Здоров’язбережувальні технології в позитивному освітньо-виховному просторі початкової школи

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація Виставки:  Компетентнісна освіта: початкова та дошкільна

Секція: «Початкова освіта»

Тема інноваційної розробки: «Здоров’язбережувальні технології в позитивному освітньо-виховному просторі початкової школи»

Автори розробки:

Морозова Ірина Анатоліївна - вчитель початкових класів Запорізького багатопрофільного ліцею №99 

Запорізької міської ради Запорізької області, вчитель вищої категорії;

Дукова  Марина  Павлівна  –    вчитель початкових класів Запорізького багатопрофільного ліцею № 99  Запорізької міської ради Запорізької області, учитель  вищої категорії,  «старший учитель»;

Сіреньок Людмила Анатоліївна - вчитель початкових класів  Запорізького багатопрофільного ліцею № 99  Запорізької міської ради Запорізької області, учитель вищої категорії, «старший учитель»;

Репетун Тетяна Валентинівна - вчитель початкових класів  Запорізького багатопрофільного ліцею № 99  Запорізької міської ради Запорізької області, спеціаліст I категорії.

Контактна інформація про навчальний заклад:

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А; телефон/факс: 224-93-09, 224-93-08; e-mail: litsey99@ukr.net; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

         Провідна педагогічна ідея досвіду

     Здоров'я – безцінне надбання не тільки кожної людини, але й усього суспільства. Останнім часом все помітнішим стає катастрофічне погіршення стану здоров'я учнів. Поряд з несприятливими соціальними й  екологічними факторами визнається й негативний вплив школи на здоров'я дітей. Ідеї пріоритетності та значущості здоров'я та здорового способу життя для розвитку цивілізації не для всіх очевидні. Такі соціальні вади, як бездуховність, алкоголізм, наркоманія, злочинність, розростаючись, калічать психічне й фізичне здоров'я нації і часом зводять нанівець всі зусилля педагогів щодо виховання підростаючого покоління.

          Проблема охорони здоров'я дітей дуже багатогранна й складна. Поліпшення їх здоров'я є однією з найбільш перспективних форм оздоровлення всього суспільства. Тому турбота про збереження здоров'я учнів – найважливіший обов'язок школи, окремого вчителя й самої дитини. Школярам, що зазнають проблем  зі здоров'ям, важко вчитися. І ми, педагоги, повинні допомогти їм впоратися з цими труднощами.

         Провідною метою педагогічного процесу в початковій ланці  багатопрофільного ліцею № 99 є формування розвиненої й творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями з  навчальних предметів за умови збереження й зміцнення фізичного, психічного та морально-психологічного здоров’я учнів як найвищої загальнолюдської цінності.

         Основною місією ліцею № 99 є використання здоров'язбережувальних технологій у навчальному процесі, навчання, розвиток і виховання здорової дитини, формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, готовою до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти. Це дозволяє учням більш успішно адаптуватися в освітньому й соціальному просторі, розкрити свої творчі здібності.

         Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

          В  умовах модернізації освіти основна діяльність учителя початкових класів повинна бути пов'язана з посиленням уваги до формування та виховання таких важливих якостей, як здоров’я дітей, культура поведінки, засвоєння етичних норм, сформованість ціннісних відносин. Але, з огляду на слабкий стан здоров'я сучасних дітей, актуальною стає проблема формування їх життєвих компетенцій (зокрема життєстійкості) й ціннісного ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей, оскільки стресові соціальні, екологічні та психічні навантаження все частіше призводять до погіршення стану  морального та фізичного здоров'я підростаючого покоління.

         Сьогодні відомо: 40% захворювань у дорослих були «закладені» в дитячому віці, у 5-10 років. Саме тому вчителі, які працюють з дітьми молодшого шкільного віку, повинні формувати рівень здоров'я майбутнього громадянина нашої держави.

         Здорова людина –  це така людина, яка життєрадісно й з бажанням виконує свої обов'язки, покладені на неї життям, і повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності.

         Теоретична основа досвіду

          Ряд нормативних документів: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закон України «Про загальну середню освіту», Державний стандарт початкової загальної освіти,  Національна програма «Діти України», Всеукраїнська програма «Основні орієнтири виховання», Концепція переорієнтації освіти-виконавчої системи ліцею №99 на компетентнісно спрямований підхід до освіти; загальноліцейська програма «Здоров’я»;   теорії діяльнісного, особистісного та компетентнісно спрямованого підходів до навчання.

         У своїй роботі ми спираємось на досвід таких вчених, як: Л.С. Виготського, О.Н. Лєонтьєва,  Д.Б. Ельконіна,  В.В. Давидова,   П.Я. Гальперіна, В.В. Рєпкіна, О.К. Дусавицького, Г.А. Цукерман; Ш.А. Амонашвілі, Л.С. Виготського, Я.А. Коменського, Г.К. Селєвко, М.К. Смірнова, Д.Б. Ельконіна, І.С. Якиманської.

         Стисла анотація досвіду

         Вид досвіду за характером новизни - модифікаційний. Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів виховання дає можливість будувати ефективну педагогічну систему, яка спрямована на формування та розвиток життєвих компетентностей особистості (здорового способу життя, суб'єктної, активної моделі поведінки, спрямованої на формування та розвиток духовних і моральних цінностей, збереження, відновлення й примноження фізичного, психічного, морального і соціального здоров’я).

          Новизною досвіду є комплексний продуктивний характер методологічної основи досвіду (проблемно-цільовий, системний, компетентнісно спрямований, стратегічно-прогностичний), створення системи здоров’язбережувальних технік, які об'єднують в собі всі напрямки діяльності школи та впроваджуються в практику шкільного життя як результат сумісної діяльності вчителів, батьків та учнів з метою збереження, відновлення та примноження здоров’я учнів.

     Мета: створення сприятливих  умов для  застосування здоров’язбережувальних технологій під час навчально-виховного процесу з метою формування життєвих компетенцій молодших школярів.

     Завдання:

 1. Забезпечити сприятливі соціальні, психологічні, педагогічні умови для актуалізації багатогранних творчих задатків учнів на заняттях, уроках,  тренінгах.
 2. Розробити рекомендації для всіх учасників навчально-виховного процесу щодо формування життєвих компетенцій.
 3. Створити моделі взаємодії з творчими групами в рамках дослідницько-експериментальної роботи, з метою підвищення ефективності та злагодженості сумісної діяльності щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного, морального, соціального здоров’я учнів.

Практична значущість. Запропонований досвід буде сприяти:

 • створенню умов для розвитку та підтримки особистого досвіду учнів, формуванню впевненості в собі, дотриманню здорового способу життя;
 • розвитку системи здатностей обдарованих учнів самостійно вирішувати складні життєві проблеми;
 • цілеспрямованому використанню свого потенціалу для самореалізації в житті.

         У досвіді використовуються сучасні освітні технології:

 • технологія дослідницької діяльності;
 • інтерактивні технології;
 • ігрові технології;
 • особистісно орієнтовані технології;
 • здоров’язбережувальні технології;
 • технологія розвиваючого навчання;
 • диференційованого навчання;
 • технологія ІСНД;
 • технологія проблемного навчання.

           Репрезентація досвіду. Теоретичні основи та практичні поради щодо використання деяких з наведених вище здоров’язбережувальних  технік презентовано та обговорено на засіданнях шкільних та районних методоб’єднаннях, педагогічних радах, засіданнях творчих груп «Духовність», «Ортобіотика», на сайті «Щоденник»; активно використовується в навчально-виховній діяльності в позитивному освітньо-виховному просторі ЗБЛ № 99.

             Досвід було представлено на районному  Всеукраїнському конкурсі «Класний керівник – 2011 року»  (І місце – районний етап).

         Протягом останніх років вчителями нашої творчої групи були проведені відкриті уроки для директорів шкіл міста за темою «Один вдома»,  відкритий урок для вчителів району «ВІЛ. Шляхи зараження».

      Результативність досвіду.  Результати педагогічного досвіду можуть бути використані в практичній діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, особливо в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової  освіти.  Технологія досвіду сприяє  забезпеченню збереження та зміцнення здоров’я учнів початкової школи, створення умов для розвитку обдарованості та творчих здібностей, формуванню в них життєвих компетенцій.

Під час занять в учнів формується:

 •  любов до життя;
 • фізична та нервово-психологічна  витривалість;
 •  навички здорового способу життя;
 • моральна стійкість.

Під час занять учні вчаться:

 •  навичкам рефлексії;
 • навичкам аналізу та узагальнення;
 • працювати в команді;
 • знаходити вихід з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх.

Під час занять учні оволодівають:

 •  методиками аутотренінгу, релаксації;
 • комунікативними навичками;
 • навичками роботи із суперечливою інформацією.

     Теги: здоров’я, фізичне, психічне, моральне, соціальне здоров’я, рівень працездатності, руховий режим, особиста гігієна, позитивні емоції, соціальне благополуччя, рефлексія, любов до життя, здоров’язбережувальні техніки.

Посилання на досвід: Опис досвіду роботи

Заступник директора з методичної роботи                        Фомич І.І.

Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О.В.

 Методист Хортицького РМП ІАМЦ                                  Тедєєва С.В.

ДОНМС Запорізької міської ради                              

Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (22.12.2015)
Просмотров: 692 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1 tatyana_pritulenko   [Матеріал]
мені подобається

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]