Мультимедійні мобільні додатки та Інтернет-сервіси як інструмент формування мовленнєвої компетентності учнів та конструктивної взаємодії на уроках нім

Номінація Виставки:  «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: “Мультимедійні мобільні додатки та Інтернет-сервіси як інструмент формування мовленнєвої компетентності учнів та конструктивної взаємодії на уроках німецької мови”.

Сафонова Юлія Миколаївна учитель німецької мови, спеціаліст вищої категоріїзвання «старший учитель».

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

 Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. У цьому контексті одним з найбільш пріоритетних шляхів досягнення  рівноваги використання дидактичних технологій і культурального запиту, висунутого учнями, є інтеграція мобільних технологій у дидактичний процес. Використання сучасних комп’ютерних, мобільних та інтерактивних технологій  на уроках німецької мови сприяє формуванню та розвитку предметних, соціальних та життєвих компетентностей учня, сприяє вихованню високодуховної моральної особистості, здатної до продовження освіти.

         Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Оскільки  застарілі методи та засоби навчання не відповідають нинішнім вимогам сучасного уроку і не відповідають тенденціям стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, то це спонукає вчителів до впровадження інноваційних методів навчання та використання й адаптування цих технологій у навчальний процес. Особливо гостро ця проблема постає при формуванні умінь та навичок випускника, оскільки для ефективнішого засвоєння матеріалу навчальний процес вимагає використання великої кількості наочних матеріалів та інтерактивних засобів, які, у свою чергу, сприяють досягненню навчальної мети.

Використання сучасних комп’ютерних, мобільних та інтерактивних технологій, створення розвинутого інформаційного простору на уроках німецької мови дозволяє учневі бути активним учасником освітнього процесу, дозволяє набувати не тільки предметних, а й соціальних та життєвих компетентностей; формує конструктивні відносини; сприяє вихованню високодуховної моральної особистості, здатної до продовження освіти. Не менш важливим є те, що такі технології підвищують якість навчання німецької мови, збільшують словниковий запас учнів, сприяють груповій комунікації  й  дозволяють подолати мовні бар'єри.

         Науково-теоретична база досвіду

Проблеми розробки й упровадження нових ІКТ у навчальний процес, як засвідчує аналіз сучасної науково-методичної літератури, присвячена значна кількість праць вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких дослідження В.Ю. Бикова, М.І. Жалдака, М.З. Згуровського, В.М. Кухаренка, Н.В. Морзе, С.А. Ракова та інших, С. Пейперта, М. Резніка; Е.Д. Патаракіна, Е.С. Полата, А.В. Хуторського, Б.Б. Ярмахова, О. Ястребцева. Питання використання ІКТ у навчанні ІМ розглядали у своїх дослідженнях О.А. Зимовець, Л.А. Карташова,   Л.М. Морська, Ю.А. Гапон, С.Ю. Ніколаєва, В.Я. Ляудіс, Є.О. Маслико, Е.Л. Носенко, О.А. Палій, M. Колінз, M. Саймонсон, A. Томпсон та інші науковці. Теоретико-методологічну базу дослідження феномену «мультимедійне середовище» становлять праці А.В. Соколова, М.О. Василика, В.О. Ільганаєвої, Ф.І. Шаркова, А.І. Каптєрєва, Т.Ф. Берестової, Я.Л. Шрайберга, Р.Ф. Абдєєва, А.М. Єрмоленка та ін. Психологічні дослідження використання різноманітних засобів мотивації проводились багатьма вченими, зокрема Л.В. Занковим, І.М. Соловйовим,Ж.І. Шиф, Б.І. Пінським, Г.М. Дульньовим, В.Г. Петровою, М.М. Нудельманом, М.П. Феофановим та ін.

Стисла анотація досвіду

Метою дослідження є розробка технології та моделей інтеграції мобільних технологій в освітній процес.

Першим етапом дослідження стала розробка концептуальної моделі неспецифічної інтеграції мобільних технологій у дидактичний процес, де на підставі аналізу звичайних комунікативних практик учнів були встановлені пріоритетні точки прикладання до процесу навчання.

Був встановлений ряд комунікативних практик, окремі зразки яких є пріоритетними для дидактичного використання.

Згідно з традиційною типологією дидактичних методів, розроблені техніки можуть бути розглянути так:

– створення мнемонічних прийомів з використанням візуальних образів: ілюстративна демонстрація, що апелює до пояснювально-ілюстративного методу;

– створення дидактично орієнтованих інтернет-спільнот учнів: комунікативна ділова гра, що апелює до частково-пошукового методу;

– створення інтерактивних дидактичних проектів: вправа, вирішення задачі у формі ділової гри, що апелює до дослідницького методу.

Аналіз інтернет-спільнот, які є цільовими по відношенню до контингенту учнів середньої школи, вказує на широку практику використання візуальних образів – так званих «мемів» (вид інтернет-фольклору, в якому у формі іконічного зображення передаються складні емоційні переживання в суворо детермінованому контексті). Як і інші види фольклору, подібні графічні образи за рахунок яскравої, часто гумористичної, емоційної конотації схильні до запам'ятовування (мнемонічний ефект).

Аналіз соціальної комунікації учнів 6-8 класів вказує на наявність тенденції до самостійної інтеграції в тематичні інтернет-спільноти соціальних мереж на підставі спільності інтересів й актуальних соціальних трендів. Практика участі в таких спільнотах дозволяє учням активно брати участь у групових формах обговорень, а також заміщує всі інші механізми отримання доступу до актуальної інформації. За рахунок активної участі в  співтовариствах соціальних мереж (6 клас – “6-Б німці”, 7 клас –  “Deutsch”, 8 клас – “Сайт учителя німецької мови Сафонової Ю.М.”) відбувається ритуалізація використання сервісу «стрічки новин», виникає стереотип, у рамках якого учасник переглядає останні зміни в кожній з використовуваних тематичних груп при виконанні рутинних дій [3 – 5].

Аналіз інтересів учнів, пов'язаних з використанням мобільних пристроїв,  дозволяє модернізувати досвід ігрових педагогічних технологій. Велику зацікавленість учнів отримала технологія «гри альтернативної реальності» (англ. - Alternative reality game, ARG). Сутність даної технології полягає в програмній взаємодії між учасниками, котрі об'єднуються для досягнення заздалегідь визначеного  результату. Використання даної технології на уроках німецької мови  з використанням мобільних засобів дозволяє реалізувати емоційні переваги ігрових педагогічних технік. Досвід показує, що технологія «гри альтернативної реальності» може бути успішно інтегрована в педагогічний процес вивчення німецької мови .

Вид досвіду за рівнем творчої самостійності – інноваційний, що орієнтований на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нових знань, технологій, систем формування якісно іншої педагогічної практики.

Результативність впровадження досвіду

У результаті дослідження було поглиблено та розвинено досвід інтеграції інтерактивних мобільних технологій у структуру уроку німецької мови. Матеріали досвіду можуть бути ефективно інтегровані в навчальний процес викладання гуманітарних та лінгвістичних дисциплін в закладах середньої освіти.

На підставі аналізу інтересів і комунікативних практик учнів сформована педагогічна модель інтеграції мобільних технологій у дидактичний процес з метою модернізації процесу викладання німецької мови та формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення,  інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Освоєні такі дидактичні техніки: створення мнемонічних прийомів з використанням візуальних образів: ілюстративна демонстрація, що апелює до пояснювально-ілюстративного методу; створення дидактично орієнтованих інтернет-спільнот учнів: комунікативна ділова гра, що апелює до частково-пошукового методу; створення інтерактивних дидактичних проектів: вправи, вирішення задачі у формі ділової гри, що апелює до дослідницького методу.

Використання сучасних комп’ютерних, мобільних та інтерактивних технологій, створення розвинутого інформаційного простору на уроках німецької мови дозволяє учневі бути активним учасником освітнього процесу, дозволяє набувати не тільки предметних, а й соціальних та життєвих компетентностей, сприяє вихованню високодуховної моральної особистості, здатної до продовження освіти. Не менш важливим є те, що такі технології підвищують якість навчання німецької мови, збільшують словниковий запас учнів, сприяють груповій комунікації  й  дозволяють подолати мовні бар'єри.

Даний досвід був представлений:

  • на засіданні кафедри вчителів іноземної мови ліцею та району; 
  • на засіданні творчої групи німецької мови, було проведено майстер-клас для вчителів Хортицького району;
  • районний етап конкурсу «Учитель року - 2018» (І місце).

Теги: мобільні додатки, інтернет-сервіси, інформаційні технології, інтерактивні технології, кліпове мислення, інтеграція, пояснювально-ілюстративний метод, візуальні образи, меми, інтернет-спільноти, гра альтернативної реальності, квест.

Посилання на досвід та додатки до досвіду  

Посилання на відеозапис уроку http://www.js.zp.ua/

Посилання на самоаналіз уроку http://www.gerrmc.zp.ua/

Посилання на додаткові матеріали до уроку https://education.microsoft.com/Story/Tutorial?token=BBu2S; https://drive.google.com/drive/folders/14B2CE6FzeA1iSUpjXDqZZVCjP9n3Gb

Посилання на профіль в освітній мережі для вчителів Майкрософт https://education.microsoft.com/Status

Посилання на відеорезюме

https://education.microsoft.com/Story/Tutorial?token=BBu2S

Посилання на анотацію: https://goo.gl/cuU93N

Додатки:

Додаток 1. Опис досвіду:

 http://www.js.zp.ua/wp-content/uploads/2017/12/Multimediyni-mobilni-dodatki-ta-Interne1.docx

Додаток 2. Мультимедійна презентація:

 http://www.js.zp.ua/wp-content/uploads/2017/12/Multimediyni-mobilni-dodatki-ta-Internet-servisi-yak-instrument-formuvannya.pptx

Додаток 3. Меми:

http://www.js.zp.ua/wp-content/uploads/2018/01/dodatkimemi.docx

Додаток 4. Квести:

 http://www.js.zp.ua/wp-content/uploads/2018/01/dodatkikvesti.docx

 

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 550 | Теги: інтернет-сервіси, пояснювально-ілюстративний метод, кліпове мислення, мобільні додатки, інтеграція, інтерактивні технології, інформаційні технології | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]