Створенняння ефективного сучасного банку предметних знань з інформатики на основі технології веб 2.0

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація виставки: «Компетентнісна освіта:  інтерактивне середовище»

Секція «Інформатика»

Тема досвіду:  "Створенняння ефективного сучасного банку предметних знань з інформатики на основі технології веб 2.0"

Інформація про авторів досвіду:

Овсяник Світлана Георгіївна, учитель інформатики, категорія вища, «учитель-методист» Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області.

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А

тел./факс: (061)224-93-09, e-mail: lytsey99@ukr.net  

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Шляхом застосування технології веб 2.0 створити комп’ютерну базу дидактично-методичних матеріалів, за допомогою яких змінюється роль учителя та учня. Створення на уроках інформатики умов для розкриття потенційних можливостей інтелектуально розвиненої особистості з громадянською позицією, що готова до свідомого досягнення життєвого успіху.

Обґрунтування актуальності та  перспективності досвіду:

Інформатизація освіти виступає як складова загальної тенденції глобалізації світових процесів розвитку, як визначальний інформаційний і комунікаційний базис гармонійного розвитку особистості та соціально-економічних систем суспільства. Вона суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, призводить до змін у діяльності учнів і вчителів. Підготувати людину до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному   суспільстві  -  одне   з   головних   завдань   сучасного   етапу модернізації національної системи освіти. Розв'язання цього питання неможливе без формування інформаційної культури учнів, модернізації змісту і технологій навчання, які б відповідали сучасним освітнім пріоритетам, диференціації навчально-виховного процесу для найбільш повного розвитку схильностей і здібностей особистості, задоволення її запитів і потреб, розкриття її творчого потенціалу.

Сучасні технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння й глибину засвоєння величезних масивів знань. Реалізувати індивідуальній підхід до кожного учня, враховуючи його потреби та темп засвоєння інформації – завдання вчителя в умовах впровадження нових освітніх стандартів.

Нові можливості, які відкриваються перед навчанням, пов’язані з розвитком нових дидактичних інструментів он-лайн, участь у професійних соціальних мережах та групах. Використання інтерактивних мережевих документів.

За допомогою сучасних веб-ресурсів та сервісів веб 2.0 можливо створити розвинутий інформаційного освітньо-виховний простір.

Подальший розвиток інформаційних технологій та широке впровадження їх у навчальний процес зумовлюють такі завдання:

- створення єдиного розвинутого інформаційного простору;

- розвиток дистанційної освіти;

- реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства;

- підготовка учнів до самостійної пізнавальної діяльності засобами інформаційних технологій;

- забезпечення навчального процесу в школі сучасними програмними засобами;
- освоєння програмних продуктів професійно-функціонального призначення;

- підвищення якості та ефективності процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інформаційних технологій;

- можливість реалізації інтенсивних форм і методів навчання;
- підвищення мотивації навчання за рахунок застосування сучасних засобів обробки аудіовізуальної інформації;

- формування вмінь реалізовувати різноманітні форми самостійної діяльності під час  обробки інформації;

- розвиток особистості учня, підготовка до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства через розвиток таких  інформаційних компетенцій:
- реалізація індивідуального підходу до навчання на новому рівні.

Практична значущість досвіду:

Широке впровадження технологій веб 2.0 в освітньо-виховний процес надає можливість створення інтерактивного навчального простору, який дозволяє ефективно розв’язувати такі задачі:

1. Створення оптимальних умов для оволодіння та впровадження в освітній процес інформаційних технологій, що дає поштовх для розкриття потенційних можливостей інтелектуально розвиненої особистості учня.

2. Створення інформаційного банку методичних та дидактичних матеріалів до урочних та позаурочних занять.
3. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі та формування інформаційної культури молоді.
4. Оптимізація умов для підготовки учня та вчителя до уроку із застосуванням інформаційних ресурсів і технологій.
5. Оптимізація взаємодії освітнього простору  навчального закладу із світовим інформаційним середовищем.
6. Застосування мережевих технологій для підвищення ефективності роботи з обдарованими дітьми.
7. Використання освітніх Інтернет - ресурсів у навчально-виховному процесі.
8. Впровадження дистанційної освіти в навчально-виховний процес і створення електронних ресурсів.

Нормативна база досвіду:

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки».

Державний стандарт базової і середньої освіти, затверджений постановою кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392.

Наказ Президента від 30.09.2012 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Наказ МОН України від 01.10.2012 № 1695/22007 «Положення про електронні освітні ресурси».

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. Схвалено постановою президії Національної академії педагогічних наук України 20.05.2010 р, протокол № 1-7/6-150.

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році.

Науково-теоретична база досвіду:

У своїй роботі спираюсь на дослідження таких вчених, як: Л.В.Васильченко, В.Л.Шевченко, Т.Б.Волобуєва та ін.

У сучасний період в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні відповідати сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «довантаженням» в навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.

Стисла анотація досвіду:

Вид досвіду за характером новизни – комбінаторний. Автор використовує та раціоналізує відомі педагогічні ідеї, технології, форми і методи викладання інформатики, забезпечує їх інтеграцію  в мережевий навчальний простір навчального закладу.

За допомогою веб-ресурсів учитель систематизує матеріал, доповнює своїми наробками, створює інтерактивні вправи, формує бібліотеку презентацій та практичних завдань. За допомогою таких порталів учень сам може створити для себе потрібну навчальну траєкторію для оволодіння тією чи іншою темою, враховуючи свої потреби та часові можливості. Такий підхід дає змогу кожному учневі навчитися приймати самостійні й осмислені рішення, працювати з інформацією.

Завдяки веб-ресурсу зникає проблема засвоєння матеріалу, якщо учень хворіє. Новий поштовх отримує необхідність збереження навчальних матеріалів, обміну з колегами, презентації перспективного педагогічного досвіду на різних рівнях. Веб-ресурс дозволяє створювати на уроках інформатики умови для розкриття потенційних можливостей інтелектуально розвиненої особистості з громадянською позицією, що готова до свідомого досягнення життєвого успіху. Матеріали до уроків мають комплексний характер та реалізовані в авторських розробках тематичного планування презентаціях, практичних завданнях, тестах.

Результативність впровадження досвіду: Створений банк методичних та дидактичних матеріалів щодо викладання інформатики, спецкурсів та організації позакласної роботи з предмету.  

Репрезентація досвіду: публікація в Інтернеті,  презентація сайту на шкільній предметній комісії ЗБЛ № 99 та районному методичному об’єднанні учителів інформатики Хортицького району, участь в конкурсі Обласний фестиваль-огляд освітніх веб-ресурсів ЗНЗ, 2015

Теги: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна культура, засоби навчання, веб-ресурси, мережеві технології, дистанційна освіта, дидактичні матеріали, методичні матеріали, урочні  заняття,  позаурочні заняття

Посилання на матеріали:

адреса сайту: http://ovsianik.wix.com/teachersaitovsianik

Анотація досвіду 

Заступник директора з методичної роботи                         Фомич І.І.

Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О.В.

Методист  Хортицького

РМП ІАМЦ ДОНМС Запорізької міської ради                            Тедєєва С.В.

 

Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (24.12.2015)
Просмотров: 495 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1 tatyana_pritulenko   [Матеріал]
мені подобається

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]