Досвід роботи вчителів: Холох Ірина Миколаївна, Махончук Анастасія Сергіївна

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки:
«Формування творчої особистості в навчальних закладах»


Тема інноваційної розробки:
«Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект розвитку творчої життєвокомпетентнісної особистості»

Сайт «PersonaGrata»

 

Стисла анотація
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 впроваджує компетентнісний підхід у сфері освіти, який ґрунтується на інтегрованих вимогах до результатів освітньої діяльності та потребує наукового дослідження з питання розвитку творчих здібностей учнів. В умовах дослідницько-експериментальної роботи за темою: «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентісної особистості» пріоритетним завданням є формування життєстійкості як здатності підтримувати, зберігати належний рівень власних фізичних, психічних, психологічних та духовних якостей; уміння відстоювати свої життєві принципи та цінності; розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дитини, навичок самостійного наукового пізнання, здатності до самореалізації у майбутньому профе-сійному житті.

Актуальність інноваційної розробки
Сучасне суспільство потребує освічених, моральних, мобільних особистостей, які спроможні швидко оволодівати інноваційними технологіями та ефективно використовувати їх у житті. Особистість XXІ століття має бути соціально активною, відповідальною, повинна бути готова до міжкультурного діалогу, вміти пристосовуватись до змін у суспільстві. Докладніше.

Мета проекту
Завдання проекту
1.Забезпечити ефективний розвиток соціальної та комунікативної компетенції особистості на заняттях та тренінгах.
2.Розробити рекомендації для всіх учасників начально-виховного процесу щодо формування життєстійкості учнів.
3.Створити моделі взаємодії з творчими групами в рамках дослідницько-експериментальної роботи «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості», з метою підвищення ефективності та злагодженості сумісної діяльності щодо збереження та зміцнення психічного та психологічного здоров’я учнів.

Практична значущість
1. Створенню умов для розкриття та збагачення особистого досвіду учня, формуванню впевненості в собі, підтриманню здорового способу життя;
2. Активізації особистісних можливостей на заняттях;
3. Розвитку системи здатностей у школярів самостійно вирішувати складні життєві проблеми;
4. Розвитку творчих здібностей та прийняття нестандартних рішень;
5. Цілеспрямованому використанню свого потенціалу для самореалізації в житті.

Новизна проекту
Етапи проекту
1.Підготовчий(організаційний)- 2011-2012 навчальний рік;
2.Планово-прогностичний -2012-2013 навчальний рік;
3.Впроваджувальний 2013-2016 навчальний рік;
4.Заключний 2016-2017 навчальний рік.

Наукова основа
1. Положення гуманістичної психології про самоактуалізацію особистості (А. Маслоу);
2. Концепція про психолого-педагогічні аспекти мистецтва (А. Адлер, П. Гольдштейн, Е. Крамер, Л.Лєбєдєва, К.Юнг);
3. Методологічні позиції в корекційній психології та психотерапії (А.Захарова, Т. Зінкєвіч-Євстігнєєва);
4. Психологічні концепції розвитку особистості, у тому числі й в ігровій діяльності та спілкуванні, розроблені закордонними авторами (В.Штерн, К.Левин, Ж.Пiаже);
5. Можливості використання арт-терапії в освіті(Є. Мєдвєдєва, Л. Лєбєдєва);
6. Теорія та практика казкотерапії (Т. Зінкевич – Євстігнеєва,);
7. Теорія та впровадження ізотерапії (А.Захаров, Р.Хайкін, М. Бурно);
8. Потреба дітей в саморозвитку особистісних можливостей саморозвитку (А. Асмолов, Д. Фельдштейн).

Очікувані результати
Модель формування життєстійкості школярів