Досвід роботи вчителя: Погорелова Наталія Вікторівна

Виставка 2015

Номінація (секція) Виставки:
 «Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі»


Тема інноваційної розробки:
«Формування національної свідомості учнів засобами мови на основі народознавства та українознавства»

 

 

 

 

Стисла анотація

Новій особистості належить майбутнє країни, а зберегти надбання предків, підтримувати традиції національної культури, проводити національну політику неможливо без досконалого знання державної мови, без любові до неї.
Специфіка організації навчального процесу в російськомовному навчальному закладі, яким є багатопрофільний ліцей №99, полягає здебільшого в тому, що комунікативно-діяльнісний підхід до навчання державної мови є основним. Культурознавчій змістовій лінії чинних програм у подібних школах відповідає українознавча, спираючись на яку, учнів слід ознайомити з основними рисами культури українського народу, прищепити повагу до нього, виплекати свідомість громадянина України. Вид проекту за характером новизни – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних підходів, ідей, форм і методів роботи дозволяє створити комплексну систему культорологічної освіти, що включає цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації, які сприяють підвищенню якості освіти засобами як традиційних, так і інноваційних технологій (інтерактивних, комп’ютерних, ІСНД) в умовах позитивного освітньо-виховного простору.


Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Новій особистості належить майбутнє країни, а зберегти надбання предків, підтримувати традиції національної культури, проводити національну політику неможливо без досконалого знання державної мови без любові до неї, оскільки, не знаючи мови народу, навряд чи можна збагнути й сам народ.
Актуальність мого проблемного завдання полягає ще й в тому, що багатопрофільний ліцей №99, в якому я працюю близько двадцяти років, є російськомовним навчальним закладом. Специфіка організації навчального процесу тут полягає здебільшого в тому, що комунікативно-діяльнісний підхід до навчання державної мови є основним. Культурознавчій змістовій лінії чинних програм у подібних школах відповідає українознавча, спираючись на яку, учнів слід ознайомити з основними рисами культури українського народу, прищепити повагу до нього, виплекати свідомість громадянина України.


Провідна ідея досвіду

ослідження проблеми інноваційної розробки ґрунтується на припущенні, що найважливішим завданням для навчальної діяльності є забезпечення взаємозв'язку чотирьох змістових ліній - культурологічної, комунікативної, лінгвістичної та діяльнісної, що здійснюється на текстовій основі. Реалізація культурологічного принципу навчання мови й мовлення й спонукала мене розпочати роботу над даною темою. Впровадження українознавчої лінії єднає через спільний об'єкт вивчення ¬– світ культури, у якому живе людина, два навчальні принципи - рідну мову і літературу - в певну цілісність, яку можна назвати за традицією українською словесністю. Я вважаю, що у навчально-виховному процесі на уроках української мови дуже важливими є мовленнєві зразки, тобто система текстів і усних висловлювань, форма яких відзначається довершеністю, а зміст концентровано представляє національну культуру українського народу, а також культуру світову. Ознайомлення з такими текстами й усними висловлюваннями - один із важливих шляхів входження нового покоління в українську культуру, покликану сприяти формуванню патріотично настроєної, інтелігентної особистості.


Науково-теоретична база досвіду

Науково-теоретичною базою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про загальну середню освіту»; Державний стандарт базової і середньої освіти, Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Програми з української мови для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.
У своїй роботі спираюсь на досвід таких вчених, як: Е.Сміта, Ю.Бромлея, В.Хотинець, М.Боришевського, І.Кресіна, В.Мандрагеля, В.Поплужного, Ю.Римаренко, М.Шульги, Й.Вироста, Б.Вяткіна, Л.Дробіжевої, В.Левкович, В.Панкової, В.Хотинець, Н.Волошиної, Г.Бійчук, Ю.Бондаренка, Є.Пасічника, Б.Степанишина, А.Фасолі, З.Шевченко.


Результативність впровадження досвіду

Учні ЗБЛ №99 систематично займають призові місця на предметних олімпіадах з української мови та літератури, конкурсі ім.Т.Шевченка та олімпіаді з української мови ім.П. Яцика. Вони успішно беруть участь і отримують призи у різноманітних літературних конкурсах, підвищується активність учнів у Всеукраїнській Українознавчій грі «Соняшник». Діти займаються дослідницькою роботою у МАН, секції української мови та літератури. З часу впровадження ЗНО Запорізький багатопрофільний ліцей №99 має стабільні високі показники з української мови та літератури. За результатами ЗНО 2014 року Вісник тестування і моніторингу в освіті склав рейтинг кращих шкіл України, згідно з яким багатопрофільний ліцей № 99 входить до 100 кращих шкіл України.


Репрезентація досвіду

Досвід репрезентовано та реалізовано на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99. З метою підвищення якості освіти набутки досвіду аналізуються на різноманітних методичних заходах: семінарах-практикумах, майстер-класах, засіданнях творчих груп як районного, так і обласного рівнів.


Додатки