роки 1941-1945»

 

 

Посилання на досвід: https://drive.google.com/file/d/1bsTxox1rRRWeuLuPPW-LXcellcohrhXU/view

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 370 | Теги: інноваційні технології, полікультурна, глосарій, толерантність, курикулум, міжкультурна й металінгвістична ком, білінгвальна (багатомовна) освіта | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]