Досвід роботи вчителя: Чередніченко Інна Борисівна

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки: 

"Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі"

 

Тема інноваційної розробки:

"Створення індивідуальної траєкторії навчально-виховної діяльності учня в умах формування позитивного виховного простору"

 

 

 

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду
Провідною метою Запорізького багатопрофільного ліцею №99 є формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з активною громадянською позицією, готової до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
В умовах українського суспільства на сучасному етапі постає необхідність формування ставлення особистості до суспільства і держави, яке проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. И саме школа повинна завжди бути державно-громадським загальноосвітнім навчально-виховним закладом, який організовує свою діяльність у відповідності до національної культури і національних традицій, яка за змістом, формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави. На теперішній час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Тому методи виховання та навчання повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство.

Науково - теоретична база досвіду
Теоретичною основою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", програма МОН України «Основні орієнтири виховання», Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентністно спрямований підхід до освіти; теорії діяльнісного та особистісно спрямованого підходів до навчання, Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

Методологічна основа досвіду:
технологія саморозвитку особистості (Селєвко Г.К.);
технологія індивідуального стилю навчальної діяльності (Н.Л.Галєєва);
концепції інформатизації освіти (С.А.Бешенков, Ю.С.Брановський, С.А.Борисова, Ю.Б.Яковлєв, А.В. Горячев, А.Л.Семенов, О.А. Ахаян, Я.А.Ваграменко, В.А.Ізвозчиков);
дидактичні проблеми застосування комп'ютерних технологій в освіті (А.А.Андреєв,А.А.Ахаян,І.Г.Захарова);
теорія розвитку особистості в діяльності (Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов);
теорія творчого саморозвитку особистості (В.І. Андреєв, В.А. Караковський).

Стисла анотація досвіду.
Вид проекту за характером новизни – модифікаційний, полягає у комплексному, системному, науковому підході до технології планування виховної роботи в основній школі, у створенні системи виховної роботи класного керівника багатопрофільного ліцею шляхом інтеграції особистісно - орієнтованого підходу, технології саморозвитку особистості (за Г.К.Селєвко), технології індивідуального стилю навчальної діяльності, інформаційно-комунікативної технології, основних орієнтирів виховання та основних принципів національно-патріотичного виховання. Зміни у суспільстві вимагають нових підходів до визначення змісту діяльності педагогів. Класний керівник - духовний посередник між суспільством і дитиною в освоєнні культури, накопиченої людством. Побудова та розвиток системи виховної роботи в класі були спрямовані на формування творчої особистості, яка легко орієнтується в сучасному інформаційному світі та є справжнім патріотом своєї країни.

Модель виховної системи
Мета моєї виховної роботи - розвиток особистості, здатної до творчого самовираження, до активної життєвої позиції в самореалізації і самовизначенні навчальної і професійної діяльності.
Задачі виховної системи:
1. Формування розвиваючого морально і емоційно сприятливого внутрішнього і зовнішнього середовища для становлення особистості.
2. Формування індивідуального стилю навчальної діяльності школяра.
3. Формування високих духовно-моральних принципів та громадянської відповідальності, відданості своїй Вітчизні.
4. Формування здорового способу життя підлітків і молоді, профілактика алкоголізму, правопорушень і бездоглядності.
Принципи виховної системи:
1. Особистісно-орієнтовані принципи.
2. Культурно-орієнтовані принципи.
3. Діяльнісно-орієнтовані принципи.
4. Ліцей - частина освітнього та зовнішнього середовища:
Напрями роботи з класом:
- цивільно-патріотичне виховання;
- духовно - моральне виховання;
- інтелектуальний розвиток;
- художньо - естетичне виховання;
- трудове виховання;
- спортивно-оздоровче виховання;
- профілактика асоціальної поведінки;
- робота з батьками.
Цілі впровадження ІСНД:
для з'ясування причин неуспішності учня в предметі;
для роботи в режимі індивідуальної траєкторії навчання;
для забезпечення диференціації навчального процесу в умовах класно-урочної системи та/або для забезпечення індивідуальної психолого-педагогічної підтримки на уроках;
для проектування або вибору вчителем форми роботи і педагогічної взаємодії в предметній позаурочної діяльності;
для розвитку здатності дітей до саморозвитку;
для управління зростанням професійної компетентності вчителя.
Можливості ІКТ як засіб організації і оснащення виховного процесу:
- як засіб для створення інформаційно-методичних матеріалів і документів;
- як засіб забезпечення наочності (презентації, відеоролики, відеофільми та інші демонстраційні форми);
- як засіб пошуку, обробки та зберігання інформації ;
- як засіб комунікації (сайт, електронна пошта, форуми, чати тощо).
Завдання громадянського - патріотичної культури школярів:
виховувати особистість, яка усвідомлює гідність людини, терпимість;
формувати вміння розв'язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;
виховувати громадянські почуття школярів: повага до свого народу, тягу до місця свого народження;
формувати шанобливе ставлення до життя, усвідомлення права кожного на життя;
сприяти відсутності ксенофобії у ставленні до представників різних народів;
виховувати «Людини світу» з глибоким національним корінням та почуттям патріотизму, національної самосвідомості;
формувати громадянську позицію учня: «Я - українець».

Результативність впровадження досвіду:
підвищення мотивації учнів до навчання;
підвищення пізнавальної активності учнів;
активна, результативна участь учнів класу в учнівських олімпіадах та захисту робіт МАН;
вміння працювати з різними джерелами інформації;
підвищення кваліфікації вчителів;
можливість інтерактивності та оперативного зворотного зв'язку;
активне громадянсько-патріотичне життя учнів;
створення комфортного середовища всередині класу.

Репрезентація досвіду:
1. Досвід представлено на засіданнях творчої групи «Інформатизація» у процесі реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.
2. Доповідь про використання традиційних засобів ІКТ представлено на засіданні предметно-методичної кафедри.
3. Досвід репрезентований та використовується в ЗБЛ № 99.
4. Відкриті заходи для вчителів та керівників навчальних закладів ліцею, району.
5. Доповідь на міському семінарі «Використання інноваційних технологій на уроках фізики як засіб творчого розвитку педагогів та учнів».
6. Досвід представлений на Міській виставці перспективного педагогічного досвіду – 2014 (ІІІ місце очного етапу).