Пятница
23.08.2019
06:16
Поиск
Конкурсы
 • Статистика сайта
                                 
  Всего чел. на сайте:
  Новых за месяц: 2
  Новых за неделю: 1
  Новых вчера: 1
  Новых сегодня: 0
  Счетчики
  Онлайн лист
  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Cегодня нас посетили
  Інформація

  Прозорість та інформаційна відкритість


  Освітні програми | Фінанси | Звітність | Інше

  Участь в експерименті всеукраїнського рівня за темою "Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті"
  Прийом дітей до 1го класу на 2019-2020н.р.
  Страничка учителя
  Страничка Шматко С.В.
  Personagrata
  Сайт Плотниковой А.А.
  Сайт Потоцкой Е.А.
  Сайт Пожидаевой Е.Г.
  Сайт Овсяник С.Г.
  Сайт Михайленко Р.А.
  Сайт ТГ "Ортобиотика"
  Сайт Аношиной В.Ю.
  Nachalka99
  Виртуальное МО уч.информатики
  Квест знатоков информатики
  Университетское переводоведение

  Новости Osvita.ua
  Внимание!
  Данный сайт является
  единственным официальным сайтом
  Запорожского многопрофильного лицея № 99.
  За недостоверную информацию,
  размещенную на других сайтах,
  администрация лицея
  ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
  Весь контент на сайте
  доступен по лицензии
  Creative Commons Attribution 4.0
  International license
  Приветствую ВасГость | RSS

  Главная | Регистрация | Вход
  Запорожский многопрофильный лицей №99
  Главная » Статьи » Выставка 2016

  Дидактичні ігри як засіб формування комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови

  Анотація перспективного педагогічного досвіду

  Номінація Виставки: «Компетентісна освіта: специфіка навчальних предметів»

   Секція «Іноземні мови»

  Тема досвіду: «Дидактичні ігри як засіб формування комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови»

  Автор досвіду: Пожидаєва Олена Геннадіївна, вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії, стаж роботи – 16 років, власний сайт http://deg.at.ua/.

  Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна. Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13А; e-mail: litsey99@ukr.net. Адреса сайту http://litsey-99.at.ua

  Провідна педагогічна ідея досвіду: Основним видом діяльності молодших школярів є гра, тому засвоєння матеріалу в ігровій формі є найбільш природним. У свою чергу, дидактична гра створює сприятливі умови для розвитку комунікативної компетенції.

  Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Розвиток педагогічної науки призводить до пошуку нових методів і технологій навчання. В останні десятиріччя в навчанні мовленнєвої діяльності з’явилася тенденція, яку визнали перспективною, — посилення комунікативної спрямованості навчального процесу. Предмет «іноземна мова», в силу своє специфіки, має більше можливостей, ніж інші предмети шкільного циклу. Актуальність роботи над даною темою зумовлена соціальним замовленням суспільства на володіння іноземною мовою як засобом безпосереднього живого спілкування в процесі навчання, що має забезпечити успішну адаптацію особистості в сучасному світі. Першочерговим завданням для вчителів іноземної мови, що викладають у початкових класах, є виявлення мотивованих та обдарованих дітей та подальший розвиток їх здібностей, формування позитивного освітнього простору, що забезпечить розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, яка готова до компетентного вибору життєвого шляху. Найкраще це робити через гру, як метод навчання, метою якої є забезпечення всебічного й глибокого аналізу тієї чи іншої проблеми та знаходження способів її вирішення через комунікацію.

  Науково-теоретичною базою досвіду є Державний стандарт базової і повної середньої освіти та ряд нормативних документів: Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентнісно спрямований підхід до освіти; теорії діяльнісного та особистісно спрямованого підходів до навчання.

  В роботі використано теорію комунікативної лінгвістики й психології, які відображені в роботах з психології та методики навчання іноземних мов таких вчених, як І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв, Ю.І. Пассов, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатілов та інших. Проблемами використання ігрових прийомів з метою формування комунікативної компетенції займались: І.Л. Бім, С.Ф. Занько, М.В. Кларін, Ю.І. Пассов, Є.С. Полат, Г.К. Селєвко, В.М. Філатов та інші.

  Вид досвіду за інноваційним потенціаломмодифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, форм, методів і прийомів різноманітних інтерактивних технологій, зокрема дидактичної гри, сприяє розвитку  комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови.

  Стисла анотація досвіду: Проблема взаємозв’язку мовної освіти й мовленнєвого розвитку учнів визначила нові змістовні напрямки навчання мови: комунікативний та лінгвістичний. Виникла необхідність удосконалити методичні прийоми та урізноманітнити форми роботи, надаючи нового спрямування вивченню мови, у процесі якого розвиваються творчі здібності школярів. Серед змістовних напрямків пріоритет надається комунікативному.

  Керуючись принципами особистісно-орієнтованого навчання, необхідно забезпечити емоційний комфорт учнів на уроці, що сприяє успішній реалізації завдань формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших школярів. Комунікативно-мовленнєві вміння необхідні для ефективного здійснення мовленнєвої діяльності в умовах міжособистісної взаємодії.

  Гра є дуже сильним емоційним подразником, який, з одного боку, знімає психологічні бар’єри, що заважають іншомовному спілкуванню, підвищує ініціативність й активність учнів, а з іншого боку, стимулює позитивні емоції, позитивно впливає на кору головного мозку, сприяє появі, за рахунок задоволення й радості від процесу гри, стійкого інтересу та любові маленьких учнів до іноземної мови, що і є найважливішим завданням початкової ланки навчання. Навчальні ігри за рахунок багаторазового сприйняття й відтворення матеріалу забезпечують як міцне запам’ятовування лексичних одиниць і граматичних структур, так і їх мотивоване перенесення й вживання в нових ігрових ситуаціях.

  Ігрова діяльність в навчальному процесі використовується як:

  • самостійна технологія для освоєння поняття, теми і навіть розділу навчального предмета;
  • елемент (іноді досить істотний) більш великої технології;
  • урок (заняття) або його частина (введення, пояснення, закріплення, вправа, контроль);
  • технологія позакласної роботи.

  З усього розмаїття розкриття поняття гри педагогами, психологами різних наукових шкіл можна виділити ряд загальних положень:

  1. Гра виступає самостійним видом розвиваючої діяльності дітей різного віку.

  2. Гра для дітей є вільною формою діяльності, у якій усвідомлюється, вивчається навколишній світ, відкривається широкий простір для власної творчості, активності самопізнання, самовираження.

  3. Гра – перша сходинка діяльності дитини, споконвічна школа її поведінки, нормативна й рівноправна діяльність молодших школярів, підлітків, юнацтва.

  4. Гра є практикою розвитку. Діти грають, тому що розвиваються, і розвиваються тому, що грають.

  5. Гра – воля саморозкриття, саморозвитку з опорою на підсвідомість, розум і творчість.

  6. Гра – головна сфера спілкування дітей; у них зважуються проблеми міжособистісних відносин, здобувається досвід взаємин людей.

  Використання ігор на початковому етапі вивчення іноземної мови є дуже важливим тому, що саме на цьому етапі закладаються основи комунікативної компетенції. Від того, як учень засвоїть матеріал на початковому етапі, залежить успішність оволодіння іноземною мовою на подальших етапах.

  Сутність досвіду

  Мною було проаналізовано педагогічні дослідження з питання комунікативного методу навчання іноземній мові; з’ясовано принципи комунікативного підходу до навчання іноземної мови в початкових класах; розглянуто і узагальнено класифікацію навчальних ігор; розроблено комплекс методичного забезпечення; оцінено ефективність запропонованих матеріалів на практиці.

  Практична значущість: Практична значущість досвіду полягає в тому, що використання запропонованого комплексу сприяє ефективному оволодінню лексико-граматичними навичками та вільному використанню отриманих знань та вмінь у комунікативних ситуаціях. У процесі експериментальної перевірки було доведено, що використання запропонованих матеріалів дає такі результати:

  • створює позитивний освітньо-виховний простір уроку англійської мови;
  • задовольняє вікову потребу дітей у грі;
  • створює оптимальні умови з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів;
  • враховує індивідуальні особливості та потреби дітей;
  • підвищує мотивацію до навчання та зростання пізнавальної активності;
  • розвиває творчі здібності учня;
  • сприяє психологічному розвантаженню учнів на уроці;
  • створює передумови для мовленнєвого спілкування;
  • забезпечує природну необхідність у багаторазовому повторенні мовного матеріалу;
  • розвиває логічне мислення та почуття мови;
  • тренує учнів у виборі ситуативного мовленнєвого варіанту;
  • інтенсифікує навчання;
  • звільняє від психологічних комплексів спілкування рівня «учень→вчитель», дає можливість стати учню суб’єктом навчального процесу.

  Результативність впровадження досвіду: Проведене дослідження дозволяє зробити висновки, що застосування ігрової діяльності під час вивчення іноземної мови забезпечило:

  • стійку мотивацію до вивчення англійської мови;
  • підвищення самооцінки учнів;
  • психологічне розвантаження учнів на уроці;
  • поліпшення процесу засвоєння лексичних одиниць;
  • ефективне вживання необхідних граматичних структур;
  • підвищення результативності навчання.

  Репрезентація досвіду: Теоретичні основи та практичні поради щодо використання ігрових технологій було презентовано та обговорено на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри вчителів іноземних мов у 2015 році. Навчально-методичні матеріали та рекомендації щодо впровадження досвіду розміщено на сайті http://deg.at.ua/. Матеріали опубліковано в «Учительському журналі он-лайн», сертифікат  № 01094411, № 01094485 від 17.11.2015р., 27.11.2015р.; презентовано на районному конкурсі «Учитель року – 2016», номінація «Англійська мова».

  Теги: комунікативна компетенція, дидактичні ігри, рольова гра, ігрові технології, англійська мова, мовленнєва діяльність, початкова школа.

  Посилання на матеріал: Опис досвіду роботи

   

  Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О.В.

  Заступник директора з методичної роботи                         Фомич І.І.

  Методист  Хортицького

  РМП ІАМЦ ДОНМС Запорізької міської ради                  Тедєєва С.В.

  Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (22.12.2015)
  Просмотров: 1122 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 5.0/2
  Всего комментариев: 2
  2 liliya_star  
  актуально

  1 tatyana_pritulenko  
  мені подобається

  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]