Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація виставки: «Компетентністна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція: «Хімія, біологія, екологія»

Тема: «Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю»

Автор досвіду: Потоцька Олена Анатоліївна, учитель хімії та інформатики, вища категорія

Контактна інформація про навчальний заклад: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А;

e-mail: litsey99@ukr.net.  Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

Реалізація ідей особистісно орієнтованого навчання і діяльнісного підходу навчання хімії в класах гуманітарного профілю шляхом широкого використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій та Інтернет-ресурсів.  

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

У даний час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. У зміст і технології навчання вносяться корективи. Вони повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, сприяти гармонійному входженню учня в інформаційне суспільство, створювати умови для розвитку творчого потенціалу та формування наукового світогляду учнів.

Метою інноваційної діяльності ЗБЛ №99, в якому формувався даний досвід, є створення позитивного освітньо-виховного простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу й виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, готовою до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.

Автор досвіду протягом декількох років працювала з питань реалізації цієї мети у творчих групах «Ортобіотика», «Акмеологія», «Інформатизація навчально-виховного процесу (при вивченні хімії)» тощо. 

Важливою складовою модернізації процесу викладання хімії в Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 є накопичення досвіду використання ІКТ на кожному уроці. Особливо це актуально в класах, де хімія вивчається на рівні «стандарт», тобто гуманітарного профілю і т.п. ІКТ покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищити його ефективність.

Науково-теоретична база досвіду

Теоретичним обґрунтуванням досвіду слугують нормативні документи: нормативно-правові акти України, Концепція загальної середньої освіти, Концепція профільного навчання, Державний стандарт та наукові ідеї провідних вчених і педагогів-дослідників: розвивальне навчання                         (В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін та ін.), особистісно-діяльнісний підхід                   (О.А. Куревіна, Л.Г. Петерсон та ін.), теорія творчого саморозвитку особистості (В.І. Андрєєв, В.А. Караковський, А.І. Саннікова та ін.), теорія компетентнісного підходу (А.В. Баранніков, А.Н. Дахін, О.Е. Лебедєв,               А.В. Хуторський та ін.), теорія особистісно орієнтованого підходу (Зимова І.А., Якиманська І.С. та ін.); теорія інформатизації освіти, психолого-педагогічні та методологічні проблеми інформатизації освітнього середовища (Бешенков С.А, Брановський Ю.С., Борисова С.А., Машбиць Є.І., Діго С.М., Гершунський Б.С.), організаційно-діяльнісний підхід до праці педагога, учня (Раченко І.П., Бабанський Ю.К., Анісімов П.Ф., Архангельський СІ., Щуркова О.С., Якиманська І.С. та ін.).

Вид досвіду за характером новизни - модифікаційний. Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів викладання хімії дозволяє вибудувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування й розвиток життєвої компетентності особистості.

Стисла анотація досвіду

Я впевнена, навчання хімії в гуманітарних класах – саме та область, де інформатизація може принципово змінити і методи роботи, і, що найголовніше, її результати. В умовах формування розвинутого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід'ємним атрибутом навчального процесу. Вони відкривають можливості для вдосконалення діяльності вчителя за рахунок організації особистісно орієнтованого навчання на вищому рівні.

На своїх уроках я впроваджую різні форми використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Мультимедійні презентації. Найчастіше мною використовуються презентації, створені за допомогою програми PowerPoint. Презентація – це дуже складна мультимедійна складова ІК-технології. Наразі жоден урок у сучасній школі не обходиться без застосування презентацій.

Мультимедійний підручник. Основна відмінність мультимедійного підручника від презентації в тому, що він може містити таку кількість слайдів, яка необхідна для вивчення теми уроку.

Педагогічні програмні засоби (ППЗ) з хімії. ППЗ —  сучасний електронний мультимедійний підручник – це цілісна дидактична система, що заснована на використанні комп’ютерних технологій і засобів Інтернету і яка ставить за мету забезпечити навчання за індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з керуванням процесу навчання. Важливими моментами в реалізації поставленої мети є високий рівень створення інформаційно-технічного забезпечення з використанням сучасних IT-технологій і відповідність міжнародним стандартам. 

Комп'ютерні тести і тренажери. Для контролю знань, крім традиційних контрольно-вимірювальних матеріалів, я використовую спеціально складені мультимедійні презентації, комп'ютерні тести і комп'ютерні тренажери. Програма MyTest X корисна ще й тому, що кожен учень може самостійно працювати для тренування вдома, також перевіряти свої знання та звернути увагу на недостатньо засвоєний матеріал. Також використовую тести, створені мною з основних тем курсу хімії 8-11 класу в освітній мережі «Щоденник.ua», а також  тести, створені учнями в програмі Microsoft Exsel.  

Ресурси мережі Інтернет. Мережа Інтернет несе величезний потенціал освітніх послуг (електронна пошта, пошукові системи, електронні конференції) і стає складовою частиною сучасної освіти. Отримуючи з мережі навчально-значущу інформацію, учні набувають навичок:

 • цілеспрямовано знаходити інформацію і систематизувати її за заданими ознаками;
 • бачити інформацію в цілому, а не фрагментарно, виділяти головне в  інформаційному повідомленні.

Інтернет дозволяє організувати активну мережеву взаємодію усіх суб’єктів освітнього процесу, реалізацію цікавих педагогічних групових та колективних проектів.

Навчальні та науково-популярні фільми. Навчальні та науково-популярні фільми несуть велике інформативне навантаження на учнів, чим буквально формують свідомість сучасного учня. Візуально-звукові ефекти у поєднанні з застосуванням музичних композицій – це своєрідний мозковий штурм, який змушує замислитися над проблемами, що постають з даних фільмів. Шкільна соціальна мережа «Щоденник» пропонує декілька сотень відеофрагментів, що дозволяють стати активним учасником хімічних експериментів та дослідів, що неможливо реалізувати в класі.

Веб-квест технологія. На особливу увагу заслуговує технологія веб-квест як один з методів проблемного навчання. Веб-квест є одним з новітніх засобів використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою створення уроку, орієнтованого, у першу чергу, на учнів, залучених у навчальний процес. Ця технологія особливо актуальна для учнів 11 класів при вивченні таких тем, як хімія в побуті, харчові добавки, питань з екології, профілактики наркоманії та алкоголізму тощо. 

Змішане навчання. Останнім часом у світовій педагогіці набули популярності технології змішаного навчання в освітньому процесі: моделі – «Перевернутий клас», «Зміна робочих зон». Впровадження моделей такого типу навчання на практиці дозволяє індивідуалізувати та персоналізувати навчальний процес, підвищити мотивацію учнів  до навчання. На мій погляд, ця технологія є перспективною, адже має ряд переваг і дозволяє реалізувати акмеологічний та особистісно орієнтований підхід у навчанні, тому заслуговує широкого впровадження в навчально-виховний процес. 

Нові інформаційні технології дозволяють удосконалити методику викладання хімії в гуманітарних класах, розвивати ключові компетенції учнів, а саме:

 • застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчанні хімії;
 • здатність учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних хімічних потреб;
 • раціональне використання комп'ютерів, пов'язане з опрацюванням і систематизацією хімічної інформації.

Отже, використання на уроках хімії та в позакласній роботі з предмету інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою сьогодення, необхідним чинником реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання і завдань відповідно до освітнього стандарту. 

Результативність впровадження досвіду

Активно застосовуючи ІКТ на уроці, я маю можливість допомогти кожному учневі у вивченні предмета, створюючи умови для освоєння різноманітних, складних і в той же час захоплюючих способів роботи, залишаючись у тіні, будучи "диригентом" подій, що відбуваються на навчальному занятті. Підлітки, працюючи в інтегрованому середовищі, самостійно будують свої знання, критично зіставляють різні позиції, приймають зважені, аргументовані рішення. Це стане в нагоді для успішної діяльності в світі, що змінюється. Я даю можливість кожному учневі навчитися приймати самостійні і осмислені рішення, працювати з інформацією. Для цього сьогодні є всі необхідні інструменти і засоби.

Практична робота над досвідом за останні роки показує, що використання ІКТ на уроках хімії сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета. Про це свідчать зростання зацікавленості учнів у вивченні хімії, активна участь у підготовці та проведенні позаурочних заходів з предмета, у щорічній шкільній виставці творчих робіт. Хочу зазначити, що інформаційно-комунікаційні технології передбачають розкриття творчого потенціалу кожного, допомагають учням повніше виявити свою індивідуальність, відчути зацікавленість у навчанні.

Результативність моєї роботи полягає в тому, що учні набувають таких умінь і навичок:

 • уміють спостерігати, критично мислити, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях;
 • з великим бажанням виконують творчі роботи;
 • вміють співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу;
 • успішно опановують поставленні перед ними завдання з використанням інформаційних технологій.

Порівнюючи успішність з хімії за 2013-2015 н.р., можна помітити, що відбувається зростання успішності та якості знань учнів.

Створено власний сайт «Хімія для всіх» (http://ximylya.jimdo.com/ ) на платформі Jimdo.com. Основне призначення цього веб-ресурсу полягає у застосуванні медіапростору для надання школярам можливості отримати основні або додаткові знання з предмету.

Розроблено дидактичні матеріали з неорганічної хімії за допомогою Текстового редактора Microsoft Word (система завдань, пов'язана з відповідним програмним забезпеченням, орієнтована безпосередньо на формування конкретних ЗУН, предметних і ключових компетентностей, значущих якостей особистості), які можуть в готовому вигляді застосовуватися в навчально-виховному процесі з метою підвищення його ефективності.

Розроблені інтерактивні завдання з хімії за допомогою Сервісу Learning Apps.

Вагомим результатом роботи є участь у розробці допрофільного електронного  курсу з  хімії  –  в складі творчих груп вчителів хімії регіонального освітнього проекту «Школа сучасних знань».  Цей проект сприяє розвитку дистанційної освіти, яка, в свою чергу, дає змогу здійснення особистісно орієнтованого навчання за допомогою використання ІКТ.

Репрезентація досвіду

Досвід репрезентований на районному, міському та обласному рівні, використовується в Запорізькому багатопрофільному ліцеї № 99. Досвід представлено на засіданнях творчих груп «Духовність», «Ортобіотика», «Акмеологія», «Інформатизація навчально-виховного процесу» у процесі реалізації завдань дослідно-експериментальної  роботи.

Проведено майстер-клас для педагогічного колективу ліцею з теми: «Створення власного сайту на платформі jimdo.com».

Основні положення досвіду були представлені на засіданнях природничої кафедри ліцею,  РМЦ вчителів хімії Хортицького району:

 • «Інноваційний проект «Щоденник.ua» як засіб розвитку освітньої системи з урахуванням сучасних Інтернет-технологій» (засідання педколективу ЗБЛ №99).
 • «Можливості використання ІКТ та Інтернет-ресурсів в організації інноваційної діяльності класного керівника у проведенні класних годин» (засіданні МО класних керівників 9-11 класів).

Проведено майстер-клас на тему «Використання оптимальних прийомів навчання при викладанні хімії в умовах впровадження нового Державного стандарту освіти» для керівників РМЦ вчителів хімії, біології та екології та вчителів природничих дисциплін ШПП міста.     

Досвід представлено на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти- 2015», де в номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу» був відзначений Золотою медаллю; конкурсі «Учитель року - 2015», де посів ІІІ місце на обласному етапі.

Теги:  інформаційно-комунікаційних технологій, змішане навчання, веб-квест технологія, технологія змішане навчання модель «Перевернутий клас», модель «Зміна робочих зон», інформаційно-освітний простір, Сервіс Learning Apps.

Посилання на матеріал: http://ximylya.jimdo.com/портфолио-учителя/педагогический-опыт/ 

або: Посилання на матеріал 

 

Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О.В.

Заступник директора з методичної роботи                         Фомич І.І.

Методист  Хортицького РМП ІАМЦ                                  Тедєєва С.В.

ДОНМС Запорізької міської ради                              

Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (21.12.2015)
Просмотров: 683 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1 tatyana_pritulenko   [Матеріал]
мені подобається

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]