Дидактичний дизайн сучасного уроку фізики

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Фізика, астрономія»

Тема досвіду«Дидактичний дизайн сучасного уроку фізики»

 Інформація про автора досвіду:

 Чередниченко Інна Борисівна,   учитель фізики, учитель вищої категорії

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області.

Директор: Солдатєнко  Ольга Василівна

Адреса школи:  69114, місто Запоріжжя, вулиця Гудименка, 13-А;

тел.: (061)224-93-08 (09)

email: litsey99@ukr.net

http: litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

  Створення дидактичного наповнення системи роботи вчителя фізики шляхом інтеграції діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання, а також впровадження інноваційних технологій, зокрема інформаційно-комунікативної технології, методу карт-розуму з метою формування цілісної, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення особистості.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Підвищення рівня якості освіти пов'язано з модернізацією її змісту, оптимізацією засобів і технологій організації освітнього процесу та, звичайно, переосмисленням мети и результатів освіти.

В останні роки відбувається переорієнтація оцінювання результатів освіти з понять «підготовленість», «освіченість», «загальна культура», «вихованість» на поняття «компетенція», «компетентність» учнів. Одним із шляхів оновлення освіти є перенесення акцентів з процесу навчання на його результати, а також спрямованість змісту навчання на компетентнісній підхід.

Пріоритетним завданням учитель фізики  є не лише отримання глибоких і міцних знань учнями, а й розвиток особливих талантів в учнів, життєвих компетенцій в умовах продуктивного освітнього простору, побудованого на основі технології співробітництва.

Унікальність фізики як навчальної дисципліни полягає, на мою думку,  ще і в тому, що це чи не єдиний навчальний предмет, у процесі вивчення якого учні залучаються до всіх етапів наукового пізнання: від спостереження явищ та їх емпіричного дослідження до висунення гіпотез й експериментальної перевірки теоретичних висновків. Формування та поглиблення наукових знань, розвиток практичних умінь і навичок учнів стає більш  успішним, якщо навчання базується на фізичному експерименті –  результаті взаємодії людини з реальним світом на основі експериментальних досліджень.

На теперішній час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Тому методи виховання та навчання повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.

Враховуючи великий потік інформації в сучасному суспільстві, актуальною інформаційною технологією є застосування інтелект-карт у навчанні учнів, яка дозволяє досягати позитивних результатів, оскільки діти вчаться обирати, систематизувати й запам'ятовувати найважливішу інформацію, а також відтворювати її в подальшому. Карти  розвитку допомагають розвивати креативне й критичне мислення, пам'ять і увагу учнів,  зробити процес навчання більш цікавим, пізнавальним й ефективним, а також вирішують питання компактного графічного представлення навчальних знань, створення такої наочності, яка б цілісно представляла досліджувану тему й економила навчальний час.

Оскільки фізика-наука і фізика-навчальний предмет неподільно пов’язані, процес навчання фізиці полягає в послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять на основі фундаментальних положень, які спираються на дослід. У ході цього процесу встановлюються основні фізичні закономірності на основі експерименту з обробкою отриманих результатів за допомогою використанням доступного для учнів математичного апарату.

            Науково-теоретична база досвіду

Впровадження ІКТ в навчання розкрито у працях таких науковців, як:  Биков В.Ю., Голощук Р.О., Жалдак М.І., Задорожна Н.Т., Кухаренко В.М., Малицька І.Д.,  Морзе Н.В., Осадчий В.В., Раков С.А., Самойленко О.М.(Україна); Андреєв О.О., Патаракін Є.Д., Полат Є.С., Хуторський  А.В., Чураєва Н.С.(Росія) та ін.

Основи пріоритетних технологій сучасного уроку описано Дж. Бергманом та                    А. Самсом («Перевернутий клас»), В.Ю. Биковим, О.М. Спіріним, Ю.В. Триусом («Змішане навчання»), М. Розенбергом,  О.С. Воронкіним («Дистанційне навчання»);                В. Штейнбергом (багатовимірні дидактичні інструменти), Т. Б'юзеном (інтелект-карти).

            Стисла анотація досвіду

XXI століття – століття високих комп'ютерних технологій. Що потрібно сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя? Яку роль повинна відігравати школа і якою вона повинна бути в XXI столітті, щоб підготувати людину до повноцінного життя і праці?

 Національною доктриною розвитку освіти в Україні в XXI столітті визначено, що одним з пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження у всі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження проблеми інноваційної розробки ґрунтується на припущенні, що використання інформаційних технологій та активне функціонування віртуальних мережевих співтовариств призведе до вдосконалення  освітнього процесу, підвищення його якості, доступності та ефективності освіти,  розвиток  у підростаючого покоління умінь і навичок, необхідних для практичного використання в сучасному інформаційному середовищі.

Активне використання сучасних ІКТ  на уроках фізики дозволяє ефективно вирішувати питання оновлення форм і методів  діяльності, враховуючи тенденції розвитку інформаційного суспільства, інтереси та потреби сучасних дітей та підлітків.    Ефективність використання ІКТ залежить від чіткого уявлення про роль і місце, яке вони можуть і повинні займати в системі виховної діяльності.

У своїй педагогічній системі я широко використовую можливості ІКТ для організації й оснащення освітнього та виховного процесу:

як засіб для створення інформаційно-методичних матеріалів і документів (планів, конспектів, інтелект-карт, методичних розробок тощо);

як засіб забезпечення наочності (презентації, відеоролики, відеофільми та інші демонстраційні форми);

як засіб пошуку інформації (текстової, відео - та аудіо);

як засіб обробки інформації (фото і відео, текстової, статистичної інформації для             портфоліо, обробки анкет, побудови діаграм, графіків при дослідженні динаміки тих чи інших процесів у виховній діяльності);

як засіб зберігання інформації (бази даних, методичні розробки колекції, фото - і відеоархіви, електронні сховища);

як засіб комунікації (сайт, електронна пошта, форуми, чати тощо).

Фізика – експериментальна наука. Тому важливу роль у викладанні фізики займає ще один елемент дидактичного дизайну – навчальний фізичний експеримент, який є запорукою результативності даного процесу. Експеримент є втіленням принципу наочності, необхідною базою для формування практичних умінь, способом відображення експериментального характеру фізичної науки.

Зрозуміло, що експеримент (особливо на початку знайомства з фізичними явищами) повинен бути реальним. Однак відсутність необхідного обладнання та складність сприйняття експерименту інколи гальмує вивчення явища. Саме застосування комп'ютера дозволяє демонструвати явище за допомогою модельного експерименту або відеофільмів. Робота з мультимедійними та інтерактивними технологіями стимулює творчу дослідницьку діяльність, розвиває пізнавальні інтереси.

Загалом, в процесі проведення фізичного експерименту учні набувають таких вмінь та навичок:

 • спостерігати і вивчати явища і властивості речовин і тіл;
 • висувати гіпотези;
 • обирати необхідні для проведення експериментів прилади, знімати покази приладів;
 • обчислювати похибки вимірювань, визначати причини їх існування та шляхи їх усунення;
 • представляти результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків
 • аналізувати результати спостережень.

Актуальною та продуктивною є технологія створення ментальних карт (карт розуму). Карта розуму – це техніка уявлення будь-якого процесу, події, думки в систематизованій візуальній формі.

Основними перевагами використання інтелект-карт в  освітньому процесі є:

 • допомога у створенні зрозумілих конспектів уроків, підручників;
 • сприяння запам'ятовуванню списків, ланцюжків понять, явищ;
 • можливість пояснити будь-яку тему зрозуміліше й швидше;
 • допомога в управлінні часом і плануванні підготовки до перевірочних робіт.

Традиційні способи переробки інформації копіткі й неефективні. Автор методу Тоні Б’юзен стверджує: «Традиційне конспектування веде до невиправданих втрат часу», а саме:

 • записується багато непотрібної інформації;
 • втрачається час на прочитання згодом цієї непотрібної інформації;
 • втрачається час на повторне прочитання непотрібної інформації;
 • втрачається час на пошук ключових слів.

Інтелект-карта має ряд переваг перед традиційною, лінійної формою надання інформації:

- легше виділити основну ідею, якщо вона розміщена в центрі листа у вигляді яскравого графічного образу;

- увага концентрується не на випадковій інформації, а на основних питаннях;

- чітко видна важливість кожної ідеї  (найважливіші ідеї знаходяться ближче до центру, а менш важливі - на периферії);

- швидше й ефективніше запам'ятовується і відтворюється інформація за рахунок її різнокольорового  й багатовимірного подання;

- структурний характер карти дозволяє легко доповнювати її новою інформацією (без викреслювань, вирізання, вставок і т.п.).

Результативність впровадження досвіду

 • підвищення мотивації учнів до навчання;
 • підвищення пізнавальної активності учнів;
 • вміння працювати з різними джерелами інформації;
 • підвищення кваліфікації вчителів;
 • можливість інтерактивності та оперативного зворотного зв'язку.

Репрезентація досвіду

 1. Досвід  представлено на конкурсі «Вчитель року-2018» (районний етап І місце).
 2. Досвід  представлено на засіданні творчої групи «Інформатизація», предметно-методичної кафедри та районному методичному об’єднанні вчителів фізики.
 3. Досвід репрезентований та використовується в ЗБЛ № 99.

Теги: педагогічний дизайн, ІКТ, технологія «змішаного навчання», навчальний фізичний експеримент, інтелект-карти, карти розуму, логіко-смислова модель.

Посилання на досвід: https://drive.google.com/file/d/1TKD9O0nNM2AbGGk7Voq_-hGsJaQ1DdBp/view

Посилання на анотацію: https://goo.gl/pwiiBy

Посилання на відеозапис та  самоаналіз уроку:  

https://drive.google.com/file/d/1q91VTVuJC9PGVeE74XZ7pUosxzaXs4hX/view?usp=sharing

Посилання на профіль в освітній мережі для вчителів Майкрософт:

https://education.microsoft.com/Status/Public?token=YUiLxarL

Посилання на відеорезюме:

 https://youtu.be/jhnD90TZxDg https://education.microsoft.com/Story/Tutorial?token=f69oP

Перелік додатків:

 1. Компоненти єдиного інформаційного простору ЗБЛ №99:

-my.sharepoint.com/:o:/r/personal/cherednichenko_zbl99_com_ua/_layouts/15/Wo

piFrame.aspx?sourcedoc=%7B2B5A2499-64FE-48FC-99A9-5C1E69E49ED1%7D&file=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0

%B0,%208-%D0%92%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&action=default&R

ootFolder=%2fpersonal%2fcherednichenko%5fzbl99%5fcom%5fua%2fDocument

s%2f%d0%97%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20

%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b8%20%d0%b4%d0%bb%d1

%8f%20%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%2f%d0%

a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%2c%208%2d%d0%92%20%d0

%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81 

 1. Карти розуму:

coggle.it  -  https://coggle.it/diagram/Wh2eq-

2npwABw9SI/t/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-

%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,

https://coggle.it/diagram/Whc5pzOf1gABFVSW/t/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%

BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (22.12.2017)
Просмотров: 636 | Теги: навчальний фізичний експеримент, логіко-смислова модель, технологія «змішаного навчання», інтелект-карти, карти розуму, ІКТ, педагогічний дизайн | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]