Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості
Науково-методичний посібник "Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості"
Наказ про завершення дослідно-експериментальної роботи
 

Нормативно-правова база

Витяг з протоколу № 9 засідання Комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.  від 11 травня 2010 року

 

Наказ від 04.08.2010 № 791 "Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 Запорізької міської ради Запорізької області"  (doc)

 

Витяг з протоколу № 1 засідання комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 січня 2013 року

***

Заявка про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентісної особистості»

 

Програма проведення дослідно-експериментальної роботи

 

Етапи реалізації програми дослідно-експериментальної роботи

 
 
 
Програма ІІІ (формувального) етапу проведення дослідно-експериментальної роботи
 

Звіт про завершення організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи

 

Звіт про завершення ІІ концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи


 

Місія Ліцею-99 –  формування позитивного освітньо-виховного простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.

 

 

Ми вважаємо, що розвиток життєвокомпетентнісної особистості  буде ефективним за умов:

- гуманізації навчально-виховного процесу в Ліцеї-99;

- використання форм, методів, технологій виховання відповідно до індивідуальної стратегії  розвитку  особистості,  здатної до творчої, дослідницької, пошукової  діяльності в різних галузях фундаментальних наук;

- створення умов для набуття та розвитку життєвих компетентностей особистості, готової до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації  й самопізнання, до компетентної участі в громадському житті;

- залучення до створення позитивного виховного простору всіх учасників навчально-виховного процесу, фахівців, представників громадськості шляхом інтеграції виховних впливів.

 

Мета, завдання та принципи діяльності закладу освіти

 

Ліцей-99 — це передусім акмеологічний ЗНЗ цілісного й успішного розвитку  та саморозвитку людини як творця своєї долі, свого життя.

 

Основними ознаками Ліцею-99 як акмеологічної школи є:

- мета школи — цілісний розвиток особистості як умова її духовності й досконалості; життєва компетентність випускника, його готовність до життєвого та професійного самовизначення;

-  наявність у школі акмеологічного простору, спрямованого на успіх, творчість, досягнення високих результатів діяльності;

-  акмеологічна позиція учителя як показник його професійної зрілості;

-  упровадження життєтворчих технологій, що забезпечують успіх і високі досягнення кожного учня;

-  смислова інтеграція педагогічного колективу, стабільність, продуктивність, здоровий психологічний мікроклімат;

-  співробітництво й взаєморозуміння, акмеологічний рівень прийняття організаційно-управлінських  рішень;

-  утвердження філософії родинності як важливого шляху досягнення акме.

  

Ключовими цінностями Ліцею-99 є:

Життя, Людина, Особистість, Освіта, Праця, Компетентність, Спілкування, Життєвий успіх, Дитинство, Родина, Духовність, Батьківщина.

Тема дослідно-експериментальної роботи на базі 

Запорізького багатопрофільного ліцею №99

«Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості»


Підготовчий етап (пошуково-теоретичний) (січень 2010 р. - травень 2011 р.)

«Розвиток життєвої компетентності особистості – основна проблема освіти ХХІ сторіччя»

Визначення та наукове обґрунтування проблемної теми школи, теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи.
Вивчення та аналіз науково-методичної літератури та педаго­гічного досвіду з теми дослідження.
Створення бази даних науково-методичної літератури за НМП школи.
Визначення стратегічних напрямів розвитку школи та ДЕР.
Діагностика готовності педагогів до інноваційної педагогічної діяльності.
Нормативно-правове забезпечення дослідно-експерименталь­ної роботи та модернізації освітньої системи Ліцею-99.
Формування творчих груп з проблеми для розробки інноваційних проектів за напрямками розвитку школи та проведення експе­риментальної роботи.
Планування та налагодження спільної діяльності з соціально-психологічними, виробничими структурами, навчальними закладами, громадськими організаціями.
Створення навчального, навчально-методичного, управлінського, діагностичного забезпечення Програми розвитку та ДЕР.
Створення єдиного освітнього інформаційного простору ліцею.
Діагностика творчих здібностей учнів, їх здатності до самороз­витку та самовдосконалення.
Модернізація системи та структури НМР та ДЕР.
Визначення пріоритетних напрямів роботи методичної та соціально-психологічної служб.
Планування методичної роботи з підвищення фахового рівня педагогічного колективу.
Розробка інноваційного проекту оновлення системи виховної роботи на засадах педагогіки та психології життєтворчості та особистісно-гуманного підходу. Визначення стратегічних орієнтирів запровадження позитивного виховного простору.
Розробка проектів модернізації освітніх ресурсів Ліцею-99 за напрямками реалізації Програми розвитку.
Запровадження постійнодіючого семінару «Шляхи реалізації ідей педагогіки життєтворчості: пошуки, ідеї, технології».
Розробка інноваційної моделі школи «Позитивний освітній простір як вихідна умова розвитку життєвої компетентності особистості».
Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експеримен­тальної роботи.

Концептуально - діагностичний етап (вересень 2011 р. - серпень 2012 р.)

"Модернізація освітніх ресурсів багатопрофільного ліцею на засадах педагогіки та психології життєтворчості”

Діагностика готовності адміністрації, педагогічного колекти­ву Ліцею-99, батьків, учнів, соціальних партнерів, громадськості до соціального партнерства.
Діагностика соціально-педагогічних потреб батьків, учнів, педагогів, соціальних партнерів, громадськості в умовах іннова­ційної моделі школи.
Розробка теоретико - концептуальних засад ДЕР, системи впровадження актуальних інформаційних, інтерактив­них, здоров’язберігаючих педагогічних технологій, моніторингу розвитку ліцею.
Розробка концептуальної моделі проектно-цільового управління ліцею в умовах створення позитивного навчально-виховного простору.
Розвиток навчального, навчально -методичного, управлінсь­кого, діагностичного забезпечення інноваційної моделі.
Робота науково-методичного центру та розвиток інформаційного освіт­нього простору.
Модернізація системи допрофільного та профільного навчання.
Проведення постійно діючого семінару з питань ДЕР.
Розробка моніторингу психолого-педагогічної взаємодії школи та батьківської громадськості.
Підведення підсумків концептуально- діагностичного етапу дос­лідно-експериментальної роботи.

Формувальний (вересень 2012 р. - серпень 2015 р.)

"Формування позитивного освітньо-виховного простору як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості"

Впровадження інноваційної моделі школи.
Реалізація інноваційних проектів.
Впровадження навчального, навчально-методичного, управ­лінського забезпечення інноваційної моделі.
Моніторинг творчих здібностей учнів, їх здатності до само­розвитку та самовдосконалення.
Моніторинг рівня співробітництва та соціального партнерства адміністрації, педагогічного колективу ліцею, батьків, учнів, громадськості.
Впровадження оновленої системи допрофільного та профільного навчання.
Впровадження актуальних інформаційних, інтерактивних, здоров’язберігаючих педагогічних технологій, моніторингу розвитку ліцею.
Проведення консультування та навчання вчителів, батьків, представників громадськості з проблем дослідно-експериментальної роботи та реалізації завдань розвитку школи.
Впровадження системи проектно-цільового управління інно­ваційним закладом.
Розвиток єдиного освітнього інформаційного простору ліцею.
Проведення постійно діючого семінару-практикуму «Інформа­тизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу в умо­вах дослідно-експериментальної роботи».
Підведення підсумків формувального етапу дослідно-експери­ментальної роботи.

Контрольно-узагальнюючий (вересень 2015р. – серпень 2016 р.)

"Розкриття творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості, що готова до свідомого досягнення життєвого успіху"

Порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи з поставленою метою та завданнями.
Узагальнення педагогічного досвіду з проблем експерименту та інноваційної діяльності ліцею.
Внесення корективів до створеної інноваційної моделі освітньої системи багатопрофільного ліцею – школи життєтворчості.
Проведення науково-практичної конференції «Моделювання та проектування освітньої системи багатопрофільного ліцею як школи життєтворчості, що є відкритої соціально-педагогічної системою».
Підготовка матеріалів до науково-теоретичного звіту про підсумки проведення дослід­но-експериментальної роботи за темою дослідження.

Впроваджувальний. (вересень 2016р.- серпень 2017р.)

"Моделювання локального досвіду інноваційної діяльності багатопрофільного ліцею на основі гармонізації освітніх парадигм"

або «Інтеграція виховних впливів школи, родини та громадськості - головний фактор ефективності освітньої діяльності сучасної школи».

Науково-практичний аналіз та визначення ефективності створення позитивного навчально-виховного простору.
У разі необхідності -внесення коректив до створеної та апробованої функціонально-змістової інноваційної мо­делі компетентнісно спрямованої освітньої системи багатопрофільного ліцею, а також до прогнозованих результатів дослідно-експериментальної роботи.
Підготовка науково-теоретичного звіту про підсумки проведення ДЕР та інноваційної діяльності ліцею.
Впровадження інноваційної ідеї у широку педагогічну практику: видання друкованої продукції з теми дослідно-експериментальної роботи; проведення регіональної науково–практичної конференції „Інноваційні підходи до формування компетентнісно спрямованої освітньої системи багатопрофільного ліцею як школи життєтворчості, що є відкритої соціально-педагогічної системою ”; поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи із зазначеної проблеми через публікації у пресі; здійснення популяризації результатів дослідно-експериментальної роботи серед інших шкіл району, області та держави.

Дослідно-експериментальна робота


Звіт дослідно-експериментальної роботи

«Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості»

на базі Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 

Запорізької міської ради Запорізької області

за 2010-2017 роки

Документи  (формат pdf) Презентації (формат pdf)
Звіт про завершення І етапу Звіт про завершення І етапу
Звіт про завершення ІІ етапу Звіт про завершення ІІ етапу
Звіт про завершення ІІІ етапу Звіт про завершення ІІІ етапу
Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи

 

Проект Модель акмеологічної школи

Проектирование модели акмеологической школы на основе формирования личностно конструктивного взаимодействия педагогов и лицеистов

Сучасні форми інформаційно-комунікативної взаємодії в медіатизованому виховному просторі (з досвіду роботи куратора шкільної газети)

Особливості змісту роботи шкільного самоврядування в умовах позитивного виховного простору сучасного навчального закладу

Психологічний супровід інноваційної діяльності навчального  закладу


Виставки

IV Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2013"
Розвиток творчих здібностей учнів ліцею у виховному просторі Запорізького багатопрофільного лійею №99
 
V Національна виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті - 2013"
 
V Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2014"