Досвід роботи вчителів: Дєнєжкіна А.В., Фролова О.М., Яременко Г.В.

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки:

«Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі» 


Тема інноваційної розробки:

«Використання дистанційних профільних і допрофільних курсів на уроках біології як засіб підвищення якості природничої освіти»

 

 

 

Актуальність
Головною метою підвищення якості природничої освіти є оновлення змісту, форм і методів навчання, впровадження на якісно новому рівні інформаційно-комунікаційних технологій. Останнім часом галузь освіти реформується та трансформується до стандартів Євросоюзу.
Використання дистанційних курсів в рамках «Школи сучасних знань» дозволяє оптимізувати управління навчальним процесом, забезпечує доступність і ефективність навчально-методичного супроводу, надає можливостей рівного доступу щодо здобуття якісної освіти, створює розвинутий інформаційний простір і удосконалює підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Провідна ідея
ґрунтується на припущенні, що широке використання інформаційно-комп’ютерних технологій, в тому числі створення електронних і дистанційних курсів в умовах розвинутого єдиного інформаційного простору ліцею, призведе до зростання якісних показників природничої освіти.

Мета інноваційної розробки:
створити оптимальні педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі для засвоєння знань, саморозвитку та самореалізації особистості, забезпечити формування предметної та навчальної компетентностей особистості в процесі викладання біології та розробити дидактичну модель організації пізнавальної діяльності учнів з використанням цих технологій.

Науково-методичне значення досвіду полягає:
в розробці комплексної системи навчально-методичного, інформаційного віртуального супроводу курсу з біології, що сприяють підвищенню якості природничої освіти засобами інноваційних технологій (інтерактивних, інноваційних комп’ютерних технологій).
- у виявленні педагогічних умов реалізації дистанційних курсів (ДК) у навчанні біології з метою розвитку особистості учнів і класного колективу
- у визначенні переваг ДК при навчанні біології для учнів з різним рівнем навченості і сприйняття матеріалу.

Теоретичне і практичне значення розробки
Створення електронних навчальних комплексів в рамках «Школи сучасних знань» в умовах єдиного інформаційного простору сприятиме залученню до навчання дітей різного рівня знань і мотивації, учнів.
Широке впровадження нових ІКТ в освітньо-виховному процесі надає можливість ефективно розв’язувати такі завдання:
– створення умов для реалізації завдань Програми підвищення якості природничо-математичної освіти та зростання ефективності навчально-методичного супроводу;
– впровадження актуальних інноваційних технологій, у тому числі комп’ютерних, що будуть сприяти активізації особистісних можливостей;
– створення оптимальних умов для оволодіння та впровадження в освітній процес інформаційних технологій;
– реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі на інформаційному рівні;
– оптимізація умов для підготовки вчителя до уроку через використання інформаційних ресурсів і технологій;
– оптимізація взаємодії школи із світовим інформаційним простором;
– створення єдиного інформаційного простору школи;
– комп'ютерне тестування та використання мультимедійної техніки;
– застосування інформаційних технологій у роботі з обдарованими дітьми;
- застосування дистанційного курсу біології та освітніх Інтернет-ресурсів та екології в школах з поглибленим та профільним вивченням предмету;
- забезпечення повнішої практичної реалізації дидактичних принципів навчання, його інтенсифікації та раціоналізації.

Новизна досвіду
полягає у можливості використання електронних дистанційних курсів як додатковий матеріал до підручників у навчальному процесі з біології основної допрофільної і профільної школи; розробці системи навчальних та позакласних занять з використанням електронних матеріалів; оперативна зміна темпу і форми подання навчального матеріалу; модифікації змісту навчання та його поглибленні.

Результативність досвіду
Досвід роботи із використанням мультимедійних засобів та комп’ютерних програм при навчанні біології показав ряд переваг інформаційних технологій над традиційними формами навчання, а саме:
• Залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності завдяки новизні і нетрадиційності викладання матеріалу.
• Підвищення інтересу і загальної мотивації до навчання (нові форми роботи, прилучення до досягнень науково-технічного прогресу).
• Формування вмінь самостійно здобувати якісні знання.
• Формування практичних вмінь і навичок у віртуальному просторі (виконання віртуальних лабораторних, практичних робіт, експериментів).
• Забезпечення об’єктивності контролю та перевірки знань (здійснення проміжного, тематичного контролю знань, розв’язування тренувальних тестів).
• Розвиток абстрактного мислення (заміна конкретних біологічних об’єктів на схематичні чи символічні зображення).
• Розвиток творчого мислення (експериментування, встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо).
• Індивідуалізація навчання шляхом вибору темпу і змісту завдання, відповідно до здібностей і нахилів.
Отже, використання інформаційних технологій на уроках біології значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху у майбутній самостійній діяльності.

Репрезентація досвіду
Досвід роботи неодноразове репрезентувався у вигляді:
- виступів на семінарах району, міста, області;
- під час проведення майстер-класу та консультпунктів, а також у вигляді друкованих робіт, в тому числі і на освітніх сайтах.
- при створенні допрофільних і профільних дистанційних курсів (в рамках «Школи сучасних знань»);
- під час участі у професійних конкурсах «Учитель року», «Відкритий світ», «Учитель-новатор»
Найбільша цінність дослідження в тому, що напрацьовані матеріали можуть бути легко перенесені в побут, життя, самостійно використані в будь-якій ситуації, що дає змогу формувати в учнів необхідні інформаційно-комунікаційні та інші життєві компетентності.

Додатки