Активізація когнітивної діяльності і розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проектів на інтегрованих уроках хімії та біології

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»
Секція: «Хімія, біологія, екологія».
Тема досвіду: «Активізація когнітивної діяльності і розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проектів на інтегрованих уроках хімії та біології в профільних класах»

Аношина Вiра Юріївна, вчитель хімії та біології, кваліфікаційна категорія – спеціаліст ІІ категорії.
Контактна інформація про навчальний заклад: 
Запорізький багатопрофільний ліцей №99
Запорізької міської ради Запорізької області,

директор Солдатєнко Ольга Василівна. 
Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Героїів 93-ї бригади, 13-А; 
e-mail: litsey99@ukr.net.  
Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: самостійне здобування знань учнями, використання комп’ютерних інформаційних джерел, бажання й уміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Залучення до активної пошукової, дослідницької роботи. Виховання свідомого ставлення до власного майбутнього, розвиток вміння критично оцінювати події та вчинки. Активізація всіх аспектів особистості, розвиток креативних здібностей шляхом застосування інтегрованих знань й апробації отриманого досвіду під час реалізації проектної діяльності. Розвиток вміння доречно використовувати програмне забезпечення. Досягнення розвитку таких рис характеру, як: цілеспрямованість, комунікабельність, відповідальність, креативність, усвідомлення моральних цінностей, самореалізація та самовдосконалення учнів, розвиток ключових компетентностей.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду. Враховуючи пріоритетні напрямки реформування освітньої галузі, орієнтацію на змістовні та структурні зміни, що зазначені в Законі «Про освіту», Державному стандарті базової та повної середньої освіти, Концепції біологічної ті хімічної освіти в Україні, зокрема, необхідність формування ключових предметних та загальних компетентностей, формування природничих метазнань інтелектуальної особистості з активною громадянською позицією, здатною до відповідального вибору життєвого шляху та продовження освіти впродовж життя, конкурентоспроможною на ринку праці, особливої актуальності набуває активізація когнітивної діяльності, розвиток креативності учнів шляхом застосування методу проектів на уроках біології та хімії.

Актуальність використання технології визначається такими перевагами та особливостями:

 • по-перше, до вирішення проблемної ситуації залучаються всі учні, незалежно від рівня оволодіння навчальним матеріалом, що надалі дає змогу максимально самореалізуватися в тих чи інших аспектах дітям з різним рівнем підготовки;
 • по-друге, необхідною умовою є застосування різних здібностей учнів (аналітичних, художніх, музичних, креативних, комунікативних та ін.), а це дає можливість реалізації продуктивної спільної діяльності та побудові міжособистісних конструктивних відносин;
 • по-третє, вирішується обов’язкова задача педагога – під час роботи над проектом надати можливість кожному учаснику самореалізуватися та відчути власну значущість у виконанні загальної справи. Діяльність сприяє розвитку ключових компетентностей, необхідних сучасній людині.

Робота щодо реалізації цієї технології дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, допомагає розвивати вміння та навички самоосвіти учнів, вчитися конструктивно вирішувати конфлікти та творчо застосовувати набутий досвід. Виконання учнями великого обсягу роботи як під керівництвом учителя, так і самостійно сприяє підвищенню мотивованої активності.
“Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба, та де і як я можу ці знання застосувати” – ось головна теза сучасного розуміння методу проектів, що впевнено намагається знайти розумний баланс між академічними знаннями та прагматичними вміннями.
Науково-теоретична база досвіду: Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Концепція біологічної ті хімічної освіти в Україні. Результати наукових досліджень таких авторів: Е.С.Полат, В.Кілпатріка, Дж. Д’юї, С.Т. Шацького, К. Баханова, І.С. Сергеєва, І.Д.Звєрєвої,  І.В.Цветкової, С.Генкал, С.Н.Глазичева, І.Т.Суравегіної, А.Д.Урсула.

Стисла анотація досвіду 
У результаті аналізу наукової літератури встановлено, що впровадження проектів в практику навчального процесу передбачає дотримання основних етапів його організації, таких як: 

 1. підготовчий (формування груп учасників і вибір теми проекту, визначення мети і форми його кінцевого продукту, визначення структури проекту); 
 2. освітній (збір інформації учнями, їх підготовка до аналізу інформації, обробка і аналіз зібраної інформації);
 3. завершальний етап (підготовка до презентації кінцевого продукту, оцінка виконання проекту усіма учасниками). 

Переваги методу перед іншими педагогічними технологіями полягає в таких особливостях: висока активність учнів; самостійна пізнавальна діяльність учнів;  самостійна цінність реалізованих проектів; глибина й обсяг отриманих знань не зрівняти зі стандартними методами; виробляється стійкий інтерес до предмету дослідження і до процесу вивчення наук взагалі.

Форма проведення інтегрованого уроку – нестандартна, захоплююча. Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвивальну ефективність такого уроку. Здійснюється розвиток уяви, уваги, мислення, мови й пам’яті школярів. Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю його учнів. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах. Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення про інтегровані знання про світ, у якому він живе, про взаємодопомогу. 
Труднощі: вчитель повинен володіти психолого-педагогічними прийомами організації роботи (тренінгові методики); індивідуально-орієнтована система організації роботи; проект вимагає часу двох 40-хвилинних уроків.
Особливості: вчитель перестає учити у звичайному розумінні слова, він стає координатором процесу самоосвіти, виконує роль учителя-фасилітатора.
Головна мета проектної діяльності – формування в дитини здатності самостійно, творчо засвоювати програмний матеріал, уміло застосовувати знання з різних галузей науки, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення.

Завдання: формувати прийоми й способи проектної діяльності з елементами дослідження, що дозволяють підготувати їх до успішного виконання проекту; сприяти розвитку комунікативних, рефлексивно-оцінних умінь і навичок; навчити школярів користуватися отриманими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань, генерувати нові ідеї;  розвивати творче, асоціативне мислення, уяву, вміння вирішувати нестандартні завдання.
Якщо випускник школи набуває зазначених вище навичок і умінь, він виявляється більше пристосованим до життя, здатним адаптуватися до умов, що змінюються, орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, працювати спільно в різних колективах.
Перед організацією дослідницької роботи я відбираю учнів, які уміють працювати з текстом книги, підбирати й узагальнювати інформацію, робити висновки, аналізувати, проявляти ініціативу, розбиваючи їх на рівносильні групи. Включаю в цю групу тих дітей, які мають  ерудицію. Тепла атмосфера  співтворчості, як правило, дає позитивні результати. Труднощі виникають на перших етапах, але коли починається робота, а потім приходить успіх, у дітей виникає стійка мотивація. Оскільки тема «Хімія крові» захоплююча, цікава, нова й оригінальна, діти відчувають творчий підйом.
Застосування дослідницького методу дозволяє підвищити мотивацію вивчення предметів шкільної програми; реалізувати комплексне сприйняття навчального матеріалу; приймати самостійні рішення; повірити у свої сили. Було проведено анкетування учнів на знання своєї групи крові, тест на вміст Кальцію та Калію в організмі, опрацьовано аналізи крові учнів 8-х класів. 
При виконанні спільного проекту діяльність учнів спрямована на саморозвиток - усвідомлення своїх потреб, моніторинг власного розуміння і навчання, пошук і розміщення відповідних ресурсів, перенесення інформації з однієї галузі знань в іншу. Також ця робота сприяє розвитку міжособистісних стосунків - здібності працювати в команді, уміння конструктивно вирішувати конфлікти, бути лідером, приймати відповідні нестандартні рішення, а в цілому сприяє подальшому розвитку провідних компетенцій, необхідних сучасній людині. 

Очікувані результати

 1. Підвищення якості навчальних досягнень учнів.
 2. Творча самореалізація школярів у проектно-дослідницькій діяльності.
 3. Закріплення бажання брати участь у проектно-дослідницькій діяльності на обласних і всеукраїнських конкурсах не лише з хімії та біології, але й з інших предметів.

Відомості про методичну діяльність вчителя: 

 1. Практична розробка за темою: «Інтегрований урок-семінар «Хімія крові» для учнів 8 класу», опублікована на сайті «Учительський журнал он-лайн», від 19.11.2016 р. 
 2. Практична розробка навчального проекту з хімії та біології за темою: «Хімія крові», опублікована на сайті «Учительський журнал он-лайн, від 20.11.2016 р.
 3. Участь у конкурсі «Учитель року-2017», номінація «Біологія». І місце в районному етапі конкурсу «Учитель року».
 4. Впровадження квест-технології в освітньому процесі https://verachemistry.jimdo.com/

Основною метою є формування в дитини здатності самостійно, творчо засвоювати програмний матеріал, уміло застосовувати знання з різних галузей науки, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення.

Науково-методичне значення досвіду полягає:
– у творчій реалізації  педагогічних здібностей вчителя та створення ним сприятливого середовища для продуктивного навчання та розвитку креативних здібностей учнів;
– у доцільному застосуванні методу проектів на інтегрованих уроках, які сприяють досягненню якісно нового рівня у вивченні природничих дисциплін.

Вид досвіду за інноваційним потенціалом – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, форм, методів і прийомів різноманітних інтерактивних технологій, зокрема проектної діяльності, сприяє розвитку комунікативних, рефлексивно-оцінних умінь і навичок; вчить учнів використовувати отримані знання для вирішення пізнавальних і практичних завдань, генерувати нові ідеї;  розвиває творче, асоціативне та критичне мислення, уяву, вміння вирішувати нестандартні завдання.
Практична значущість досвіду полягає в таких особливостях: висока активність учнів; самостійна пізнавальна діяльність учнів; самостійна цінність реалізованих проектів; глибина й обсяг отриманих знань не зрівняти зі стандартними методами; виробляється стійкий інтерес до предмета дослідження і до процесу вивчення наук взагалі.
Форма проведення інтегрованого уроку – нестандартна, захоплююча. Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвивальну ефективність такого уроку. Здійснюється розвиток уяви, уваги, мислення, мови й пам’яті школярів. Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю потенціалу його учнів. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах. Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення про інтегровані знання про світ, у якому він живе, про взаємодопомогу. 

Результативність досвіду: 
інтегровані уроки із застосуванням методу проектів сприяють розвитку наукового стилю мислення учнів, дають можливість широкого застосування учнями природничо-наукового методу пізнання; 

 • формує комплексний підхід до навчальних предметів, єдиний з погляду природничих наук погляд на ту чи іншу проблему, що відображає об’єктивні зв’язки в довкіллі, формує у школярів систему інтегрованих знань; 
 • підвищує якість знань; 
 • підвищує й розвиває інтерес до предметів природничо-наукових дисциплін;
 • сприяє підвищенню результатів навченості, мотивації та пізнавальної діяльності;
 • забезпечує активна участь учнів у районних етапах олімпіад, екологічних конференціях, Всеукраїнських конкурсах “Колосок” та “Геліантус”, семінарах, наукових конференціях.

Перспективність дослідження: Технологія досвіду сприяє підвищенню якості педагогічного процесу, забезпечує комфортність, емоційну й соціальну адаптованість учнів, формує особистісні якості школярів у контексті компетентнісної парадигми.  
Досвід  роботи   адресовано  учителям хімії та біології загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, які ставлять за мету створення умов не тільки для засвоєння метазнань на високому рівні, а й розвитку креативності учнів та формування життєвокомпетентнісної особистості.
Репрезентація досвіду
Досвід роботи  репрезентувався  під час виступів на семінарах та майстер-класах різного рівня:
Запорізький міський дитячий ботанічний сад.

 • Виступ з доповіддю та презентацією досвіду “Активізація когнітивної діяльності і розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проектів на уроках біології та екології в профільних класах” на екологічний конференції “Розвиток екологічної культури вихованців в природно-науковому освітньому просторі”.
 • Запорізький міський дитячий ботанічний сад.
 • Виступ з доповіддю та презентацією досвіду “Використання інноваційних технологій на уроках біології та екології”. (Проект: “Що чекає на людину у ХХІІ столітті?”) на науковій конференції “Актуальні проблеми екологічної освіти та виховання”.
 • Педагогічна рада “Мультимедійний проект як засіб розвитку компетентностей учнів. Педагогічні можливості та вимоги”.
 • VI Міська педагогічна виставка перспективного педагогічного досвіду “Активізація когнітивної діяльності та розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проектів на уроках біології та екології в профільних класах”: 
 • http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/khimija_

biologija_ekologija/aktivizacija_kognitivnoji_dijalnosti_i_rozvitok_kreativnikh_zdib

nostej_uchniv_shljakhom_zastosuvannja_metodu_proektiv_na_urokakh_biologiji

_ta_ekologiji/41-1-0-843

 • Майстер-клас «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів шляхом застосування методу проектів на інтегрованому уроці біології та хімії» у методичному заході «Педагогічний інтенсив» у межах обласної педагогічної виставки «Освіта Запорізького краю-2017» та ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя; досягнення та перспективи»

Власний сайт:  http://chemistry.no-ip.org/.

 • під час проведення майстер-класів, а також у вигляді друкованих робіт, в тому числі й на освітніх сайтах (http// http://teacherjournal.in.ua); 
 • створенні допрофільних і профільних дистанційних курсів на платформі Moodle 3.2.1+ http://chemistry.no-ip.org/moodle//
 • квест-технології в освітньому процесі https://verachemistry.jimdo.com/;
 • участі в професійних конкурсах «Учитель року-2017»(І місце на районному етапі).

Найбільша цінність дослідження в тому, що напрацьовані матеріали можуть бути використані іншими вчителями біології та хімії, що працюють в профільних класах.
Теги: когнітивна діяльність, інтегровані уроки, креативні здібності, інтерактивні технології, проектні технології, компетентнісно парадигма, метазнання, особистісно конструктивні відносини, активізація пізнавальної діяльності, природничо-науковий метод пізнання.

Посилання на матеріал: https://drive.google.com/file/d/1Q0xN_UfqxV_YZ8DzIeP8ji2J4jVMb4KT/view

 http://chemistry.no-ip.org/metod.html 

Посилання на анотацію: https://goo.gl/HeGK1L

Додатки

Додаток 1. Навчальний проект «Хімія крові» http://chemistry.no-ip.org/Doc/files/3a.docx

Додаток 1.1. Технологічна картка інтегрованого уроку з біології та хімії http://chemistry.no-ip.org/Doc/files/24.doc 

Додаток 1.2. Конспект семінару “Хімія крові” http://chemistry.no-ip.org/Doc/files/11.docx (русская версия); http://chemistry.no-ip.org/Doc/files/12.docx (українська версія).

Додаток 1.3. Карта знань до інтегрованого уроку з теми «Хімія крові» http://chemistry.no-ip.org/Doc/files/23.docx

Додаток 1.4. Презентація до інтегрованого  уроку «Хімія крові» http://chemistry.no-ip.org/Doc/files/21.pptx

Додаток 1.5. Відео інтегрованого уроку «Хімія крові» https://youtu.be/0v5BIsUKub0 

Додаток 2. Скріншоти сайту, дистанційоного курсу з хімії та біології на платформі Moodle 3.2.1+ http://chemistry.no-ip.org/moodle, форуму для учнів http://chemistry.no-ip.org/forum/index.php та web-квесту «Хімія крові» https://verachemistry.jimdo.com/

Категория: выставка_2018 | Добавил: litsey-99 (20.12.2017)
Просмотров: 500 | Теги: розвиток, химия, метод проектів, активізація, Аношина, діяльність | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]