Інтелектуальний розвиток учнів у процесі формування геометричних понять і уявлень

Номінація: «Нова українська школа: освіта майбутнього».

Секція: «Початкова освіта»

Тема інноваційної розробки: «Інтелектуальний розвиток учнів у процесі формування геометричних понять і уявлень»

Автор інноваційної розробки:

Морозова Ірина Анатоліївна, учитель початкових     класів вищої категорії, «старший учитель».

Повна назва школи: Запорізький багатопрофільний ліцей              № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

вул. Героїв 93-ї бригади, м.Запоріжжя, 69114,

тел./ факс: (061)224-93-09

E-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

     Провідна педагогічна ідея досвіду

Ідея досвіду сприяє виконанню завдань Національної Доктрини розвитку освіти України в XXІ столітті, навчальної програми з математики (зі змінами) початкової школи, а також реалізації ідей компетентнісно спрямованого навчання; визначається суперечністю між фрагментарним підходом навчальної програми з математики для початкової школи до вивчення геометричного матеріалу та необхідністю системного підходу до формування елементарних геометричних знань та вмінь учнів. 

В основі досвіду лежить наступна гіпотеза. Формування ключових компетенцій особистості та виконання завдань з математики знаходиться в прямій залежності від системності та цілеспрямованості застосування навчальних технологій, форм і методів викладання, що передбачають інтеграцію традиційних та інноваційних підходів до організації навчального процесу.

Провідною метою педагогічного процесу в початковій ланці  багатопрофільного ліцею № 99 є формування розвиненої й творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями з  навчальних предметів.

Основною місією ліцею № 99 є навчання, розвиток і виховання здорової дитини, формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, готовою до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти. Це дозволяє учням більш успішно адаптуватися в освітньому й соціальному просторі, розкрити свої творчі здібності.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Вивчення елементів геометрії  – важливий складник навчання і виховання молодших школярів, основоположна частина математичної освіти.

Навчання математики в початковій школі виконує низку значущих для загального розвитку особистості учня завдань, серед яких – формування здатності логічно міркувати, вміння виокремлювати властивості предметів і явищ навколишнього світу; виховання зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності тощо; розвиток інтелекту, пам’яті, мовлення, уяви. Головне завдання полягає в розвитку в учнів просторових уявлень, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати й абстрагувати; формуванні в школярів практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів. У початковому курсі математики в учнів формують уявлення та поняття про геометричні фігури на площині, їх істотні ознаки і властивості; вчать розпізнавати геометричні фігури у просторі та їх елементи, зіставляти образи геометричних фігур з навколишніми предметами. Навчальна діяльність, пов’язана з вимірюванням і обчисленням геометричних величин, дозволяє проілюструвати просторові та кількісні характеристики реальних об’єктів, організувати продуктивну діяльність молодших школярів.

Відповідно до концепції Нової школи сучасний учитель повинен широко застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці (ігри, інтерактивні методи та прийоми, проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учнів треба залучати до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду, що врешті повинно призвести до формування та розвитку основних компетенцій учнів – математичної, цифрової, вміння критично мислити, розв’язувати комплексні завдання та ін. Використання таких технологій, методів та прийомів вчать робити самостійний вибір, пов'язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня.

Науково-теоретична база досвіду

Ряд нормативних документів: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закон України «Про загальну середню освіту», концепція Нової української школи, Державний стандарт початкової загальної освіти, навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів,  Національна програма «Діти України», Всеукраїнська програма «Основні орієнтири виховання», Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентнісно спрямований підхід до освіти; теорії розвивального, діяльнісного, особистісно та компетентнісно спрямованого підходів до навчання.

Аналіз досвіду підтвердив, що формування предметної та навчальної компетентностей особистості потребує спеціальної організації навчальної діяльності учнів. 

У своїй роботі я спираюсь на досвід таких вчених, як: Л.С. Виготського,                          О.Н. Лєонтьєва,  Д.Б. Ельконіна,  В.В. Давидова,   П.Я. Гальперіна, В.В. Рєпкіна,                     О.К. Дусавицького, Г.А. Цукерман; Ш.А. Амонашвілі, Л.С. Виготського,                                  Я.А. Коменського, Г.К. Селєвка, М.К. Смірнова, Д.Б. Ельконіна, І.С. Якиманської – у роботах яких розглянуто принципи організації розвивального, особистісно орієнтовного навчання, реалізація компетентнісного та діяльнісного підходів та ін. в навчанні молодших школярів.

Стисла анотація досвіду

Над проблемою «Інтелектуальний розвиток учнів у процесі формування геометричних понять і уявлень» у молодших школярів я працюю з 2012 року. У своїй роботі я прагну допомогти кожній дитині розвинути розумові здібності, а саме: пам'ять, мислення, уяву та уявлення, волю, увагу. Вчу дітей доказово міркувати та пояснювати свої дії, логічно мислити та знаходити вихід із будь-якої ситуації. Тому у своєму досвіді прагну створити інноваційні моделі навчання математики, а саме геометричного матеріалу, на основі модернізації й модифікації традиційної системи навчання, впровадження технології розвивального навчання, що дає можливість залучити школярів до процесу пізнання й створює умови для формування дослідницьких умінь, особистісно  орієнтованого навчання, що забезпечує розвиток особистісних якостей та формування конструктивних стосунків учителя та учня, учня та колективу; теорії розв’язання винахідницьких завдань, що спрямована на розвиток базових здібностей усіх компонентів продуктивного інтелекту.

У досвіді використовуються сучасні освітні технології:

 • технологія дослідницької діяльності;
 • інтерактивні технології;
 • ігрові технології;
 • особистісно орієнтовані технології;
 • здоров’язбережувальні технології;
 • технологія розвивального навчання;
 • проектні технології;
 • диференційованого навчання;
 • технологія ІСНД;
 • технологія проблемного навчання.

Реалізація цих технологій сприяє підвищенню якості педагогічного процесу, рівню навчальних досягнень, забезпечує комфортність, емоційну й соціальну адаптованість учнів, а також формує особистісні якості школярів в контексті компетентнісної парадигми.

     Геометричний матеріал формується поступово і є результатом щоденної копіткої роботи вчителя й учнів, спрямований на досягнення бажаного результату.

Вид досвіду за характером новизни  модифікаційний. Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів викладання математики дає можливість будувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування та розвиток глибоких та міцних знань, основ предметної та інтелектуальної компетентної особистості.

Новизною досвіду є комплексний продуктивний характер методологічної основи досвіду (проблемно-цільовий, системний, компетентнісно спрямований, стратегічно-прогностичний).

            Практична значущість

            Запропонований досвід буде сприяти:

 • створенню умов для розкриття і збагачення суб’єктивного досвіду учнів, інтелектуально-емоційного комфорту і ситуації успіху;
 • активізації навчальної діяльності на уроках математики;
 • формування математичної компетентності, здатності до критичного мислення, уміння розв’язувати складні завдання;
 • розвитку системи здатностей обдарованих учнів самостійно вирішувати складні життєві проблеми;
 • цілеспрямованому використанню свого потенціалу для самореалізації в житті.

     Також цей досвід дозволяє досягти такі результати:

 1. широке системне застосування сучасних навчальних та інформаційних технологій, які ґрунтуються на принципах компетентнісно спрямованого навчання;
 2. створює сприятливі, рівні для всіх умови для формування ключових компетенцій (особливо пізнавальних і творчих) шляхом залучення учнів до творчої дослідницької діяльності на уроках математики та в позаурочний час;
 3. забезпечує підвищення інтересу до вивчення математики учнів, стабільність результатів;
 4. забезпечує на уроках інтелектуально-емоційний комфорт, ситуацію успіху.

            Результативність досвіду.

            Результати педагогічного досвіду можуть бути використані в практичній діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, особливо в умовах впровадження нових навчальних програм (1 – 4 класи) для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами).  Технологія досвіду сприяє інтелектуальному розвитку учнів у процесі формування геометричних понять і уявлень, створення умов для розвитку обдарованості та творчих здібностей учнів початкових класів, формуванню в них життєвих компетенцій.             Репрезентація досвіду

            Теоретичні основи та практичні поради щодо використання деяких з наведених вище технік було презентовано та обговорено на засіданнях шкільних та районних методичних об’єднань, педагогічних радах, засіданнях кафедри початкових класів; активно використовуються в позитивному освітньо-виховному просторі ЗБЛ № 99.

            Урок з математики за  темою «Длина ломаной. Периметр» розміщений на порталі «Учительський журнал он-лайн», серія ПН № 01096199 від 25.02.2016 р.

     Теги: геометричні поняття і уявлення, інтелектуальний розвиток, математика, геометрія, геометричні фігури, периметр, просторові відношення, ознаки, властивості, величини.

          Посилання на досвід 

https://drive.google.com/file/d/1Z8dKNdxwIi2y6TBK-T12_1YPPGWsb0ND/view

 

Посилання на анотацію: https://goo.gl/uqRcj9

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

Додаток 1. Програмні вимоги щодо рівня геометричних знань учнів 1 – 4 класів

https://drive.google.com/open?id=1B0fAaMynYC3a3Xf4akaCZvU7K3vD5x0A

Додаток 2. Словник геометричних понять.

https://drive.google.com/open?id=14SLG73bOmSE2bvIGD82ZlbNMsCwUt36F

Додаток 3.  Схема. «Логіка вивчення геометричних понять»

 Додаток4.  Схема «Види самостійних навчальних робіт»

Додаток 5. Конспект уроку . Тема «Длина ломаной. Периметр»

https://drive.google.com/open?id=1Vfltb5REzBn5RL05siASvKC-5c1iwWNY

Додаток 6. Презентація «Геометрия в начальной школе»

           https://drive.google.com/open?id=1z2BuSY9bD4Xg1DiPRYdYvr7lDYDMS2eW

 

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 609 | Теги: інтелектуальний розвиток, геометричні поняття і уявлення, геометрія, властиво, геометричні фігури, просторові відношення, Периметр, математика, ознаки | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]