Інтелект-карти як елемент дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів».

Секція: «Українська та російська філологія»

Тема інноваційної розробки: «Інтелект-карти як елемент дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури»

Антонова Наталія Миколаївна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, «старший учитель».

Повна назва школи: Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

Адреса школи: вул. Героїв 93-ї бригади,

м.Запоріжжя, 69114

тел./ факс: (061)224-93-09

E-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

Література та мова – складні навчальні предмети, що вимагають цілісного естетичного сприймання та аналізу літературних та мовних явищ. Сприймаючи текст, здійснюючи аналіз літературних творів, глибоко осмислюючи мовні явища, учень здійснює його смислову компресію (осмислення). Усі процеси сприймання тексту та його аналізу, вивчення мовних явищ та перенесення знань у практичну діяльність тісно взаємопов’язані. Широке використання технології інтелект-карт дозволяє організувати процес засвоєння від первинного сприйняття мовного чи літературного явища до глибокого розуміння та практичного використання у власному житті, що стає основою формування літературної, мовної та мовленнєвої компетентностей учнів.

Використання інтелект-карт на уроках української мови дозволяє вирішувати такі завдання:

 • забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
 • сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
 • забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;
 • робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури;
 • як складова технології SCAFFOLDING («будівельних лісів», що широко використовується в багатомовному просторі навчального закладу) – стратегія підтримки учня на уроці з використанням різних видів допомоги – від таблиці, що знаходиться на дошці, до детального пояснення, що буде відбуватися на уроці і для чого це потрібно, карти розуму спрямовують учня на отримання нових знань, спираючись на отриманий досвід.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо допомогти здобути знання. Ще необхідно навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці.

За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі.

Уроки рідної мови та літератури для мене – не лише можливість пізнавати душу мого народу, насолоджуватися мелодійністю його пісень, захоплюватися неперевершеною творчістю його корифеїв, а й напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем. Саме вона розвиває творчі здібності учнів; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Новий стандарт освіти вимагає, щоб учень міг сам ставити й вирішувати проблеми, розуміти, для чого він вчиться, вміти знаходити інформацію, розмірковувати над нею: аналізувати, узагальнювати й систематизувати, а ще вміти спілкуватися, оцінювати себе та інших.

Як же навчити всьому цьому школяра?

Очевидно, що головним завданням вчителя-філолога є навчання та виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Для цього необхідні нові прийоми і способи роботи з навчальною інформацією. Одним з таких ефективних способів, на мій погляд, є технологія інтелект-карт, заснована на встановленні та зображенні асоціативних зв'язків.

На сучасному етапі популярною, особливо в умовах багатомовного простору ліцею, стає технологія багатовимірних дидактичних інструментів В. Е. Штейнберга (cутність ідеї полягає у заміні методики навчання, заснованої на механізмах запам'ятовування, технологією переробки знань в процесі їх сприйняття і засвоєння) [9].

Карти пам'яті, інтелект-карти, карти розуму, карти мислення – ці слова позначають порівняно новий спосіб графічного запису інформації. Інтелект-карта – це спосіб зображення процесу мислення за допомогою схем і образів, а також це засіб для вирішення завдань та підвищення якості навчання

Науково-теоретична база досвіду

Теоретичну базу досвіду становлять положення, що ґрунтуються на сучасних педагогічних теоріях щодо організації навчального процесу, зокрема особистісно орієнтованого навчання, проаналізувавши які та набувши досвіду роботи з ментальними картами, я почала поступово реалізовувати ідею проведення уроків з їх використанням.

Основою теоретичної бази є праці вітчизняних та зарубіжних вчених таких як: О. Аксьонової [1], А. Кобисі [4], Н. Приходько [6], І. Радченко [7], Л. Пироженко [5], О. Пометун [5], Г. Сиротенко [8], Н. Манько [10], В. Штейнберга [9,10], Є. Ткаченко [10].

У працях вищеперелічених осіб я вбачаю основу теоретичних положень теми, над якою працюю. Сукупність продуктів дидактичного дизайну створює дидактичне середовище, що підтримує навчальну діяльність щодо сприйняття, переробки, фіксації та застосування знань [10].

На думку дослідниці Олени Валентинівни Аксьонової, ментальна карта є графічним вираженням процесу радіантного мислення і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Це могутній графічний метод, що надає універсальний ключ до вивільнення потенціалу, схованого в мозку [1].

Дослідження вчених є підґрунтям для ефективної реалізації завдань філологічної освіти, яка залежить від належної системи підготовки як учителя-філолога нового типу: новатора, здатного створити для себе й школярів належний інноваційний освітній простір, так і від учня-дослідника – творчого, креативного, самоосвіченого, здатного до майбутньої самореалізації.

Автор методу – Тоні Б’юзен – відомий англійський письменник, лектор і консультант з питань інтелекту, психології навчання й проблем мислення, стверджує, що метод інтелект-карт може знайти застосування в будь-якій сфері життя, де б не було потрібно вдосконалювати інтелектуальний потенціал людини та запам’ятовувати велику кількість інформації [2,3].

У сучасній педагогіці та психології постійно здійснюється пошук альтернативних шляхів ефективного подання навчальної інформації. Так, яскравим прикладом практичних розробок у цій галузі є логіко-смислові моделі (ЛСМ) В. Е. Штейнберга, використання яких координує зовнішній і внутрішній плани пізнавальної діяльності. Такі інструменти дидактичного дизайну дозволяють одночасно побачити всю тему повністю і кожен її елемент окремо, на ЛСМ легко показати порівняльну характеристику двох явищ, подій, формул, знайти в них спільне та відмінне, встановити причинно-наслідкові зв'язки, виявити основну проблему і знайти її рішення [9].

Мета досвіду: визначення та обґрунтування умов ефективного використання розумових карт, які допомагають розвивати креативне, асоціативне та критичне мислення, пам'ять й увагу школярів на уроках української мови та літератури, а також дозволяють зробити процес навчання цікавішим і результативнішим. Також важливим є виявлення залежності ефективності засвоєння учнями програмного матеріалу від використовуваних учителем методів та прийомів, зокрема методу інтелект-карт на уроках української мови та літератури; розкриття впливу використання інтелект-карт на розвиток асоціативного мислення учнів.

Завдання досвіду:

 • розгляд суті та ефективності застосування карт розуму;
 • аналіз діяльності вчителя і учнів при їх використанні;
 • розкриття особливостей використання карт мислення як елементу дидактичного дизайну;
 • визначення шляхів формування мовленнєвої, літературознавчої та комунікативної компетентності учнів засобами інтелект-карт;
 • створення тематичного комплексу інтелект-карт.

Стисла анотація досвіду

Намагаючись не тільки активізувати, а й максимально розвинути критичне й асоціативне мислення моїх учнів, я вже декілька років впроваджую метод застосування інтелект-карт як елементу дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури.

Це популярний освітній інструмент, що сприяє максимально запам’ятовувати інформацію завдяки синергетичному синтезу: візуалізації систематизації класифікації асоціації.

Метод інтелект-карт може знайти застосування в будь-якій сфері життя, де б не було потрібно вдосконалювати інтелектуальний потенціал людини та запам’ятовувати велику кількість інформації.

Я вважаю, що на основі цього методу можна створити систему навчання, яка озброїть учня найважливішим умінням – умінням самостійно здобувати знання і використовувати їх у своїй діяльності.

Підбір малюнків до слів не тільки сприяє кращому запам'ятовуванню змісту карти, але й дозволяє дитині виразити своє емоційне (позитивне або негативне) ставлення до досліджуваного об'єкту. Як правило, карти дітей яскраві, барвисті і позитивні, а образи – несподівані й оригінальні.

Під час ознайомлення учнів з новим матеріалом (подаючи його блоком) ми створюємо інтелект-карту протягом уроку. Такий колаж слугуватиме своєрідним планом і дасть змогу учням легко зробити висновки під час підведення підсумку уроку. Для цього використовуємо один із спеціальних інтернет-сервісів створення карти мислення:

 • Coogle [11];
 • BubblUs [12];
 • MindMup 2 [13];
 • WiseMapping [14].

При закріпленні матеріалу учні колективно чи самостійно створюють на дошці інтелект-карту з готових елементів і розміщують малюнки, виконуючи завдання до кожної з підтем і додаючи нові «гілки», малюнки, символи. При повторенні матеріалу діти малюють карту розуму, працюючи в групах.

При перевірці знань з теми, під час самостійних робіт можна дати сильнішим учням завдання зобразити вивчений матеріал у вигляді карти пам’яті.

Творчі домашні завдання, а саме складання інтелект-карт, діти виконують із великим задоволенням.

карти пам’яті можна на уроках української мови та літератури вже з 5-го класу, поступово ускладнюючи їх до 11-го.

Після завершення роботи по складанню карт школярі вчаться презентувати свої роботи. А під час оцінювання доцільно враховувати як зміст карти, так і творчий підхід у реалізації цього проекту.

Я навчала учнів створювати інтелект-карти поступово: спочатку ми аналізували вже готові зразки, потім пробували складати колективно на дошці, наступним етапом була робота в групах, і вже потім індивідуальні завдання додому.

Практична значущість

При складанні інтелект-карти працюють обидві півкулі головного мозку, оскільки в процесі їх побудови бере участь більшість каналів сприйняття [9]. Коли ми працюємо зі схемами, аналізуємо інформацію, у нас працює ліва півкуля, яка відповідає за логіку. Якщо починаємо підбирати малюнки (графічні образи) відповідно до слів, розміщених на гілках інтелект-карти, то активізуються нові розумові процеси, які до цього моменту не були задіяні. До роботи лівої півкулі мозку підключається права півкуля, що відповідає за образи. Так зв'язується робота обох півкуль – від асоціацій до логіки і навпаки. У цьому важлива перевага технології інтелект-карт.

Результативність досвіду.

Застосування різних інноваційних методів, форм і прийомів (у тому числі інтелект-карт) на уроках української мови і літератури є ефективним. Цей метод сприяє:

 • розвитку креативності мислення школярів;
 • формуванню комунікативної компетентності в процесі групової діяльності;
 • формуванню загальнонавчальних умінь, пов'язаних зі сприйняттям, переробкою та обміном інформацією;
 • покращенню всіх видів пам'яті учнів (короткочасної, довготривалої, образної, зорової тощо);
 • прискоренню процесу навчання;
 • формуванню організаційних умінь.

Репрезентація досвіду

Результати мого дослідження можуть бути використані в практичній діяльності вчителів української мови та літератури, у практиці студентів вишів, що навчаються за відповідною спеціальністю. Також досвід може презентуватись на засіданнях ШМО та кафедрі вчителів української мови та літератури РМЦ, на виставках міського та обласного рівнів. Досвід представлений на районному етапі конкурсу «Учитель року - 2018», де посів І місце.

Теги: інтелект-карта, карта розуму, карта мислення, дидактичний дизайн, багатовимірні дидактичні інструменти, логіко-смислова модель, інтернет-сервіси створення карт розуму, комунікативна компетентність, креативність мислення, самопізнання, самореалізація, самовдосконалення, технологія «будівельних лісів».

ПОСИЛАННЯ НА ДОСВІД «Інтелект-карти як елемент дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури»:

https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=uXUF4

      

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

 1. Конспект відеоуроку «Систематизація і узагальнення знань із теми «Дієслово і його особливі форми: дієприкметник та дієприслівник». Створення інтелект-карти»: https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=3MjTj
 2. Відеоурок на тему:  «Систематизація і узагальнення знань із теми «Дієслово і його особливі форми: дієприкметник та дієприслівник». Створення інтелект-карти»:  https://education.microsoft.com/Story/Tutorial?token=dnY9j
 3. Презентація до відеоуроку «Систематизація і узагальнення знань із теми «Дієслово і його особливі форми: дієприкметник та дієприслівник». Створення інтелект-карти»: https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=hPYX7
 4. Самоаналіз відеоуроку «Систематизація і узагальнення знань із теми «Дієслово і його особливі форми: дієприкметник та дієприслівник». Створення інтелект-карти»: https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=MzCFq
 5. Власний сайт «Життя – урок»: http://antonovanm.ucoz.net/
 6. Відеорезюме Антонової Н.М. для конкурсу «Вчитель року - 2018»: https://education.microsoft.com/Story/Tutorial?token=gxjES
 7. Висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу «Учитель року - 2018» в номінації  «Українська мова і література»: https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=oX14D
 8. Реєстраційна форма учасника конкурсу «Вчитель року - 2018» Антонової Н.М. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=rLFNU
 9. Аналіз ліричного твору («Дівчина-калина» Ольга Будугай), здійснений вчителем української мови та літератури Антоновою Наталією Миколаївною: https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=tXcuw
 10. Навчальний   довгостроковий   літературно-творчий  монопроект «Він був сином мужика – і  став володарем у царстві духа…»: https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=qEGTC
 1. Виступ і презентація на засіданні РМЦ: https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=hVVQD
Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 1948 | Теги: карта розуму, інтелект-карта, інтернет-сервіси створ, дидактичний дизайн, багатовимірні дидактичні інструмент, карта мислення, логіко-смислова модель | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]