Досвід роботи вчителя Зоріна Ольга Станіславівна

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки:

«Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі»

Тема інноваційної розробки:

Оптимізація навчально – виховного процесу на уроках географії  та економіки в умовах модернізації освітніх ресурсів та впровадження інноваційних комп’ютерних технологій»

 

 

 

Стисла анотація досвіду
Глобальна інформатизація суспільства - одна з домінуючих тенденцій ХХІ ст., що істотно впливає на процес отримання знань. Однією з цілей сучасного освітнього простору є його інформатизація, впровадження нових освітніх технологій навчання на основі ІКТ. Це дозволяє інтенсифікувати освітній процес, підвищити його якість та ефективність, збільшити швидкість сприйняття, розуміння й глибину засвоєння величезних масивів знань. Навчання географії та економіки – саме та область, де комп'ютеризація може принципово змінити і методи роботи, і, що найголовніше, її результати.

Обґрунтування актуальності дослідження
Практика викладання географії та економіки протягом останніх років показує, що є певні труднощі в опануванні великої кількості інформаційного матеріалу, яким перенасичені програми. З іншого боку, інформація швидко застаріває й потребує постійного оновлення. Традиційні підходи до викладання географії та економіки не формують в учнів головної потреби сьогодення – уміння вчитися, самостійно працювати з інформацією, самостійно усвідомлено оволодівати навчальним матеріалом. Професійна діяльність вчителя в інноваційному навчальному закладі неможлива без використання новітніх педагогічних технологій. Найбільш ефективним в формуванні зазначених компетенцій є використання інноваційних комп’ютерних технологій. ІКТ надають можливість опанувати і успішно використовувати такі новітні технології як змішане навчання, Flipped Classroom тощо, зорієнтувати процес навчання особисто на кожного учня, розробити систему тренувальних завдань з географії та економіки, що дозволяють відпрацьовувати важливі вміння та навички, використовувати дидактичні матеріали з метою підвищення ефективності викладання Тому виникає потреба в запровадженні таких методів і технологій, які б спрацьовували на формування вище окреслених навичок. Найбільш ефективним у цьому плані є використання інноваційних комп’ютерних технологій.

Методологічна основа досвіду
Проблемами інформатизації освіти, становлення інформаційної компетентності, застосування комп’ютерних технологій, психолого-педагогічними та методологічними проблемами інформатизації освітнього середовища займались такі вчені, як: А.В.Хуторський, О.Е.Лебедєва, А.П.Тряпіцина, А.В.Горячев, А.П.Тряпіцина, А.Л.Семенов, О.А.Ахаян, Я.А.Ваграменко; дидактичні аспекти становлення інформаційної компетентності – А.В. Горячев, А.Л.Семенов.

Використання ІКТ на етапах процесу навчання
Використання Інтернет-ресурсу на уроках географії та економіки можливе під час:
-вивчення нової теми:
-пошуку інформації в Інтернеті;
- пошуку статистичних даних та їх аналізу;
-пошуку відповіді на запитання, поставлені вчителем;
-аналізу та складання таблиць зі статистичними даними;
-перегляду та обговорення відео фрагментів, презентацій;
- роботи над проектами.
- під час реалізації технології змішане навчання та « перевернутий клас» (Flipped Classroom), зокрема.

Змішане навчання
Ідея змішаного навчання- одна з новітніх педагогічних технологій, яка виникла на заході ще у 2000році. Піонерами її були Джонатан Бергман і Аарон Семс. Докладніше

Результативність досвіду
Використання мультимедійних засобів дозволяє реалізувати особистісний підхід в навчанні, забезпечує його диференціацію, надає широкі можливості використання здоров’язбережувальних технологій, не дозволяє переобтяжувати учнів зайвим домашнім завданням, створює на уроці сприятливу обстановку та ситуацію успіху для всіх учнів, сприяє формуванню в учнів сучасних компетентностей. Учні ЗБЛ 99 систематично займають призові місця на предметних олімпіадах з географії та економіки. Вони успішно беруть участь і отримують нагороди у Всеукраїнських конкурсах «Геліантус» , »Колосок», «Олімпус». За результатами ЗНО 2014 року Вісник тестування і моніторингу в освіті склав рейтинг Кращих шкіл, згідно з яким ЗБЛ 99 входит до 100 кращих школ України.

Репрезентація досвіду
Досвід репрезентований та використовується в ЗБЛ № 99.
Я переконалася, що використання мультимедійних засобів допомагає реалізувати особистісно орієнтований підхід в навчанні, забезпечує його індивідуалізацію і диференціацію з урахуванням особливостей дітей, їх рівня навченості.
1. Організація навчального процесу згідно з наведеною класифікацією методів навчання і засобів на основі аналізу їх дидактичних та інформаційних параметрів забезпечує системність знань, умінь і навичок.
2. Впровадження розробленої моделі в навчально-виховний процес дозволяє підвищити якість знань з географії та економіки.
3. Використання інформаційних технологій у формуванні знань, умінь і навичок підвищує рівень і розширює діапазон здібностей сучасного школяра.

Додатки