Методичні прийоми білінгвального навчання на уроках інформатики в контексті сучасної освіти

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»
Секція: «Інформатика»
Тема роботи:  «Методичні прийоми білінгвального навчання на уроках інформатики в контексті сучасної освіти»

Овсяник Світлана Георгіївна, учитель інформатики  вищої категорії, «учитель-методист»;

Герасименко Світлана Володимирівна, учитель інформатики, спеціаліст І категорії;

Найдьонова Алла Іванівна, учитель інформатики вищої категорії, «старший учитель»

Контактна інформація про навчальний заклад: 
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Солдатєнко Ольга Василівна
69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09
e-mail: litsey99@ukr.net 
Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua 
Провідна ідея інноваційної розробки
Білінгвальне (багатомовне) навчання інформатики з її термінологією кількома мовами (російською (рідною), українською (державною) та іноземними, сприяє формуванню таких компетентностей, як: інформаційно-цифрова компетентність; спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування іноземними мовами; соціальної та громадянської компетентності; загальнокультурної грамотності; уміння навчатися впродовж життя. Білінгвальне навчання інформатики відкриває великі можливості щодо успішного вступу у вищі навчальні заклади України, продовження навчання за кордоном, доступу до світової бази інформації, подальшої успішної професіоналізації випускників школи.

Актуальність інноваційної розробки
Сучасна людина, «подорожуючи в Інтернеті», формує запити на пошук інформації з урахуванням особливостей мовних конструкцій, при аналізі результатів пошуку стикається з ресурсами різними мовами.  Тобто, завдання вчителя інформатики полягають у технічній підтримці первинного сприйняття інформації та критичного оцінювання людиною   оброблених матеріалів ресурсу оригінальною мовою.  
З вересня 2017 року Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 проводить дослідно-експериментальну роботу за темою: «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні ідеї в українському контексті», (матеріали педради http://litsey-99.at.ua/index/formuvannja_bagatomovnosti_ditej_ta_uchniv/0-258)
Відповідно до завдань всеукраїнського проекту з впровадження багатомовної освіти, учителі шкільної предметно-методичної комісії з інформатики розробляють та використовують дидактичні матеріали для реалізації ідей проекту на уроках інформатики. Впровадження багатомовної освіти забезпечить збереження багатомовного спадку: державної української мови; мов національних меншин, які проживають на території України, сприятиме формуванню міжкультурної компетентності, яка дозволяє особі вийти за кордони власної культури і набути якостей культурного медіатора, або посередника; поступовому розвитку металінгвістичної свідомості та міжкультурної компетентності школярів.  
На теперішній час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Тому методи навчання інформатики повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.
Білінгвальна освіта в цьому експерименті  виступає як інструмент для формування міжпредметних компетенцій та розширення знань учнів з предмету інформатика. Фактично елементи мультилінгвальної освіти учителі інформатики використовують давно, бо програмне забезпечення, як правило, має англомовний інтерфейс, підручники, якими ми користуємося, написані російською та українською мовами, а спеціалізована література чи ресурси досить часто мають інформацію англійською мовою. Подання визначень, команд мови програмування завжди використовується з використанням не менш двох мов з названих. Це дозволяє учням повторювати деякі слова та словосполучення іноземної мови та асоціювати з діями, які ці поняття описують.     
Для реалізації таких завдань важливо дотримуватися деяких принципів:

 • рідна мова є засобом для реалізації стандарту з предмету інформатики;
 • важлива не тільки етапність у поданні матеріалу, а й систематичність у довготривалому періоді;
 • рідна мова є обов’язковою, щоб учень не загубився в розумінні предмету, а додатковий мовний компонент дає можливість вільно адаптуватися до інших версій програмного забезпечення, можливо, не русифікованого чи українізованого, чи самостійно опановувати програми схожих призначень;
 • інші мови треба використовувати для інтеграції учня, тобто взаємозближення  й утворення взаємозв'язків  з іншими областями навчання. 

Методологічна основа досвіду:

 • Алиев Р., Каже Н. «Билингвальное образование. Теория и практика». Рига, "RETORIKA", 2005.
 • Бахтин Л.М. Два способа изучать культуру //Вопросы философии. - 1986. - .№ 12.
 • Гальскова Н.Д., Коряковцева Н.Ф., Мусницкая Е.В., Нечаев Н.Н. Обучение на билингвальной основе как компонент углубленного языкового образования // Иностранные языки в школе. - 2003. - № 2. С.12-16.

Нормативна база досвіду:

 • додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • Концепція Нової української школи Міністерства освіти і науки України; 
 • Державний стандарт базової і середньої освіти, затверджений постановою кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392;
 • Наказ МОН України від 01.10.2012 № 1695/22007 «Положення про електронні освітні ресурси»; 
 • методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Науково-теоретична база досвіду 
Дослідженню проблем і здобутків галузі багатомовної освіти як світової тенденції модернізації освітнього простору присвятили свої роботи дослідники багатьох країн, серед них: Н. Баришніков, М. Бодоньї, В. Гаманюк, Н. Гальскова, Н. Євдокімова, Л. Мороз, К. Бенсон (Carol Benson), Ж. Дарк’єн (Jeroen Darquennes), Дж. Дуарте (Joana Duarte) та ін.
Технологія досвіду 
полягає у використанні елементів мультилінгвальної освіти, починаючи з початкової школи, доповнення багатомовним контентом у середній ланці, реалізації творчих завдань та проектів різними мовами в старшій школі. Багатомовний підхід до вивчення інформатики є засобом інтеграції наскрізних  предметних  змістових ліній від початкової школи та середньої до старшої.


Учителі предметно-методичної комісії ліцею використовують різноманітні методичні прийоми, поетапно додають до контексту предмету визначення,  поняття російською та українськими мовами одночасно. Поступово додається викладання частини уроку за допомогою презентації  українською мовою, якщо учні не розуміють термінів, учитель перекладає та пояснює російською мовою. Використовують прийом «одне поняття двома мовами» у початковій школі «Сходинки до інформатики», ребуси, презентації  до уроків, творчі завдання, де учні можуть вибрати, якою мовою (українською, англійською, російською) їм більш комфортно писати текст, чи різні частини завдання подаються різними мовами.
У середній школі використовуємо прийом «один урок – одне визначення». Частіше використовується українська та російська мови. Учні записують в зошит та заучують визначення українською мовою. Презентації до курсу створені українською мовою. Для розвитку адаптації учнів до термінології їм пропонують інструкції до практичних завдань та самі завдання українською мовою. Поступово додаємо англомовний контент у рамках теми, щоб учень міг орієнтуватися в інших програмних версіях чи аналогічних програмних продуктах.
Предметно-методична комісія застосовує в навчальному процесі інтегровані форми і методи навчання, зокрема, міжпредметні зв'язки не лише між дисциплінами загальноосвітнього циклу, але і з профільними дисциплінами. Для навчальних цілей у викладанні дисциплін загальноосвітнього циклу застосовуються різноманітні засоби і прийоми реалізації міжпредметних зв'язків: проблемні ситуації і навчальні проблеми, домашні завдання міжпредметного змісту та характеру.
У додатках можна подивитися розробки для середньої школи, що розроблені для вивчення теми «Текстовий процесор», «Служби Інтернету. Онлайн-перекладачі», «Електронна пошта», «Алгоритми та програми у середовищі Scratch». В темі «Текстовий процесор» тексти для набору пропонуються російською, українською та англійською мовами.(Додаток 1) При додаванні текстових написів до малюнків в графічному редакторі використовуються матеріали з історії Запорізького козацтва (план Запорізької Січі) (Додаток 2). Середовище програмування Scratch взагалі має україномовний інтерфейс, том,у пояснюючи дітям цю тему, доводиться використовувати команди середовища та інструкції до практичних робіт українською мовою (Додаток 3). У темі «Он-лайн перекладачі» завдання представлене у вигляді матриці, яку пропонується заповнити використовуючи 3 мови: російську, українську та англійську (Додаток 4). 
Тема «Комп’ютерні публікації» завершується творчим проектом з елементами дослідницької діяльності. Наприклад, «Здійсніть опитування учнів класу щодо технічних даних їхніх домашніх комп’ютерів  чи мобільних телефонів та оформите результати у вигляді буклету» (Додаток 5). До контенту додати результати опитування  у вигляді  діаграм, побудованих  в середовищі MS Excel.
Учні старшої школи при вивченні теми «Комп’ютерні презентації» та «Комп’ютерні публікації» отримують творчі завдання – використати знання та вміння з інформатики при створенні творчих робіт з профільних предметів. Учні фізико-математичного напрямку – з фізики або математики, гуманітарні класи – українська література, культура; архітектура, Біблія (Додаток 6). 
Багатомовний контент можна використовувати частково: для комп’ютерних презентацій – деякі слайди іншою мовою, а на підтримку міжпредметних зв’язків – терміни з предмету  російською та українською мовах. У старшій школі учні вже мають значний досвід роботи з різноманітним програмним забезпеченням та на певному рівні володіють англійською мовою. Тому, наприклад, при вивченні тем «Візуальне програмування», «Комп’ютерні публікації та презентації», «Інформаційні технології в навчанні» активно застосовується мовні конструкції та поняття  англійською, українською та російськими мовами. Презентації до курсів ведуться українською мовою, інтерфейс програми та команди програмування англомовні. Використовується прийом «незакінчені речення», де треба  доповнити визначення. Застосовується дослідницький метод  з метою створення творчих робіт  з інформатики чи тематичних робіт до шкільних предметів: історії, англійської мови, французької мови, фізики, астрономії та інше. На початку уроку для активізації розумових процесів доцільно використати «мозковий штурм», «дерево  ключових ознак»,  «кластери»,  «логічний ланцюжок», «кола Вена»(спільне та відмінне) (Додаток 7, 8,9).
Створення сайту http://eduspase99.wixsite.com/patriotic-education є тим потужним ресурсом, який дозволяє реалізовувати короткотривалі та довготривалі міжпрежметні багатомовні проекти засобами навчальних предметів, у позакласній та виховній роботі з використанням сучасних інформаційних комп’ютерних  та мультимедійних технологій.
Матеріали  досвіду можуть бути використані закладами загальної середньої освіти.
Гіпотеза досвіду 
Ми припускаємо, що ефективне поєднання декількох мов у викладанні інформатики в комбінації з пошуково-дослідницьким, ігровим та проектними методами з сучасними інформаційними технологіями на уроках інформатики дозволяє на якісно новому рівні надати доступ до світової бази інформації, подальшої успішної професіоналізації випускників школи.
Задачі досвіду:
Надати можливість вивчення учнями інформатики з її термінологією кількома мовами, забезпечити доступ до світової бази інформації та можливість успішного вступу у вищі навчальні заклади України, продовження навчання за кордоном, доступу до світової бази інформації,подальшої успішної професіоналізації випускників школи.  
Мета досвіду: використовуючи переваги багатомовного підходу до навчання з інформатики, сприяти формуванню інформаційно-цифрової компетентності учнів, міжпредметних  компетентностей. Використовувати знання  різних мов  для критичного сприйняття інформації, для роботи в іншомовних програмних середовищах, самоосвіти та дистанційного навчання.
Вид досвіду за інноваційним потенціалом – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, форм, методів і прийомів багатомовної освіти сприяє формуванню інформаційно-цифрової та міжпредметної мультикультурної, мультилінгвальної компетентності учнів.
Практична значущість досвіду  
Білінгвальне навчання інформатики дає можливість учню вільно адаптуватися до різних версій програмного забезпечення, можливо, не русифікованого чи українізованого, чи самостійно опановувати програми, схожі за призначенням; використовувати  знання різних мов  для критичного сприйняття інформації,  для роботи в іншомовних програмних середовищах, для інформальної освіти та дистанційного навчання.
Результативність: 

 • можливість вивчення учнями навчальних предметів (не тільки мовної галузі) з їх термінологією кількома мовами; 
 • вивчення стандарту із предмету інформатики рідною мовою;
 • поглиблене вивчення предмету інформатика на спецкурсах з предмету та використання декількох мов для реалізації програм курсів;
 • з’являється можливість вільно адаптуватися до інших версій програмного забезпечення, можливо не русифікованого чи українізованого, чи самостійно опановувати програми схожих призначень;
 • декілька мов в предметі дозволяють інтегрувати учня в інші області навчання.

 Репрезентація впровадження досвіду 
Досвід  було презентовано на засіданнях районної предметно-методичної кафедри вчителів інформатики, на сторінках сайту http://eduspase99.wixsite.com/patriotic-education шкільного методичного об’єднання вчителів інформатики.
Адресна  спрямованість   досвіду: досвід  роботи  адресовано  закладам загальної середньої освіти.
Інноваційна розробка представлена у вигляді  методично-дидактичного комплексу до уроків інформатики та спецкурсів.
Теги: білінгвальне навчання інформатики, багатомовна освіта, інформаційно-цифрова, міжпредметна мультикультурна, мультилінгвальна, компетентність.

Адреса ресурсу/ посилання на досвід:

Сайт:  http://eduspase99.wixsite.com/patriotic-education/prikladi-zavdan

 

Опис досвіду:

https://docs.google.com/document/d/1lWG0hpCCAao84PQ-79q2dfr03E9df3-ivB8Fj9HoD-E/edit?usp=sharing

 

Ментальна карта:

https://drive.google.com/file/d/1msS3O3FDk-kD4Azb_Ow1EOj9lShXH2Uz/view?usp=sharing

 

Додатки:

Додатки 1-4:  https://drive.google.com/file/d/11dl8H__mgLzkBKeyGKgXexG8m6URCbTP/view?usp=sharing

Додаток 5:

https://drive.google.com/file/d/1Zh6Ffb-kexbHyfDyIsJR_VBQy9c-gmd_/view?usp=sharing

Додаток 6:

практична робота:

https://drive.google.com/file/d/1GheC7zWJdiQtIvEpHIm2hYMz45Kl_t78/view?usp=sharing

Презентація:

https://drive.google.com/file/d/1lMe90IdOdmZzTpCPl6ygF4hOG6Lv5vxs/view?usp=sharing

Приклад виконання:

https://drive.google.com/file/d/1lMe90IdOdmZzTpCPl6ygF4hOG6Lv5vxs/view?usp=sharing

Додатки 7-8:

https://drive.google.com/file/d/1Cxbx2yroSpQ7xZPA2_CMWlu-B1243eDV/view?usp=sharing

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (21.12.2017)
Просмотров: 659 | Теги: компетентність, мультилінгвальна, білінгвальне навчання інформатики, багатомовна освіта, інформаційно-цифрова, міжпредметна мультикультурна | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]